Begroot lasten 35.892

Realisatie lasten 29.537

Ruimte lasten 6.355
29.537 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Begroot lasten 35.892

Realisatie lasten 29.537

Ruimte lasten 6.355
29.537 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Overijssel biedt een aantrekkelijke en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Zij voelen zich thuis in het afwisselende landschap, de fraaie dorpen en de bruisende steden, alle goed bereikbaar. Om onze inwoners blijvend een prettige en veilige plek te bieden, bundelen we onze krachten en vervullen we een sterke regierol voor de leefomgeving.

In onze steden en ons landelijk gebied is ruimte nodig voor de overgang (transitie) naar duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en kringloopeconomie. Als gebiedsregisseur vinden we met onze partners geschikte plekken voor deze ontwikkelingen en maken we ruimtelijke keuzes. Met onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening stellen we de kaders voor het gebruik van de ruimte op en onder de grond.

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken.

Ook voeren we als provincie de regie op een evenwichtige woningmarkt per regio. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Terug naar navigatie - 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. Hierbij stimuleren en bewaken wij ontwikkelingen met betrekking tot kwaliteit, zoals de Kwaliteitsimpuls groene omgeving (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we zo vroeg mogelijk in een proces samen met partners. Onze rol verschilt hierbij per opgave (1.1.2). Zo werken wij met partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van beleid voor de ondergrond (1.1.3). Ook zetten we ons grondeigendom en grondbeleid in om onze doelen te bereiken (1.1.4). Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen. Wij bereiden onszelf en onze partners voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5).

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij leggen in het voorjaar 2022 de ontwerp Omgevingsvisie Overijssel ter inzage en bieden u in het najaar de  Omgevingsvisie Overijssel ter vaststelling aan. Wij maken deze Omgevingsvisie in interactie met onze inwoners en partners.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

 1. Wij  werken samen met gemeenten en waterschappen  aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel en ondersteunen hen bij de omslag naar de Omgevingswet. Wij bezien hier de opgaven in gebiedsgerichte samenhang. Wij doen dit steeds meer via een ontwerpende benadering.
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij ontwikkelen met de gemeente Staphorst een visie op het energielandschap en onderzoeken in hoeverre dit moet leiden tot aanpassing van ons Omgevingsbeleid
 4. Wij werken met onze partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel in de onderstaande netwerksamenwerkingen. We doen dit met een integrale blik op onder andere klimaatadaptatie (prestatie 1.4.1), wonen (prestatie 1.4.2) en mobiliteit (prestatie 4.6.2).
  - Omgevingsagenda Oost en de daaruit voortvloeiende Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) -projecten
  - Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
  - Novi gebied Regio Zwolle waarin we werken aan de delta van de toekomst. 
  - Ontwikkelagenda Twente.
  - Ontwikkelagenda Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle).
 5. Wij werken op basis van het Investeringsbesluit Samenwerkingsverbanden water aan een klimaatbestendig Overijssel in de volgende samenwerkingsverbanden:
  - Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan de realisatie van het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
  - Regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal.
  - Agenda IJsselmeergebied 2050
  - IJssel-Vechtdelta.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda

 1. Wij werken samen met partners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, deskundigen, bedrijven, belangenorganisaties, buurprovincies) aan de balans tussen benutten en beschermen van bodem en ondergrond.
 2. Wij zetten in op vitale bodem, energieke ondergrond, duurzaam bodemkwaliteitsbeheer en bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond.
 3. Wij stimuleren gemeenten om  beleid op te stellen, waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de Omgevingswet.
 4. Wij verkennen de beleidsontwikkeling rond zeer zorgwekkende stoffen vanuit onze provinciale belangen op het terrein van waterkwaliteit, bodemkwaliteit en milieu (zie ook prestatie 2.1.1).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

 1. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2018.
 2. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.1.5 Programma Omgevingswet

 1. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijk planning.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Terug naar navigatie - 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). Met ons netwerk werken we aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2). Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast is belangrijk voor een veilige woon- en werkomgeving. In onze Omgevingsvisie en -verordening stellen wij de normering vast voor regionale keringen (dijken langs regionale waterwegen) en wateroverlast (1.2.4). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5).

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

 1. Wij starten met de uitvoering van de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 2. Wij maken afspraken met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost over de tussentijdse evaluatie van de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water om het doelbereik zo hoog mogelijk te maken.
 3. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

 1. Wij voeren met partners het maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater) uit, waarvan de uitvoeringstermijn in overleg met het rijk verlengd is tot eind 2023. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
 2. Wij starten met partners met de uitvoering van het 2e maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater). Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
 3. Wij onderzoeken de verdere cofinancieringsmogelijkheden vanuit de provincie voor het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027.
 4. Wij vertalen de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied naar onze Omgevingsvisie en  Omgevingsverordening.
 5. We bereiden samen met de agrarische collectieven de overgang naar de nieuwe Europese regelgeving voor gemeenschappelijk landbouwbeleid voor, voor wat betreft blauwe diensten die een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit (prestatie 1.2.1) en waterkwantiteit. 

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

 1. Wij werken vanuit het Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening aan de uitvoering van de adaptieve strategie drinkwater.
 2. Wij ronden het lopende Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners af.
 3. Wij actualiseren samen met onze partners de Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning.
 4. Wij stellen met onze partners een nieuw Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning op, waarin we werken aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 5. Wij vertalen met onze partners het 7e actieprogramma Nitraat van de rijksoverheid naar acties in de grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

 1. Wij ontwikkelen met gemeenten en waterschappen nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering in het kader van de Omgevingswet.
 2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zoals de dijkverlegging Paddenpol.
 3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem, zoals het Programma Integraal Riviermanagement en Samenwerkingsverbanden Water (zie ook prestatie 1.1.2). 

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.7 IJsseldelta programma

 1. Wij realiseren de hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
 2. Wij verwijderen onder regie van Flevoland de Roggebotsluis en de Roggebotkering en realiseren vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Terug naar navigatie - 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners aan een evenwichtige woningmarkt (1.3.2). Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonagenda's (1.3.1), deze ontwikkelen we en voeren we uit samen met onze partners.

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Terug naar navigatie - 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Met onze partners onderzoeken we wat het betekent voor onze leefomgeving dat het natter, droger en warmer wordt. Wij zorgen er voor dat de leefomgeving in 2050 zo is ingericht dat we hier zo weinig mogelijk last van hebben en zo veel mogelijk kansen benutten (klimaatadaptief ingericht) (1.4.1). We werken aan toekomstbestendige steden door in te zetten op gebiedsontwikkeling, wonen, binnensteden en retail (1.4.2). We werken daarnaast aan een vitaal platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3).

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

 1. Wij stellen samen met partners in de werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitvoeringsstrategieën op, op basis van de risicodialogen. Hierin staat strategie en beleid om klimaatadaptief te kunnen handelen in 2050.
 2. Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, droogte en wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we de werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van actieplannen en Zoetwatervoorziening Oost Nederland (zie ook prestatie 1.2.2). 
 3. Wij stimuleren via de subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen om concrete projecten uit te voeren.
 4. Wij starten een pilot voor klimaatadaptieve carpoolplekken/recreatieve overstappunten rond de N34, inclusief drinkwatertappunten.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

 1. Wij werken met onze partners, waaronder de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), de Stadsbeweging, Retailplatform Overijssel en Woonkeuken aan ons Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail fase 2. Hiermee dragen we bij aan toekomstbestendige  binnensteden, een passend aanbod wonen voor verschillende doelgroepen en een aantrekkelijk woon- werk- en leefmilieu.
 2. Wij ondersteunen gemeenten en centrumpartijen via stadsarrangementen met het werken aan toekomstbestendige binnensteden, compacte centra en complexe gebiedsontwikkelingen. Wij zoeken hierbij de verbinding met andere programma's zowel binnen als buiten de provincie.
 3. Wij stimuleren samen met onze partners in onder andere de Woonkeuken en de rijksoverheid de versnelling van de woningbouw en de huisvesting van doelgroepen. 
 4. Wij stimuleren via de Overijsselse Retailaanpak toekomstbestendige retail door in te zetten op innovatief ondernemerschap, samenwerking en ruimtelijk detailhandelsbeleid. 
 5. Wij bereiden met partners bij rijk en regio de inzet van het rijk voor, voor de nieuwe kabinetsperiode.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

 1. Wij werken samen met onze partners, zoals gemeenten, de 'Overijsselse vereniging voor krachtige kernen (OVKK)' en wetenschappers, aan de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. We ontwikkelen een aanpak leefbaar platteland op basis van drie leidraden: toekomstkracht, informatiepositie en lokale identiteit van het platteland.
 2. Wij voltooien het 'platteland kiest positie' pamflet dat we opstellen samen met wetenschappers en gemeenten. Dit pamflet is de basis voor een provinciale bouwsteen waarin we de doelen en ambities voor de volgende periode in beschrijven.
 3. Wij stimuleren met de subsidieregeling initiatieven voor een Leefbaar platteland.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

 1. Wij ondersteunen de gemeente Kampen financieel bij de start van de realisatie van de ondergrondse verkabeling in 's Heerenbroek.
 2. Wij begeleiden en ondersteunen de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels met als doel het sluiten van een bestuursovereenkomst in 2022 of later.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. 

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 331 492 823 584 239 198
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 787 2.512 3.298 2.562 737 740
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda 85 186 271 125 146 0
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 994 25 1.019 1.735 -716 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 0 1.410 1.410 664 745 835
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 2.197 4.624 6.821 5.670 1.151 1.773
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 763 328 1.091 863 227 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 46 1.809 1.856 1.675 181 30
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 981 1.114 2.095 1.618 477 156
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 109 0 109 135 -26 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 65 0 65 36 29 0
1.2.7 IJsseldelta programma 0 2.139 2.139 1.270 868 864
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 1.964 5.390 7.354 5.597 1.757 1.050
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 258 0 258 258 0 0
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 281 -250 31 21 10 0
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 539 -250 289 279 11 0
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 875 616 1.491 1.798 -307 52
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 11.150 -1.752 9.398 6.208 3.190 1.293
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 1.525 -77 1.448 901 547 547
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 1.865 -349 1.516 1.300 216 816
1.4.9 Oude prestatie 2018 | 8.1.3 Noordoost Twente 0 0 0 0 0 0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 15.415 -1.563 13.852 10.207 3.646 2.707
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.958 617 7.575 7.785 -209 0
Totaal Lasten 27.074 8.818 35.892 29.537 6.355 5.531
Baten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 601 601 675 -74 57
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 7.771 -2.900 4.871 7.145 -2.274 0
1.1.5 Programma Omgevingswet 0 -28 -28 62 -90 0
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 7.771 -2.328 5.444 7.881 -2.438 57
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 328 328 248 80 0
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10 389 399 321 78 0
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.045 352 1.397 1.375 22 0
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 0 0 0 25 -25 0
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 35 0 35 74 -39 0
1.2.7 IJsseldelta programma 0 1.539 1.539 977 561 557
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 1.090 2.608 3.698 3.021 677 557
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 304 -58 246 221 25 0
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 0 0 0 411 -411 -411
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 0 526 526 513 13 0
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 0 526 526 925 -398 -411
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 107 -107 0
Totaal Baten 9.166 748 9.914 12.155 -2.241 203

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid GS Begrotingswijziging -198 0 198 -198 Herziening Omgevingsvisie Overijssel: In 2022 is € 0,2 miljoen overgebleven op de begroting van € 0,53 miljoen. Dit heeft een aantal oorzaken. De belangrijkste is dat de gebiedsgerichte uitwerking met partners is doorgeschoven naar voorjaar 2023. Vanaf januari worden er gebiedsdagen georganiseerd, waarvoor kaartmateriaal (en ander communicatiemateriaal) ontworpen wordt. Daarnaast vindt er in 2023 opnieuw inwonerparticipatie plaats. Budget hiervoor stond begroot voor 2022. Dit schuift nu door naar 2023. Naast deze ontwikkelingen is in 2023 een groot deel van het budget gereserveerd voor de kosten van de wettelijk verplichte Omgevingseffectrapportage. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2023.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid GS Begrotingswijziging -428 57 485 -428 Binnen beleidsdoel 1.1 is € 2,7 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Op deze prestatie resteert een saldo van € 0,8 miljoen. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door meerjarige projecten die doorlopen in 2023 (Poort van het Vechtdal en Zwolle, ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ en Samenwerkingsverbanden Water). Wij hebben besloten de niet bestede middelen beschikbaar te houden voor Poort van het Vechtdal ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ en Samenwerkingsverbanden Water en schuiven deze door naar 2023. Poort van het Vechtdal ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ en Samenwerkingsverbanden Water: Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten voor de meerjarige doorlopende projecten € 0,428 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2023. Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle: Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Zowel de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als het NOVI gebied regio Zwolle kennen een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2022 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2022 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege meerjarige doorlooptijd van deze projecten stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden voor een bedrag van € 0,255 miljoen door te schuiven naar 2023 en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2023. Rijksbijdrage NOVI gebied regio Zwolle: Voor het NOVI gebied regio Zwolle ontvangen wij een rijksbijdrage van € 227.000. Hierop heeft een besteding plaatsgevonden van € 170.000. Voor de niet bestede middelen (€ 58.000) en de bijbehorende dekking uit de rijksbijdrage hebben wij besloten deze door te schuiven naar 2023. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om de niet bestede middelen van € 58.000 en bijbehorende baten van het Rijk van de specifieke uitkering NOVI gebied regio Zwolle prestatie op prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit voor zowel de lasten als baten door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan de begroting 2023.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid Resultaatbestemming -255 0 255 -255 Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle: Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Zowel de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als het NOVI gebied regio Zwolle kennen een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2022 middelen gereserveerd en zijn van onze partners bijdragen in de kosten ontvangen. In 2022 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege meerjarige doorlooptijd van deze projecten stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden voor een bedrag van € 0,255 miljoen door te schuiven naar 2023 en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2023. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle € 255.000 door te schuiven naar 2023 voor prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit .
1.1.5 Programma Omgevingswet Resultaatbestemming -835 0 835 -835 Voor 2022 is € 1,4 miljoen begroot op deze prestatie. Er is € 0,6 miljoen besteed, waardoor er € 0,8 miljoen overblijft in 2022. Zoals bij de inhoudelijke toelichting is vermeld is de inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet uitgesteld naar 1 januari 2024. Daarom zijn er minder kosten gemaakt voor bijvoorbeeld juridische adviesinwinning en procedures die pas bij inwerkingtreding aan de orde zijn. De komende tijd zal de doorontwikkeling van DSO en van de interne processen nog om blijvende inzet vragen tot het moment van inwerkingtreding. De middelen die in 2022 zijn overgebleven willen we hiervoor inzetten. Naar verwachting hebben we voor de incidentele kosten dan voldoende dekking in 2023. We verwachten wel een claim voor structurele kosten bij invoering van de omgevingswet. Hierop komen we terug bij de begroting 2024. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,84 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.5 ‘Programma Omgevingswet’ van de begroting 2023.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater GS Begrotingswijziging -30 0 30 -30 Actualisatie gebiedsdossiers: In 2022 is op de post actualisatie gebiedsdossiers drinkwater € 30.000 niet gerealiseerd. Voor doorlopende verplichtingen in 2023 hebben wij besloten deze niet bestede middelen beschikbaar te houden en door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 30.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2023 voor actualisatie gebiedsdossiers drinkwater.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst GS Begrotingswijziging -73 0 73 -73 Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van het geraamde budget aan lasten van € 2,1 miljoen een bedrag van € 0,4 miljoen niet tot besteding gekomen. De geraamde baten van € 1,4 miljoen zijn gerealiseerd. Voor de uitvoering van het investeringsvoorstel ‘Robuuste Drinkwatervoorziening’ is er op het geraamde bedrag voor 2022 van € 386.000 een bedrag van € 313K gerealiseerd en € 73.000 niet tot besteding gekomen. Vanwege het meerjarige karakter van het investeringsprogramma hebben wij besloten het niet bestede bedrag van € 73.000 door te schuiven naar 2023 voor de uitvoering van het wat investeringsvoorstel ‘Robuuste Drinkwatervoorziening’. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 73.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2023.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst PS Begrotingswijziging -83 0 83 -83 Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van het geraamde budget aan lasten van € 2,1 miljoen een bedrag van € 0,4 miljoen niet tot besteding gekomen. De geraamde baten van € 1,4 miljoen zijn gerealiseerd. De onderbesteding op de lasten wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: voor de post ‘Drinkwater 6e Actieprogramma nitraatuitspoeling’ is er een onderbesteding van € 83.000. Dit bedrag is in 2023 nodig voor de uitvoeringskosten van het Actieplan. Wij stellen voor dit voor 2023 aan de reserve Drinkwater te onttrekken. Wij stellen u voor om een bedrag van € 83.000 te onttrekken aan de Reserve Drinkwater en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2023.
1.2.7 IJsseldelta programma GS Begrotingswijziging 0 557 557 0 Recreatieterreinen: In 2022 is het grootste deel van de uitvoering gerealiseerd. De afronding van de werkzaamheden vinden in 2023 plaats. De lasten zijn ten laste gebracht van de doeluitkering. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de specifieke uitkering (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 1.2.7 in 2023 te verhogen met € 0,6 miljoen.
1.2.7 IJsseldelta programma Resultaatbestemming -307 0 307 -307 Coördinatiebudget: De lasten binnen dit budget zijn in 2022, mede door uitloop naar 2024, lager dan voorzien. Het voorstel is om de overblijvende middelen toe te voegen aan de jaarschijven 2024. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,307 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2024 van prestatie 1.2.7 IJsseldelta programma van de begroting 2023.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 GS Begrotingswijziging -104 -411 -307 -104 Specifieke uitkering van het Rijk voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio RIVUS: In 2022 is een beschikking ontvangen voor een specifieke uitkering van het Rijk voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021-2027, Werkregio RIVUS. Deze is bedoeld om decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. Omvang van de bijdrage is € 1,2 miljoen die niet is begroot. In 2022 is hiervan € 0,4 miljoen ingezet. Wij hebben besloten dit begrotingstechnisch te verwerken in de begroting 2023. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten van prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’ in 2023 te verlagen met € 0,4 miljoen. Investeringsimpuls Klimaatadaptatie: Het budget voor de investeringsimpuls Klimaatadaptatie is in 2022 niet geheel tot besteding gekomen. Op een budget van € 1,5 miljoen resteert in 2022 € 0,1 miljoen. We schuiven dit bedrag door naar 2023 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen door te schuiven naar de begroting 2023 van prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 Resultaatbestemming -359 0 359 -359 Erfgoed Deal (Decembercirculaire): In februari 2019 hebben 13 partijen de handen ineengeslagen om samen te werken aan een waardevolle leefomgeving. Het gezamenlijke doel is om de relatie tussen erfgoed en de inrichting van de leefomgeving te versterken. In de huidige tijd waarin onze leefomgeving vergaand moet worden aangepast aan klimaatverandering, nieuwe energienetwerken en verstedelijking, kan cultureel erfgoed houvast bieden. De Erfgoed Deal streeft naar een zorgvuldig vormgegeven leefomgeving, waarin het verleden tastbaar is en waar eenieder zich mee verbonden voelt. Het kabinet heeft voor de periode 2019 – 2022 een bedrag van € 20 miljoen uitgetrokken voor de Erfgoed Deal. In de decembercirculaire wordt een zesde ronde toegevoegd aan de bestaande decentralisatie-uitkering. De provincie Overijssel ontvangt hiervoor € 0,36 miljoen. Wij u voor om dit bedrag toe te voegen aan prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail GS Begrotingswijziging -1193 0 1193 -1193 Binnen beleidsdoel 1.4 is € 8,8 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. Op deze prestatie resteert in 2022 een saldo van € 3,2 miljoen . Verreweg het grootste deel van het resterende saldo van € 3,2 miljoen wordt veroorzaakt door gewijzigde regelgeving voor de lastneming van subsidies (€ 2,1 miljoen). De meerjarig verleende subsidies moeten aan de uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2022 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Verder is de lastneming van de meerjarig verleende subsidies voor de periode 2023-2026 geactualiseerd en dit leidt tot een wijziging in het begrotingsritme van de lasten met bijbehorende onttrekking aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel. De onderbesteding op de overige onderdelen (€ 1,0 miljoen) betreft incidentele middelen voor de realisatie van het Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. Dit betreft een meerjarig programma waarvan de uitvoering doorloopt naar 2023. Wij hebben besloten de resterende middelen hiervoor beschikbaar te houden en door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 3,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Actualisering lastneming meerjarige subsidies: Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten en bijbehorende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel op prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail voor de jaren 2024-2026 te wijzigen naar respectievelijk € 1,2 in 2023, € 4,5 miljoen in 2024, € 0,6 miljoen in 2025 en € 0,5 miljoen in 2026.
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail Resultaatbestemming -100 0 100 -100 Wooninitiatieven ouderen: Bij de begroting 2022 heeft u eenmalig een bedrag van € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld voor Wooninitiatieven ouderen. Dit betreft het voortzetten van ondersteuning door Overijsselse regioteams, o.a. om bewustwording en doorstroming te bevorderen. Dit bedrag wordt als een subsidie ingezet en hiervoor is een aanvraag ontvangen maar wordt in 2023 uitgekeerd. Wij stellen u voor dit bedrag via resultaatbestemming beschikbaar te houden en dit toe te voegen aan de begroting 2023 prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail.
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland GS Begrotingswijziging -547 0 547 -547 Het budget voor prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland is in 2022 niet geheel tot besteding gekomen. Op een budget van € 1,4 miljoen resteert in 2022 € 0,5 miljoen. We schuiven dit bedrag door naar 2023 voor de uitvoering van Actieplan Leefbaar Platteland in 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen door te schuiven naar de begroting 2023 van prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland.
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen GS Begrotingswijziging -600 0 600 -600 Voor de dekking van de subsidieverplichtingen voor ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen in de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede hebben wij besloten € 1,7 miljoen te onttrekken aan de uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel en deze toe te voegen aan de begroting 2023 verdeeld over de jaarschijven 2023 en 2024 voor respectievelijk € 0,6 miljoen en € 1,1 miljoen.
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen PS Begrotingswijziging 0 0 0 0 In 2023 is € 0,484 miljoen geraamd voor de dekking van meerjarige subsidies. Hiervan wordt voorgesteld dit bedrag eveneens toe te voegen aan de reserve verstrekt subsidies. Wij stellen u voor de lasten van prestatie 1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen in 2023 met € 0,484 miljoen te verlagen onder gelijktijdige toevoeging van dit bedrag aan de reserve verstrekte subsidies.
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen Resultaatbestemming -216 0 216 -216 Het budget voor prestatie 1.4.4 is in 2022 niet geheel tot besteding gekomen. Op een budget van € 1,5 miljoen resteert in 2022 € 0,2 miljoen. De bestede middelen betreffen een meerjarige subsidie aan de gemeente Kampen waarvoor een verplichting is aangegaan. De niet bestede middelen zijn nodig voor de dekking van deze verplichting in de komende jaren. Voor de afwikkeling van meerjarige subsidies is de reserve verstrekte subsidies ingesteld. Wij stellen u voor middels resultaatbestemming € 0,216 miljoen toe te voegen aan de reserve verstrekte subsidies voor de Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen.
Totaal -5328 203 5531 -5328

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -160 0 160 -160 PS 004 Perspectiefnota 2023 Programma nieuwe Omgevingsvisie Overijssel: Om meer ruimte te bieden voor een intensiever participatietraject en oog te houden voor de kwaliteit van de Omgevingsvisie, hebeen we besloten meer tijd te nemen voor de ontwikkeling van de nieuwe Omgevingsvisie. In het najaar 2022 wordt het fundament en vier urgente opgaven ter vaststelling aangeboden aan PS. Uitwerking van dit Fundament zal gebiedsgericht plaatsvinden in gebiedsagenda’s, -plannen en/of -programma’s. Deze werken we samen met onze partners uit en die vormen weer de basis voor de nieuwe Omgevingsvisie die samen met de catalogusgebiedskenmerken en de verordening in het voorjaar van 2024 voor vaststelling wordt aangeboden. Door een langere doorlooptijd en een intensiever participatietraject, is het huidige budget niet toereikend. Daarnaast ontstaat een tekort door hoger uitvallende kosten voor het maken van een milieueffectrapport en de hiervoor benodigde procedure. Omdat dit een innovatief en breed onderzoek naar omgevingseffecten betreft, zijn meer kosten gemaakt voor analyse, ontwikkeling van indicatoren en onafhankelijk advies van de commissie meer dan vooraf was ingeschat en is extra onderzoek nodig voor de omgevingseffecten van samenhangende keuzes. Het totaal tekort schatten wij in op € 565.000 (€ 160.000 in 2022). In het investeringsvoorstel is € 700.000 beschikbaar gesteld. Dit KVO-geld is beschikbaar gesteld t/m 2023. We stellen voor om naast de extra middelen, eveneens de termijn van oplevering en besteding van KVO-middelen t/m 2024 te verlengen.
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -110 0 110 -110 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 110.000 structureel over te hevelen naar prestatie 1.1.1 (Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid) om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken.
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -108 0 108 -108 GS 101 Jaarverslag 2021 Herziening Omgevingsvisie Overijssel: Bij het statenvoorstel ‘Omgevingsvisie Overijssel; Herziening’ in 2020 is € 0,7 miljoen beschikbaar gesteld. In 2020 is € 36.000 besteed. In 2021 is € 0,4 miljoen begroot, waarvan € 0,29 miljoen is besteed. In 2021 levert dit een ruimte op van € 0,11 miljoen. Dit bedrag schuiven we door naar 2022. In 2021 blijven we binnen de begroting. Het stoplicht staat toch op oranje, omdat op het totale budget een overschrijding wordt verwacht zoals ook gemeld bij de 2e monitor 2021. De verwachte overschrijding komt door een brede participatieve aanpak die dit omgevingsvisietraject vraagt. Hierdoor is extra inzet van personeel voor het ontwerpen van kaartmateriaal voor het goede gesprek en een uitgebreide Omgevingseffect Rapportage nodig gebleken. De volgende fase van de Nieuwe Omgevingsvisie gaat hierdoor ook meer tijd vragen dan in onze planning voorzien. Bij de Perspectiefnota 2023 komen we terug op wat dat in financiële zin betekent. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,11 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2022.
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid -114 0 114 -114 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Herziening van de omgevingsvisie: Bij de jaarrekening is voorgesteld de niet bestede middelen door te schuiven vanuit 2021 naar 2022 voor een bedrag van € 107.000. Naast de reeds begrote € 150.000 komt het budget voor 2022 daarmee op € 257.000. Daarnaast zit in de Uitvoeringsreserve Kwaliteit van Overijssel nog € 114.000. Dit bedrag voegen we bij deze monitor toe aan de jaarschijf 2022. Hiermee is er in 2022 € 371.000 beschikbaar voor de herziening van de omgevingsvisie. Zoals bij de 2e monitor 2021 en de jaarrekening 2021 al gemeld zal dit niet genoeg zijn om alle kosten te dekken. Daarom wordt bij de P-nota 2023 een voorstel gedaan voor aanvullende middelen voor de periode 2022-2024. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 114.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.1 van de begroting 2022.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -213 0 213 -213 PS 003 Jaarverslag 2021 Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle: Voor de verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle werken wij samen met onze partners bij de rijksoverheid en regionale overheden en ontvangen wij bijdragen in de gezamenlijke kosten. Zowel de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle als het NOVI gebied regio Zwolle kennen een meerjarige doorlooptijd. Voor het provinciale aandeel in deze kosten hebben wij in de budgetten van 2021 middelen gereserveerd. In 2021 is niet het gehele budget tot besteding gekomen. Vanwege meerjarige doorlooptijd van deze projecten stellen wij u voor, zoals reeds bij de 2e monitor aangekondigd, de niet bestede gelden door te schuiven naar 2022 en beschikbaar te houden voor dekking van de kosten in 2022. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor de Verstedelijkingsstrategie regio Zwolle en het NOVI gebied regio Zwolle € 213.000 door te schuiven naar 2022 voor prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid -2.354 0 2.354 -2.354 GS 101 Jaarverslag 2021 Verreweg het grootste deel van het resterende saldo van € 2,8 miljoen wordt veroorzaakt doordat de lastneming subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. De meerjarig verleende subsidie voor het project ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ moet nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2021 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 2,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit van de begroting 2022. Poort van het Vechtdal: Voor het onderdeel Poort van het Vechtdal en Zwolle was voor 2021 € 107.000 opgenomen waarvan € 101.000 niet is gerealiseerd. De reden hiervan is dat de opdracht voor het maken van een Definitief Ontwerp voor een kunstwerk vertraging heeft opgelopen. In 2021 is het Definitief Ontwerp afgerond, en door de Stuurgroep geaccordeerd. Nadat aanvullende financiële middelen zijn gevonden (Mondriaanfonds) zal een opdracht voor de realisatie gegeven zal worden. De realisatie zal doorlopen tot in 2023. De provinciale middelen zullen voor het grootste deel in 2022 worden besteed. De overige middelen (€ 283.000) zullen door de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en door de waterschappen DODelta en Vechtstromen in 2022 aan de provincie Overijssel (zijnde kassier) worden overgemaakt. Wij hebben besloten de niet bestede middelen van € 101.000 beschikbaar te houden voor Poort van het Vechtdal en schuiven deze door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 101.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Uitvoering ruimtelijk en waterbeleid van begroting 2022. Samenwerkingsverbanden Water: Op de post Samenwerkingsverbanden Water is van het beschikbaar gestelde bedrag van € 178.000 een bedrag van € 99.000 niet tot besteding gekomen. De middelen worden ingezet voor Samenwerkingsverbanden Water, om uitvoering te geven aan de hoofdopgave Hitte, droogte en wateroverlast. Het gaat om investeringen in de netwerkorganisatie Ruimte voor de Vecht, regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal, Agenda IJsselmeergebied en netwerk IJssel-Vecht Delta, voor de periode 2020-2023. Wij hebben besloten de niet bestede middelen beschikbaar te houden voor de Samenwerkingsverbanden Water en schuiven deze door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 99.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid van de begroting 2022.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 501 227 -273 501 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Subsidie ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’: Voor het project ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ is eind 2020 een meerjarige subsidie verleend. Voor dekking van de doorlopende verplichting in 2023 schuiven € 0,5 miljoen door vanuit het beschikbare budget naar de jaarschijf 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,5 miljoen vanuit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel door te schuiven naar de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.2 Ruimtelijke ordening en kwaliteit. Onttrekking doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebied Regio Zwolle (C59): Van het rijk hebben wij een specifieke uitkering van € 0,2 miljoen Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving ontvangen voor het NOVI-gebied Regio Zwolle (C59). In het NOVI gebied regio Zwolle werken rijk en regio samen aan een klimaatbestendige groeiregio. De provincie Overijssel is penvoerder en kasbeheerder van deze samenwerking. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.1.2 te verhogen met € 0,2 miljoen voor het NOVI gebied regio Zwolle in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden (C59).
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 155 338 183 155 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Poort van het Vechtdal:  Voor de realisatie van de Poort van het Vechtdal en Zwolle ontvangen wij bijdragen in de kosten ten bedrage van € 0,338 miljoen. Bijdragende partijen zijn de gemeenten Zwolle, Dalfsen, Ommen en Hardenberg en de waterschappen DODelta en Vechtstromen.  Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.1.2 met € 0,338 miljoen te verhogen (budgettair neutrale wijziging). Samenwerkingsverbanden Water: Met het Investeringsvoorstel Samenwerkingsverbanden Water (PS/2021/1102793) heeft u € 0,55 miljoen beschikbaar gesteld voor facilitering  en ondersteuning van de samenwerkingsverbanden en netwerken, waarbinnen we werken aan het behalen van doelen voor een klimaatbestendig Overijssel in 2050. Van het geraamde budget in 2022 van € 277.000 verwachten wij dat € 155.000 niet in 2022 wordt gerealiseerd. Dat wordt veroorzaakt doordat het werkplan voor het Deltaprogramma IJsselmeergebied enige vertraging heeft opgelopen, waardoor de werkzaamheden voor 2022 later zijn opgepakt en de besluitvorming rond de verkenning Recreatie & Toerisme in het IJsselmeergebied is uitgesteld, waardoor hier nog geen vervolg aan is kunnen geven. Wij hebben besloten € 155.000 door te schuiven naar de jaarschijf 2023 voor activiteiten in 2023.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.1.2 in 2022 te verlagen met € 155.000, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 155.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.1.2.
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 0 35 35 0 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 202 doorwerking GS 2021
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond -186 0 186 -186 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Bij de Perspectiefnota 2022 heeft u besloten voor de jaarschijven 2021, 2022 en 2023 € 85.000 beschikbaar te stellen voor uitvoering van de hierboven genoemde acties 2022. De resterende benodigde dekking komt uit de Reserve bodemsanering. Mede door specifieke uitkeringen (SPUKS) voor de sanering Blekerijweg en PFAS (zie prestatie 2.2.1) is budgettaire ruimte ontstaan om de benodigde middelen vanuit de reserve toe te voegen. Daarmee kunnen de acties worden uitgevoerd. Voor uitvoering van de hierboven geformuleerde acties 2022 stellen wij voor € 186.000 te onttrekken aan de reserve bodemsanering en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.3 van de Begroting 2022.
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium -2.925 -2.900 25 -2.925 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II De baten en lasten op deze prestatie hebben betrekking op vier onderdelen: 1. Overtollig bezit: Overtollig bezit betreft de gronden en opstallen die wij niet langer nodig hebben voor onze projecten en programma's. De lasten en baten verbonden aan het bezit en de verkoop van deze gronden en opstallen worden verantwoord op deze prestatie. Het saldo van de lasten en baten wordt verrekend met de Algemene Reserve Grondzaken (ARG). Op de peildatum van deze monitor verwachten wij een hogere (verkoop-)opbrengst (c.q. resultaat) van € 1,6 miljoen ten opzichte van de geraamde bate in de begroting 2022. Hier staat een verwachte overschrijding op de geraamde lasten tegenover van € 0,1 miljoen. Naar huidige inzichten wordt dit jaar dan ook  € 1,5 miljoen toegevoegd aan de ARG. Wij stellen u voor om voor dit onderdeel in 2022 de geraamde lasten voor prestatie 1.1.4 te verhogen met € 0,1 miljoen en de geraamde baten te verhogen met € 1,6 miljoen. Als uitvloeisel daarvan stellen wij u tevens voor om het saldo van € 1,5 miljoen conform het bestaande beleid toe te voegen aan de ARG. 2. Tijdelijk beheer: Het gaat hierbij om het beheer van gronden en opstallen die (nog) niet worden ingezet voor programma’s en projecten. De lasten hebben vooral betrekking op onderhoudskosten, lokale heffingen en kosten die verband houden met het (tijdelijk) in gebruik geven van de eigendommen via verhuur en pacht. Hier staan de opbrengsten uit verhuur en pacht tegenover. Het saldo wordt weer verrekend met de ARG. De lasten met betrekking tot dit onderdeel zijn naar verwachting € 0,3 miljoen hoger dan in de begroting 2022 wordt geraamd. Hier staan hogere opbrengsten uit verhuur en pacht van € 0,5 miljoen. tegenover. De totale voorraad tijdelijk beheer is groter dan was ingeschat bij aanvang van dit meerjarige project. Wij stellen u voor de begrote lasten en baten voor tijdelijk beheer op prestatie 1.1.4 in 2022 te verhogen met respectievelijk € 0,3 miljoen en € 0,5 miljoen. Het positieve saldo van deze mutatie ter grootte van € 0,2 miljoen voegen wij conform bestaand beleid toe aan de ARG. 3. Grond voor Grond: Het gaat hierbij om de verkoop van in het verleden verkregen gronden van het Rijk, ter (gedeeltelijke) dekking van de Ontwikkelopgave Natuurnetwerk Nederland. De totale opbrengst is bij de laatste actualisatie van het prognosemodel voor deze ontwikkelopgave geraamd op € 153,9 miljoen.   Voor 2022 bedragen de geraamde (verkoop-) opbrengsten van deze gronden € 6,9 miljoen. De kosten en opbrengsten Grond-voor-Grond variëren per jaar. Vooralsnog ligt de gerealiseerde opbrengst vanuit deze gronden ver voor op het aangehouden schema. Mede daarom en gezien het grote belang van beschikbare gronden voor eigen provinciale projecten en programma's, hebben wij ervoor gekozen de komende jaren minder gronden op de markt te brengen. Als gevolg daarvan blijft de verkoopopbrengst dit jaar achter bij de raming. Dit heeft geen nadelige invloed op de beschikbare dekking voor de Ontwikkelopgave  Natuurnetwerk Nederland. Zoals gezegd ligt de opbrengst vanuit voorgaande jaren voor op het aangehouden schema en is de opbrengstpotentie van de resterende gronden binnen dit onderdeel voldoende om aan de dekkingstaakstelling te kunnen voldoen. Wij verwachten  een opbrengst van € 1,9 miljoen, en daarnaast een vrijval van € 0,4 miljoen uit de voorziening.  Wij stellen u voor om de begrote lasten voor Grond voor Grond op prestatie 1.1.4 te verlagen met € 0,4 miljoen en de begrote baten te verlagen met € 5,0 miljoen en, dienovereenkomstig de geraamde storting in de ARG, in 2022 te verlagen met € 4,6 mln. 4. Anticiperend grondfonds: In de Statenvergadering van 11 mei heeft u besloten tot instelling van het anticiperend grondfonds (2022/1103504). In de aanloopfase dit fonds maken wij onder andere taxatie- en notariskosten. Deze kosten dekken wij uit de Algemene reserve grondzaken, compartiment anticiperend grondfonds.  Wij stellen u voor om de begrote lasten voor prestatie 1.1.4 in 2022 te verhogen met € 25.000 en dit bedrag te onttrekken aan de Algemene reserve grondzaken.
1.1.5 Programma Omgevingswet -338 -28 310 -338 PS 003 Jaarverslag 2021 Oorspronkelijk zou het project in 2021 eindigen vanwege de inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022 voor de Omgevingswet. Daarom is er voor 2022 nog niks opgenomen in de begroting. Nu de inwerkingtredingsdatum is uitgesteld zal dit voor 2022 extra kosten met zich meebrengen. De komende periode wordt in kaart gebracht wat de verwachte financiële impact zal zijn van deze verschuiving van de datum en een mogelijk nog beperkt werkend digitaal systeem. Voor de financiële impact valt te denken aan extra personele inzet, hogere implementatiekosten en tijdelijke oplossingen. Hierop komen we terug bij de P-nota 2023. Wij stellen u voor om de ruimte uit 2021 te gebruiken om de kosten in de eerste maanden van 2022 te dekken. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,338 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.1.5 ‘Programma Omgevingswet’ van de begroting 2022.
1.1.5 Programma Omgevingswet -1.100 0 1.100 -1.100 PS 004 Perspectiefnota 2023 Er ontstaat dit jaar al te kort voor 2022, omdat alle benodigde acties voor 2023 uitgevoerd moeten worden. Het programma heeft ruim drie ton budget ruimte, maar € 1,9 miljoen nodig. Dit betekent een tekort van € 1,1 miljoen in 2022 en € 0,45 miljoen in 2023. Tegenover de lasten voor de invoering van de omgevingswet staan (op termijn) baten voor het kunnen innen van milieuleges. Hiermee kunnen de lasten voor de invoering van de omgevingswet in de toekomst terugverdiend worden. De lasten gaan hier voor de baten uit. Het moment waarop we de leges mogen innen is afhankelijk van de invoering van de wet. De baten kunnen we daarom nog niet verwerken in de begroting.
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 0 328 328 0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Bijdrage Rijn Oost Derdengeld algemeen: In het kader van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,328 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld algemeen). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd. Conform ons begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten om € 0,328 miljoen aan baten en lasten toe te voegen aan de Begroting 2022 voor prestatie 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -775 0 775 -775 PS 003 Jaarverslag 2021 In 2021 zijn geen subsidies verstrekt voor het uitvoeren van zoetwatermaatregelen in de land- en tuinbouwsector. De land- en tuinbouwsector heeft eind 2021 al wel subsidie aanvragen ingediend maar deze zullen in 2022 worden beschikt (ca € 0,250 miljoen). De niet gerealiseerde middelen (€ 0,775 miljoen) blijven beschikbaar in de Reserve Zoetwater Oost-Nederland en wij stellen u voor deze in 2022 in te zetten voor projecten gericht op het uitvoeren van zoetwatermaatregelen in de land- en tuinbouw. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,775 miljoen te onttrekken aan Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater van de begroting 2022.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -100 0 100 -100 GS 101 Jaarverslag 2021 Blauwe diensten: Via 'blauwe diensten in het agrarisch natuurbeheer' dragen agrariërs bij aan de verbetering van de waterkwaliteit en een klimaatbestendig landelijk gebied. Vooruitlopend op het nieuwe Europese GLB is voor € 0,1 miljoen beschikbaar gesteld als cofinanciering voor de Overijsselse agrarische collectieven Midden-Overijssel en Noordoost Twente om deze blauwe diensten uit te breiden. De realisering hiervan zal in 2022 plaatsvinden. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.2 van de begroting 2022.
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -50 0 50 -50 PS 004 Perspectiefnota 2023 Deze wijziging betreft het Provinciaal programma Landelijk gebied (PPLG) onderdeel KRW - voorfinanciering Rijk
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -272 0 272 -272 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel: In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor de beoogde maatregelen is o.a. een subsidieregeling ingesteld waarvoor middelen zijn gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Het subsidieplafond voor de regeling in 2022 bedraagt € 1,047 miljoen. Voor dekking van de subsidiekosten in 2022 stellen wij u voor € 272.000 aanvullend te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater te verhogen met € 272.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 0 350 350 0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Bijdrage Rijn Oost Derdengeld ZON: In het kader van het programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland worden van projectpartners bijdragen ontvangen voor een bedrag van € 0,35 miljoen voor het gemeenschappelijke budget Rijn-Oost (onderdeel Rijn Oost Derdengeld ZON). De begroting wordt met deze bijdragen verhoogd. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij een bedrag van € 0,35 miljoen toegevoegd aan de begroting van 2022 voor prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater (zowel de baten als de lasten; bijdragen derden).
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater -223 0 223 -223 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Subsidies Zoetwatervoorziening Overijssel: In het werkprogramma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland hebben een groot aantal partijen (waterschappen, provincies, Rijk, gemeenten, terrein-beherende organisaties, waterleidingsector, landbouwsector) afgesproken om maatregelen uit te voeren om de huidige zoetwatervoorziening in Oost-Nederland klimaatbestendiger te maken. Voor de beoogde maatregelen zijn middelen gereserveerd in de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Voor dekking van subsidies aan terrein beherende organisaties stellen wij u voor € 223.000 aanvullend te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland. Wij stellen u voor ter uitvoering van de subsidieregeling Zoetwatervoorziening Overijssel de lasten van prestatie 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater te verhogen met € 223.000 en hetzelfde bedrag te onttrekken aan de Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 0 39 39 0 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Bijdrage in kosten onderzoek 'Gebruik gewasbeschermingsmiddelen door particulieren’: Wij ontvangen een bijdrage in de kosten van onderzoek naar 'Gebruik gewasbeschermingsmiddelen door particulieren' van Vitens, Provincie Drenthe en Waterschap WDOD van in totaal € 39.000. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.2.2 met € 39.000 te verhogen (budgettair neutrale wijziging).
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -286 0 286 -286 PS 003 Jaarverslag 2021 Binnen beleidsveld 1.2 is op prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van het geraamde budget van € 2,8 miljoen een bedrag van € 1,0 miljoen niet tot besteding gekomen. Voor de baten geldt een hogere ontvangst uit de grondwaterheffing van € 0,175 miljoen die aan de voorziening Grondwater wordt toegevoegd. De onderbesteding op de lasten wordt veroorzaakt door de volgende onderdelen: voor de post ‘Drinkwater 6e Actieprogramma nitraatuitspoeling’ is er een onderbesteding omdat deelnemersaantallen lager zijn dan de oorspronkelijke verwachting. De aanbesteding van de agrarische advisering en de grondwatermonitoring is daardoor jaarlijks lager uitgevallen. In het Landelijk bestuurlijk overleg van de BO is afgesproken het project met een jaar te verlengen en in de eerste helft van 2022 een analyse uit te voeren van wat er aanvullend nodig is voor doelbereik. Op basis daarvan worden er afspraken gemaakt over de vorm en inhoud van een vervolg. De uitvoeringskosten voor dit extra jaar kunnen worden gedekt door de in de Reserve Drinkwater nog resterende middelen. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,286 miljoen te onttrekken aan de Reserve Drinkwater en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2022.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -886 0 886 -886 GS 101 Jaarverslag 2021 Robuuste Drinkwatervoorziening: Voor de post ‘Robuuste Drinkwatervoorziening’ is er wat vertraging opgetreden in de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening omdat zorgvuldige maatschappelijke afstemming extra tijd in beslag neemt. Er zijn beheersmaatregelen afgesproken om de uitvoering van de korte termijn maatregelen weer op schema te brengen. Dit gebeurt conform het investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening. Voor de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening zullen de kosten grotendeels in 2022 worden gemaakt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,886 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.3 Schone drinkwaterbronnen van de begroting 2022.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst -89 188 277 -89 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I 6e actieprogramma Nitraat Het 6e actieprogramma Nitraat is een programma van het Rijk waarvoor de afspraken zijn vastgelegd in een Bestuursovereenkomst tussen Rijk, provincies, LTO en de drinkwaterbedrijven over aanvullende (vrijwillige) maatregelen om te komen tot het verbeteren van de grondwaterkwaliteit in grondwaterbeschermingsgebieden. De bijdrage van de provincie Overijssel in de kosten voortkomend uit de bestuursovereenkomst Grondwaterbescherming 6e actieprogramma nitraat, totaal € 1,1 miljoen, is gestort in de reserve Drinkwater. De bijdrage van het Rijk, € 1,2 miljoen, is in 2018 eveneens gestort in de reserve. Van de kosten voor uitvoering van deze overeenkomst ontvangen wij 1/3 deel van Vitens. Voor de uitvoering van het programma in 2022 zijn middelen gereserveerd in de reserve Drinkwater. In 2022 willen wij het budget voor deze prestatie verhogen met € 277.000. Voor € 188.000 ontvangen wij hiervoor bijdragen van derden. De overige € 89.000 onttrekken wij aan de Reserve drinkwater. Wij stellen voor de lasten op prestatie 1.2.3 ‘Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst’ te verhogen met € 277.000 voor de realisatie van het 6e actieprogramma en de baten van deze prestatie te verhogen met € 188.000. En de resterende € 89.000 te onttrekken aan de Reserve drinkwater.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 0 114 114 0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Hogere baten grondwaterheffing: Er wordt in 2022 een hoger bedrag aan grondwaterheffing ontvangen (114K) dat wordt toegevoegd aan de voorziening besteding grondwaterheffing. De hogere baten zijn het gevolg van grotere grondwateronttrekkingen door Vitens en/of andere industriële onttrekkers. De opbrengsten van deze heffing dienen uitsluitend besteed te worden aan de in de wet genoemde doelen. Wij hebben besloten de lasten en baten voor prestatie 1.2.3 te verhogen met € 114.000.
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 500 50 -450 500 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Robuuste Drinkwatervoorziening: Voor de post ‘Robuuste Drinkwatervoorziening’ is er enige vertraging opgetreden in de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening omdat zorgvuldige maatschappelijke afstemming extra tijd in beslag neemt. Er zijn beheersmaatregelen afgesproken om de uitvoering van de korte termijn maatregelen weer op schema te brengen. Dit gebeurt conform het investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening. Voor de uitvoering van de onderzoeken binnen de Adaptieve strategie drinkwatervoorziening zullen voor doorlopende verplichtingen in 2023 kosten worden gemaakt  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.2.3 in 2022 te verlagen met € 0,5 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 0,5 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.2.3. Bijdrage in kosten hydrologisch onderzoek: In het kader van een verkenning ‘Eeuwige Bron Sallandse Heuvelrug’ ontvangen wij een bijdrage in de kosten van hydrologisch onderzoek van Vitens ten bedrage van € 50.000. Conform het begrotingswijzigingenbeleid hebben wij besloten de baten en lasten van prestatie 1.2.3 met € 50.000 te verhogen (budgettair neutrale wijziging).
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast -300 0 300 -300 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 202 doorwerking GS 2021
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 300 0 -300 300 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Dijkverlegging Paddenpol (Herxen): Samen met het Rijk, waterschap en Staatsbosbeheer voeren wij het project dijkverlegging Paddenpol (Herxen) uit. Onze bijdrage aan dit project bedraagt € 2,0 miljoen. Die bijdrage komt deels tot stand via een door ons gerealiseerde grondverwerving. Voor het overige deel staat onder deze prestatie een bijdrage begroot van € 0,3 miljoen. Het project bevindt zich nog in de planuitwerkingsfase. Het budget van € 0,3 miljoen is benodigd in de realisatiefase. Wij verwachten daarom dat de bijdrage in 2022 nog niet tot besteding komt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.2.4 in 2022 te verlagen met € 0,3 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen.
1.2.7 IJsseldelta programma -600 0 600 -600 PS 003 Jaarverslag 2021 Coördinatiebudget: Het project loopt door t/m 2023. Doordat een groot deel van de coördinatie is opgenomen in het programmamanagement van de N307 is er in deze prestatie sprake van onderuitputting. Het voorstel is om de overblijvende middelen toe te voegen aan de jaarschijven 2022 en 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 1,091 miljoen middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 (€ 0,6 miljoen) en 2023 (€ 0,491 miljoen) van prestatie 1.2.7 van de begroting 2022 en 2023.
1.2.7 IJsseldelta programma 0 1.654 1.654 0 GS 101 Jaarverslag 2021 Recreatieterreinen: In 2021 zijn beperkte voorbereidende acties genomen. De uitvoering van de werkzaamheden vinden voornamelijk in 2022 plaats. In het vierde kwartaal van 2021 zijn de Rijksmiddelen (€ 1,694 mln.) ontvangen in de vorm van een specifieke uitkering. Deze is conform de voorschriften opgenomen op de balans onder doeluitkeringen. In 2021 is € 40.000 ten laste gebracht van de doeluitkering. Wij hebben het overblijvende bedrag van de specifieke uitkering ad € 1,654 miljoen toegevoegd aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.2.7 van de begroting 2022.
1.2.7 IJsseldelta programma 0 -116 -116 0 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: In deze prestatie zijn 2 componenten samengevoegd, te weten het treffen van hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen gelegen aan het Drontermeer en de coördinatie tussen de projecten in het IJsseldelta plan. Hieronder worden beide componenten verder toegelicht: GS Begrotingswijziging Recreatieterreinen: De besteding van de middelen vindt vooral in 2022 plaats. Er is een kleine uitloop in 2023. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de specifieke uitkering (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 1.2.7 in 2022 te verlagen met € 0,1 miljoen. Vooraankondiging resultaatbestemming Coördinatiebudget: De lasten binnen dit budget zijn in 2022, mede door de uitloop naar 2024, lager dan voorzien. Bij de jaarrekening 2022 stellen wij u voor om een bedrag van circa 0,35 miljoen aan resterende middelen toe te voegen aan de begroting 2024.
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -50 0 50 -50 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad -100 0 100 -100 PS 003 Jaarverslag 2021 Provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken: Vanuit de reeds eerder door u beschikbaar gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Het werven van personeel en het infomeren en consulteren van de verschillende stakeholders hebben meer tijd gekost dan verwacht. Het incidentele budget (€ 0,1 miljoen) dat door u bij de perspectiefnota 2021 extra beschikbaar is gesteld voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken is daardoor in 2021 niet tot besteding gekomen. De middelen zijn nodig in 2022 voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken. Wij stellen u het incidentele budget (€ 0,1 miljoen) dat door u bij de perspectiefnota 2021 extra beschikbaar is gesteld voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken beschikbaar te houden voor de provincie dekkende aanpak niet-vitale vakantieparken en middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 (prestatie 1.4.2 Stimuleren van de ruimtelijke kwaliteit van bebouwd gebied).
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 342 -58 -400 342 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Vitalisering vakantieparken: Via de perspectiefnota 2022 heeft u € 0,45 miljoen extra beschikbaar gesteld om samen met gemeenten niet-vitale vakantieparken te vitaliseren om daarmee uitvoering te geven aan de motie ‘Verloedering vakantieparken’ (Hof c.s. 2017). Samen met de reeds eerder door u beschikbaar gestelde middelen is in 2021 een start gemaakt met het inrichten van het Expertisecentrum vitale vakantieparken Overijssel en de uitvoering van parkgerichte onderzoeken. Voor de periode 2022-2023 is in totaal nog € 0,7 miljoen beschikbaar onder prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad. Dit bedrag is inclusief € 0,1 miljoen die in 2021 niet tot besteding is gekomen en waarvoor bij de jaarrekening 2021 is voorgesteld deze toe te voegen aan de jaarschijf 2022. Vanwege de aard van de opgave en voor de sturing van het project is het gewenst om het totaal bedrag van € 0,7 miljoen toe te voegen aan prestatie 5.4.1 “Gastvrij Overijssel”. Wij stellen dan ook voor om deze middelen over te hevelen. Tevens maakt van deze overheveling de verzameluitkering BZK (C99) m.b.t. actie agenda vakantieparken deel uit. Wij stellen u voor om voor het bedrag van € 0,7 miljoen over te heven van prestatie 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad naar prestatie 5.4.1 “Gastvrij Overijssel” en daarvan een bedrag van € 0,4 miljoen toe te kennen aan de jaarschijf 2022 en € 0,3 miljoen aan de jaarschijf 2023. Startersleningen (voor 2016) Vanuit de SVN hebben wij voortgangsinformatie ontvangen over de uitgegeven startersleningen. Op basis daarvan zien we ten opzichte van 2021 een verdere afname van de portefeuille van de uitgegeven leningen. Dit heeft tot gevolg dat de verwachte rentebaten voor de periode 2022-2026 lager zullen zijn verwacht. Wij stellen u voor op prestatie 1.3.2 de rentebaten voor de periode 2022-2026 te verlagen met respectievelijk voor 2022 € 58.000, 2023 € 56.000, 2024 € 54.000, 2025 € 52.000 en 2026 € 50.000.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -4.351 0 4.351 -4.351 GS 101 Jaarverslag 2021 Binnen beleidsdoel 1.4 is per saldo € 5,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050. Op deze prestatie resteert een saldo van € 4,3 miljoen. Het resterende saldo in 2021 van € 4,3 miljoen wordt grotendeels veroorzaakt doordat de geraamde cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie niet is gerealiseerd (€ 3,4 miljoen). Daarnaast zijn er achterblijvende lasten op de post klimaat adaptieve pilots (€ 0,75 miljoen) omdat deze afhankelijk zijn van bovengenoemde cofinancieringsbijdrage. In 2021 was de verwachting dat de cofinanciering direct gerealiseerd zou worden. Gaandeweg in het jaar is gebleken dat de werkregio’s de impulsregeling in fasen aanvragen. Dat betekent dat de cofinanciering in 2022 en 2023 steeds in delen zal worden gerealiseerd. De doelen van de cofinanciering worden daardoor nog steeds voor 2026 behaald. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 4,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.1 van de begroting 2022.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 -250 1.182 1.432 -250 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Subsidieregeling Klimaatadaptatie: Via de Subsidieregeling Klimaatadaptatie stimuleren wij gemeenten en waterschappen bij activiteiten die bijdragen aan het aanpassen aan en het tegengaan van klimaatverandering (klimaatadaptatie). De regeling is zodanig succesvol dat wij hebben besloten € 0,25 miljoen uit de jaarschijf 2023 naar voren te halen en in te zetten in de jaarschijf 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten de lasten in de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.1 ‘Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050’ met € 0,25 miljoen te verlagen en de lasten van de jaarschijf 2022 met eenzelfde bedrag te verhogen met gelijktijdige onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS): Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen uit de tijdelijke regeling voor versnelling van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie 2021-2027 (tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS) van € 1,2 miljoen. Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.4.1 te verhogen met € 1,2 miljoen voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS).
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 435 0 -435 435 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Samenwerkingsovereenkomsten werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA): Om in de periode 2022-2028 toe werken naar een klimaatbestendige en water robuuste omgeving stellen wij samen met partners in de werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitvoeringsstrategieën op. Voor de werkregio’s Fluvius en Rivus hebben wij samenwerkingsovereenkomsten gesloten met onze partners voor de periode 2022-2028. Uit de samenwerkingsovereenkomsten vloeien voor de periode 2022-2028 verplichtingen voort waarmee kosten zijn gemoeid. Wij stellen voor deze te dekken uit de beschikbaar gestelde middelen van het investeringsvoorstel Hitte, Droogte en Wateroverlast en deze beschikbaar te stellen voor de looptijd van de samenwerkingsovereenkomsten.  Voor dekking van verplichtingen  stellen wij voorin totaal € 0,435 miljoen door te schuiven uit de begroting 2022 naar volgende jaren. Voor de 2023 -2028 betreft dit per jaarschijf de volgende bedragen. 2023 en 2024: € 130.000, 2025 tot en met 2027: € 55.000 en 2028 € 10.000. Tevens stellen wij voor de einddatum voor deze middelen te verlengen tot 31-12-2028.
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 3.550 -1.182 -4.732 3.550 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie:  Het geraamde budget voor de investeringsimpuls Klimaatadaptatie zal naar verwachting in 2022 niet geheel tot besteding komen. Dit wordt veroorzaakt doordat de geraamde cofinancieringsbijdrage voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie niet geheel wordt gerealiseerd. Daarnaast zijn er achterblijvende lasten op de post klimaat adaptieve pilots omdat de werkregio’s de cofinanciering voor de impulsregeling in fasen aanvragen. Dat betekent dat de cofinanciering in 2022 en 2023 steeds in delen zal worden gerealiseerd. De doelen van de cofinanciering worden nog steeds voor 2026 behaald. We schuiven € 3,4 miljoen door naar 2023 voor de uitvoering van het investeringsvoorstel actieplannen hitte-, droogte- en wateroverlast.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 3,4 miljoen door te schuiven naar de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050. Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS): Wij hebben van het Rijk een specifieke uitkering ontvangen uit de tijdelijke regeling voor versnelling van maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie 2021-2027 (tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS) van € 1,2 miljoen.  Het doel van deze tijdelijke regeling is door middel van het verstrekken van specifieke uitkeringen decentrale overheden in staat te stellen tot het versneld uitvoeren van kosteneffectieve maatregelen en voorzieningen die bijdragen aan het voorkomen of beperken van wateroverlast of het beperken van de gevolgen van droogte of overstromingen in hun werkregio. In 2022 heeft nog geen realisatie plaatsgevonden en wij hebben besloten de middelen door te schuiven naar 2023. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten en baten op prestatie 1.4.1 in 2022 te verlagen en door te schuiven naar 2023 voor een bedrag van € 1,2 miljoen voor de tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie 2021 - 2027 (RIVUS). Subsidie ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’: Voor dekking van de meerjarige subsidieverplichting voor ‘Brede Welvaart in het Vechtdal’ wordt vanuit deze prestatie € 0,15 miljoen beschikbaar gesteld. Deze middelen komen uit het investeringsvoorstel Hitte, Droogte en Wateroverlast van prestatie 1.4.1. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij de begrote lasten op deze prestatie en de daarmee samenhangende onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel in 2022 verlaagd met € 0,15 miljoen. Daarnaast stellen u voor om een bedrag van € 0,15 miljoen binnen de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel over te hevelen van prestatie 1.4.1 naar prestatie 1.1.2.
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -100 0 100 -100 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail -5.622 0 5.622 -5.622 GS 101 Jaarverslag 2021 Binnen beleidsdoel 1.4 is € 14,7 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail. Op deze prestatie resteert in 2021 een saldo van € 5,6 miljoen . Verreweg het grootste deel het resterende saldo van € 5,6 miljoen wordt veroorzaakt doordat de lastneming subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd. De meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2021 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 5,6 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail.
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 0 526 526 0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Onttrekking doeluitkering ‘flexpools’ (stimuleringsmaatregelen woningbouwproductie): Van de specifieke uitkering ‘Flexpools’ die wij van het Rijk hebben ontvangen is nog € 0,5 miljoen beschikbaar om ervoor te zorgen dat gemeenten sneller plannen maken en daardoor sneller bouwen. Via de flexpools kunnen gemeenten expertise en capaciteit inhuren ten behoeve van versnelling van de woningbouw. De provincies hebben de rol om deze gelden te verdelen. Conform het begrotingswijzigingsbeleid hebben wij besloten de lasten op prestatie 1.4.2 te verhogen met € 0,5 miljoen voor de inzet van de flexpool gelden in 2022 en dit bedrag te onttrekken aan de doeluitkering ‘flexpools’.
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 6.851 0 -6.851 6.851 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Lastneming subsidies: Doordat de lastneming van verleende subsidies met ingang van het boekjaar 2021 is gewijzigd zal de geraamde realisatie dit jaar lager zijn. De meerjarig verleende subsidies moeten nu aan de volledige meerjarige uitvoeringsperiode van het project worden toegerekend. Dat veroorzaakt in het boekjaar 2022 een onderbesteding. Dit is een administratieve onderbesteding, de middelen zijn niet meer beschikbaar. Verder stellen wij voor de einddatum voor deze middelen te verlengen tot 31-12-2026. Wij stellen u voor  de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.2 in de begroting 2022 te verlagen met € 6,9 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Verder stellen voor de middelen door te schuiven naar de jaarschijven 2023 tot en met 2026 voor respectievelijk € 3,1, € 1,8, € 1,7 en € 0,3 miljoen en de einddatum voor het budget te verlengen naar 31-12-2026.
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 1.150 0 -1.150 1.150 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Aanjagen projecten doelgroepen en subsidies: Het geraamde budget voor de post aanjagen projecten doelgroepen zal naar verwachting in 2022 niet geheel tot besteding komen. We schuiven € 0,5 miljoen door naar 2023 voor de uitvoering in 2023. Van het geraamde bedrag voor subsidies zal € 0,65 miljoen dit jaar niet gerealiseerd kunnen worden. De aanvragen voor deze subsidies worden in 2023 verleend. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.2 in 2022 te verlagen met € 1,15 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 1,15 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.2.
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland -323 0 323 -323 GS 101 Jaarverslag 2021 Binnen beleidsdoel 1.4 is ruim € 2,2 miljoen beschikbaar gesteld voor prestatie 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland. Op deze prestatie is bijna € 0,3 miljoen niet tot besteding gekomen. Dit wordt veroorzaakt doordat twee bijeenkomsten vanwege Covid-19 zijn doorgeschoven naar 2022. Daarnaast heeft een aantal initiatieven net eind 2021 een subsidie aanvraag gedaan. Deze subsidies worden in 2022 beschikt. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,3 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 1.4.3 van de begroting 2022.
1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland 400 0 -400 400 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Actieplan Leefbaar Platteland: Met het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland (PS/2020/1100879) heeft u € 3,75 miljoen beschikbaar gesteld om invulling gegeven aan de provinciale ambitie voor een aanpak leefbaar platteland. Van het geraamde budget in 2022 van € 1,8 miljoen schuiven wij € 0,4 miljoen door naar de jaarschijf 2023 voor activiteiten in 2023. Daarmee komt het budget voor 2023 op € 0,4 miljoen. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.3 in 2022 te verlagen met € 0,4 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten voor de jaarschijf 2023 € 0,4 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.3.
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -170 0 170 -170 PS 003 Jaarverslag 2021 Ondergronds brengen van hoogspanningskabels 's-Heerenbroek: De onderbesteding wordt o.a. veroorzaakt doordat een geraamde bijdrage voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels ter hoogte van 's-Heerenbroek niet is gerealiseerd (€ 170.000). Inmiddels is er een bestuursovereenkomst getekend en zal het onderzoek voorafgaand aan de uitvoering in 2022 starten. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,17 miljoen door te schuiven naar 2022. Wij stellen u voor om middels resultaatbestemming voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,17 miljoen door te schuiven naar 2022.
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen -431 0 431 -431 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Ondergronds brengen van hoogspanningskabels 's-Heerenbroek: Inmiddels is er een bestuursovereenkomst getekend waarin afspraken zijn vastgelegd over de beschikbaarstelling van de totale subsidiebijdrage van € 3,7 miljoen. Op basis daarvan stellen wij voor de geraamde begrotingsbedragen af te stemmen op het verwachte bestedingsritme. Wij stellen u voor voor het ondergronds brengen van hoogspanningskabels € 0,4 miljoen vanuit de jaarschijf 2023 naar voren te halen naar de jaarschijf 2022 voor 1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen.
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 950 0 -950 950 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Ondergrondse hoogspanningskabels: In juni 2021 hebben wij met de gemeente Raalte een bestuursovereenkomst getekend over onze bijdrage in het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels en deze overgemaakt. Met de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede werken we aan een vergelijkbare overeenkomst. Voor Deventer, Almelo en Enschede is het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en worden momenteel door Tennet de basisontwerpen opgesteld. Deze worden naar verwachting medio 2023 opgeleverd. Op basis daarvan kan er een bestuursovereenkomst worden afgesloten. Het geraamde bedrag in 2022 van € 0,95 miljoen zal niet in dit jaar worden gerealiseerd maar schuiven wij door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het budget voor prestatie 1.4.4 in 2022 te verlagen met € 0,95 miljoen, en gelijktijdig de begrote onttrekking aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel met hetzelfde bedrag te verlagen. Verder hebben wij besloten € 0,95 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 1.4.4.
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -160 0 160 -160 Adm. 208 diversen maart 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling (adm)
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -160 0 160 -160 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Deze wijziging betreft de aanpasing normbedragen naar kerntaken
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -297 0 297 -297 Adm. 221 Mutaties personeel CAO Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 221 Mutaties personeel CAO
Totaal -8070 748 8818 -8070