Begroot lasten 19.763

Realisatie lasten 16.054

Ruimte lasten 3.708
16.054 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Begroot lasten 19.763

Realisatie lasten 16.054

Ruimte lasten 3.708
16.054 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Een betrouwbaar en goed openbaar bestuur in Overijssel is belangrijk voor onze democratie en samenleving. We investeren daarom in het behoud en in de verbetering van de kwaliteit. We streven ernaar dat het vertrouwen van inwoners in het openbaar bestuur groeit of op zijn minst gelijk blijft.

Samenwerken en toezicht houden, vertrouwen geven en controleren, efficiënt en vernieuwend werken: het zijn werkwijzen die op gespannen voet kunnen staan met elkaar. We zoeken steeds naar de juiste balans voor een goed openbaar bestuur in Overijssel. Dat vraagt om een betrokken en flexibele houding.

Ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op wat van het openbaar bestuur wordt verwacht. Om daar goed op in te spelen streven we naar een wendbaar en eigentijds openbaar bestuur. We werken onder de noemer Studio Vers Bestuur met vele partijen samen aan vernieuwingen. We zijn alert en kijken met een open blik naar de ontwikkelingen. We zoeken de dialoog en passen waar nodig onze werkwijze en doelstellingen aan.

Een goed openbaar bestuur begint bij onszelf. We staan voor effectief eigen bestuur, waarbij effectieve samenwerking op alle niveaus (PS-GS, regionaal, landelijk en Europees) het uitgangspunt is.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Terug naar navigatie - 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Voor een goed openbaar bestuur in Overijssel werken wij samen met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen (7.1.1). Als (financieel) toezichthouder zien wij erop toe dat Overijsselse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun taken zorgvuldig uitvoeren (7.1.2.) en dat zij financieel gezond zijn en blijven (7.1.3). Met Archieftoezicht borgen wij dat de besluitvorming transparant en herleidbaar is (7.1.4.). Wij ondersteunen onze partners in de strijd tegen ondermijning en zetten in op verdere verbetering van de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie (7.1.5). De Commissaris van de Koning draagt als voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten bij aan een transparant en goed openbaar bestuur. Daarnaast geeft hij invulling aan zijn Rijkstaken, zoals de benoeming van burgemeesters en het uitvoeren van ambtsbezoeken bij gemeenten (7.1.6).

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

 1. Wij voeren gesprekken met gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken in het openbaar bestuur en verkennen samen eventuele oplossingen en/of mogelijkheden tot samenwerking.
 2. Wij houden de kaartviewers Intergemeentelijke Samenwerking, Interbestuurlijk toezicht en Financieel toezicht up-to-date. Wij brengen de viewers onder de aandacht van gemeenten en stimuleren bestuurders en raadsleden deze te gebruiken.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

 1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.
 2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken deze met hen.
 3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.
 4. Wij volgen de ontwikkelingen van de agenda ‘Toekomst van het toezicht’ waarin wordt ingezet op veranderingen van het primaire (IBT) toezicht. Veranderingen worden vervolgens ingebed in onze werkprocessen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.3 Financieel toezicht

 1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
 2. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar een gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
 3. Wij maken financiële analyses en vergelijkingen tussen gemeenten in Overijssel met behulp van de dataviewer Gemeentefinanciën.
 4. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuurders financiën en financiële ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.4 Archieftoezicht

 1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daartoe beoordelen wij jaarlijks de horizontale verantwoording van informatie- en archiefbeheer van de verantwoordelijken voor archiefbeheer (B&W en DB’s) naar gemeenteraden en algemene besturen.
 2. Wij laten het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief uitvoeren. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wij organiseren (met het HCO) informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
 3. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.1.5 Ondermijning

 1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
 2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
 3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
 4. Wij werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
 5. Wij voeren met gemeenten in Overijssel de samenwerkingsagenda Ondermijning uit waarin we onder andere werken aan het versterken van de weerbaarheid van de overheid, informatie delen, criminaliteit en verpaupering in het buitengebied bestrijden, uitvoering geven aan de aanpak van ondermijning/ veiligheid binnen het project Vitale vakantieparken (zie prestatie 1.3.2) en samen met de Duitse partners ook grensoverschrijdende criminaliteit aanpakken.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

 1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.
 2. Wij bereiden de ambtsbezoeken aan de Overijsselse gemeenten voor.
 3. Wij adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predicaten.
 4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.
 5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Terug naar navigatie - 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Om tijdig en adequaat in te spelen op ontwikkelingen die relevant zijn voor het openbaar bestuur, volgen wij de trends en ontwikkelingen in de maatschappij. We investeren in kennisontwikkeling en de dialoog over openbaar bestuur en democratie (7.2.1). Via het Trendbureau Overijssel bevorderen we met trendverkenningen een meer toekomstgerichte (politieke) besluitvorming bij Overijsselse overheden (7.2.2). Wij verzamelen en analyseren data en benutten dit om vernieuwing en verbetering van ons beleid te ondersteunen (7.2.3) De vertaling van trends en ontwikkelingen stimuleren we door  experimenten en beleidsvorming te ondersteunen waarin de participatie van inwoners en partners centraal staat. Wij grijpen samen met andere overheden binnen Studio Vers Bestuur mogelijkheden aan om te leren en te delen. (7.2.4).

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

 1. Wij verzorgen Democratiespelen, Provinciespelen, gastlessen op scholen, debatactiviteiten en de democratische Escape Room voor (met name mbo-) jongeren onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.
 2. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
 3. Wij begeleiden de Jongerenraad Overijsel in haar rol en taken en stimuleren de raad om adviezen uit te brengen over actuele provinciale onderwerpen. Hierbij richten we ons op minstens twee adviezen per jaar en versterken we de samenwerking tussen de raad en Provinciale Staten.
 4. Wij intensiveren de samenwerking met scholen en andere partners in de samenleving rondom het thema democratie, burgerschap en jongeren door jongerenparticipatieprojecten uit te voeren met jongeren.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.2.2 Trendbureau Overijssel

 1. Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de jaarlijkse programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
 2. Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
 3. Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

 1. Wij stimuleren datagedreven werken en zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
 2. Wij stimuleren het ontwikkelen en uitwisselen van provinciale kennis door samen te werken met gemeenten en kennisinstellingen, de Kennishub, en het congres Feiten, Feiten, Feiten.
 3. Wij zetten in op het ontwikkelen en toepassen van digitaliseringtechnologie en nieuwe kwalitatieve onderzoeksmethodes in programma's en projecten als aanvulling op bestaande methodes.
 4. Wij werken samen met de strategen en de planbureaus aan een provinciale kennisagenda waarin het brede welvaartsdenken een belangrijke rol speelt.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

 1. We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan
 2. We voeren het uitdaagrecht (Right to Challenge) uit conform vastgesteld beleid met als doel de inwoners en ondernemers in Overijssel te betrekken bij de uitvoering van ons beleid
 3. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3 Effectief eigen bestuur

Terug naar navigatie - 7.3 Effectief eigen bestuur

Wij behartigen de Overijsselse belangen en werken aan maatschappelijke resultaten voor onze provincie. Dit doen wij door samenwerking in ons eigen bestuur en een goede samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven (7.3.1). Door relatiebeheer en lobby bevorderen we de samenwerking en de realisatie van onze doelen (7.3.2). Daarnaast zorgen wij voor een passend en transparant communicatiebeleid (7.3.3). Bij de afhandeling van bezwaar en beroep richten wij ons op de dialoog en het oplossen van conflicten volgens de door ons vastgestelde ‘Methode Overijssel’ (7.3.4). Gezamenlijk zetten Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in op de maatschappelijke opgaven en een versteviging van de samenwerking en samenspel (7.3.5).

7.3.1 Samenwerking met partners

 1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, regio Twente en regio Zwolle.
 2. Wij zetten ons in om de grote thema's binnen het openbaar bestuur (o.a. democratische legitimiteit binnen regionale samenwerking en maatschappelijk vertrouwen), zowel binnen het IPO als de Kring van Commissarissen te agenderen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

 1. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van inhoudelijke agenda’s die onderling zijn afgestemd en met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
 2. Wij voeren de samenwerkingsagenda’s met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland uit.
 3. Wij trekken, waar mogelijk, samen met de deelstaten en de regio op in Brussel op het gebied van Europese regionale samenwerking.
 4. Wij lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027. Zie ook prestatie 5.3.3 Realisatie Europese programma’s.
 5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: onder andere de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Kamerleden en Europarlementariërs, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
 6. Wij maken één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers en benutten dit moment voor het verzamelen van informatie over de waardering van gemeenten van onze eigen prestaties. Deze informatie vertalen we naar concrete verbeteringen in onze werkprocessen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.3.3 Communicatie

 1. Wij werken verder aan de professionalisering van de communicatie en adviseren proactief over wat er speelt in de samenleving.
 2. Wij maken thematische communicatieplannen om de langetermijncommunicatiestrategie van de provincie uit te voeren.
 3. Wij investeren in een begrijpelijke overheid door medewerkers te scholen in het gebruik van begrijpelijke taal en doorlopend onze bestaande communicatie-instrumenten te verbeteren.
 4. Wij ondersteunen de organisatie met aangepaste communicatievormen zoals (maar niet uitsluitend) webinars, webcasts en social media om in contact te blijven met de samenleving en eigen medewerkers. Ook voor de toekomst biedt een breder palet aan communicatiemiddelen ons de mogelijkheid nog beter aan te sluiten op de behoefte van inwoners en partners in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3.4 Bezwaar en beroep

 1. Wij handelen bezwaarschriften, klachten en claims af vanuit een open houding en gericht op een goede communicatie, in een begrijpelijke taal. Indien nodig schakelen wij een mediator of onafhankelijke deskundigen in om te komen tot een duurzame oplossing.
 2. Wij benutten bezwaren, klachten en claims als leerpunten om het handelen van de provincie te verbeteren en adviseren intern over kansen voor verbeteringen

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

R

 • Geen

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

 1. Wij brengen  focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven.
 2. Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
 3. Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 220 0 220 17 203 0
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 55 0 55 6 49 0
7.1.3 Financieel toezicht 33 0 33 19 14 0
7.1.4 Archieftoezicht 1 0 1 0 0 0
7.1.5 Ondermijning 295 310 604 420 185 119
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 245 400 645 208 437 400
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 848 710 1.558 670 888 519
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 362 0 362 141 221 0
7.2.2 Trendbureau Overijssel 327 -36 291 242 50 0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 749 -27 723 636 87 0
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 375 0 375 255 120 0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 1.813 -63 1.751 1.273 478 0
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.1 Samenwerking met partners 741 -411 330 90 241 0
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 451 0 451 370 81 0
7.3.3 Communicatie 572 0 572 298 275 0
7.3.4 Bezwaar en beroep 20 0 20 46 -26 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 3.947 90 4.037 1.921 2.116 0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur 5.731 -321 5.410 2.724 2.685 0
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 10.247 798 11.045 11.387 -343 0
Totaal Lasten 18.639 1.123 19.763 16.054 3.708 519
Baten
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.5 Ondermijning 80 310 390 276 114 119
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 29 0 29 27 2 0
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55 0 55 52 2 0
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 83 0 83 79 4 0
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 42 0 42 83 -42 0
7.3.4 Bezwaar en beroep 0 0 0 1 -1 0
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 90 90 91 -2 0
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur 42 90 131 176 -45 0
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 95 -95 0
Totaal Baten 205 399 604 625 -21 119

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting
7.1.5 Ondermijning GS Begrotingswijziging 0 119 119 0 Doeluitkering ondermijning op vakantieparken: De gesprekken tussen de gemeenten en de vakantieparken en de daarmee samenhangende besluitvorming hebben, vanwege de complexiteit van de problematiek, meer tijd gekost dan verwacht. Het opzetten van het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel en de voortgang van te revitaliseren en te transformeren parken en de daarmee samenhangende veiligheids- en ondermijningsaanpak hebben daardoor vertraging opgelopen. Door de vertraging zijn er minder middelen uitgegeven dan begroot. De middelen zijn nodig in 2023 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2023 budgettair neutraal te verhogen met € 0,12 miljoen.
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning Resultaatbestemming -400 0 400 -400 De onderuitputting op deze prestatie wordt veroorzaakt doordat er bij de 2e monitor voor € 0,4 miljoen middelen zijn bijgeraamd voor "weerbaar bestuur kleine gemeenten". Doel van deze uitkering is om de weerbaarheid van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten. In 2022 zijn plannen gemaakt voor besteding van deze middelen. In 2023 zal de uitvoering daarvan plaatsvinden. Daarom stellen wij nu voor om deze middelen door te schuiven naar 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,4 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 7.1.6 ((Rijks)taken Commissaris van de Koning) van de begroting 2023.
Totaal -400 119 519 -400

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
7.1.5 Ondermijning 0 310 310 0 GS 101 Jaarverslag 2021 Doeluitkering veilige vakantieparken: Door het Ministerie van Justitie & Veiligheid is een versterkingsplan opgesteld voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Binnen dit versterkingsplan zijn er gelden beschikbaar gesteld voor het project “veilige vakantieparken Overijssel”. De totale bijdrage die beschikbaar is voor de Overijsselse aanpak betreft € 0,6 miljoen. Dit bedrag zal in 4 termijnen worden overgemaakt en loopt via het Regionaal Informatie en Expertisecentrum Oost Nederland (RIEC-ON). Volgens de voorschriften van de BBV hebben wij bij de 2e monitor 2020 voor deze bijdrage een doeluitkering ingesteld. In 2021 is de tweede termijn van € 0,2 miljoen uitbetaald. Met de overgebleven middelen uit 2020 was er daarmee € 0,36 miljoen beschikbaar voor 2021. Hiervan is € 51.299 besteed. Het restant schuiven we door naar 2022. Reden van de onderuitputting is dat er nog weinig parken in beeld zijn waarvoor uitgaven gedaan moeten worden in het kader van de ondermijningsproblematiek en er is nog geen geschikte ketenregisseur geworven. Het overgebleven geld schuiven wij door naar 2022. Op basis van de spelregels voor de doeluitkering hebben wij besloten om de baten en lasten voor prestatie 7.1.5 in 2022 budgettair neutraal te verhogen met € 309.000. GS begrotingswijziging
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning -400 0 400 -400 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: In de septembercirculaire 2022 heeft de provincie Overijssel een bedrag van € 0,4 miljoen voor "Weerbaar bestuur kleine gemeenten" ontvangen. Doel van deze uitkering is om de weerbaarheid van met name kleinere gemeenten tegen ondermijnende invloeden te vergroten. Onder Kerntaak 20 Financiering en dekkingsmiddelen stellen wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 7.1.6. PS begrotingswijziging
7.2.2 Trendbureau Overijssel 36 0 -36 36 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 203 doorwerking administratieve wijzigingen 2021 Adm. begrotingswijziging
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 27 0 -27 27 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
7.3.1 Samenwerking met partners 411 0 -411 411 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Herverdeling centraal IPO budget Wij stellen u voor om het centrale IPO budget van € 603.755 onder prestatie 7.3.1, te verdelen over prestatie 1.1.1 (Actueel ruimtelijk- en waterbeleid) € 110.000, prestatie 2.1.2 (VTH milieu) € 56.000, prestatie 3.1.1 (Beleid en kaderstelling Natuur en landschap) € 34.000, prestatie 3.4.1 (Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw) € 24.000, prestatie 4.2.3 (Consessies- en contractmngt bus en trein) € 100.000, prestatie 5.5.1 (Basisinfrastructuur innovatie) €26.000, prestatie 6.1.2 (Immaterieel erfgoed) € 13.000 en prestatie 10.0.0 (Bedrijfsvoering) € 48.000. Het restant van € 192.000 blijft onder prestatie 7.3.1 staan voor de IPO-onderdelen die betrekking hebben op Kwaliteit Openbaar Bestuur. PS begrotingswijziging
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 0 90 90 0 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: In verband met een waardeoverdracht van een pensioen naar het APPA-pensioen heeft de Provincie Overijssel een bedrag van 89.712,- euro ontvangen. Wij stellen u voor om dit bedrag te storten in de voorziening APPA onder prestatie 7.3.5. GS begrotingswijziging
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -36 0 36 -36 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 203 doorwerking administratieve wijzigingen 2021 Adm. begrotingswijziging
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -248 0 248 -248 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Deze wijziging betreft de aanpasing normbedragen naar kerntaken PS begrotingswijziging
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -27 0 27 -27 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -487 0 487 -487 Adm. 221 Mutaties personeel CAO Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 221 Mutaties personeel CAO Adm. begrotingswijziging
Totaal -724 399 1123 -724