Prestaties (146)

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij leggen in het voorjaar 2022 de ontwerp Omgevingsvisie Overijssel ter inzage en bieden u in het najaar de  Omgevingsvisie Overijssel ter vaststelling aan. Wij maken deze Omgevingsvisie in interactie met onze inwoners en partners.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

 1. Wij  werken samen met gemeenten en waterschappen  aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel en ondersteunen hen bij de omslag naar de Omgevingswet. Wij bezien hier de opgaven in gebiedsgerichte samenhang. Wij doen dit steeds meer via een ontwerpende benadering.
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij ontwikkelen met de gemeente Staphorst een visie op het energielandschap en onderzoeken in hoeverre dit moet leiden tot aanpassing van ons Omgevingsbeleid
 4. Wij werken met onze partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel in de onderstaande netwerksamenwerkingen. We doen dit met een integrale blik op onder andere klimaatadaptatie (prestatie 1.4.1), wonen (prestatie 1.4.2) en mobiliteit (prestatie 4.6.2).
  - Omgevingsagenda Oost en de daaruit voortvloeiende Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) -projecten
  - Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
  - Novi gebied Regio Zwolle waarin we werken aan de delta van de toekomst. 
  - Ontwikkelagenda Twente.
  - Ontwikkelagenda Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle).
 5. Wij werken op basis van het Investeringsbesluit Samenwerkingsverbanden water aan een klimaatbestendig Overijssel in de volgende samenwerkingsverbanden:
  - Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan de realisatie van het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
  - Regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal.
  - Agenda IJsselmeergebied 2050
  - IJssel-Vechtdelta.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda

 1. Wij werken samen met partners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, deskundigen, bedrijven, belangenorganisaties, buurprovincies) aan de balans tussen benutten en beschermen van bodem en ondergrond.
 2. Wij zetten in op vitale bodem, energieke ondergrond, duurzaam bodemkwaliteitsbeheer en bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond.
 3. Wij stimuleren gemeenten om  beleid op te stellen, waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de Omgevingswet.
 4. Wij verkennen de beleidsontwikkeling rond zeer zorgwekkende stoffen vanuit onze provinciale belangen op het terrein van waterkwaliteit, bodemkwaliteit en milieu (zie ook prestatie 2.1.1).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium

 1. Wij kopen, verkopen en beheren gronden en opstallen ten behoeve van provinciale doelen en projecten, binnen de kaders van de Nota Grondbeleid 2018.
 2. Wij informeren u met de Meerjaren Investeringsprognose Grond (MIG) bij de jaarrekening over de ontwikkelingen in ons grondeigendom.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.1.5 Programma Omgevingswet

 1. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijk planning.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

 1. Wij starten met de uitvoering van de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 2. Wij maken afspraken met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost over de tussentijdse evaluatie van de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water om het doelbereik zo hoog mogelijk te maken.
 3. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

 1. Wij voeren met partners het maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater) uit, waarvan de uitvoeringstermijn in overleg met het rijk verlengd is tot eind 2023. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
 2. Wij starten met partners met de uitvoering van het 2e maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater). Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
 3. Wij onderzoeken de verdere cofinancieringsmogelijkheden vanuit de provincie voor het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027.
 4. Wij vertalen de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied naar onze Omgevingsvisie en  Omgevingsverordening.
 5. We bereiden samen met de agrarische collectieven de overgang naar de nieuwe Europese regelgeving voor gemeenschappelijk landbouwbeleid voor, voor wat betreft blauwe diensten die een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit (prestatie 1.2.1) en waterkwantiteit. 

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

 1. Wij werken vanuit het Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening aan de uitvoering van de adaptieve strategie drinkwater.
 2. Wij ronden het lopende Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners af.
 3. Wij actualiseren samen met onze partners de Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning.
 4. Wij stellen met onze partners een nieuw Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning op, waarin we werken aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 5. Wij vertalen met onze partners het 7e actieprogramma Nitraat van de rijksoverheid naar acties in de grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

 1. Wij ontwikkelen met gemeenten en waterschappen nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering in het kader van de Omgevingswet.
 2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zoals de dijkverlegging Paddenpol.
 3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem, zoals het Programma Integraal Riviermanagement en Samenwerkingsverbanden Water (zie ook prestatie 1.1.2). 

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.2.7 IJsseldelta programma

 1. Wij realiseren de hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
 2. Wij verwijderen onder regie van Flevoland de Roggebotsluis en de Roggebotkering en realiseren vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

 1. Wij voeren samen met ons netwerk waaronder de Woonkeuken en de rijksoverheid de woonagenda's uit in samenhang met ons investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail (zie prestatie 1.4.2).
 2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

 1. Wij dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad via het ontwikkelen en uitvoeren van de woonagenda's (prestatie 1.3.1) en het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail (prestatie 1.4.2).
 2. Wij verantwoorden onder deze prestatie het financiële verloop van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheken met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit enerzijds de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en betreft verder de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

 1. Wij stellen samen met partners in de werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitvoeringsstrategieën op, op basis van de risicodialogen. Hierin staat strategie en beleid om klimaatadaptief te kunnen handelen in 2050.
 2. Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, droogte en wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we de werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van actieplannen en Zoetwatervoorziening Oost Nederland (zie ook prestatie 1.2.2). 
 3. Wij stimuleren via de subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen om concrete projecten uit te voeren.
 4. Wij starten een pilot voor klimaatadaptieve carpoolplekken/recreatieve overstappunten rond de N34, inclusief drinkwatertappunten.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

 1. Wij werken met onze partners, waaronder de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), de Stadsbeweging, Retailplatform Overijssel en Woonkeuken aan ons Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail fase 2. Hiermee dragen we bij aan toekomstbestendige  binnensteden, een passend aanbod wonen voor verschillende doelgroepen en een aantrekkelijk woon- werk- en leefmilieu.
 2. Wij ondersteunen gemeenten en centrumpartijen via stadsarrangementen met het werken aan toekomstbestendige binnensteden, compacte centra en complexe gebiedsontwikkelingen. Wij zoeken hierbij de verbinding met andere programma's zowel binnen als buiten de provincie.
 3. Wij stimuleren samen met onze partners in onder andere de Woonkeuken en de rijksoverheid de versnelling van de woningbouw en de huisvesting van doelgroepen. 
 4. Wij stimuleren via de Overijsselse Retailaanpak toekomstbestendige retail door in te zetten op innovatief ondernemerschap, samenwerking en ruimtelijk detailhandelsbeleid. 
 5. Wij bereiden met partners bij rijk en regio de inzet van het rijk voor, voor de nieuwe kabinetsperiode.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

 1. Wij werken samen met onze partners, zoals gemeenten, de 'Overijsselse vereniging voor krachtige kernen (OVKK)' en wetenschappers, aan de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. We ontwikkelen een aanpak leefbaar platteland op basis van drie leidraden: toekomstkracht, informatiepositie en lokale identiteit van het platteland.
 2. Wij voltooien het 'platteland kiest positie' pamflet dat we opstellen samen met wetenschappers en gemeenten. Dit pamflet is de basis voor een provinciale bouwsteen waarin we de doelen en ambities voor de volgende periode in beschrijven.
 3. Wij stimuleren met de subsidieregeling initiatieven voor een Leefbaar platteland.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

 1. Wij ondersteunen de gemeente Kampen financieel bij de start van de realisatie van de ondergrondse verkabeling in 's Heerenbroek.
 2. Wij begeleiden en ondersteunen de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels met als doel het sluiten van een bestuursovereenkomst in 2022 of later.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

 1. Wij ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren deze in de Provinciale Omgevingsvisie. 
 2. Wij bevorderen een gezonde leefomgeving door projecten te initiëren en te ondersteunen gericht op beter bewustzijn, betrokkenheid en gedrag van inwoners op de thema's lucht, geluid en (zwerf)afval, zoals het project Schone Rivieren. We zetten in op kennisdeling en kennisontwikkeling door bijeenkomsten te organiseren voor en met diverse partners als GGD en gemeenten.
 3. Wij werken samen met andere provincies aan (inter)nationale en interprovinciale beleid- en kennistrajecten.
 4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december vast. Daarbij zetten we ook in op het toekomstbestendig maken van ons VTH beleid en de uitvoering daarvan op complexe dossiers als ZZS en circulaire economie.
 6. Wij bepleiten een andere volgorde van besluitvorming in het luchtvaartdossier via een transparant en navolgbaar proces: eerst de luchtvaartnota, dan de herziening van het luchtruim en daarna besluiten over Lelystad Airport.
 7. Wij willen hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
 4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

 1. Wij ondersteunen en adviseren bij het in beeld brengen van milieu- en omgevingseffecten van (eigen) plannen en projecten, zoals de provinciale Omgevingsvisie en in RES-verband.
 2. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en omgevingseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden waar wij een rol als bevoegd gezag hebben.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

 1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.
 2. Wij wisselen relevante data ten behoeve van milieu en gezondheid uit met onze partners, waaronder de GGD, en verspreiden deze via kennishub Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

 1. Wij voeren voor Blekerijweg, IJsselmuiden de sanering uit.
 2. Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
 3. Wij monitoren conform het programma 2022 Bureau Asbestbodem Sanering.
 4. Wij stellen het programma 2023 Bureau Asbestbodem Sanering vast.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

 1. Wij zorgen er door middel van leningen voor dat ook niet draagkrachtige eigenaren de sanering van hun asbestdak kunnen financieren.
 2. Wij stimuleren verwijdering van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen door middel van subsidie.
 3. Wij stimuleren gezamenlijke verwijdering van geschakelde asbesthoudende leidaken door middel van subsidie.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

2.2.3 Beheer nazorgfonds

 1. Wij stellen het jaarverslag 2021 en de begroting 2023 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen in Overijssel.
 2. Wij hebben één á twee keer per jaar een bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

 1. Wij geven samen met gemeenten en andere partners uitvoering aan de Regionale Energie Strategieën (RES 1.0) en werken met hen toe naar RES 2.0 in 2023.
 2. Wij ondersteunen de totstandkoming van warmtenetten voor gebruik van restwarmte, aardwarmte en aquathermie als alternatief voor aardgas.
 3. Wij stimuleren om te investeren in maatregelen gericht op energiebesparing in woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.
 4. Wij ondersteunen het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden en de totstandkoming van twee smart energy hubs. Daarbinnen werken wij aan innovatieve en opschaalbare oplossingen voor de netproblematiek. 
 5. Wij ondersteunen de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken.
 6. Wij implementeren het te actualiseren biomassabeleid voor Overijssel, in lijn met het te verwachten nieuwe nationale duurzaamheidskader biogrondstoffen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Wij geven invulling aan onze rol van opdrachtgever en eigenaar van Energiefonds Overijssel door:

 1. De heroriëntatie op de inzet en focus van Energiefonds Overijssel voor de komende jaren (Verkenning Scopeverbreding Energiefonds Overijssel) af te ronden. 
 2. Samen met het fonds te kijken naar de mogelijkheden om aanvullende (externe) middelen (€ 50 miljoen) aan te trekken, zodat het fonds ook de komende jaren optimaal bij kan dragen aan de financiering van de energietransitie in Overijssel.
 3. Het Jaarplan en de Begroting 2023, alsmede het Jaarverslag over 2021 van Energiefonds Overijssel vast te stellen. 
 4. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2022 van Energiefonds Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:

 1. Beïnvloeding van - en deelname aan besluitvorming over - het nieuw strategisch plan Enexis 2022 – 2026;
 2. Actieve betrokkenheid in het vinden van oplossingen voor de financiering van de energietransitie en de capaciteit schaarste op het elektriciteitsnet;
 3. Te sturen op de doelen in het Strategisch plan van Enexis;
 4. Toe te zien op uitvoering van het beleidsplan voor 2022;
 5. De jaarrekening over 2021 met winstbestemming vast te stellen;
 6. Toe te zien op - en u te rapporteren over - de door Enexis voorgenomen investeringen in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven

 1. Wij stellen samen met gemeenten in heel Overijssel erfcoaches beschikbaar. Zij ondersteunen erfeigenaren om toekomstbestendige keuzes te maken bij actuele vraagstukken zoals stikstof, aanpassing in de bedrijfsvoering en leegstaande gebouwen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
 6. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
 4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

 1. Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Bergvennen en Brecklenkampse Veld vast.
 2. Wij stellen de verlengingsbesluiten van de in 2022 aflopende Natura 2000 beheerplannen vast .
 3. Wij leveren een actieve bijdrage aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om VHR-doelbereik effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen.
 4. Wij starten de (uiterlijk in 2024 vast te stellen) herziene Natura 2000 beheerplannen (2.0) op.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

3.1.4 Beheer natuurterreinen

 1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan. We benutten kunstmatige intelligentie (Natura AI) om de beheertypenkaart eenvoudiger te actualiseren.
 3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

 1. Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
 4. Wij verkennen de mogelijkheden om een extra impuls aan het weidevogelbeheer te geven met het nationale Aanvalsplan grutto. 

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

 1. Wij ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren, onder andere met subsidie en door kennis beschikbaar te stellen.
 2. Wij voeren onderzoek uit en stimuleren dat kennis wordt gedeeld om de leefgebieden en populaties van aandachtsoorten te versterken. 
 3. Wij stimuleren ecologisch bermbeheer door gemeenten.
 4. Wij stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, onder meer via artikelen en via de facebookgroep ‘Mooi Leven Overijssel’.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

 1. Wij monitoren het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel en beoordelen de ontwikkeling van de kwaliteit.
 2. Wij leveren de benodigde gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
 3. Wij leveren een financiële bijdrage aan de Nationale Database Flora en Fauna die telgegevens verzamelt, beheert en beschikbaar stelt.
 4. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
 5. Wij voeren de monitoring van Natura2000 en het programma Natuur uit.
 6. Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

3.2.1 Beheer landschap

 1. Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van plannen voor landschapsbeheer, onder meer door financiering van Streekeigen Landschapsbeheer en de inzet van de landschapscoördinator.
 2. Wij brengen landschapselementen in beeld en onderzoeken of aanvullend beleid ter bescherming van deze elementen nodig is. De inventarisatie wordt ook gebruikt voor uitwerking van Groenblauwe dooradering in de nieuwe omgevingsvisie en voor de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan als uitwerking van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-NSP).
 3. Wij zorgen voor structurele basisondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap, onder andere door onderlinge samenwerking te vergroten, het aanbieden van gereedschapsdepots en borging van veilig werken.
 4. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk in de natuur, waarbij we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk verkennen die aansluiten bij de moderne vrijwilliger.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

 1. Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het realiseren van groene schoolpleinen via inspiratie, subsidies en het toegankelijk maken van kennis. We ontwikkelen op maat ondersteuning voor scholen in wijken met een lage sociaal economische status.
 2. Wij werken samen met gemeenten aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Vijf gemeenten werken al aan gemeentelijke Natuur voor Elkaar plannen. Wij ondersteunen hen daarbij.
 3. Wij bevorderen met communicatie- en netwerkactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen, o.a. via projecten binnen Natuur in de Stad en Overijssel Tuiniert.
 4. Wij stimuleren initiatieven uit de samenleving, onder andere via de subsidieregeling ‘Natuur en Samenleving’, met Natuurateliers en door “verbindingsofficieren” aan te stellen die midden in de maatschappij staan.
 5. Wij bouwen verder aan het netwerk van professionals in de zorg en ontwikkelen samen met zorgpartijen concrete projecten waarbij natuur wordt ingezet in de zorg. Ook zoeken we samenwerking met zowel het groen- als het zorgonderwijs waardoor de toekomstige professionals bekend zijn met succesvolle groen toepassingen in de zorg.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

 1. Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van provincies voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
 2. Wij werken nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof zoals het ontwikkelen van beleidsregels, uitvoering van bronmaatregelen,  en verdeling van stikstofruimte.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.3.2 Nationale parken

 1. Wij zetten de resterende middelen voor de Nationale Parken in voor uitvoering van aanvullende plannen van de beide Nationale Parken, die in 2021 werden opgesteld. De aanvullende plannen leggen we ter goedkeuring aan uw Staten voor.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

 1. In het kader van Natuur en welzijn bevorderen we het realiseren van meer groen en de inzet van groene activiteiten in versteende wijken in o.a. Deventer en Kampen.
 2. In het kader van Natuur en wonen werken we onder andere aan community’s of practice voor verschillende bouwende stakeholders. We trekken samen op met gemeenten met een grote bouwopgave en helpen hen drempels weg te nemen opdat de nieuwbouw natuurinclusief plaatsvindt.
 3. Wij voeren het Plan van Aanpak Natuurlijk Kapitaal uit met onze partners. We stimuleren recreatieondernemers, ondernemers op bedrijventerreinen en agrariërs om te ondernemen met groen.
 4. Wij maken in ons provinciaal beleid zoveel mogelijk gebruik van natuurinclusieve oplossingen bij ruimtelijke opgaven, zoals bij Klimaat, Woonagenda en Toekomstbestendige werklocaties.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.3.4 Faunabeheer

 1. Wij verlenen, binnen de meerjarensubsidie 2021-2024, subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
 2. Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
 3. Wij monitoren populaties van wilde dieren, in relatie tot het handhaven van een goede balans tussen natuurwaarden en hinder (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).
 4. Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schade veroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en terreinbeherende organisaties.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

3.3.5 Invasieve exoten

 1. Wij bestrijden of beheersen schadelijke plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen.
 2. Wij verstrekken subsidie voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten op basis van de prioritering uit het plan van aanpak Invasieve exoten Overijssel.
 3. Wij voeren onderzoek uit of monitoren exoten waar weinig over bekend is en dragen nieuwe inzichten uit voor bestrijding of beheersing.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

 1. Wij werken met partijen de afspraken uit die voortvloeien uit het Perspectief op de landbouw dat eind 2021/begin 2022 wordt vastgesteld.
 2. Wij werken het Nationaal Strategisch Plan (NSP) als uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit in diverse regelingen en openstellingen.
 3. Wij werken  diverse instrumenten uit op basis van het Perspectief op de landbouw om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • Geen

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

 1. Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
 2. Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
 3. Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.
 4. Wij voeren met Rijk, gemeente en het waterschap het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Twente uit, waarin Twente is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

 1. Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.
 2. Wij ondersteunen de lopende vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via subsidie en Revolving Fund.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

 1. Wij ronden voor 8 Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen af.
 2. Wij starten voor 5 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen op en hebben voor 8 gebieden de externe maatregelen afgerond.
 3. Wij starten voor 15 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de interne maatregelen op en hebben voor 10 gebieden de interne maatregelen afgerond.
 4. Wij stimuleren de afronding van de verbetervoorstellen, als onderdeel van het NNN en hebben de knelpunten in de voortgang inzichtelijk.
 5. Wij voeren in alle gebieden gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.
 6. Wij realiseren de aanvullende natuurherstelmaatregelen die met het Rijk zijn afgesproken in het kader van het Programma Natuur.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

 1. Wij werken, samen met de andere overheden en maatschappelijke partners, aan een integraal toekomstperspectief voor het gebied. De Gebiedsagenda stikstof (GGA Stikstof) en Regionale Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) zijn hier onderdeel van.
 2. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Startdocument voor het gebiedsprogramma op basis van de Gebiedsanalyse.
 3. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Regionale Veenweidestrategie 1.0.
 4. Wij besteden de rijksmiddelen van de specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) aan de met het rijk afgesproken projecten van onszelf en de andere gebiedspartners. Het gaat om projecten voor het tegengaan van bodemdaling, het vasthouden van CO2 en het versterken van landbouw, natuur en toerisme.
 5. Wij besteden de rijksmiddelen uit de specifieke uitkering Impuls Veenweiden conform de afspraak met het rijk aan de aankoop en vernatting van landbouwgronden binnen de bestaande plannen voor de uitwerkingsgebieden N2000. Aanvullend kunnen we (op vrijwillige basis) grond of bedrijven in het veenweidegebied aankopen als hefboom voor het gebiedsproces.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

 1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
 2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

 1. Wij stellen, in afstemming met de gebiedspartners, Gebiedsagenda’s op voor de zes GGA-gebieden in Overijssel.
 2. Wij geven uitvoering aan de  LNV-regeling gerichte opkoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

 1. Wij bieden uw Staten de Overijsselse uitwerking aan van de bossenstrategie.
 2. Wij starten met de uitvoering van de provinciale acties zoals die naar verwachting begin 2022 worden vastgesteld met de Overijsselse bossenstrategie. We zetten de realisatie van 60 ha bos voort, die in 2021 is gestart.
 3. Wij leveren de Overijsselse inbreng in het landelijke uitwerking en uitvoering van de bossenstrategie.
 4.  Wij verbinden partijen die bomen willen planten met grondeigenaren als uitvoering van het actieplan 1,1 mln bomen.
 5.  Wij bevorderen het bewustzijn onder inwoners van het belang van bomen en wij stimuleren partners en maatschappelijke initiatieven om bomen te planten, als uitvoering van het actieplan 1,1 mln bomen

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied

 1. Wij stellen het provinciaal programma landelijk gebied op en geven daar invulling aan.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

 1. Wij verankeren de resultaten uit de vorig jaar uitgevoerde verkenning naar interactie tussen transities, mobiliteit en ruimte (Strategische Koers Ruimte & Mobiliteit) als mobiliteitslijn in de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Daarbij toetsen we de huidige koersdocumenten aan de recente inzichten rondom mobiliteit en actualiseren deze indien nodig.
 2. We bundelen het Overijssels mobiliteitsbeleid en werken samen met de gemeenten een Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) uit.
 3. Wij verwerken de effecten spreiden en mijden, als gevolg van Covid-19, uit voor het beleidsveld mobiliteit.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
 5. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.
 6. Wij voeren een onderzoek uit op welke wijze Openbare Mobiliteit werkbaar kan zijn voor Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak

 1. Wij actualiseren samen met onze partners ons meerjarig investeringsprogramma Mobiliteit op basis van onze Koersdocumenten en Strategische programma's.
 2. Wij stellen samen met onze partners de bestedingsplannen Mobiliteit 2023 op en verwerken dit in onze begroting.
 3. Wij stellen samen met de gemeenten het uitvoeringsprogramma (UVP) voor 2023 op waarin gemeentelijke en provinciale projecten en/of maatregelen worden gesubsidieerd.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

 1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Slimme, Duurzame en Veilige mobiliteit en voeren deze uit .
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
 3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik en het veranderd mobiliteitsgebruik door in te zetten op bewustwording en beloning. Covid-19 heeft deze gedragsverandering een stimulans gegeven. Wij werken de ervaringen verder uit.
 5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken

 1. Wij voeren meerjarig samen met onze partners innovatieve slimme mobiliteitsprojecten uit, waaronder: slimme verkeerslichten, open data (ten behoeve van Talking Traffic), innovaties rond fiets (zoals B-ITS) en innovatieve mobiliteitsdiensten (MaaS = Mobility as a Service).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

 1. Wij werken mee aan de uitwerking van het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040' en vertalen de concrete betekenis hiervan voor Overijssel. We identificeren de mogelijke maatregelen op regionaal en gemeentelijk niveau en maken plannen voor realisatie in de lopende concessies of aan te besteden concessies.
 2. Wij verkennen samen met de bestuurlijke partners in Overijssel het vormgeven van passende openbare mobiliteit, waarbij we vervoersvraag en vervoersaanbod verder op elkaar laten aansluiten.
 3. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen

 1. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Almelo-Mariënberg-Hardenberg, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
 2. Wij zetten de vervolgstappen voor de verduurzaming van de treinverbinding Zutphen-Hengelo-Oldenzaal, op basis van de heroverweging verduurzaming door ProRail (najaar 2021), de afspraken met het Rijk en Gelderland in het kader van BO MIRT 2021, en de door ProRail uitgevoerde Verkenning elektrificatie.
 3. Wij zetten de vervolgstappen voor de elektrificatie van het spoor Enschede-grens(-Gronau-Münster) ten behoeve van de treinverbinding Münster-Enschede(-Zwolle), op basis van afspraken met de partners van de INTERREG-studie EuregioRail, de afspraken met het Rijk in het kader van BO MIRT 2021.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • PS Begrotingswijziging

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

 1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
 2. Wij gunnen de aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht en begeleiden de implementatie (december 2022).
 3. Wij bereiden de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Twente voor (december 2023).
 4. Wij gunnen de Europese aanbesteding voor een kortlopende concessie in verband met de verduurzaming van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (zie prestatie 4.2.2) en starten met de voorbereiding van de implementatie van deze concessie.
 5. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer

 1. Wij voeren onderzoeken uit naar de opwaardering van de diverse treinverbindingen in Overijssel waarbij prioriteit wordt gegeven aan de treinverbinding Zwolle – Enschede (-Münster).
 2. Wij werken samen met ProRail en de betreffende gemeenten aan de uitvoering van het programma 'niet actief beveiligde overwegen' (NABO). In 2021 is voor de openbare NABO’s de verkenningsfase afgerond. In 2022 wordt verder samengewerkt aan planuitwerking en planuitvoering. Realisatie van de werkzaamheden zal plaatsvinden in 2022 en 2023.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede

 1. Wij leggen uw Staten in de eerste helft van 2022 een Investeringsvoorstel voor inzake verdere kwaliteitsverbeteringen van de treinverbinding Zwolle-Enschede (versnellen intercity en verbeteren perronveiligheid Heino en Raalte). Basis hiervoor zijn de uitkomsten van de onderzoeken welke eind 2021 zijn afgerond. Hierbij houden wij rekening met onze lange termijn-ambities zoals verwoord in onze Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

 1. Wij stimuleren het fietsgebruik door infrastructurele projecten te ontwikkelen en uit te voeren in samenhang met gedragsbeïnvloeding en techniek. De door uw Staten toegezegde financiële impuls maakt versnelling mogelijk. Dit doen wij samen met onze partners.
 2. Wij maken afspraken met gemeenten en het Rijk over de nadere voorbereiding om tot realisatie over te gaan van de 10 vastgestelde regionale snelle fietsroutes en deeltrajecten van de F35.
 3. Wij onderzoeken samen met onze partners op welke wijze fietsparkeren een plek moet krijgen binnen de knooppuntontwikkeling (hubs) in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

 1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale fietsinfrastructuur om te komen tot een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)

 1. Wij geven onder regie van Port of Logistics Overijssel (POLO), samen met de logistieke stakeholders, uitvoering aan het meerjarenprogramma Goederenvervoer en logistiek.
 2. Wij ondersteunen de POLO (secretariaat, aanjager kernteam en werktafels) en de logistieke netwerkorganisaties bij cluster- en netwerkactiviteiten.
 3. Wij geven via de thema's ruimte en bereikbaarheid, onderwijs en arbeidsmarkt, profilering en acquisitie en innovatie uitvoering aan het meerjarenprogramma.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf, het slim ontsluiten en toepassen van data en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.
 3. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost Nederland en geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda.
 4. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
 5. Samen met onze partners werken we aan beleidsontwikkeling voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen en geven we hier uitvoering aan via projecten als Clean Energy Hubs, Gelderland-Overijssel Regionale Aanpak Laadinfrastructuur en Smart Energy Hubs.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

 1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een innovatieve en duurzame logistieke corridor en voor het versterken van de netwerksamenwerking op de North Sea Baltic Corridor.
 2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en verkenning spoorbrug Zutphen.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma vrachtwagenparkeren Overijssel.
 4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

 1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale infrastructurele projecten ter verbetering van verkeersveiligheid en dragen op die wijze samen met het Rijk bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

 1. Wij starten met de realisatie van het gezamenlijk opgestelde Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Overijssel 2030 en geven daarmee uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030
 2. Wij bezien in 2021 onze samenwerking met provincie Gelderland in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland. Afhankelijk van de uitkomst voert het ROV Oost-Nederland, een nieuwe organisatievorm voor deze samenwerking of wijzelf (het Overijsselse deel) van het werkplan 2022 uit.
 3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding. 

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.6.1 A1

 1. Wij werken samen met de gemeenten langs de A1 de gebiedsplannen verder uit en begeleiden de uitvoering ervan (zoals bijvoorbeeld fietspassages Schipbeek, versterking landschap nabij  buurtschap Azelo en uitkijktoren Rijssense berg).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid

 1. Wij (mede)financieren gemeentelijke/provinciale projecten ter verbetering van de bereikbaarheid.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.6.12 Vloedbeltverbinding

 1. Wij starten de ruimtelijke procedure, op basis van het Investeringsvoorstel welke aan uw Staten in het najaar 2021 is voorgelegd, voor de Vloedbeltverbinding, dit doen we samen met de betrokken partijen (provincie, gemeente Borne en Almelo).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.2 A28

 1. Wij ronden het Gebiedsgerichte MIRT onderzoek 'Bereikbaarheid Zwolle en omgeving' medio 2022 af.  In het BO Leefomgeving worden vervolgafspraken gemaakt voor vervolgacties als input voor het BO MIRT 2022, najaar.
 2. Wij zetten de  gezamenlijke werkgeversaanpak langs de A28 van de provincies Drenthe, Gelderland en Overijssel voort. Rijkswaterstaat gaat verder met de voorbereiding van de uitvoering van inframaatregelen op de A28.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.3 N35 – Lopende projecten

 1. Project opwaardering Nijverdal-Wierden
  Wij bewaken het proces richting een onherroepelijk Tracébesluit door Minister I&W en de voorbereiding van de realisatie van een autoweg met gescheiden rijbanen; 2x2 rijstroken met een maximum snelheid van 100 km/uur met ongelijkvloerse kruisingen.
 2. Project Meer Veilig 3 Wijthmen-Nijverdal
  Wij bewaken de voorbereiding van de realisatie van de maatregelen voor de verbetering van de verkeersveiligheid waaronder een circulair viaduct bij Haarle en een pakket aan maatregelen bij Marienheem en twee bajonetten bij Heino.
 3. Project knooppunt Raalte
  Wij ronden de planstudie Knooppunt Raalte af en bereiden de realisatiefase voor.

Inhoudelijke kleurscore

R

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

4.6.4 N35 – Marsroute

 1. Wij hebben samen met het Rijk en partners de Startbeslissing van de MIRT Verkenning Marsroute N35 afgerond. Op basis daarvan starten we in 2022 de Verkenning voor de N35 tussen Wijthmen- Raalte en omleiding Mariënheem. In 2023 zal de verkenning naar verwachting afgerond worden.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.5 N50

 1.  Wij tekenen naar verwachting begin 2022 de Bestuursovereenkomst (BOK) indien besluitvorming over aanvullend budget tussen Rijk en regio heeft plaatsgevonden tijdens BO MIRT november 2021. Door de stikstofuitspraak Raad van Staten over de Via15 is ook de Planstudie N50 Kampen Zuid-Kampen vertraagd en zal naar verwachting tweede helft 2022 opgeleverd worden. Uw Staten zijn hierover in 2021 per brief geïnformeerd.
 2. De regio is van plan om in 2022 een verdere opwaardering van de N50 voor het gedeelte Hattemerbroek-Kampen bij het Rijk op de agenda te zetten. Een lobbystrategie hiervoor inclusief kostenindicatie regio wordt eerste helft 2022 uitgewerkt binnen de regio. Bespreking tijdens BO MIRT najaar 2022. Uw Staten zijn hierover in 2021 per brief geïnformeerd.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

 • Geen

4.6.6 N307

 1. Wij werken onder regie van Flevoland verder aan de realisatie van de aanpassingen aan de N307. Onze infra-aanpassingen lopen mee in het maatregelenpakket waarbij ook de Roggebotsluis en de Roggebotkering worden verwijderd, vaarvoorzieningen worden getroffen en een nieuwe brug wordt gerealiseerd. Dit met de doelstelling eind 2022 de watergerelateerde onderdelen op te leveren en de weginfrastructuur medio 2023.
 2. Wij voeren het project uit in nauwe samenhang met het IJsseldelta Programma (zie ook prestatie 1.2.7 IJsseldelta Programma).

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)

 1. Wij ronden de werkzaamheden af aan de bestaande N340.
 2. Wij verzorgen de oplevering en overdracht N340 en N377 voor het hoofdcontract
 3. Wij starten met de uitvoering van de groencompensatie.
 4. Wij voeren de werkzaamheden aan de N377 uit en nemen deze in gebruik.
 5. Wij starten met de uitvoering van de spooronderdoorgang N340 (door ProRail).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten

 1. Wij ronden het project N348 Raalte-Ommen (1e en 2e fase) financieel af.
 2. Wij realiseren de rotonde De Meente Olst (N337).
 3. Wij bereiden de realisatie van rondweg Weerselo (N343) voor.
 4. Wij bereiden de realisatie van de aansluiting N315/N768 Danspaleis voor.
 5. Wij ronden de planstudie fietsverbinding F35 Enschede-Oldenzaal af (zie ook prestatie 4.3.1).
 6. Wij realiseren diverse faunavoorzieningen langs provinciale wegen.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur

 1. Wij voeren metingen, inspecties en onderzoek uit om de kwaliteit van de infrastructuur vast te stellen. De gemeten kwaliteit gebruiken wij om te bepalen of én welke maatregelen nodig zijn om duurzaam te voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Dit is de basis voor de uitvoering van het dagelijks onderhoud.
 2. Wij stellen het beheerplan infrastructurele kapitaalgoederen (BIK) op voor de periode 2024-2027, met een doorkijk naar 2031 en leggen deze aan uw Staten voor.
 3. Wij bevorderen een verkeersveilige doorstroming door het beter benutten van de bestaande infrastructuur. Dit doen wij door samen met de andere wegbeheerders in Overijssel verkeersmanagement uit te voeren. Daarnaast handelen wij incidenten op onze infrastructuur af.
 4. Wij zien er op toe dat (vaar)wegen niet anders gebruikt worden dan vanuit wet- en regelgeving bepaald is. Waar nodig wordt gehandhaafd.
 5. Wij bedienen bruggen en sluizen om doorgang te verlenen aan beroeps- en pleziervaart op de gepubliceerde tijden.
 6. Wij voeren gladheidsbestrijding uit om ook in winterse omstandigheden de wegen begaanbaar te houden.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur

 1. Wij voeren het geprogrammeerde onderhoud aan de provinciale infrastructuur uit conform de tabel in bijlage 'Meerjarenuitvoeringsprogramma groot onderhoud provinciale infrastructuur'.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur

 1. Wij vervangen provinciale infrastructuur conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen, zoals vastgesteld door PS voor de jaren 2016-2019 (PS/2016/300) en 2020-2023 (PS/2018/414), en het door Provinciale Staten vastgestelde uitvoeringsprogramma.
 2. Wij halen de infastructurele investeringen in het Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis naar voren.
 3. Wij werken verschillende scenario's voor een (gedeeltelijke) vervanging van de Zwartewaterbrug in Hasselt uit.
 4. Wij treffen de voorbereidingen voor de aanleg van een bediencentrale voor vijf bruggen in Noordwest Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik

 1. Wij voeren de schaderegeling uit die in oktober 2020 aan Provinciale Staten ter besluitvorming is voorgelegd.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

R

 • PS Begrotingswijziging

5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs

 1. Sturing, monitoring en kennisdeling
  Waar nodig laten wij bovenregionaal onderzoek uitvoeren en stimuleren wij kennisuitwisseling via bijvoorbeeld symposia. Wij delen de ervaringen in de leernetwerken inclusie, talent en het op  te zetten leernetwerk publiek private samenwerkingsverbanden. Wij voeren zoveel mogelijk datagedreven beleid om te komen tot een betere feitelijke onderbouwing van beleid en besluitvorming.  In 2022 maken wij een keuze over de voortgang van het online arbeidsmarkt dashboard. Wij monitoren de voortgang en resultaten van de regiodeals Twente, Zwolle en Cleantechregio. In de taskforce Arbeidsmarkt Overijssel voeren wij overleg met de regionale ontwikkelfondsen, de arbeidsmarktregio’s, het mbo-platform over een provincie dekkende infrastructuur voor leven lang ontwikkelen en implementatie van rijksbeleid. Er is een koepelplan gemaakt van de technische O&O fondsen. Dit plan is ter besluitvorming aangeboden in de zomer van 2021.
 2. Cross-overs arbeidsmarkt met provinciale (kern)opgaven
  Wij verbinden onze rol en inzet voor de Overijsselse arbeidsmarkt met de uitvoering van onze provinciale ambities en opgaven. Concreet willen wij dat uitwerken met cross-overs tussen de arbeidsmarkt en de provinciale opgaven.
 3. Publiek-private samenwerkingsverbanden en vernieuwende opleidingsconcepten
  Wij ondersteunen vooral vernieuwende manieren van opleiden en werken, zowel voor jongeren als voor werkenden die bijdragen aan het realiseren van onze provinciale hoofdopgaven en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt tot stand brengen.
 4. Talent behouden en aantrekken
  Wij blijven met onze partners investeren om talent te behouden en aan te trekken voor de regio. Wij zetten in op de randvoorwaarden, zoals een aantrekkelijk woon- werk en leefklimaat, employer branding door werkgevers, kennisdeling, en gezamenlijk onderzoek en monitoring.  En wij ondersteunen de technische ontwikkeling van platforms voor personeels- en arbeidsmobiliteit met als doel vraag naar personeel en aanbod van personeel bij elkaar te brengen.
 5. Uitbouwen Techniekpacten en doorontwikkeling wetenschap en techniek in het onderwijs
 6. Wij zien kansen voor de Techniekpacten om zich te verbinden aan de thema’s klimaat, energietransitie, leven lang ontwikkelen en circulaire economie.  Wij stimuleren dat de drie Overijsselse techniekpacten zoveel mogelijk aansluiten bij de regionale human capital agenda’s en/of regiodeals en bepalen eind 2021/ begin 2022 over voortzetting van de techniekpacten in de huidige vorm.
  Wetenschap en techniek als basisvaardigheid voor jongeren   
  In 2023 willen we dat alle  scholen in Overijssel W&T activiteiten uitvoeren en minimaal 50% van de scholen dit structureel aanbieden. Hiervoor verstrekken wij subsidie voor het stimuleren van wetenschap en techniek, inclusief digitale vaardigheden, in het primair onderwijs. Tevens gaan wij wetenschap en techniek in het onderwijs verbinden aan de transities waar wij als samenleving voor staan: circulair, digitalisering, duurzaamheid en energie.
 7. Eén grensoverschrijdende arbeidsmarkt
  Wij zetten in op één goed werkende grensoverschrijdende arbeidsmarkt waar de grens niet als belemmering wordt ervaren.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

5.2.1 Regio Deal Twente

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio Deal Twente. Het actieprogramma heeft vier actielijnen: Techniek als motor, Arbeidsmarkt & Talent, Bereikbaarheid & Vestigingsklimaat en Circulaire Economie & Duurzaamheid.
 2. Wij investeren in de vorm van een lening van € 10 miljoen met het Rijk, de provincies Noord-Brabant en Gelderland en regio's, bedrijven en kennisinstellingen in het nationale fotonica-innovatieprogramma PhotonDelta dat een looptijd heeft van acht jaar. Daarnaast investeert Oost NL met risicofinanciering in bedrijven die actief zijn in deze snel groeiende hightech markt.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

5.2.2 Regio Deal Zwolle

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regio deal.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

5.2.3 Cleantech Regio

 1. Wij monitoren de uitvoering van de Regiodeal. De Regiodeal heeft als ambitie om samen te investeren en randvoorwaarden te creëren om de (economische) veerkracht van de CTR te versterken. Dit doen we door een duurzame en inclusieve economische groei te bewerkstelligen met behoud van de groene omgeving.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn

 1. Wij ondersteunen de door de gemeente Steenwijkerland ingediende projecten ter uitvoering van het programma Leefbaar Giethoorn 2020-2023. 

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

G

 • Geen

5.2.5 Nationaal Groeifonds

 1. Wij voeren een verkenning uit naar de potentie voor het vormen van een samenwerkingscoalitie voor een investeringsproject op het gebied van Smart Energy Hubs en/of Human capital/Arbeidsmarkt
 2. Wij ondersteunen aanvragen waarbij Overijsselse bedrijven, kennisinstellingen en overheden zijn betrokken.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

5.3.1 Werklocaties: basis op orde

 1. Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken en werken aan een herziening van deze afspraken in 2022.
 2. Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
 3. Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel “Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023 (PS/2021/1102064) middels drie actielijnen:
  a. Organiseren van denk- en slagkracht in de vorm van een “Versnellingspool” voor toekomstbestendige werklocaties
  b. Investeren in projecten die bijdragen aan toekomstbestendige werklocaties in Overijssel
  c. Delen van kennis met onze partners

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

5.3.2 Werklocaties provinciale participaties

 1. Wij beheren de bestaande participaties Regionaal Bedrijventerrein Twente, Special Purpose Vehicle Stork en Technology Base.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

5.3.3 Topwerklocaties

 1. Wij maken en houden samen met overheden, ondernemers en kennisinstellingen de topwerklocaties aantrekkelijk.
 2. Wij voeren een evaluatie uit op deze topwerklocaties.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

5.3.4 Internationaliseren

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn E: Investeren in internationalisering (Investeringsprogramma MKB 2020-2023)

 1. Wij dragen bij aan een verdere internationalisering van onze economie door internationale handel te bevorderen bij ons MKB en door internationale investeerders aan te trekken. In relatie tot de Overijsselse topwerklocaties en topclusters zetten we in op strategische acquisitie. Bij handelsbevordering gaan wij door met het succesvolle programma GO4EXPORT dat landelijk wordt gezien als voorbeeld van regionale exportbevordering.
 2. Wij stimuleren de acquisitie van bedrijven en de uitbreidingsinvesteringen van buitenlandse bedrijven. Hiervoor zetten wij Oost NL in, de regionale ontwikkelingsmaatschappij.
 3. Wij ondersteunen het MKB in Overijssel bij de voorbereiding en marktentree ten behoeve van export door middel van het programma GO4EXPORT. Het GO4EXPORT programma ondersteunt 400 unieke bedrijven bij het internationaliseren. 

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

5.4.1 Gastvrij Overijssel

 1. Wij ondersteunen de netwerkorganisatie Gastvrij Overijssel in de uitvoering van het Investeringsprogramma 'Overijssel een bewuste en gastvrije bestemming 2020-2023'. Het programma kent 5 programmalijnen: Ondernemers kennisgedreven aan zet, Verbindend Landschap, Ontsluiten en Vermarkten, Routenetwerken en Organisatie. Hierbinnen worden in totaal circa 15 grote projecten voorbereid en uitgevoerd.
 2. Wij faciliteren het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij de revitalisering van vakantieparken, waarbij het vraagstuk vanuit de disciplines economie, ondermijning/ veiligheid (zie prestatie 7.1.5) en ruimtelijke ordening aangepakt wordt. Het gaat in Overijssel om zo’n 85 parken in minimaal 13 gemeenten. Dit doet het expertisecentrum door werkwijzen, instrumenten en kennis beschikbaar te stellen aan gemeenten en parken en door leerervaringen te delen. Daarbij wordt de koppeling gelegd met de landelijke actieagenda Vitale Vakantieparken 2021-2022.
 3. Wij evalueren de provincie dekkende aanpak vitale vakantieparken eind 2022. 

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

5.4.2 Festivals en evenementen

 1. Wij ondersteunen beeldbepalende, bijzondere kleinere én incidentele, onvoorziene cultuur- en sportevenementen in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie

De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn A - Onderhouden van een effectieve en ondernemersvriendelijke basisinfrastructuur
Ondernemers hebben belang bij professionele advisering en toegang tot de juiste hulpbronnen en financiering. Vanuit het investeringsprogramma MKB zorgen we voor een efficiënte ondersteuning aan het brede MKB, waarbij de vraag en behoefte van de ondernemer steeds centraal staat. Dat wordt verzorgd via Oost NL, Novel-T en de regionale loketten (basisinfrastructuur). Er is specifiek aandacht voor thema’s als duurzaamheid en digitalisering.

 1. Wij zorgen dat ondernemers toegang hebben tot kennis, kapitaal en afzetmarkt. Om dit te realiseren maken we afspraken met de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL, Novel-T en regionale innovatieloketten.
 2. Wij bewaken of de gemaakte afspraken (Q4 2021) met Oost NL, Novel-T en Kennispoort worden gerealiseerd. Jaarlijks maken wij via de jaarrekening inzichtelijk wat de resultaten geweest zijn van de basisinfrastructuur qua bereik (mkb en studenten), aantal ondernemerscontacten, begeleidingstrajecten en outcome.
  In 2022 verwachten we onder andere op basis van >2500 ondernemerscontacten minimaal 1000 begeleidingstrajecten te realiseren, en > € 30 miljoen aan innovatie-investeringen en € 75 miljoen aan aangetrokken investeringen als gevolg van acquisitie.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap

 (De voortgang en resultaten van het 'Investeringsprogramma MKB 2020-2023' worden via beleidsprestaties 5.3.4, 5.5.1 en 5.5.2 gerapporteerd. Het investeringsprogramma kent 7 actielijnen.

Actielijn B - MKB-vriendelijke dienstverlening Provincie Overijssel
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. De komende jaren gaan we onder andere ons voucherinstrumentarium vereenvoudigen, de online dienstverlening (website) verbeteren en regelgeving reduceren.

1. MKB vriendelijke dienstverlening 
Wij bedienen ondernemers op een zo MKB-vriendelijk mogelijke manier. In 2022 werken we aan een laagdrempelige en zo compleet mogelijke digitale informatievoorziening voor MKB’ers. Wij onderzoeken met een klankbordgroep, bestaande uit brancheverenigingen, bedrijfsleven, gemeenten en provincie, waar knelpunten zitten t.a.v. regelgeving, regeldruk, informatievoorziening en contact met de overheid. Hieruit destilleren wij verbeterpunten die wij omzetten in acties.

2. Launching customership (actielijn MKB vriendelijke dienstverlening)
Wij begeleiden 30 LC-trajecten in de uitvoeringsfase naar de vervolgfase (of naar afronding) en vervolgens richting besluitvorming over wel/niet eerste inkoop. Van de in 2020 gestarte Startup in Residence Energie Innovatie realiseren wij de 10 praktijktesten met ondernemers en sturen wij aan op het inkopen van minimaal 3 innovaties met uitgewerkte businesscase (beoogd 2022-2023), die bij toepassing substantieel bijdragen aan het aandeel nieuwe energie en/of energiebesparing.

Actielijn C – Investeren in ondernemerschap
Wij leggen hier de focus op familiebedrijven, starters, startups & scale-ups en sociaal ondernemen. Familiebedrijven vormen binnen het MKB een grote groep. Wij gaan onder andere door met de regeling Jonge Bedrijfsopvolgers en geven uitvoering aan de MKB deal ‘Family Next’.

3. Familiebedrijven (programmalijn Investeren in ondernemerschap)
Wij bewaken de realisatie van het project Family Next. Het doel is in de periode 2020-2022 1.000 ondernemers te begeleiden/informeren. 

4. Starters, startups, scale-ups (programmalijn investeren in ondernemerschap
Wij bewaken de voortgang van het programma Starversneller dat Oost NL samen met een aantal ondernemershubs uitvoert. Voor coaching zijn ondersteuningsvouchers beschikbaar. In 2022 nemen 100 startende ondernemers deel. Wij ondersteunen daarnaast de 3 regio’s bij de  uitvoering van hun startup plannen.

5. Impact Ondernemen (programmalijn investeren in ondernemerschap)
Wij versterken impact ondernemers in hun ondernemersvaardigheden (10 tot 15 deelnemers starten in een ondersteuningstraject en 10 tot 15 deelnemers doen mee aan de Startversneller). We betrekken Overijsselse gemeenten in het ontwikkelen van beleid voor impact ondernemen; hiervoor organiseren we 6 tot 10 inspiratie- en kennissessies voor gemeenten.

Actielijn D – Investeren in innovatief MKB en missies
In de periode 2020-2023 richten wij ons op zowel bedrijfsgerichte als missiegerichte innovaties. Wij committeren ons aan de landelijke MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)-regeling en investeren in projectontwikkeling voor maatschappelijke opgaven aansluitend op de landelijke Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s).

6. Investeren in innovatief MKB en missies
Voor de MIT-regelingen is € 4 miljoen beschikbaar; wij stellen vanuit ons investeringsprogramma MKB € 2 miljoen beschikbaar en het Rijk draagt € 2 miljoen bij. Deze rijksbijdrage financieren wij voor. Met MIT haalbaarheidsprojecten ondersteunen we 50-60 ondernemers. Innovatieve ondernemers die samenwerken met ander MKB ondersteunen we financieel met MIT R&D-samenwerkingsprojecten (15 projecten).

Actielijn F - Investeren in digitalisering binnen het MKB 
Voor een toekomstgericht MKB is het van belang om een digitaliseringsslag te maken. Digitalisering is niet een keuze maar een vereiste. Elk bedrijf zal een doorontwikkeling moeten maken naar een meer digitale bedrijfsvoering. Dit geldt zowel voor bedrijfsprocessen als de digitale vaardigheden van werknemers. Digitalisering is noodzakelijk om de productiviteit van het MKB te verhogen. Wij streven ernaar om Overijsselse bedrijven stappen te laten zetten op het pad van digitalisering en cyberweerbaarheid.

 7. Investeren in digitalisering
In 2022 zetten we ons in om meer impact te bereiken qua digitalisering. Voor de maakindustrie doen wij dit door het netwerk BOOST (Oost- Nederlandse samenwerking voor slimme maakindustrie) te transformeren tot een European Digital Innovation Hub Oost Nederland. HetEuropese aanvraagtraject voor deze status en bijbehorende extra Europese middelen zal naar verwachting Q1/2-2022 zijn beslag krijgen.  Daarnaast zetten we in op Digitaal vaardig MKB: bewustwording digitalisering best practices), bewustwording cyberveiligheid, verbinding digitale werkplaatsen naar breed MKB, doorontwikkeling MKB voucher, beter benutten van huidige faciliteiten en het versterken van de  samenwerking Rijk-regio, zodat er meer samenhang komt in het beschikbare instrumentarium.

Actielijn G – Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke thema’s (topclusters)

8. Investeren in kennis en innovatie voor één of meerdere specifieke topclusters
Binnen de SIIA’s zijn diverse projecten initiatieven benoemd die moeten bijdrage aan versterking van het Oost-Nederlandse innovatieprofiel. Langs de lijn van de 5 SIIA's (Strategische Innovatie en Investeringsagenda Oost Nederland), investeren we in strategische projecten

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

5.5.3 Europese programma’s

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijsselse deel van de Europese Programma’s EFRO, Interreg en ELFPO. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor de onder 1. genoemde programma’s voor de periode 2021-2027, zodat deze optimaal bijdragen aan onze provinciale opgaven.
 3. Wij starten, na goedkeuring van de programma’s door de Europese Commissie, het programmamanagement van de onder 1. genoemde Europese programma’s voor de periode 2021-2027. We zetten het Europese geld slim in om, binnen de door de EU gestelde kaders, via projecten een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven.
 4. Wij bevorderen dat Overijssel, en in het bijzonder het MKB, de Europese (Thematische) fondsen benut. Daartoe voeren wij onder meer het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland (Think East Netherlands) uit.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

 1. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 3. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

5.5.5 Circulaire economie

 1. Wij voeren de acties in het Uitvoeringsprogramma uit via ons algemene instrumentarium én met de middelen uit prestatie 5.5.5.
 2. Wij bewaken met de sectoren de voortgang en waar nodig faciliteren we de actualisering van de Regionale Transitieagenda's.
 3. Wij rapporteren uiterlijk in maart over de implementatie van de aanbevelingen van de Rekenkamer Oost Nederland over circulair inkopen.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

6.1.1 Materieel erfgoed

 1. Wij bewaren en beheren onze archeologische vondsten in het provinciale depot voor bodemvondsten.
 2. Wij ontsluiten onze archeologische bodemvondsten en monitoren gemaakte afspraken hierover met het provinciale depot voor bodemvondsten door middel van het publieksprogramma 'Vondst van Overijssel'.
 3. Wij monitoren gemaakte afspraken met de Monumentenwacht Overijssel-Flevoland over de inspecties van monumenten.
 4. Wij maken met de regeling 'Restauratie rijksmonumenten' ten minste 15 projecten mogelijk en wij stimuleren binnen deze projecten in afstemming met het programma Nieuwe Energie Overijssel duurzaamheidsmaatregelen.
 5. Wij spreken met Stichting RIBO af dat ten minste 20 leerlingen worden begeleid naar een leerling-werkplek in de restauratiebouw.
 6. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel over de ondersteuning van de Overijsselse gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke taken op het gebied van monumentenzorg.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

6.1.2 Immaterieel erfgoed

 1. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Historisch Centrum Overijssel over de inzet van de Nedersaksische taal en cultuur in verschillende maatschappelijke domeinen.
 2. Wij monitoren gemaakte afspraken met het Historisch Centrum Overijssel en het Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland over ondersteuning van een netwerk van Overijsselse kleinere erfgoedorganisaties en erfgoedgemeenschappen.
 3. Met de subsidieregeling 'Verhaal van Overijssel' maken wij ten minste 20 projecten mogelijk die het verhaal achter ons erfgoed vertellen.
 4. Wij monitoren gemaakte en maken arrangementsafspraken met Landschap Overijssel en het Overijssels Particulier Grondbezit over het vertellen van onze geschiedenis en het slim inzetten van ons erfgoed in verschillende maatschappelijke opgaven.
 5. Wij werken samen met het programma vrijetijdseconomie om ons erfgoed slim in de markt te zetten en zo een bijdragen te laten leveren aan de Overijsselse economie, dit doen we door kennis te bundelen en in te zetten op gezamenlijke thema’s zoals de Hanze en de Koloniën van Weldadigheid.
 6. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuur Fonds Overijssel (zie ook 6.3.1).

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod

 1. Wij monitoren de gemaakte cofinancieringsafspraken met culturele instellingen in Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS en cultuurfondsen, zie ook 6.3.2). Dit geldt ook voor de gemaakte afspraken met een aantal Gelderse instellingen die rijksgefinancierd worden en die van belang zijn voor heel Oost-Nederland.
 2. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met Museum De Fundatie, ons museum met nationale uitstraling, over zijn activiteitenplan voor 2021-2024 en geven het museum opdracht tot beheer, onderhoud en vernieuwing van de provinciale collectie.
 3. Wij monitoren de gemaakte prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over de versterking van de filminfrastructuur in Overijssel.
 4. Wij maken samenwerkingsafspraken met onze partners in Landsdeel Oost (stedelijke regio's en provincie Gelderland) en het Rijk voor 2021-2024.
 5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met acht culturele instellingen  en de drie regionale projecten die voor 2021-2024 subsidie ontvangen voor de  versterking van het professionele maakklimaat voor Kunst en Cultuur (vloeit voort uit Programma Culturele sector Overijssel) .
 6. Wij voeren het  programma Versterking Culturele sector Overijssel uit. We volgen de uitvoering van de in 2021  ontwikkelde instrumenten die  gaan over deskundigheidsbevordering en de experimentenregelening. En ontwikkelen waar nodig nog nieuwe instrumenten en acties om onze ambities  waar te maken. 

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

 1. Wij maken prestatieafspraken met het OKTO (Overijssels Overleg Kleine Theaters) over de professionalisering van de aangesloten theaters en de hun programmering van het zgn. kwetsbare aanbod, waaronder nieuw Overijssels talent.
 2. Wij maken experimenten mogelijk die cultuur en zorg & welzijn en andere beleidsterreinen en -programma's verbinden (zie ook 6.2.1 Programma versterking culturele sector Overijssel).
 3. Wij monitoren de afspraken met Stichting 4Oost over de inzet van het Programmeringsfonds.
 4. Wij maken de resultaten van ons cultuurbeleid zichtbaar onder andere tijdens ons Cultuurcongres en via ons Cultuurmagazine.
 5. Wij monitoren de gemaakte afspraken met de acht culturele organisaties en de drie regionale projecten ter versterking van het professionele maakklimaat in Overijssel (zie ook  6.2.1 ) 
 6. Wij voeren het programma ter versterking van de culturele sector in Overijssel uit. (zie ook 6.2.1) .

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst

 1. Wij maken in ten minste vijf gemeenten de ontwikkeling van lokale convenanten mogelijk, waarin lokale partners zoals scholen, bedrijven en culturele en maatschappelijke partners zich verbinden aan goed cultuuronderwijs.
 2. Wij maken afspraken met scholen en gemeenten over goed cultuuronderwijs, waarin de financiering en borging centraal staan.
 3. Wij maken afspraken met Rijnbrink over de ondersteuning van scholen, gemeenten en culturele organisaties om goed cultuuronderwijs mogelijk te maken.
 4. Wij maken ten minste 15 projecten mogelijk met de subsidieregeling 'Cultuurparticipatie' .
 5. Wij maken ten minste 5 projecten mogelijk met de tenderregeling 'Experimenten powered by cultuur' op het gebied van cultuurparticipatie (zie ook 6.2.2.)
 6. In ten minste 15 gemeenten maken wij met de subsidieregeling 'Overijssel Toont Talent' de organisatie van amateurkunstpodia mogelijk.
 7. Wij maken met ten minste 12 gemeenten afspraken om cultuurmakelaars in te zetten om nieuwe culturele initiatieven te starten, deskundigheid in de sector te vergroten en slimme verbindingen te maken met andere sectoren.
 8. Wij maken ten minste 65 kleinschalige projecten mogelijk via een storting in het Fonds Kleine Culturele Initiatieven Overijssel (KCIPO) van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel (zie ook 6.1.2.)

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

6.3.3 Talent heeft de toekomst

 1. Wij maken met de regeling 'Nieuwe Makers Overijssel' ten minste twee ontwikkelingstrajecten van nieuwe makers mogelijk die de artistieke en de zakelijke kwaliteit van de nieuwe makers versterken. Daarnaast zetten wij met deze regeling specifiek in op versterking van het ondernemerschap van nieuwe makers door middel van het verstrekken van vouchers.
 2. Wij maken prestatieafspraken met de drie poppodia en Poppunt Overijssel over de versterking van hun netwerkfunctie op het gebied van talentontwikkeling in de popmuziek.
 3. Wij maken cofinancieringsafspraken met culturele instellingen uit Overijssel die voor 2021-2024 subsidie van het Rijk ontvangen (BIS of cultuurfondsen, zie ook 6.2.1).
 4. Wij maken de resultaten van ons beleid zichtbaar, onder andere door ondersteuning van de Cultuurprijs Overijssel die door de gelijknamige stichting wordt georganiseerd.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

6.4.1 Een leven lang lezen èn leren

 1. Wij maken prestatieafspraken met Rijnbrink over de uitvoering van onze wettelijke taken en over het beheer en uitlenen van bladmuziek aan Overijsselse amateurorkesten en -musici (Musidesk).
 2. Wij maken prestatieafspraken met Rijnbrink en het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken over (bovenlokale) bibliotheekinnovatie.
 3. Wij maken prestatieafspraken met gemeenten, Rijnbrink en het Netwerk van Overijsselse Bibliotheken over het provinciale convenant dat zich richt op het leesoffensief, (de bestrijding van) laaggeletterdheid en digitale inclusie. Hierbij verbinden wij verdergaand de domeinen Cultuur (in het bijzonder bibliotheken), Human Capital, Sociale Kwaliteit en Onderwijs.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij faciliteren en monitoren de alliantie Sport Netwerk Overijssel (SNO) om te komen tot een duurzame krachtige samenwerkings- en kennisinfrastructuur voor sport en bewegen in Overijssel.
 3. Wij werken mee aan de uitvoering van het provinciaal sportakkoord door samen met partners ten minste vijf projecten (al dan niet via een subsidieregeling sportakkoord) mogelijk te maken.
 4. Wij ondersteunen de Special Olympics in 2022 en dragen bij aan de ‘legacy’ van dit evenement in Overijssel door inclusief sporten en bewegen op de agenda te zetten.
 5. Wij faciliteren kennisuitwisseling en samenwerking op het gebied van zwemvaardigheden naar aanleiding van door Statenleden ingebrachte signalen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.5.2 Iedereen doet mee

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij maken als Regenboogprovincie met onze regeling 'Impuls aan sociale acceptatie en veiligheid' ten minste vier projecten mogelijk.
 3. Wij organiseren dialoog met partners en gemeenten over toegankelijkheid, inclusie, sociale acceptatie en veiligheid (mede aan de hand van de uitkomsten van het samenlevingsonderzoek 2021)
 4. Wij zetten onze geleerde vaardigheden vanuit de training inclusief denken en doen in voor de uitvoering van ons beleid en helpen onze eigen organisatie bewuster te maken over het onderwerp inclusie.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij intensiveren onze relatie met de GGD en gemeenten gericht op preventie en lokale preventieakkoorden, door gezamenlijk drie innovatieve projecten te realiseren.
 3. Wij realiseren samen met het Rijk ten minste twee projecten of initiatieven die bijdragen aan onze doelen op het gebied van preventie, positieve gezondheid of urgente zorgthema’s.
 4. Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel ‘Urgente zorgthema’s' dat in oktober 2021 met PS is besproken.
 5. Wij nemen deel aan de kopgroep  Gezondheid als rode draad in de omgevingsvisie. 

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij maken ten minste 10 vernieuwende maatschappelijke initiatieven mogelijk die bijdragen aan een vitale, inclusieve samenleving door het beschikbaar stellen van aanjaag subsidies.
 3. Wij maken met de subsidieregeling 'Sociale hypotheek' ten minste 20 projecten mogelijk .
 4. Wij faciliteren een werkatelier voor het vergroten van expertise van maatschappelijke voorzieningen, waaronder Kulturhusen en multifunctionele sportvoorzieningen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers

 1. Wij voeren het statenvoorstel 'Op naar een vitale, inclusieve samenleving!' uit, evalueren het uitvoeringsplan voor 2021-2022 en komen met een aangepast uitvoeringsplan voor 2023-2024.
 2. Wij zijn partner in de uitvoering van het actieprogramma Leefbaar Platteland, ingeval van sociale vraagstukken.
 3. Wij ontwikkelen samen met onze partners het digitale platform 'Samen voor elkaar' door.
 4. Wij organiseren de Overijsselse Vrijwilligersprijs.
 5. Wij zetten 4D-makelaars (Durven, Denken, Delen en Doen) in voor het ondersteunen van initiatieven van onderop.
 6. Wij voeren de motie Kleinsman ‘investeren in deskundigheidsbevordering en binden van vrijwilligers aan verenigingen’ uit.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking

 1. Wij voeren gesprekken met gemeenten, waterschappen en gemeentelijke samenwerkingsverbanden over vraagstukken in het openbaar bestuur en verkennen samen eventuele oplossingen en/of mogelijkheden tot samenwerking.
 2. Wij houden de kaartviewers Intergemeentelijke Samenwerking, Interbestuurlijk toezicht en Financieel toezicht up-to-date. Wij brengen de viewers onder de aandacht van gemeenten en stimuleren bestuurders en raadsleden deze te gebruiken.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.2 Interbestuurlijk toezicht

 1. Wij houden interbestuurlijk toezicht op basis van een constructieve dialoog met degenen op wie wij toezicht houden.
 2. Wij zorgen voor een totaalbeeld van het interbestuurlijk toezicht per gemeente en waterschap en bespreken deze met hen.
 3. Wij begeleiden gemeenten en/of waterschappen met een oranje of rode totaal IBT-kleur met als doel het beeld weer groen te laten kleuren.
 4. Wij volgen de ontwikkelingen van de agenda ‘Toekomst van het toezicht’ waarin wordt ingezet op veranderingen van het primaire (IBT) toezicht. Veranderingen worden vervolgens ingebed in onze werkprocessen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.3 Financieel toezicht

 1. Wij houden financieel toezicht op gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.
 2. Wij begeleiden gemeenten die onder preventief toezicht staan, met als doel om zo snel mogelijk terug te keren naar een gezonde situatie waarbij repressief toezicht volstaat.
 3. Wij maken financiële analyses en vergelijkingen tussen gemeenten in Overijssel met behulp van de dataviewer Gemeentefinanciën.
 4. Wij fungeren als sparringpartner voor bestuurders financiën en financiële ambtenaren bij gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.1.4 Archieftoezicht

 1. Wij voeren het toezicht uit op het gebied van informatie- en archiefbeheer. Daartoe beoordelen wij jaarlijks de horizontale verantwoording van informatie- en archiefbeheer van de verantwoordelijken voor archiefbeheer (B&W en DB’s) naar gemeenteraden en algemene besturen.
 2. Wij laten het Historisch Centrum Overijssel (HCO) in opdracht van ons het beheer van het provinciaal archief uitvoeren. Deze afspraken zijn onderdeel van kerntaak 6, prestatie 6.1.3. Wij organiseren (met het HCO) informatiebijeenkomsten om kennis te delen over actuele onderwerpen op het gebied van informatie- en archiefbeheer.
 3. Wij leveren een actieve bijdrage aan het landelijke overleg van provinciale archiefinspecteurs en het online Kennisnetwerk Informatie en Archief.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.1.5 Ondermijning

 1. Wij maken onze eigen organisatie weerbaarder tegen ondermijning door het uitvoeren van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob).
 2. Wij creëren bewustwording door cursussen, informatiesessies en bijeenkomsten voor medewerkers en gemeenteambtenaren te organiseren.
 3. Wij zijn regulier vertegenwoordigd in de Stuurgroep RIEC (Regionaal Informatie- en Expertisecentrum), het Platform Ondermijning en de regiegroepen van de Veiligheidsregio’s IJsselland en Twente.
 4. Wij werken samen met politie, OM, belastingdienst, gemeenten en andere relevante partners om gezamenlijk de strijd aan te gaan tegen ondermijning.
 5. Wij voeren met gemeenten in Overijssel de samenwerkingsagenda Ondermijning uit waarin we onder andere werken aan het versterken van de weerbaarheid van de overheid, informatie delen, criminaliteit en verpaupering in het buitengebied bestrijden, uitvoering geven aan de aanpak van ondermijning/ veiligheid binnen het project Vitale vakantieparken (zie prestatie 1.3.2) en samen met de Duitse partners ook grensoverschrijdende criminaliteit aanpakken.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning

 1. Wij behandelen de procedures voor (nieuwe) benoeming burgemeesters en de herbenoemingsprocedures voor zittende burgemeesters en bereiden de reguliere klankbordgesprekken met alle 25 burgemeesters voor.
 2. Wij bereiden de ambtsbezoeken aan de Overijsselse gemeenten voor.
 3. Wij adviseren over voorstellen voor Koninklijke onderscheidingen en Koninklijke predicaten.
 4. Wij bereiden (werk)bezoeken van leden van het Koninklijk Huis (mede) voor en organiseren jaarlijks een Rijksherenoverleg.
 5. Wij behandelen bemiddelingsverzoeken aan de CdK (in het kader van de Ombudsfunctie)

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling

 1. Wij verzorgen Democratiespelen, Provinciespelen, gastlessen op scholen, debatactiviteiten en de democratische Escape Room voor (met name mbo-) jongeren onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.
 2. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
 3. Wij begeleiden de Jongerenraad Overijsel in haar rol en taken en stimuleren de raad om adviezen uit te brengen over actuele provinciale onderwerpen. Hierbij richten we ons op minstens twee adviezen per jaar en versterken we de samenwerking tussen de raad en Provinciale Staten.
 4. Wij intensiveren de samenwerking met scholen en andere partners in de samenleving rondom het thema democratie, burgerschap en jongeren door jongerenparticipatieprojecten uit te voeren met jongeren.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.2.2 Trendbureau Overijssel

 1. Wij maken toekomstverkenningen samen met relevante partijen (de jaarlijkse programmering wordt vastgesteld door de Programmaraad).
 2. Wij organiseren bijeenkomsten over relevante onderwerpen voor de toekomst van Overijssel.
 3. Wij houden (op aanvraag) presentaties en workshops en leveren inhoudelijke bijdragen aan activiteiten van derden.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse

 1. Wij stimuleren datagedreven werken en zorgen voor een solide databasis door goed databeheer en gebruik van de wettelijk verplichte basisregistraties.
 2. Wij stimuleren het ontwikkelen en uitwisselen van provinciale kennis door samen te werken met gemeenten en kennisinstellingen, de Kennishub, en het congres Feiten, Feiten, Feiten.
 3. Wij zetten in op het ontwikkelen en toepassen van digitaliseringtechnologie en nieuwe kwalitatieve onderzoeksmethodes in programma's en projecten als aanvulling op bestaande methodes.
 4. Wij werken samen met de strategen en de planbureaus aan een provinciale kennisagenda waarin het brede welvaartsdenken een belangrijke rol speelt.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.2.4 Eigentijdse invulling participatie

 1. We voeren op verzoek van gemeenten, waterschappen en andere organisaties in Overijssel pilotprojecten uit waarin participatie en/of initiatieven vanuit de samenleving centraal staan
 2. We voeren het uitdaagrecht (Right to Challenge) uit conform vastgesteld beleid met als doel de inwoners en ondernemers in Overijssel te betrekken bij de uitvoering van ons beleid
 3. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3.1 Samenwerking met partners

 1. Wij werken als partner binnen regionale samenwerkingsverbanden, in het bijzonder de Cleantechregio, regio Twente en regio Zwolle.
 2. Wij zetten ons in om de grote thema's binnen het openbaar bestuur (o.a. democratische legitimiteit binnen regionale samenwerking en maatschappelijk vertrouwen), zowel binnen het IPO als de Kring van Commissarissen te agenderen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3.2 Lobby en relatiebeheer

 1. Wij lobbyen op Nederlandse-, Duitse- en Europese schaal op basis van inhoudelijke agenda’s die onderling zijn afgestemd en met focus op de opgaven van Overijssel, zoals overeengekomen met onze partners en vastgelegd in het Coalitieakkoord.
 2. Wij voeren de samenwerkingsagenda’s met Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en het Münsterland uit.
 3. Wij trekken, waar mogelijk, samen met de deelstaten en de regio op in Brussel op het gebied van Europese regionale samenwerking.
 4. Wij lobbyen samen met onze partners voor het beschikbaar komen van Europese fondsen voor Oost-Nederland/Overijssel in de periode 2021-2027. Zie ook prestatie 5.3.3 Realisatie Europese programma’s.
 5. Wij organiseren relatie- en netwerkbijeenkomsten en ontmoeten partners in Nederland, Duitsland en Europa: onder andere de externe nieuwjaarsreceptie, werkbezoeken van het college, werkbezoeken van Kamerleden en Europarlementariërs, de Koningsdagreceptie in Düsseldorf en de European Week of Regions and Cities (EWRC) in Brussel.
 6. Wij maken één keer per jaar een ronde langs secretarissen en griffiers en benutten dit moment voor het verzamelen van informatie over de waardering van gemeenten van onze eigen prestaties. Deze informatie vertalen we naar concrete verbeteringen in onze werkprocessen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

7.3.3 Communicatie

 1. Wij werken verder aan de professionalisering van de communicatie en adviseren proactief over wat er speelt in de samenleving.
 2. Wij maken thematische communicatieplannen om de langetermijncommunicatiestrategie van de provincie uit te voeren.
 3. Wij investeren in een begrijpelijke overheid door medewerkers te scholen in het gebruik van begrijpelijke taal en doorlopend onze bestaande communicatie-instrumenten te verbeteren.
 4. Wij ondersteunen de organisatie met aangepaste communicatievormen zoals (maar niet uitsluitend) webinars, webcasts en social media om in contact te blijven met de samenleving en eigen medewerkers. Ook voor de toekomst biedt een breder palet aan communicatiemiddelen ons de mogelijkheid nog beter aan te sluiten op de behoefte van inwoners en partners in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

7.3.4 Bezwaar en beroep

 1. Wij handelen bezwaarschriften, klachten en claims af vanuit een open houding en gericht op een goede communicatie, in een begrijpelijke taal. Indien nodig schakelen wij een mediator of onafhankelijke deskundigen in om te komen tot een duurzame oplossing.
 2. Wij benutten bezwaren, klachten en claims als leerpunten om het handelen van de provincie te verbeteren en adviseren intern over kansen voor verbeteringen

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

R

 • Geen

7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS

 1. Wij brengen  focus aan in onze verantwoording aan PS, door bij het gesprek uit te gaan van onze integrale bijdrage aan maatschappelijke opgaven.
 2. Wij versterken de informatiepositie van PS, o.a. door meer te werken met startnotities bij het proces van beleidsvorming.
 3. Wij stellen in samenwerking met PS een agenda op met strategische onderwerpen

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

CSV Amsterdam B.V. ('s Hertogenbosch)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Innovatiefonds Overijssel I (Zwolle)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Innovatiefonds Overijssel II (Zwolle)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Openbaar lichaam Technology Base (Enschede)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

SPV Hengelo B.V. (Enschede)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Vitens N.V. (Zwolle)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-

Wadinko N.V. (Zwolle)

Inhoudelijke kleurscore

-

Geld (indicator)

-