Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Personeelsgebonden lasten

Personeelsgebonden lasten

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Salarissen en personeelsgebonden kosten

Terug naar navigatie - Salarissen en personeelsgebonden kosten

Het budget voor de personeelsgebonden kosten bedroeg in 2022 € 82,3 miljoen. In 2022 is een bedrag van € 79,1 miljoen gerealiseerd, waardoor een budget van €3,2 miljoen niet tot besteding is gekomen. De budgetten voor personeelsgebonden kosten zijn in 2022 toegenomen ten opzichte van 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door het creëren van  structurele formatieplaatsen en de CAO-ontwikkeling. De dekking voor de toename in formatie is afkomstig uit verschillende bestaande programmabudgetten en op basis van de afspraken rond het traject ‘van inhuur naar vast’ (p-nota 2021) omgezet naar personele budgetten.  Onder post “overige kosten” vallen ook de verkregen compensatie voor FPU, WAO, Zwangerschapsverlof en detacheringen (€2,4 miljoen). In 2022 is ook de doorbelasting naar programmabudget in de exploitatie getoond (€3,9 miljoen) zichtbaar gemaakt. 

Rekening Primitieve Begrotings Actuele Rekening Verschil
begroting wijziging begroting
2021 2022 2022 2022 2022 2022
Totaal 74.499 75.850 6.441 82.291 79.099 3.192
Subtotaal 72.603 73.651 6.341 79.992 76.954 3.038
Salarislasten inclusief sociale lasten 67.531 71.435 6.775 78.210 77.165 1.045
Uitzendkrachten en externe deskundigheid 7.227 2.311 -434 1.877 6.192 -4.315
Overige gerelateerde personeelskosten * -2.156 -95 0 -95 -2.532 2.438
Interne doorbelasting naar programmabudget ** -3.870 3.870
Subtotaal 1.896 2.199 100 2.299 2.144 155
Reis- en verblijfkosten 234 830 0 830 430 399
Onkostenvergoedingen 72 6 0 6 72 -66
Opleiding, studie, cursus, congressen 638 1.222 0 1.222 849 373
Overige kosten 952 141 100 241 792 -551
* ontvangen uitkeringen en vergoedingen detacheringen
** doorbelaste salariskosten naar programmabudget

Vergoedingen bestuur en voormalig personeel

Terug naar navigatie - Vergoedingen bestuur en voormalig personeel
Rekening Primitieve Begrotings Actuele Rekening Verschil
begroting wijziging begroting
2021 2022 2022 2022 2022 2022
Totaal 1.930 2.338 0 2.338 1.992 346
Vergoeding PS-leden 852 880 0 880 866 15
Vergoeding GS-leden, uitkeringen en pensioenen oud-leden 794 1.113 0 1.113 802 312
Jaarwedde CdK 212 215 0 215 217 -2
Voormalig personeel/seniorenbeleid 16 24 0 24 13 11
0
Salaris stagiaires 43 52 0 52 81 -30
Bedrijfshulpverlening 13 54 0 54 14 40

Personele inzet

Terug naar navigatie - Personele inzet

Het CoalitieAkkoord is vol in uitvoering. Dit terug te zien in de personele inzet:

  • Formatieontwikkeling
  • Inhuur Personeel

Hieronder worden deze onderwerpen toegelicht.

Formatieontwikkeling

Terug naar navigatie - Formatieontwikkeling

 Wij hebben in 2022 verdere stappen gezet om tot een betere balans tussen vast, flexibele en ingehuurde medewerkers te komen. In november 2020 hebben Provinciale Staten de toelichting op artikel 6 van de financiële verordening aangepast (Statenvoorstel 2020/1102242) waardoor het voor Gedeputeerde Staten mogelijk is om op basis van bedrijfsmatige afweging het door Provinciale Staten vastgestelde personeelsgebonden budget aan te passen c.q. te verhogen  onder de voorwaarde dat er alternatieve dekking wordt aangewezen vanuit exploitatie- en/of investeringsbudget.

De formatieontwikkeling in 2022 past binnen de door u gegeven kaders en de beschikbare budgetten. In de periode vanaf 2019 is de formatie meer in overeenstemming gebracht met de opgaven voor de huidige coalitieperiode en de daarbij behorende doelen en financiële middelen. We brengen telkens bedrijfsmatig de doelen, het beschikbare budget en de benodigde formatie en inhuur bedrijfseconomisch zo gunstig mogelijk met elkaar in balans. De stijging van de formatie is het gevolg van de ambities uit het provinciale coalitie-akkoord en de landelijke ontwikkelingen en transities die in sneltreinvaart nieuwe taken met zich meebrengen en nieuwe kennis vragen. Een paar voorbeelden zijn de energietransitie, vergunningverlening, stikstof, de investeringen in wegen en kunstwerken. We zetten in op de vermindering van de flexibele schil om de binding met de provincie te bevorderen; in deze krappe arbeidsmarkt is dat een absolute noodzaak.

De formatie bedraagt 866 fte per 31 december 2022. De werkelijke bezetting ligt hoger, op 924 fte. De boven formatieve bezetting wordt gedekt uit exploitatie- en investeringsbudgetten. Omdat er sprake is van vaste dienstverbanden wordt voor het incidenteel gedekte deel een werkgeversrisico gelopen met betrekking tot werkloosheidsuitkeringen. Dit risico beheersen wij door de inzet van Strategische Personeelsplanning. Als voorbeeld benoemen wij  de medewerkers die wij in dienst hebben genomen voor de infrastructurele projecten waarvan de dekking naar de aard van het investeringsproject incidenteel is. De verwachting is dat er continuïteit aanwezig is in de infrastructurele projectenportefeuille. Dat medewerkers bij de afloop van de werkzaamheden voor het ene project, kunnen worden ingezet bij een volgend project. Hiermee wordt het risico beperkt.

We streven ernaar om de verhouding tussen formatie en bezetting binnen de bestaande begroting beter met elkaar in balans te brengen door het formatieplan in 2023 te actualiseren met de in gang gezette mutaties en de inhuur verder af te bouwen.

Overzicht Formatie en bezetting 


Inhuur personeel

Terug naar navigatie - Inhuur personeel

Analoog aan de omzetting van flexibele formatie naar vaste formatie en de stijgende formatie sturen wij op een beperking van de inhuur. Door deze inspanning de externe inhuur in 2022 gedaald van € 35 miljoen naar € 30,2 miljoen en past binnen de bestaande budgetten en kaders in de begroting. 
In het Coalitieakkoord 2019-2023 heeft u ons de opdracht gegeven om voor structurele opgaven structurele middelen (waaronder personeel) in te zetten. Op basis van strategische personeelsplanning, bedrijfseconomische afwegingen en goed werkgeverschap, wordt de balans tussen vaste, flexibele en ingehuurde formatie gezocht. Die aanpassingsslag is nog gaande en is niet eenvoudig gezien de oververhitte arbeidsmarkt, schaarse kennis m.b.t. nieuwe opgaven, de ambities in het coalitie-akkoord en  de investeringsopgave.  In 2022 is een daling van de inhuur ingezet.

Rekening Rekening Rekening Rekening
Inhuur 2019 2020 2021 2022
Totaal 29.565 33.431 35.026 30.203
inhuur ten laste van exploitatie 22.348 24.673 27.403 24.354
inhuur ten laste van investeringen 5.664 6.670 5.865 4.622
inhuur ten laste van voorzieningen 1.553 2.088 1.758 1.227

WNT-norm

Terug naar navigatie - WNT-norm

De Wet Normering Topinkomens (WNT) wijst de provinciesecretaris (algemeen directeur) en de statengriffier aan als topfunctionarissen. Zij vallen onder de WNT.  Het algemene bezoldigingsmaximum voor 2022 is genormeerd op bruto € 216.000. De bezoldiging van beide functionarissen blijft onder het toegestane maximum.

Gegevens 2022
bedragen x € 1 N. Versteeg R. Wiggers
Functiegegevens Provincie- secretaris Statengriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2022 1/1 - 31/12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,8
Dienstbetrekking ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 154.460 94.097
Beloningen betaalbaar op termijn 23.155 17.735
Subtotaal 177.614 111.832
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 216.000 172.800
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t. N.v.t.
Totale bezoldiging 177.614 111.832
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t. N.v.t.
Gegevens 2021
bedragen x € 1 N. Versteeg R. Wiggers
Functiegegevens Provincie- secretaris Statengriffier
Aanvang en einde functievervulling in 2021 1/1 - 31-12 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) 1 0,8
Dienstbetrekking ja ja
Bezoldiging
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 150.345 91.513
Beloningen betaalbaar op termijn 22.424 16.302
Subtotaal 172.769 107.815
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum 209.000 167.200
Totale bezoldiging 172.769 107.815