Begroot lasten 36.433

Realisatie lasten 31.326

Ruimte lasten 5.107
31.326 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 2: Milieu en energie

Kerntaak 2: Milieu en energie

Begroot lasten 36.433

Realisatie lasten 31.326

Ruimte lasten 5.107
31.326 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Onze inwoners hebben recht op een gezonde leefomgeving in de volle breedte: lucht, water, ondergrond, licht, geluid, welzijn en veiligheid. Daarom investeren we in een leefomgeving waarin de milieucondities op orde zijn en in een robuust en duurzaam energiesysteem.

De kwaliteit van het milieu is één van de factoren in de leefomgeving die van invloed zijn op de gezondheid van mensen. Luchtkwaliteit, geluidsbelasting, waterkwaliteit (kerntaak 1), en bodemkwaliteit zijn hier voorbeelden van. Wij borgen de basiskwaliteit van het milieu om nu en in de toekomst gezond en veilig te kunnen leven. Wij schuiven negatieve milieueffecten en -kosten niet af op toekomstige generaties of andere gebieden. We benutten de in de samenleving aanwezige kennis bij het bereiken van ons doel. Voor de gezondheid van onze inwoners zijn ook andere factoren in onze leefomgeving belangrijk, zoals de aanwezigheid van groen (kerntaak 3). De inrichting van de omgeving kan gezond gedrag uitlokken.

Hernieuwbare energie draagt bij aan een duurzame leefomgeving en is noodzakelijk vanwege de negatieve effecten van fossiele brandstoffen (CO2, fijnstof). Het realiseren van energiemaatregelen biedt economische kansen en werkgelegenheid. De energietransitie vergt inzet van inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden, en komt grotendeels in regionaal verband tot stand. De provincie verbindt partijen, organiseert uitvoeringsallianties en zorgt voor een koppeling met andere opgaven in het ruimtelijke domein.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

Terug naar navigatie - 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen

Wij borgen de basiskwaliteit van de leefomgeving door beleid te maken en kaders te stellen (2.1.1). Wij stellen de gezondheid van onze inwoners meer centraal in ons milieu- en omgevingsbeleid en verwerken ‘gezondheid’ als rode draad in de Omgevingsvisie. Iedere vier jaar herzien we ons beleid ten aanzien van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Wij maken jaarlijks een uitvoeringsplan, waarin we de prioriteiten vastleggen. Wij stemmen vergunningverlening, toezicht en handhaving door verschillende bestuursorganen op elkaar af. Wij bereiden ons voor op besluitvorming over vliegveld Lelystad en de herziening van het luchtruim. Door vergunning­verlening, toezicht en handhaving zorgen de Omgevingsdiensten er namens ons en gemeenten voor dat de basiskwaliteit van de leefomgeving voldoet aan de wettelijke eisen (2.1.2). We voeren milieueffectrapportages uit voor onze projecten (2.1.3). Met monitoring en evaluatie (2.1.4) kijken we of de basiskwaliteit van lucht, geluid en bodem blijft voldoen aan de wettelijke normen.

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

 1. Wij ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren deze in de Provinciale Omgevingsvisie. 
 2. Wij bevorderen een gezonde leefomgeving door projecten te initiëren en te ondersteunen gericht op beter bewustzijn, betrokkenheid en gedrag van inwoners op de thema's lucht, geluid en (zwerf)afval, zoals het project Schone Rivieren. We zetten in op kennisdeling en kennisontwikkeling door bijeenkomsten te organiseren voor en met diverse partners als GGD en gemeenten.
 3. Wij werken samen met andere provincies aan (inter)nationale en interprovinciale beleid- en kennistrajecten.
 4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december vast. Daarbij zetten we ook in op het toekomstbestendig maken van ons VTH beleid en de uitvoering daarvan op complexe dossiers als ZZS en circulaire economie.
 6. Wij bepleiten een andere volgorde van besluitvorming in het luchtvaartdossier via een transparant en navolgbaar proces: eerst de luchtvaartnota, dan de herziening van het luchtruim en daarna besluiten over Lelystad Airport.
 7. Wij willen hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
 4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

 1. Wij ondersteunen en adviseren bij het in beeld brengen van milieu- en omgevingseffecten van (eigen) plannen en projecten, zoals de provinciale Omgevingsvisie en in RES-verband.
 2. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en omgevingseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden waar wij een rol als bevoegd gezag hebben.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid

 1. Wij monitoren de luchtkwaliteit in Overijssel.
 2. Wij wisselen relevante data ten behoeve van milieu en gezondheid uit met onze partners, waaronder de GGD, en verspreiden deze via kennishub Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

Terug naar navigatie - 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst

De milieusituatie in Overijssel is overwegend op orde. Voor de sanering van vervuilde bodems voeren we programma’s uit voor met asbest verontreinigde bodems en voor spoedeisende en overige bodems (2.2.1). Asbestdaken blijft een vraagstuk als het gaat om het creëren van een gezonde leefomgeving. Wij blijven inzetten op een spoedige sanering van in Overijssel aanwezige asbestdaken (2.2.2). Goed beheer van stortplaatsen voorkomt dat de basiskwaliteit van bodem, lucht en leefmilieu wordt aangetast. Vanuit onze wettelijk taak verzorgen wij het financieel beheer voor de nazorg van stortplaatsen (2.2.3).

2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

Terug naar navigatie - 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem

We zetten in op 20% hernieuwbare energie in 2023. We stimuleren en steunen initiatieven om het gebruik van fossiele energie terug te dringen. We helpen projecten voor hernieuwbare energie en energiebesparing te realiseren met het programma Nieuwe Energie Overijssel 2017 - 2023 (2.3.1). We maken met partners plannen voor een meer duurzame energievoorziening met minder CO2-uitstoot. Dit doen we door Regionale Energiestrategieën (RES-en) voor 2030 op te stellen voor Twente en West-Overijssel. De uitvoering van de RES-en integreren we in het lopende programma Nieuwe Energie Overijssel. Door het beschikbaar stellen van leningen, garanties en participaties via het Energiefonds Overijssel (2.3.2), maken we investeringsprojecten mogelijk gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie of energie-infrastructuur. Door het aandeelhouderschap in Enexis (2.3.3) beheren en ontwikkelen we de energie-infrastructuur voor inwoners, ondernemers en instellingen, gericht op energiezekerheid, betaalbaarheid, duurzaamheid en uitvoerbaarheid.

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

 1. Wij geven samen met gemeenten en andere partners uitvoering aan de Regionale Energie Strategieën (RES 1.0) en werken met hen toe naar RES 2.0 in 2023.
 2. Wij ondersteunen de totstandkoming van warmtenetten voor gebruik van restwarmte, aardwarmte en aquathermie als alternatief voor aardgas.
 3. Wij stimuleren om te investeren in maatregelen gericht op energiebesparing in woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.
 4. Wij ondersteunen het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden en de totstandkoming van twee smart energy hubs. Daarbinnen werken wij aan innovatieve en opschaalbare oplossingen voor de netproblematiek. 
 5. Wij ondersteunen de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken.
 6. Wij implementeren het te actualiseren biomassabeleid voor Overijssel, in lijn met het te verwachten nieuwe nationale duurzaamheidskader biogrondstoffen.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Wij geven invulling aan onze rol van opdrachtgever en eigenaar van Energiefonds Overijssel door:

 1. De heroriëntatie op de inzet en focus van Energiefonds Overijssel voor de komende jaren (Verkenning Scopeverbreding Energiefonds Overijssel) af te ronden. 
 2. Samen met het fonds te kijken naar de mogelijkheden om aanvullende (externe) middelen (€ 50 miljoen) aan te trekken, zodat het fonds ook de komende jaren optimaal bij kan dragen aan de financiering van de energietransitie in Overijssel.
 3. Het Jaarplan en de Begroting 2023, alsmede het Jaarverslag over 2021 van Energiefonds Overijssel vast te stellen. 
 4. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2022 van Energiefonds Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:

 1. Beïnvloeding van - en deelname aan besluitvorming over - het nieuw strategisch plan Enexis 2022 – 2026;
 2. Actieve betrokkenheid in het vinden van oplossingen voor de financiering van de energietransitie en de capaciteit schaarste op het elektriciteitsnet;
 3. Te sturen op de doelen in het Strategisch plan van Enexis;
 4. Toe te zien op uitvoering van het beleidsplan voor 2022;
 5. De jaarrekening over 2021 met winstbestemming vast te stellen;
 6. Toe te zien op - en u te rapporteren over - de door Enexis voorgenomen investeringen in Overijssel.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

2.4 Een duurzaam landelijk gebied

Terug naar navigatie - 2.4 Een duurzaam landelijk gebied

In het landelijk gebied helpen wij met het programma Toekomstgerichte erven individuele erfeigenaren beslissingen te nemen over de structurele verduurzaming van hun erf (2.4.1).

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 108 345 453 90 363 300
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 3.804 251 4.055 3.110 944 56
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen 3.911 596 4.507 3.200 1.307 356
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 12.077 -2.550 9.527 7.979 1.548 0
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 89 1.272 1.361 980 380 380
2.2.3 Beheer nazorgfonds 47 0 47 55 -8 0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 12.212 -1.279 10.934 9.014 1.920 380
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 7.654 4.841 12.494 9.628 2.866 923
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 63 0 63 709 -646 0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 7.717 4.841 12.558 10.337 2.220 923
2.4 Een duurzaam landelijk gebied
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 750 417 1.167 1.095 72 0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.532 735 7.267 7.680 -413 0
Totaal Lasten 31.122 5.311 36.433 31.326 5.107 1.659
Baten
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid 0 0 0 0 0 0
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu 234 0 234 471 -237 0
Totaal 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen 234 0 234 471 -237 0
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 0 2.329 2.329 2.252 78 0
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 0 132 132 131 0 0
2.2.3 Beheer nazorgfonds 51 0 51 55 -4 0
Totaal 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 51 2.461 2.512 2.438 74 0
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 151 620 771 732 39 0
2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel 41 0 41 41 -1 0
Totaal 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 192 620 812 774 38 0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 126 -126 0
Totaal Baten 477 3.081 3.558 3.809 -251 0

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid Resultaatbestemming -300 0 300 -300 Zoals bij de 2e monitor 2022 reeds aangekondigd blijft de realisatie achter ten opzichte van de begroting. Dit heeft betrekking op meerdere onderwerpen. Ten eerste, in samenwerking met andere partijen hebben wij in 2019 een aantal projecten opgezet en ondersteund om de bewustwording van duurzaamheid te vergroten. Twee van deze projecten, Ecologische bestrijding van de Eikenprocessierupsen en Aanpak schone rivieroevers Overijssel, hebben een langere doorlooptijd en zullen ook doorlopen na 2022. Om de lopende meerjarig verplichtingen te kunnen dekking stellen wij een resultaatbestemming voor van € 65.000. Ten tweede, onder deze prestatie is het incidenteel budget opgenomen voor de aanpak van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) waaronder PFAS. In het najaar 2021 is gestart met een plan van aanpak met als doel te komen tot een eenduidige uitvoeringspraktijk en regelgeving in de provincie. Eind 2022 heeft de afronding van het plan van aanpak plaatsgevonden. In 2023 zal gestart worden met de uitvoering. Om deze uitvoering te kunnen dekken stellen wij een resultaatbestemming voor van € 185.000. Tot slot, ook in 2022 is er nog geen meetpunt voor vliegtuiglawaai ingericht. Het hiervoor beschikbare bedrag van € 50.000 willen wij reserveren voor het moment dat dit wel nodig is. Ook voor dit bedrag stellen wij een resultaatbestemming voor. Wij stellen u voor om onder prestatie 2.1.1 (Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid) een bedrag van € 300.000 door te schuiven naar de begroting 2023 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1.
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu Resultaatbestemming -56 0 56 -56 Subsidie groene boa's: Eind 2022 is vanuit het Rijk een subsidie ontvangen voor groene boa's. Het betreft een subsidieregeling ten behoeve van een tegemoetkoming in de BOA-onkosten. Deze gelden zullen in 2023 tot een besteding komen en daarom stellen wij voor om deze middelen door te schuiven naar 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 56.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 2.1.2 (Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu) van de begroting 2023.
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken GS Begrotingswijziging -380 0 380 -380 Zoals bij de 2e monitor reeds toegelicht wordt er goed gebruik gemaakt van beide subsidie stimuleringsregelingen. Echter, ten opzichte van de bijgestelde begroting, bij de 2e monitor, zijn de verleende subsidies alsnog achter gebleven. Oorzaken blijven lastig te bepalen maar hangen mogelijk samen met de gestegen (grondstof) prijzen, langere levertijden en problemen vanwege netcongestie (onvoldoende transportcapaciteit van het net). Gelet op de looptijd van dit project (t/m 2027) lopen deze subsidie regelingen door naar latere jaren. Het resterende budget van € 380.000 hebben wij daarom doorgeschoven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 2.2.2 het restant budget 2022 van € 380.000 door te schuiven naar 2023.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie GS Begrotingswijziging -800 0 800 -800 In behandeling zijnde subsidieaanvragen 2022 (UBS Regelingen Nieuwe Energie Overijssel): Eind 2022 hebben wij 22 subsidie aanvragen ontvangen die passen binnen het gepubliceerde subsidieplafonds van een aantal UBS regelingen (onder andere regeling 3.3, 3.1, 3.10 en 3.6). Deze aanvragen zullen begin 2023 worden afgehandeld. Bijbehorende KvO budget van € 0,8 miljoen schuiven wij daarom door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een deel van het restant Kwaliteit van Overijssel budget, ad. € 0,8 miljoen, onder prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie door te schuiven naar 2023.
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie Resultaatbestemming -123 0 123 -123 Restant budget Regionale Energiestrategie: In de meicirculaire 2022 hebben wij extra budget ontvangen van het Rijk voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon. Deze organisatiekosten lopen door naar 2023, omdat het Rijk voor 2023 nog geen nieuw budget beschikbaar heeft gesteld, stellen wij u voor het restantbudget door te schuiven naar 2023. Wij stellen u voor om een bedrag van € 123.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2023 van prestatie 2.3.1 (Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie).
Totaal -1659 0 1659 -1659

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid -345 0 345 -345 PS 003 Jaarverslag 2021 Budget (beleidsontwikkeling en kaderstelling) milieu en gezondheid: Zoals bij de prestatie toegelicht hebben wij in samenwerking met een aantal partijen in 2019 een aantal project opgezet die doorlopen naar 2022 en 2023. Omdat als gevolg van ombuiging (conform opdracht uit ons coalitieakkoord 2019-2023) vanaf 2021 beperkt financiële ruimte is binnen deze prestatie en wij beoogde bijdrage alsnog willen realiseren stellen wij u een resultaatbestemmingsvoorstel voor van € 140.000. Wij stellen u voor het restant budget van € 140.000 voor de uitfinanciering van projecten onder prestatie 2.1.1 door te schuiven naar 2022 en daar opnieuw toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid. Budget aanpak Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS): In dit najaar is gestart met het opstellen een plan van aanpak om te komen tot een eenduidige uitvoeringspraktijk en regelgeving in de provincie. Daardoor is in 2021 een beperkt deel, € 6.000, van het beschikbare budget, ad. € 160.000, besteed. Voor het niet bestede deel doen wij u hierbij een voorstel voor resultaatbestemming. Wij stellen u voor het om het niet bestede budget, ad. € 155.000, voor de aanpak ZZS onder prestatie 2.1.1 door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid). Budget voor monitoring Lelystad Airport: In 2021 is er (nog) géén meetpost ingericht voor vliegtuiglawaai. Lelystad Airport was door de Tweede Kamer, tot het aantreden van een nieuw kabinet, controversieel verklaard. Wachten is nu op een behandeling en debat over de wijziging van het luchthavenbesluit van Lelystad Airport in de Tweede Kamer.  Zolang er geen definitief gewijzigd luchthavenbesluit ligt, heeft het geen zin om een meetpost in te richten. Het budget van € 50.000 willen we daarom doorschuiven naar 2022 ten behoeve van het inrichten van een meetpost. Wij stellen u voor om het beschikbare bedrag voor de monitoring van Lelystad Airport van € 50.000 onder prestatie 2.1.1 volledig door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 2.1.1 (beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid). In 2021 is geen meetpunt voor vliegtuiglawaai ingericht. Voor bovengenoemde onderwerpen leggen wij een voorstel voor resultaatbestemming voor. PS begrotingswijziging
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -195 0 195 -195 PS 003 Jaarverslag 2021 Transitiebudget: De Omgevingsdiensten zitten in de transitie van inputgestuurde naar outputgestuurde financiering. Deze ontwikkeling is in volle gang. De kosten die hiervoor in 2021 zijn gemaakt konden worden opgevangen binnen het reguliere budget op prestatie 2.1.2. Het incidenteel beschikbare gestelde budget (Transitiebudget OD) is daardoor nog niet belast. De piek van de kosten voor de ontwikkeling zullen in 2022 (en wellicht 2023) plaatsvinden. Wij stellen u voor om een bedrag van €195.000 middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 2.1.2 (Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu) van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu -56 0 56 -56 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Herverdeling centraal IPO budget : Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 56.000 over te hevelen naar prestatie 2.1.2 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken. PS begrotingswijziging
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 4500 0 -4500 4500 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Sanering Blekerijweg IJsselmuiden: Bij het opstellen van de Begroting 2022 hebben wij rekening gehouden met start van de sanering Blekerijweg in 2022 en dekking vanuit de reserve bodemsanering. In het Jaarverslag 2021 hebben wij u gemeld dat wij eind 2021 voor de uitvoering van de sanering Blekerijweg een specifieke uitkering (SPUK) van € 8,9 miljoen toegekend hebben gekregen vanuit het Rijk. Vanuit deze SPUK kunnen de saneringskosten in de periode 2021-2025 worden gedekt. Daarmee wordt de reserve bodemsanering ontlast. Het verschil tussen de SPUK-bijdrage en de totale projectkosten, circa € 3,1 miljoen, wordt wel gedekt vanuit de reserve bodemsanering. Dit betreffen met name monitoringskosten die gemaakt worden na 2025. Door vertraging in de sanering (zie inhoudelijke toelichting) zijn de bestedingen in 2022 lager dan bij het opstellen van de Begroting 2022 was voorzien. Wij verwachten in 2022 € 1,6 miljoen te besteden. Deze kosten maken wij voor het uitbetalen van schadevergoedingen aan betrokkenen en voor onderzoek. Wij stellen u voor om de begrote lasten van deze prestatie (2.2.1) en de onttrekking daarvan aan de Reserve Bodemsanering te verlagen met € 4,5 miljoen. PS begrotingswijziging
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 0 1950 1950 0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Wij hebben besloten om de begrote lasten van deze prestatie met € 1,6 miljoen te verhogen en dit bedrag te onttrekken uit de specifieke uitkering van € 1,6 miljoen in de jaarschijf 2022, prestatie 2.2.1 van de Begroting 2022. Aanpak potentiële spoedlocaties PFAS In het Jaarverslag 2021 hebben wij u gemeld dat wij eind 2021 een SPUK hebben ontvangen voor onderzoek naar potentiële spoedlocaties PFAS. De SPUK bedraagt € 1.286.156 en de middelen kunnen tot oktober 2024 worden aangewend. Wij starten in 2022 met onderzoek naar potentiële PFAS locaties en hebben besloten om hiervoor € 350.000 baten vanuit de SPUK beschikbaar te stellen in de jaarschijf 2022, prestatie 2.2.1 van de Begroting 2022. GS begrotingswijziging
2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties 379 379 0 379 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: Voor de monitoring/sanering van Spoedlocaties hebben we voor het jaar 2022 een Rijksbijdrage (SPUK) verkregen van € 379.236. Hiermee wordt het grootste deel van de kosten voor spoedlocaties vergoed.  Voor het resterende deel zijn wij in gesprek met het Rijk.  Wij informeren u over de uitkomst van deze gesprekken in het Jaarverslag 2022. Wij hebben besloten om budgettair neutraal de lasten en baten (onttrekking uit de SPUK) op prestatie 2.2.1 te verhogen met € 379.236. Daarnaast stellen wij u voor om de lasten en de bijbehorende onttrekking aan de Reserve Bodemsanering te verlagen met € 379.236. PS begrotingswijziging
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -140 77 217 -140 GS 101 Jaarverslag 2021 Doorschuiven restant budget asbestdaken: Zoals inhoudelijk toegelicht is er van de subsidieregeling asbest eraf, zon erop veel gebruik gemaakt in 2021. Een groot deel van de aanvragen die in december 2021 zijn binnengekomen, komt ten laste van de begroting 2022. Daarnaast heeft het rijk een specifieke uitkering verstrekt voor onderzoek naar verwering van asbestdaken, daarvoor is een opdracht verleend aan TNO die ook grotendeels doorschuift naar 2022. Voor het resterende Kwaliteit van Overijssel budget ( € 140.000) en de specifieke uitkering (€ 76.500) is een begrotingswijziging opgenomen om dit budget door te schuiven naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restant Kwaliteit van Overijssel budget, ad. € 140.000, onder prestatie 2.2.2 door te schuiven naar 2022. Daarnaast hebben wij besloten om, budgettair neutraal, de restant middelen uit de doeluitkering Meetstudie verwering asbestdaken en de bijdragen van provincies en gemeente (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.2.2 door te schuiven naar 2022 en daarmee te verhogen met € 76.500. GS begrotingswijziging
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken -1500 0 1500 -1500 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 203 doorwerking administratieve wijzigingen 2021 Adm. begrotingswijziging
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 0 55 55 0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Specifieke uitkering Meetstudie verwering asbestdaken: Naar aanleiding van onzekerheden rondom de risico’s van asbestdaken wordt een meetstudie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de hoeveelheid asbestvezels die door verwering van asbestdaken via verschillende routes in het leefmilieu terecht komen. Het Rijk wil de resultaten van deze studie gebruiken voor het vormgeven van het toekomstige asbestbeleid. Hiervoor heeft het rijk in 2021 een specifieke uitkering van € 78.719 beschikbaar gesteld, daarnaast dragen een zevental provincies en een vijftal gemeenten in totaal € 105.500 bij. Een deel van de middelen zijn in 2021 besteed, het restant is in 2022 uitgegeven. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Meetstudie verwering asbestdaken en de bijdragen van provincies en gemeente (baten) en de begrote exploitatielasten voor prestatie 2.2.2 in 2022 te verhogen met € 55.000. GS begrotingswijziging
2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken 500 0 -500 500 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting lagere besteding: Er wordt goed gebruik gemaakt van beide subsidie stimuleringsregelingen, waarbij ze eveneens ook voldoen aan de verwachting. Echter, ten opzichte van de begroting blijven de verleende subsidies achter waardoor wij hebben besloten om een deel van het beschikbare budget 2022, ad. € 0,5 miljoen, door te schuiven naar 2023. Oorzaken voor het achter blijven zijn voor ons lastig te bepalen maar hangen mogelijk samen met de gestegen (grondstof) prijzen, langere levertijden en problemen vanwege netcongestie (onvoldoende transportcapaciteit van het net). Gelet op het meerjarig karakter van dit project lopen deze subsidie regelingen ook door naar latere jaren, het doorgeschoven budget stellen wij dan beschikbaar voor subsidies in 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 2.2.2 een budget van € 0,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023. GS begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -255 0 255 -255 PS 003 Jaarverslag 2021 Restant budget Regionale Energiestrategie: In de septembercirculaire 2021 hebben wij extra budget ontvangen van het Rijk (aanvullend op de bestaande RES middelen 2021) voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon. , Deze organisatiekosten lopen door naar 2022, omdat het Rijk voor 2022 nog geen nieuw budget beschikbaar heeft gesteld, stellen wij u voor het restantbudget door te schuiven naar 2022. Wij stellen u voor om een bedrag van € 255.000 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 (waarvan € 121.545 voor RES West-Overijssel, € 111.102 voor RES Twente en € 22.093 voor  Kennisprogramma NWO) van prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie. PS begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -977 0 977 -977 GS 101 Jaarverslag 2021 Eind 2021 hebben wij diverse subsidie aanvragen ontvangen die passen binnen het gepubliceerde subsidieplafonds van de hierboven genoemde regelingen. Deze aanvragen zullen begin 2022 worden afgehandeld. Bijbehorende KvO budget van € 977.000 schuiven wij daarom door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een deel van het restant Kwaliteit van Overijssel budget, ad. € 977.000, onder prestatie 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie door te schuiven naar 2022. GS begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -3912 0 3912 -3912 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 91 0 -91 91 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 203 doorwerking administratieve wijzigingen 2021 Adm. begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 0 620 620 0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Specifieke uitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed: In december 2020 hebben wij de subsidieverlening van € 1,873 miljoen ontvangen. In 2021 is het project opgestart waarbij de eerste rijksmiddelen zijn besteed. In de begroting 2022 zijn nog geen begrote middelen opgenomen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Ontzorging Maatschappelijk vastgoed (baten) en de gerealiseerde exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 2.3.1 in 2022 te verhogen met € 0,6 miljoen. GS begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie -918 0 918 -918 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Aanvullend budget voor de Regionale Energiestrategie (RES): Vanuit de meicirculaire 2022 ontvangt de Provincie Overijssel in totaal € 0,918 miljoen van het Rijk (aanvullend op de bestaande RES middelen) voor de Regionale Energiestrategie West Overijssel en de Regionale Energiestrategie Twente. Het bedrag is bedoeld om de RES-organisatiekosten over 2022 te dekken. De Provincie voert de administratie voor de beide RESsen en fungeert als tussenpersoon. Wij stellen u voor om een bedrag van € 0,918 miljoen toe te voegen aan de jaarschijf 2022 (waarvan € 410.401 voor RES West-Overijssel, € 441.527 voor RES Twente en € 66.282 voor Kennisprogramma NWO) van prestatie 2.3.1. De baten worden verantwoord op Kerntaak 20. PS begrotingswijziging
2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie 1750 0 -1750 1750 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Vertraging subsidie warmtenetprojecten:  In het vierde kwartaal van 2020 is het stimuleringsprogramma warmtenetten vastgesteld door GS, inclusief de regeling investeringssubsidie warmtenetprojecten. Voor 2022 is € 1,75 miljoen begroot, voor ondersteuning van andere warmtenetprojecten. Evenals in 2021 vonden in 2022 gesprekken plaats met verschillende initiatiefnemers van warmtenetprojecten. Aanvragen zijn echter niet ingediend en worden in het vierde kwartaal van 2022 ook niet voorzien. Gelet hierop is het voorstel om € 1,75 miljoen door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 2.3.1 de lasten met € 1,75 miljoen te verlagen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking uit de reserve en dit budget door te schuiven naar 2022 en 2023. GS begrotingswijziging
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven -500 0 500 -500 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 30 0 -30 30 GS 101 Jaarverslag 2021 Extra onttrekking bestedingen Toekomstgerichte erven: Ten opzichte van de begroting 2021 (€ 1,2 miljoen) hebben wij in 2021 € 30.000 meer uitbetaald aan de inzet van Erfcoaches. De meeste erfcoaches hebben een opdracht die over de jaargrens 2021 - 2022 heen gaat. Op basis van de (grote) vraag naar gesprekken hebben erfcoaches hun eigen inzet in 2021 vergroot. De overschrijding in 2021 kan echter opgevangen worden met het beschikbare (Kwaliteit van Overijssel) budget in 2022. Op basis van de spelregels van de Uitvoering reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 2.4.1 € 30.000 extra onttrokken. In 2022 wordt het beschikbare budget (€ 1,2 miljoen) en de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel verlaagd met € 30.000. GS begrotingswijziging
2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven 53 0 -53 53 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 203 doorwerking administratieve wijzigingen 2021 Adm. begrotingswijziging
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -144 0 144 -144 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 203 doorwerking administratieve wijzigingen 2021 Adm. begrotingswijziging
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -160 0 160 -160 Adm. 208 diversen maart 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling Adm. begrotingswijziging
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -141 0 141 -141 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Deze wijziging betreft de aanpasing normbedragen naar kerntaken PS begrotingswijziging
2.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -291 0 291 -291 Adm. 221 Mutaties personeel CAO Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 221 Mutaties personeel CAO Adm. begrotingswijziging
Totaal -2230 3081 5311 -2230