Begroot lasten 132.333

Realisatie lasten 107.395

Ruimte lasten 24.939
107.395 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Kerntaak 3: Vitaal platteland

Begroot lasten 132.333

Realisatie lasten 107.395

Ruimte lasten 24.939
107.395 Uitgaven (x1000)

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Het platteland in Overijssel is van ons allemaal. Onze ambitie is dat landbouw, natuur, recreatie, energieproductie, klimaatadaptatie en toerisme duurzaam samengaan en profijt hebben van elkaar. Al deze sectoren dragen bij aan het welzijn en de welvaart in het landelijk gebied. In het landelijk gebied komen veel verduurzamingsopgaven samen. Deze opgaven beïnvloeden elkaar. Daarom pakken wij deze opgaven in samenhang op.

Wij zijn trots op ons platteland met zijn prachtige (boeren)landschappen en afwisselende natuur. We willen deze landschappen voor de toekomst behouden door ze te koesteren én te ontwikkelen. Onze ambitie om de biodiversiteit te herstellen, draagt bij aan een aantrekkelijke leefomgeving voor onze inwoners, nu en in de verre toekomst. Dit vergt verbetering van de leefgebieden van planten en dieren, zowel in beschermde natuurgebieden, als in de stad en in het agrarische cultuurlandschap.

Gezonde natuur en een gevarieerd landschap zijn ook belangrijk voor de waterhuishouding, een goed woon- en vestigingsklimaat en voor recreatie en toerisme. Groen-blauwe dooradering van het landelijk gebied is van belang voor klimaatadaptatie, biodiversiteit en de beleving van het landschap. De natuur voorziet ook in onze basisbehoeften: voedselproductie dankzij bodemvruchtbaarheid, schoon water uit de kraan dankzij natuurgebieden, koelte en zuivere lucht dankzij bomen, en bestuiving van onze gewassen dankzij insecten. Daarnaast levert ze ons grondstoffen, zoals hout. Wij willen het ‘natuurlijk kapitaal’ van Overijssel duurzaam beheren en benutten.

Natuur is noodzakelijk, mooi en kwetsbaar. Sinds de uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof is duidelijk dat we geen hypotheek op de toekomst mogen nemen met betrekking tot kwetsbare natuur. Het rapport van het Adviescollege Stikstofproblematiek geeft aan dat we aanvullende maatregelen moeten nemen om de Natura 2000 gebieden te herstellen, onder andere door de stikstofdepositie terug te brengen tot onder de grens van de kritische depositie waarde. Deze uitdagende opgave willen we in samenhang met andere opgaven oppakken maar zal desondanks ingrijpende keuzes vragen.

We pakken onze verantwoordelijkheid voor het natuurbeleid breed op en we zetten in op beleven, benutten en beschermen van natuur. Natuur is belangrijk voor het welzijn van onze inwoners. Wij willen ook dat onze inwoners zich verbonden voelen met natuur en landschap en daarvoor verantwoordelijkheid nemen. Daarom brengen we natuur dichter bij mensen zodat natuur meer beleefbaar wordt.

We stimuleren plannen voor de inrichting van het platteland die zowel voordelen voor de economie als de natuur hebben. Hierdoor houden we het platteland vitaal. De agrarische sector willen we toekomstbestendig maken door innovaties in de agrarische keten – van boer tot consument - te stimuleren en te faciliteren.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Terug naar navigatie - 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit

Met beleidsontwikkeling en kaderstelling rondom natuur en landbouw spelen we in op nieuwe ontwikkelingen (3.1.1). Met de andere provincies en het Rijk spelen we in op en beïnvloeden waar mogelijk het Europese natuurbeleid. Door onderzoeken krijgen we inzicht in maatschappelijke vraagstukken. Wij borgen de basiskwaliteit van de natuur en landbouw door vergunningen te verlenen voor de Wet Natuurbescherming en te controleren of regels nageleefd worden (3.1.2). Voor de Europees beschermde Natura2000-gebieden stellen we plannen op voor het beheer en we houden deze plannen actueel (3.1.3). We werken aan herstel van de biodiversiteit door het subsidiëren van natuurbeheer (3.1.4), agrarisch natuurbeheer (3.1.5) en projecten om de leefomgeving van bedreigde soorten te herstellen (3.1.6). Door te monitoren en te evalueren zien we hoe natuurwaarden zich ontwikkelen en kunnen we bijsturen (3.1.7).

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
 6. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
 4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

 1. Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Bergvennen en Brecklenkampse Veld vast.
 2. Wij stellen de verlengingsbesluiten van de in 2022 aflopende Natura 2000 beheerplannen vast .
 3. Wij leveren een actieve bijdrage aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om VHR-doelbereik effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen.
 4. Wij starten de (uiterlijk in 2024 vast te stellen) herziene Natura 2000 beheerplannen (2.0) op.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Resultaatbestemming

3.1.4 Beheer natuurterreinen

 1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan. We benutten kunstmatige intelligentie (Natura AI) om de beheertypenkaart eenvoudiger te actualiseren.
 3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

 1. Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
 4. Wij verkennen de mogelijkheden om een extra impuls aan het weidevogelbeheer te geven met het nationale Aanvalsplan grutto. 

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

 1. Wij ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren, onder andere met subsidie en door kennis beschikbaar te stellen.
 2. Wij voeren onderzoek uit en stimuleren dat kennis wordt gedeeld om de leefgebieden en populaties van aandachtsoorten te versterken. 
 3. Wij stimuleren ecologisch bermbeheer door gemeenten.
 4. Wij stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, onder meer via artikelen en via de facebookgroep ‘Mooi Leven Overijssel’.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

 1. Wij monitoren het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel en beoordelen de ontwikkeling van de kwaliteit.
 2. Wij leveren de benodigde gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
 3. Wij leveren een financiële bijdrage aan de Nationale Database Flora en Fauna die telgegevens verzamelt, beheert en beschikbaar stelt.
 4. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
 5. Wij voeren de monitoring van Natura2000 en het programma Natuur uit.
 6. Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur

De natuur toont zich in het landschap. Om ons mooie Overijsselse landschap te kunnen blijven beleven, moeten we dit beheren. Wij bevorderen dat lokale gemeenschappen zich eigenaar voelen van hun landschap en ondersteunen het beheer (3.2.1). Het beleven van de natuur bevorderen we door projecten uit te voeren waarin natuur en mensen elkaar ontmoeten (3.2.2). Wij brengen kinderen in aanraking met de natuur door het vergroenen van schoolpleinen, en door speelnatuur en natuureducatie te stimuleren. We stimuleren het vergroenen van steden en dorpen, waarmee we ook negatieve effecten van klimaatverandering als hittestress en wateroverlast verminderen. In projecten stimuleren we dat mensen die weinig toegang hebben tot de natuur, bijvoorbeeld vanwege ziekte of gezondheidsproblemen, van de natuur kunnen profiteren.

3.2.1 Beheer landschap

 1. Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van plannen voor landschapsbeheer, onder meer door financiering van Streekeigen Landschapsbeheer en de inzet van de landschapscoördinator.
 2. Wij brengen landschapselementen in beeld en onderzoeken of aanvullend beleid ter bescherming van deze elementen nodig is. De inventarisatie wordt ook gebruikt voor uitwerking van Groenblauwe dooradering in de nieuwe omgevingsvisie en voor de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan als uitwerking van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-NSP).
 3. Wij zorgen voor structurele basisondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap, onder andere door onderlinge samenwerking te vergroten, het aanbieden van gereedschapsdepots en borging van veilig werken.
 4. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk in de natuur, waarbij we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk verkennen die aansluiten bij de moderne vrijwilliger.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • Resultaatbestemming

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

 1. Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het realiseren van groene schoolpleinen via inspiratie, subsidies en het toegankelijk maken van kennis. We ontwikkelen op maat ondersteuning voor scholen in wijken met een lage sociaal economische status.
 2. Wij werken samen met gemeenten aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Vijf gemeenten werken al aan gemeentelijke Natuur voor Elkaar plannen. Wij ondersteunen hen daarbij.
 3. Wij bevorderen met communicatie- en netwerkactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen, o.a. via projecten binnen Natuur in de Stad en Overijssel Tuiniert.
 4. Wij stimuleren initiatieven uit de samenleving, onder andere via de subsidieregeling ‘Natuur en Samenleving’, met Natuurateliers en door “verbindingsofficieren” aan te stellen die midden in de maatschappij staan.
 5. Wij bouwen verder aan het netwerk van professionals in de zorg en ontwikkelen samen met zorgpartijen concrete projecten waarbij natuur wordt ingezet in de zorg. Ook zoeken we samenwerking met zowel het groen- als het zorgonderwijs waardoor de toekomstige professionals bekend zijn met succesvolle groen toepassingen in de zorg.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

Terug naar navigatie - 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur

We blijven - binnen de juridische kaders van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn - werken aan de balans tussen natuur en economie. We versterken de natuur, ook om ruimte te creëren voor economische ontwikkelingen (3.3.1). De Nationale Parken richten zich op de bescherming en ontwikkeling van natuur en landschap en op het versterken van natuurgerichte recreatie. Wij ondersteunen deze ontwikkeling (3.3.2). We bevorderen natuurinclusief denken en werken in de bouw en infrastructuur (3.3.3). Soms staan natuur en economische belangen op gespannen voet. Door het beheren van in het wild levende dieren minimaliseren we economische schade (3.3.4). Ook bieden wij, onder voorwaarden, een tegemoetkoming in de schade. Tot slot bestrijden wij schadelijke invasieve exoten (3.3.5).

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

 1. Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van provincies voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
 2. Wij werken nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof zoals het ontwikkelen van beleidsregels, uitvoering van bronmaatregelen,  en verdeling van stikstofruimte.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.3.2 Nationale parken

 1. Wij zetten de resterende middelen voor de Nationale Parken in voor uitvoering van aanvullende plannen van de beide Nationale Parken, die in 2021 werden opgesteld. De aanvullende plannen leggen we ter goedkeuring aan uw Staten voor.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

 1. In het kader van Natuur en welzijn bevorderen we het realiseren van meer groen en de inzet van groene activiteiten in versteende wijken in o.a. Deventer en Kampen.
 2. In het kader van Natuur en wonen werken we onder andere aan community’s of practice voor verschillende bouwende stakeholders. We trekken samen op met gemeenten met een grote bouwopgave en helpen hen drempels weg te nemen opdat de nieuwbouw natuurinclusief plaatsvindt.
 3. Wij voeren het Plan van Aanpak Natuurlijk Kapitaal uit met onze partners. We stimuleren recreatieondernemers, ondernemers op bedrijventerreinen en agrariërs om te ondernemen met groen.
 4. Wij maken in ons provinciaal beleid zoveel mogelijk gebruik van natuurinclusieve oplossingen bij ruimtelijke opgaven, zoals bij Klimaat, Woonagenda en Toekomstbestendige werklocaties.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.3.4 Faunabeheer

 1. Wij verlenen, binnen de meerjarensubsidie 2021-2024, subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
 2. Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
 3. Wij monitoren populaties van wilde dieren, in relatie tot het handhaven van een goede balans tussen natuurwaarden en hinder (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).
 4. Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schade veroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en terreinbeherende organisaties.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

3.3.5 Invasieve exoten

 1. Wij bestrijden of beheersen schadelijke plant- en diersoorten die van nature niet in Nederland voorkomen.
 2. Wij verstrekken subsidie voor de bestrijding of beheersing van invasieve exoten op basis van de prioritering uit het plan van aanpak Invasieve exoten Overijssel.
 3. Wij voeren onderzoek uit of monitoren exoten waar weinig over bekend is en dragen nieuwe inzichten uit voor bestrijding of beheersing.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Resultaatbestemming

3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Terug naar navigatie - 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem

Het Rijk is primair verantwoordelijk voor het landbouwbeleid. We ontwikkelen aanvullend beleid gericht op een toekomstbestendige Agro & Food-keten. Daarbij willen we helpen om - waar mogelijk - de regelgeving te vereenvoudigen en experimenteerruimte te zoeken (3.4.1). Wij leveren een bijdrage aan de verduurzaming van de Agro & Food-keten door innovaties te stimuleren, concrete initiatieven te ondersteunen en zo te komen tot nieuwe verdienmodellen. We voeren dit uit met ons innovatieprogramma Agro & Food (3.4.2). Door het uitvoeren van een herverkavelingsprogramma (3.4.3) helpen wij de sector zich voor te bereiden op de toekomst.

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

 1. Wij werken met partijen de afspraken uit die voortvloeien uit het Perspectief op de landbouw dat eind 2021/begin 2022 wordt vastgesteld.
 2. Wij werken het Nationaal Strategisch Plan (NSP) als uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit in diverse regelingen en openstellingen.
 3. Wij werken  diverse instrumenten uit op basis van het Perspectief op de landbouw om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • Geen

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

 1. Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
 2. Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
 3. Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.
 4. Wij voeren met Rijk, gemeente en het waterschap het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Twente uit, waarin Twente is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

 1. Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.
 2. Wij ondersteunen de lopende vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via subsidie en Revolving Fund.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma

Terug naar navigatie - 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave en Veenweideprogramma

In het programma Ontwikkelopgave Natura 2000 werken we aan het herstel van de biodiversiteit door de realisatie van het Natuurnetwerk Nederland (3.5.1). We nemen maatregelen om de natuur te behouden, herstellen en versterken. Dit is noodzakelijk om ruimte te creëren voor economische ontwikkeling. De 24 projecten van Natura2000 worden in Overijssel uitgevoerd door ‘Samen werkt beter’. Hierin zijn natuurorganisaties, landbouworganisaties en gemeenten verenigd. We hanteren een gebiedsgerichte aanpak die recht doet aan de verschillende belangen.

Elk van de 24 Natura 2000-gebieden in Overijssel is uniek en heeft specifieke maatregelen nodig voor behoud en herstel van biodiversiteit. In het kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn onderzoeken we voor elk Natura 2000-gebied welke herstelmaatregelen nodig zijn en voeren deze uit.

Om de klimaatverandering tegen te gaan, moet de uitstoot van broeikasgassen in het Veenweidegebied worden teruggedrongen. Dat heeft gevolgen voor de hier gevestigde agrarische bedrijven. Voor het Veenweidegebied maken we met de huidige gebruikers een gebiedsprogramma waarin de opgaven voor dit gebied in onderlinge samenhang worden uitgewerkt (3.5.2). 

Op 28 oktober 2020 zijn door Provinciale Staten de inhoudelijke en procesmatige kaders voor de Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (GGA) vastgesteld. Met de GGA starten we een proces waarbij we samen met inwoners, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties op zoek gaan naar oplossingen voor de stikstofproblematiek die passen bij de gebieden, zodat we samen kunnen blijven bouwen aan Overijssel. Aan prachtige natuur, voldoende woningen, een krachtige economie, een prettige leefomgeving, goede bereikbaarheid en een vitaal platteland.

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

 1. Wij ronden voor 8 Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen af.
 2. Wij starten voor 5 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen op en hebben voor 8 gebieden de externe maatregelen afgerond.
 3. Wij starten voor 15 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de interne maatregelen op en hebben voor 10 gebieden de interne maatregelen afgerond.
 4. Wij stimuleren de afronding van de verbetervoorstellen, als onderdeel van het NNN en hebben de knelpunten in de voortgang inzichtelijk.
 5. Wij voeren in alle gebieden gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.
 6. Wij realiseren de aanvullende natuurherstelmaatregelen die met het Rijk zijn afgesproken in het kader van het Programma Natuur.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

 1. Wij werken, samen met de andere overheden en maatschappelijke partners, aan een integraal toekomstperspectief voor het gebied. De Gebiedsagenda stikstof (GGA Stikstof) en Regionale Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) zijn hier onderdeel van.
 2. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Startdocument voor het gebiedsprogramma op basis van de Gebiedsanalyse.
 3. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Regionale Veenweidestrategie 1.0.
 4. Wij besteden de rijksmiddelen van de specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) aan de met het rijk afgesproken projecten van onszelf en de andere gebiedspartners. Het gaat om projecten voor het tegengaan van bodemdaling, het vasthouden van CO2 en het versterken van landbouw, natuur en toerisme.
 5. Wij besteden de rijksmiddelen uit de specifieke uitkering Impuls Veenweiden conform de afspraak met het rijk aan de aankoop en vernatting van landbouwgronden binnen de bestaande plannen voor de uitwerkingsgebieden N2000. Aanvullend kunnen we (op vrijwillige basis) grond of bedrijven in het veenweidegebied aankopen als hefboom voor het gebiedsproces.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

 1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
 2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • GS Begrotingswijziging

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

 1. Wij stellen, in afstemming met de gebiedspartners, Gebiedsagenda’s op voor de zes GGA-gebieden in Overijssel.
 2. Wij geven uitvoering aan de  LNV-regeling gerichte opkoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Inhoudelijke kleurscore

O

Geld (indicator)

O

 • GS Begrotingswijziging
 • PS Begrotingswijziging

3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie

 1. Wij bieden uw Staten de Overijsselse uitwerking aan van de bossenstrategie.
 2. Wij starten met de uitvoering van de provinciale acties zoals die naar verwachting begin 2022 worden vastgesteld met de Overijsselse bossenstrategie. We zetten de realisatie van 60 ha bos voort, die in 2021 is gestart.
 3. Wij leveren de Overijsselse inbreng in het landelijke uitwerking en uitvoering van de bossenstrategie.
 4.  Wij verbinden partijen die bomen willen planten met grondeigenaren als uitvoering van het actieplan 1,1 mln bomen.
 5.  Wij bevorderen het bewustzijn onder inwoners van het belang van bomen en wij stimuleren partners en maatschappelijke initiatieven om bomen te planten, als uitvoering van het actieplan 1,1 mln bomen

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

G

 • Geen

3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied

 1. Wij stellen het provinciaal programma landelijk gebied op en geven daar invulling aan.

Inhoudelijke kleurscore

G

Geld (indicator)

O

 • Geen

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de lasten, baten en saldo van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details.

Bedragen x €1.000
Financiën Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022 Voorgestelde wijziging / resultaatbestemming
Lasten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap 440 34 474 426 47 0
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 2.669 400 3.069 1.288 1.782 520
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 440 -178 262 35 226 225
3.1.4 Beheer natuurterreinen 19.780 2.319 22.099 21.505 594 0
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 4.745 350 5.095 4.783 312 380
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit 1.287 48 1.335 1.242 93 560
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap 872 245 1.117 652 465 0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 30.234 3.218 33.452 29.932 3.520 1.685
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
3.2.1 Beheer landschap 2.151 113 2.264 1.631 634 575
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen 1.295 43 1.338 1.009 328 166
Totaal 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur 3.446 156 3.602 2.640 962 741
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 1.453 -222 1.231 1.220 10 0
3.3.2 Nationale parken 150 80 230 229 0 0
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 475 40 515 516 0 0
3.3.4 Faunabeheer 1.917 667 2.584 2.482 102 99
3.3.5 Invasieve exoten 306 72 378 216 162 162
Totaal 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie 4.301 637 4.938 4.663 275 261
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 282 -79 203 119 84 0
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 1.500 1.305 2.805 2.415 390 386
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 1.770 1.000 2.770 2.176 594 0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 3.552 2.226 5.778 4.709 1.069 386
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 63.733 -25.079 38.654 39.516 -862 0
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 7.465 7.465 3.508 3.957 3.800
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten 5.206 750 5.956 5.549 407 400
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 3.624 13.822 17.446 2.627 14.819 15.345
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 2.406 2.406 2.176 230 0
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 0 570 570 1.083 -513 0
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 72.563 -66 72.498 54.459 18.038 19.545
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 10.338 1.728 12.066 10.991 1.074 0
Totaal Lasten 124.434 7.899 132.333 107.395 24.939 22.617
Baten
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap 787 0 787 331 456 120
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied 0 0 0 71 -71 0
Totaal 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 787 0 787 401 385 120
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
3.2.1 Beheer landschap 0 0 0 78 -78 0
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food 0 980 980 703 278 278
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 1.000 1.000 1.971 -971 0
Totaal 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 0 1.980 1.980 2.673 -693 278
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 0 15.560 15.560 19.458 -3.898 0
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 7.000 7.000 3.152 3.848 3.800
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 0 0 0 706 -706 0
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 2.148 2.148 1.923 225 0
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 0 0 0 1.076 -1.076 0
Totaal 3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 0 24.708 24.708 26.315 -1.607 3.800
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 0 0 0 148 -148 0
Totaal Baten 787 26.689 27.475 29.616 -2.141 4.198

Voorgestelde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Voorgestelde begrotingswijzigingen
Prestatie PS/GS Begrotingswijziging of Resultaatbestemming Voorgestelde begrotingswijziging / resultaatbestemming Baten Lasten Saldo Financiële toelichting
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap GS Begrotingswijziging 0 120 120 0 Vanwege het bevriezen van een deel van de werkvoorraad (zie inhoudelijke toelichting) is het beschikbaar gestelde budget voor uitvoering VTH-taken stikstof voor een deel niet benut. Daarnaast is het budget voor de PAS-meldingen (€ 0,12 miljoen opgenomen n.a.v. belastingverordening 2022) nog niet ingezet in afwachting van besluitvorming. Tot slot wordt voor het bij de begroting 2022 aanvullend toegekende bedrag voor handhaving buitengebied (€ 0,4 miljoen) de plannen in 2023 opgesteld, waardoor er nog geen bestedingen zijn gedaan op dit budget. Door bovenstaande ontwikkelingen ontstaat er een onderbesteding, waardoor deze prestatie nu oranje kleurt. Het budget voor VTH-stikstof blijft beschikbaar in de reserve. Voor de PAS-meldingen hebben wij besloten om deze budgetneutraal door te schuiven naar 2023. Voor heb budget handhaving buitengebied stellen wij u voor om het resultaat door te schuiven naar 2023. Wij hebben besloten om de baten en lasten voor een bedrag van € 0,12 miljoen (PAS-meldingen) budget neutraal door te schuiven naar 2023 op prestatie 3.1.2.
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap Resultaatbestemming -400 0 400 -400 Vanwege het bevriezen van een deel van de werkvoorraad (zie inhoudelijke toelichting) is het beschikbaar gestelde budget voor uitvoering VTH-taken stikstof voor een deel niet benut. Daarnaast is het budget voor de PAS-meldingen (€ 0,12 miljoen opgenomen n.a.v. belastingverordening 2022) nog niet ingezet in afwachting van besluitvorming. Tot slot wordt voor het bij de begroting 2022 aanvullend toegekende bedrag voor handhaving buitengebied (€ 0,4 miljoen) de plannen in 2023 opgesteld, waardoor er nog geen bestedingen zijn gedaan op dit budget. Door bovenstaande ontwikkelingen ontstaat er een onderbesteding, waardoor deze prestatie nu oranje kleurt. Wij stellen u voor om de lasten van € 0,4 miljoen (handhaving buitengebied) middels resultaatbestemming toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.1.2 (Uitvoeren vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap) van de begroting 2023.
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 Resultaatbestemming -225 0 225 -225 Opstellen en actualiseren beheerplannen N2000: Zoals bij de 2e monitor 2022 reeds gemeld blijven de bestedingen achter bij de begroting 2022. Belangrijkste reden voor de vertraging is dat begin 2022 duidelijk werd dat wij per Natura 2000-gebied Natuurdoelanalyses moesten opstellen (vanuit het landelijke Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering). Deze natuurdoelanalyses stellen wij op met eigen inzet, waardoor er relatief weinig programmakosten zijn gerealiseerd. Maar ook problemen om personeel aan te nemen hebben geleid tot vertraging. Inmiddels is een plan van aanpak gereed voor het herzien van de beheerplannen. Op basis van dit plan van aanpak is eind 2022 / begin 2023 gestart met de herziening van beheerplannen. Het bijbehorende budget dat samenhangt met het herzien van de beheerplannen zal daarom voor het grootste deel doorschuiven naar 2023 en 2024. Bij de 2e monitor 2022 hebben wij de incidentele middelen reeds doorgeschoven naar 2024. Voor het structurele budget leggen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voor, waarbij voorstellen om een bedrag van € 225.000 door te schuiven naar 2023. Wij stellen u voor om het restant budget van € 225.000 onder prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen N2000) door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.1.3.
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied GS Begrotingswijziging -350 0 350 -350 Maatwerk inrichting Boerenland en Weidevogels: Naar aanleiding van de behandeling van de begroting 2022 is een aanvullende ambitie (PS/2021/1104511) opgenomen in de begroting 2022 voor Groen Blauwe Dooradering. Deel van deze ambitie, ad. € 350.000, heeft betrekking op maatwerk voor inrichting ten behoeve van het boerenland en weidevogels (waaronder de grutto). Zoals inhoudelijk toegelicht is de uitvoering van deze motie vertraagd als gevolg van de langere doorlooptijd voor het realiseren van het aanvalsplan Grutto en de onzekerheden over de maatregelen vanuit het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). De voorbereiding zijn inmiddels gestart en wij verwachten dat ook de uitvoering zal starten in 2023. Daarom hebben wij besloten om de beschikbare middelen door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 350.000 door te schuiven naar de begroting 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.1.5.
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied Resultaatbestemming -30 0 30 -30 Restant transitiekosten budget GLB: Voor de transitie van Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) is bij de Perspectiefnota 2021 € 800.000 beschikbaar gesteld. Het grootste deel van deze transitiemiddelen is ingezet vanwege het (deels) wegvallen van Europese cofinanciering op agrarisch natuurbeheer. Voor de toekomst is het nodig om het restantbudget, ad. € 30.000, beschikbaar te houden voor deze transitie vanwege de verder invoering van het nieuwe GLB en de financiële afspraken met het rijk die nog verder moeten worden uitgekristaliseerd. Wij stellen u voor om het restant transitiebudget € 30.000 onder prestatie 3.1.5 (Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied) door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.1.5.
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit Resultaatbestemming -560 0 560 -560 Decentralisatie uitkering natuurinclusief na-isoleren: Bij de Perspectiefnota 2023 is voor het jaar 2023 € 1,25 miljoen beschikbaar gesteld voor de subsidieregeling soortenmanagementplannen (SMP) die begin 2023 is opengesteld. Aanvullende daarop heeft het Rijk via de decembercirculaire een decentralisatie-uitkering beschikbaar gesteld voor natuurinclusief na-isoleren van € 560.361. Tijdens de voorbereiding van de subsidieregeling bleek dat de interesse van gemeenten groter was dan verwacht. Om alle Overijsselse gemeenten de gewenste ondersteuning te kunnen bieden via de subsidieregeling stellen wij u voor om de ontvangen rijksmiddelen aanvullend in te zetten voor deze subsidieregeling en andere kosten rondom het (pre-) SMP-beleid. Onder kerntaak 20 is de resultaatbestemming opgenomen om het beschikbaar gestelde rijksbudget van € 560.000 toe te voegen aan KVO-middelen voor deze prestatie en gelijktijdig toe te voegen aan de begroting 2023 onder prestatie 3.1.6.
3.2.1 Beheer landschap GS Begrotingswijziging -500 0 500 -500 Streekeigen landschapsbeheer: Zoals bij de 2e monitor reeds toegelicht is er behoefte gebleken aan maatwerkregelingen voor landschapsbeheer die passen bij de ambities en mogelijkheden van de initiatieven. Daarom is eind 2021 een nieuwe regeling vastgesteld voor kleinschalig streekeigen landschapsbeheer (kenmerk 2021/0239135). Deze regeling is aanvullend op de regeling voor het opstellen en uitvoeren van bidbooks. Sindsdien hebben wij meer projecten kunnen ondersteunen. Desondanks blijft de financiële realisatie op landschapsbeheer achter bij de actuele begroting 2022. Het effect van de aanvullende regeling voor kleinschalige initiatieven is momenteel nog beperkt, waardoor wij hebben besloten om het niet bestede deel van de coalitieakkoord middelen, ad. € 500.000, door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.2.1 besloten om € 500.000 door te schuiven naar de begroting 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.2.1 (Beheer Landschap).
3.2.1 Beheer landschap Resultaatbestemming -75 0 75 -75 UBS regeling 4.10 en 4.11: Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022. In december 2022 zijn een aantal aanvragen met een omvang van € 75.569 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2022. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2022 onder prestatie 3.2.1 Beheer Landschap. Voor deze regeling is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel van € 75.000 opgenomen om toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.2.1 (Beheer Landschap) van de begroting 2023.
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen Resultaatbestemming -166 0 166 -166 UBS regeling 4.2: Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022. In december 2022 zijn totaal 3 aanvragen met een omvang van € 165.524 ontvangen die volledig passen binnen het gepubliceerde plafond van 2022. Deze aanvragen kunnen gedekt worden uit het restant budget 2022 onder prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen. Voor deze regeling is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel € 166.000 opgenomen om toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.2.2 (Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen) van de begroting 2023.
3.3.4 Faunabeheer GS Begrotingswijziging -99 0 99 -99 Reservering bestedingen faunaschade op basis van beschikbaar budget: In de provinciale omgevingsverordening en beleidsregels voor faunaschade staan de uitgangspunten voor het toewijzen van tegemoetkomingen in geleden schade. Op dit moment is het beleid om alle schade te vergoeden, waardoor de kosten steeds verder oplopen. In 2022 is het faunabeleid herijkt. We hebben aandacht voor onderzoek, preventie en extra maatregelen om verdere stijging van de schadekosten te voorkomen. Op de langere termijn moet dat leiden tot lagere kosten. Bij de Perspectiefnota 2023 (PS/2022/1104254) hebben wij daarom voor 2022 € 0,525 miljoen toegevoegd aan de begroting 2022. Omdat eind 2022 nog circa 25% van de schadedossiers in behandeling zijn (BIJ12) hebben wij het restant budget van € 0,5 miljoen opgenomen als nog te betalen kosten in 2022. De verwachting is dat medio april 2023 alle schade dossier zullen zijn afgehandeld. Mocht de reservering 2022 van een € 0,5 miljoen niet voldoende zijn dan zullen wij u daarover bij 1e monitor 2023 informeren. Actualisatie faunabeleid: In 2022 hebben wij verder gewerkt aan het actualiseren van het faunabeleid. Hiervoor is budget beschikbaar gesteld waarvan nog € 98.500 beschikbaar is. Het laatste deel van de werkzaamheden zal worden afgerond in 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restantbudget van € 98.500 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 Faunabeheer in 2023.
3.3.5 Invasieve exoten Resultaatbestemming -162 0 162 -162 In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2022. De subsidieregeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0 wordt verantwoord onder deze prestatie. Voor deze regeling is in de gebundelde resultaatbestemming het voorstel opgenomen om € 73.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.3.5 (Invasieve exoten) van de begroting 2023. Restant middelen invasieve exoten: De aandacht voor invasieve exoten neemt toe. In 2022 informeren we gemeenten met factsheets over invasieve exoten en het belang van vroegtijdig ingrijpen. Ook inventariseren we het voorkomen en verspreiding van invasieve exoten om onze aanpak te kunnen optimaliseren. De subsidieregeling Aanpak invasieve exoten hebben we verruimd waardoor ook particulieren aanvragen kunnen indienen. Hierdoor verwachten we een toename in het aantal aanvragen voor de bestrijding van invasieve exoten. De restant middelen die in 2022 niet zijn besteed kunnen hiervoor worden ingezet. Wij stellen u, aanvullen op de gebundelde resultaatstemmingsvoorstel, het voorstel om de restant middelen, ad. € 89.000, toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.3.5 van de begroting 2023.
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food GS Begrotingswijziging -107 278 385 -107 Subsidieregeling UBS 6.2 Agro & Food ondersteuning business case (oud): In 2020 is een beschikking afgegeven die in fases uitgekeerd wordt op basis van go/no go momenten. Het laatste go/no go moment is verschoven naar 2023, waardoor we ook dit budget doorschuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,1 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2023. LNV L7 Specifieke uitkering (SPUK) IBP Twente: In 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. In 2022 is het laatste deel van € 0,4 miljoen beschikt. De lasten zijn verdeeld over 3 jaar conform de uitgavenplanning. € 0,4 miljoen heeft betrekking op 2021, € 0,7 miljoen heeft betrekking op 2022 en 0,8 miljoen zal in 2023 worden ingezet. Omdat de werkelijke lasten anders verdeeld zijn dan in de oorspronkelijke beschikking was aangegeven schuiven wij de overgebleven middelen uit 2022 door naar 2023. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 3.4.2 op de jaarschijf 2023 te verhogen met € 0,28 miljoen en dit bedrag gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK.
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel GS Begrotingswijziging 0 3800 3800 0 SPUK Impulsgelden Veenweide: Vanuit de impulsgelden Veenweide is in de begroting 2022 totaal € 5,5 miljoen opgenomen. In 2022 hebben wij hiervan € 3,2 miljoen gerealiseerd. De lagere realisatie wordt veroorzaakt doordat de aktepassering van één transactie is doorgeschoven naar 2023. Wij hebben besloten om de niet bestede lasten, ad. € 2,3 miljoen en de daarbij behorende onttrekking (baten) uit de doeluitkering Impulsgelden Veenweide (budgettair neutraal) door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2. SPUK Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) Veenweide: Bij de 2e monitor hebben wij op basis van verwacht besteding ritme voor de specifieke uitkering IBP-VP de begroting verlaagd van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen . Eind 2022 is ook de € 1,5 miljoen nog niet besteed, daarom hebben wij besloten om het budget van € 1,5 miljoen door te schuiven naar 2023. Wij hebben besloten om het niet bestede budget van € 1,5 miljoen en de daarbij behorende onttrekking uit de doeluitkering IBP-VP Veenweide door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2.
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten GS Begrotingswijziging -400 0 400 -400 Particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie: Bij de 1e Monitor 2016 is door PS besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2022 is hiervoor € 750.000 opgenomen. Van de ingediende aanvragen (waaronder ook uitfinanciering van eerder toegekende aanvragen) is in 2022 € 350.000 gerealiseerd; het restant van het budget van € 400.000 schuift door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 het restant budget van € 400.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven naar 2023.
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof GS Begrotingswijziging -360 0 360 -360 Proceskosten opkoopregeling Veehouderij: Als provincie voeren wij de rijksregeling provinciale aankoop veehouderij bedrijven nabij natuur gebieden uit. In dit kader hebben wij in 2022 overeenstemming bereikt met een zestal agrarische bedrijven. In 2022 is één overeenkomst financieel afgewikkeld. De kosten, waaronder afkoop productierechten, sloopkosten en afwaardering van € 706.000 zijn ten laste gebracht van door het Rijk beschikbaar gestelde middelen. Voor de overige bedrijven zal de afwikkeling in 2023 plaatsvinden. De provinciaal gefinancierde proceskosten die momenteel verplicht zijn schuiven daarom ook door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 60.000 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.4. Overheveling budget naar Provinciaal programma Landelijk Gebied: In januari 2023 is het statenvoorstel nr. PS22-000125 Investeringsvoorstel Provinciaal programma Landelijk Gebied vastgesteld. In de budgettaire gevolgen van dit voorstel is onder andere opgenomen om € 300.000 over te hevelen van prestatie 3.5.4 naar prestatie 3.5.6. Deze overheveling is ten laste gebracht van het budget 2023 terwijl deze betrekking heeft op het budget 2022. Deze financieel technische correctie hebben wij hersteld door bij het jaarverslag € 300.000 door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 300.000 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.4.
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof PS Begrotingswijziging -14985 0 14985 -14985 PAS melders: Via het Statenvoorstel 2022/1104105 Werken aan een oplossing voor de PAS-melders heeft u besloten om bij de 1e monitor 2022(2022/1103254) maximaal € 25 miljoen als voorfinanciering beschikbaar te stellen voor subsidiëring van technische maatregelen en het opkopen van stikstofrechten die benodigd zijn voor de legalisatie van PAS-melders. Via de 1e monitor is uit de Algemene Risicoreserve € 15 miljoen toe gevoegd aan 2022 en € 10 miljoen aan 2023. Conform het Statenvoorstel zijn wij na de zomer gestart met het uitwerken van een eigen regeling voor het uit de markt halen van stikstofrechten. Dit is een complex traject, waardoor het niet gelukt is om een eigen regeling in 2022 operationeel te krijgen. De bestedingen hebben betrekking op het deels overnemen van schadevorderingen op het Rijk. Er is slecht € 15.000 van het voorfinancieringsbudget, ad. € 15 miljoen, besteed in 2022. Van het rijk hebben wij nog geen definitieve duidelijkheid ontvangen over rijks financiering ontvangen. Bij het jaarverslag 2022 leggen we u een voorstel voor resultaatbestemming neer voor de restant middelen 2022. Wij stellen u voor om het restant budget van € 14,985 miljoen onder prestatie 3.5.4 door te schuiven naar 2023 en toe te voegen aan prestatie 3.5.4.
Totaal -18419 4198 22617 -18419

Doorgevoerde begrotingswijzigingen

Terug naar navigatie - Doorgevoerde begrotingswijzigingen
Prestatie Doorgevoerde begrotingswijziging Baten Lasten Saldo GS/PS Begrotingswijziging Financiële toelichting
3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap -34 0 34 -34 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 34.000 over te hevelen naar prestatie 3.1.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken. PS begrotingswijziging
3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap -400 0 400 -400 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 -70 0 70 -70 PS 003 Jaarverslag 2021 Bij de 2e monitor 2021 hebben wij de beschikbare middelen die in het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) onder prestatie 3.1.3 zijn opgenomen, (in 2021) af geraamd en geparkeerd voor uitvoering in latere jaren in de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Deze middelen zijn beschikbaar gesteld voor de "schakel" natuurherstel, waarbij de volgende activiteiten zijn beschreven: 1) opstellen provinciale inzet Programma Natuur, 2) inhoud en proces actualisatie beheerplannen N2000, 3) proceskosten intensivering / versnelling natuurherstel. Zoals inhoudelijk toegelicht is het opstellen van de tweede generatie beheerplannen afhankelijk van de landelijke Actualisatie van de Doelensystematiek en Natuurdoelanalyses; die zijn in 2021 niet gereed gekomen. Naast het "parkeren" van de tijdelijke investeringsmiddelen is dit is ook terug te zien bij het structurele deel van het budget: van het beschikbare budget € 186.000 is € 115.000 uitgegeven. Gelet op de omvang van de uit te voeren werkzaamheden stellen wij voor om het niet gerealiseerde budget door te schuiven naar 2022. Wij stellen u voor om € 70.000 onder prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen Natura 2000) door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.1.3 (Opstellen en actualiseren beheerplannen Natura 2000). PS begrotingswijziging
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 93 0 -93 93 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000 155 0 -155 155 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: De bestedingen op zowel het structurele als incidentele budget, die via het investeringsvoorstel aanpak stikstof (2020/1101921) aan prestatie 3.1.3 zijn toegevoegd, blijven achter bij de begroting 2022. Belangrijkste reden voor de vertraging is dat begin 2022 duidelijk werd dat wij per Natura 2000-gebied Natuurdoelanalyses moesten opstellen (vanuit het landelijke Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering). Deze natuurdoelanalyses stellen wij op met eigen inzet, waardoor er relatief weinig programma kosten zijn gerealiseerd. Inmiddels is een plan van aanpak in concept gereed voor het herzien van de beheerplannen. Op basis van een definitief plan van aanpak kan eind 2022 gestart worden met het herzien van de beheerplannen. Het bijbehorende budget dat samenhangt met het herzien van de beheerplannen zal daarom voor het grootste deel doorschuiven naar 2023 en 2024. Daarom hebben wij besloten om het incidentele budget, ad. € 155.000, door te schuiven naar 2024. Voor het structurele budget leggen wij, naar verwachting, eind 2022 een voorstel voor een resultaatbestemming voor om de restant middelen (omvang eind 2022 te bepalen) beschikbaar te stellen voor het begrotingsjaar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.1.3 een budget van € 155.000, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2024. GS begrotingswijziging
3.1.4 Beheer natuurterreinen -2319 0 2319 -2319 PS 003 Jaarverslag 2021 (Overhead, financiering en dekkingsmiddelen) Resultaatbestemming aanvullend budget via decembercirculaire 2021 voor Natuurbeheer (verhoging 75% naar 84%): Vanuit de decembercirculaire 2021 ontvangt de Provincie Overijssel in totaal € 2,3 miljoen (extra) vanwege de verhoging van de beheervergoeding vanuit het Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Natuur. De Provincies voeren het SNL uit en vergoeden tot 75% van de standaardkostprijs voor het beheren van natuur. De vergoeding wordt met ingang van het beheerjaar 2021 verhoogd naar 84%. De provincies gaan de beheersubsidies dus met ingang van 2021 verhogen naar 84% van de standaardkostprijs. Voor 2021 is landelijk totaal een bedrag van € 17,96 miljoen beschikbaar gesteld. Voor Overijssel komt dit neer op € 2,32 miljoen voor 2021. Over de bedragen voor 2022 en verder volgt meer informatie in een volgende circulaire. De aanpassing van deze verhoging over het beheerjaar 2021 is grotendeels financieel verwerkt in 2022. PS begrotingswijziging
3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied -350 0 350 -350 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit -48 0 48 -48 PS 003 Jaarverslag 2021 In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.05 Verbetering condities voor Aandachtsoorten 4.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. Voor deze regeling is in 2021 een meerjarig (2021 en 2022) subsidieplafond gepubliceerd. In december 2021 zijn totaal 14 aanvragen met een omvang van € 0,485 miljoen ontvangen die voldoen aan de gestelde voorwaarde(n). Van deze aanvragen wordt het grootste deel gedekt uit de Coalitieakkoord middelen, die beschikbaar zijn in de begroting 2022 en  de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel. Een klein deel wordt gedekt uit het structurele budget onder prestatie 3.1.6 Projecten voor verbetering biodiversiteit. Voor dit laatste deel doen wij een voorstel voor resultaatbestemming om het restant budget van  € 48.000 door te schuiven naar 2022. Voor deze regeling is daarin het voorstel opgenomen om € 48.000 middels het collectieve resultaatbestemmingsvoorstel voor  ingediende subsidieaanvragen, toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.1.6 (Projecten voor verbetering) van de begroting 2022. Overige aanvragen worden gedekt uit de beschikbare Coalitieakkoord middelen die gekoppeld zijn aan prestatie 3.1.6. PS begrotingswijziging
3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap -245 0 245 -245 PS 003 Jaarverslag 2021 Monitoring Natuur en landschap: Een aantal voorgenomen activiteiten in 2021, zoals monitoringswerkzaamheden voor het opstellen van de Staat van de Biodiversiteit zijn niet of deels uitgevoerd in 2021. Ook bereiden we ons in 2022 voor om aankomende vragen vanuit stikstof, natuur en landelijk gebied adequaat te kunnen beantwoorden, onder meer door verbetering van onze bedrijfsvoering via het verbetertraject ‘Samen optimaliseren Monitoring (SOM)’. Om deze activiteiten volledig te kunnen uitvoeren in 2022 doen wij een voorstel voor resultaatbestemming.  Wij stellen u voor een deel van het restant budget, namelijk € 245.000, voor de financiering van voorgenomen activiteiten 2021 in 2022 onder prestatie 3.1.7 middels resultaatbestemming door te schuiven naar 2022 en daar toe te voegen aan prestatie 3.1.7 (monitoring en evaluatie natuur en landschap). PS begrotingswijziging
3.2.1 Beheer landschap -400 0 400 -400 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
3.2.1 Beheer landschap -670 0 670 -670 PS 003 Jaarverslag 2021 Beheer landschap: Zoals beschreven bij de Financiële toelichting is een groot deel van het budget niet besteed. Bij de 2e monitor hebben wij eerder al de Coalitieakkoord middelen doorgeschoven naar latere jaren. Ook voor het incidentele budget voor landschap beheer, dat niet tot besteding is gekomen in 2021, willen wij bij het jaarverslag een voorstel voor resultaatbestemming voorleggen. Wij stellen u voor het restant budget van € 670.000 onder prestatie 3.2.1 door te schuiven naar 2022 en daar toe te voegen aan prestatie 3.2.1 (Beheer Landschap). PS begrotingswijziging
3.2.1 Beheer landschap 207 0 -207 207 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
3.2.1 Beheer landschap 750 0 -750 750 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: Tijdens de uitvoering van het Streekeigen landschapsbeheer aan de hand van de bidbooks, bleek meer behoefte te bestaan aan maatwerkregelingen voor landschapsbeheer passend bij de ambities en mogelijkheden van de initiatieven. Daarom hebben we eind vorig jaar een nieuwe regeling vastgesteld voor kleinschalig streekeigen landschapsbeheer die ruimte geeft voor flexibiliteit in activiteiten, beheergebied en beheertermijn (kenmerk 2021/0239135). Deze regeling is aanvullend op de regeling voor het opstellen en uitvoeren van bidbooks. Sindsdien hebben we meer subsidie kunnen verstrekken. Bovendien zijn er weer een aantal aanvragen voor het uitvoeren van bidbooks in behandeling. Desondanks blijft de financiële realisatie op landschapsbeheer achter bij de actuele begroting 2022. Het effect van de aanvullende regeling voor kleinschalige initiatieven is momenteel nog beperkt, waardoor wij hebben besloten om een deel van de coalitieakkoord middel, ad. € 750.000, door te schuiven naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.2.1 besloten om € 750.000 vanuit de begroting 2022 door te schuiven naar de begroting 2023. GS begrotingswijziging
3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen -43 0 43 -43 PS 003 Jaarverslag 2021 In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.3 Natuur en Samenleving 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van (een deel van) de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. In december 2021 zijn totaal 10 aanvragen met een omvang van € 215.195 ontvangen, waarvan € 145.885 passen binnen het gepubliceerde plafond van 2021.  Een deel van de aanvragen (€ 43.000) kan gedekt worden uit het restant budget 2021 onder prestatie 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen. Het overige deel van de aanvragen wordt gedekt uit het beschikbare budget 2022. Voor deze regeling is in het gebundelde resultaatbestemmingsvoorstel € 43.000 opgenomen om  toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.2.2 (Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen) van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 77 0 -77 77 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof 145 0 -145 145 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
3.3.2 Nationale parken -80 0 80 -80 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: Het beschikken van de middelen voor de Nationale parken loopt voorspoedig. Naar verwachting zal het restant van de reserve de komende periode nodig zijn om gemaakte afspraken na te komen. Wij hebben dan ook besloten om het bedrag van € 95.000 uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel te halen en toe te kennen aan de jaarschijf 2022 en 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 95.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en een bedrag van € 80.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2022 en een bedrag van € 15.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2023 van prestatie 3.3.2 van de begroting 2022. GS begrotingswijziging
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken -240 0 240 -240 PS 001 Amendement begroting 2022 Deze wijziging heeft betrekking op PS 001 Amendement begroting 2022 PS begrotingswijziging
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 25 0 -25 25 GS 101 Jaarverslag 2021 Extra onttrekking Natuur voor Elkaar - Natuurinclusief denken en werken: In 2021 hebben wij ten opzichte van de begroting € 25.000 meer uitgegeven voor het Stimuleren van natuur inclusief denken en werken. Binnen het meerjarig beschikbare budget vanuit het Coalitieakkoord is nog voldoende budget beschikbaar in 2022 en 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij voor prestatie 3.3.3 € 25.000 extra onttrokken. In 2022 wordt het beschikbare budget (€ 0,475 miljoen) en de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel verlaagd met € 25.000. GS begrotingswijziging
3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken 175 0 -175 175 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
3.3.4 Faunabeheer -22 0 22 -22 GS 101 Jaarverslag 2021 Actualisatie faunabeleid: In 2021 is gewerkt aan het actualiseren van het faunabeleid. Bij de 2e monitor 2020 hebben wij hiervoor budget beschikbaar gesteld,  hiervan is in 2021 nog € 21.500 beschikbaar. Het laatste deel van de werkzaamheden loopt door naar 2022.   Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om het restantbudget van € 21.500 door te schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 Faunabeheer. Tevens wordt de bijbehorende onttrekking uit de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hierop aangepast. GS begrotingswijziging
3.3.4 Faunabeheer -525 0 525 -525 PS 004 Perspectiefnota 2023 Faunaschade en faunaonderzoek: In de provinciale omgevingsverordening en beleidsregels voor faunaschade staan de uitgangspunten voor het toewijzen van tegemoetkomingen in geleden schade. Op dit moment is het beleid om alle schade te vergoeden, waardoor de kosten steeds verder oplopen. Ruim 90% daarvan betreft schade door ganzen. De schade door de wolf was de afgelopen jaren zeer beperkt. In 2022 wordt het faunabeleid herijkt. We hebben aandacht voor onderzoek, preventie en extra maatregelen om verdere stijging van de schadekosten te voorkomen. Op de langere termijn moet dat leiden tot lagere kosten. Voor 2022 is € 525.000 en 2023 is € 385.000 extra nodig om de schade aanvragen te kunnen dekken. PS begrotingswijziging
3.3.4 Faunabeheer -121 0 121 -121 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Actualisatie faunabeleid: Voor het actualiseren van het faunabeleid is (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Binnen het frictiekostenbudget landelijk gebied (prestatie 3.5.3) is hiervoor budget gereserveerd om deze extra kosten te kunnen dekken. Wij stellen u voor binnen de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel een bedrag € 120.500 over te hevelen van prestatie 3.5.3 en toe te voegen aan prestatie 3.3.4 van de begroting 2022 en te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel. PS begrotingswijziging
3.3.5 Invasieve exoten -72 0 72 -72 PS 003 Jaarverslag 2021 In behandeling zijnde subsidieaanvragen (Regeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0): Wij leggen u bij dit jaarverslag een gebundelde resultaatbestemming voor van de nog in behandeling zijnde subsidieaanvragen uit 2021. De subsidieregeling 4.17 Aanpak van Invasieve Exoten 2.0 wordt verantwoord onder deze prestatie  en heeft volledig betrekking op het resultaatbestemmingsvoorstel. Voor deze regeling is in de gebundelde resultaatbestemming het voorstel opgenomen om € 72.000 toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.3.5 (Invasieve exoten) van de begroting 2022. PS begrotingswijziging
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw 103 0 -103 103 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 203 doorwerking administratieve wijzigingen 2021 Adm. begrotingswijziging
3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw -24 0 24 -24 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Herverdeling centraal IPO budget: Onder prestatie 7.3.1 hebben wij het voorstel opgenomen om € 24.000 over te hevelen naar prestatie 3.4.1 om de kosten van het IPO binnen deze prestatie te dekken. PS begrotingswijziging
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -125 729 854 -125 GS 101 Jaarverslag 2021 Subsidieregeling UBS 6.2 Agro & Food ondersteuning business case (oud): In 2020 is een beschikking afgegeven die in fases uitgekeerd wordt op basis van go/no go momenten. Het laatste go/no go moment is verschoven naar 2022, waardoor we ook dit budget doorschuiven naar 2022.  Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 125.000 te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2022. LNV L7 Specifieke uitkering (SPUK) IBP Twente: In 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. De lasten zijn verdeeld over 3 jaar conform de uitgavenplanning. € 0,4 miljoen heeft betrekking op 2021 en is als last verantwoord in 2021. De overige middelen van de Specifieke Uitkering worden ingezet in 2022 en 2023. Wij hebben besloten om de lasten van prestatie 3.4.2 op de jaarschijven 2022 en 2023 te verhogen met respectievelijk € 0,7 miljoen en € 0,8 miljoen en deze bedragen gelijktijdig te onttrekken aan de SPUK. GS begrotingswijziging
3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food -200 252 452 -200 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Uitvoeringsbudget Agro & Food: Een deel van de gelden van het Agro&Food-programma zijn gebruikt voor het ontwikkelen van het perspectief voor de landbouw. Deze gelden zijn uitgeven aan o.a. personeelskosten, evenementen en onderzoeken door externen. Deze kosten vallen binnen hetzelfde doel als het Agro&Food programma. Doordat deze kosten gemaakt worden voegen we nu geld uit de reserve toe aan het budget van 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om een bedrag van € 0,2 miljoen te onttrekken aan de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel en toe te voegen aan de jaarschijf 2022 van prestatie 3.4.2 van de begroting 2022. IBP Twente: In 2020 is een bedrag ontvangen van het Rijk ad € 1,9 miljoen. In 2021 is door de Provincie een beschikking afgegeven van € 1,5 miljoen. In 2022 is het laatste deel van € 0,4 miljoen beschikt. Deze middelen staan geraamd in jaarschijf 2023. Omdat de lasten van deze laatste beschikking worden verdeeld over 2022 en 2023 is het noodzakelijk om een deel van deze middelen naar voren te halen.  Wij hebben besloten om de baten en lasten voor prestatie 3.4.2 in 2022 budgettair neutraal te verhogen met € 252.000 en in 2023 te verlagen met €252.000. GS begrotingswijziging
3.4.3 Landbouwstructuurversterking 0 1000 1000 0 GS 101 Jaarverslag 2021 POP3 subsidie kavelaanvaardingswerkzaamheden in landinrichtingsproject Staphorst: In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen in biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavelaanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. Deze POP3 subsidies bedragen circa € 10 miljoen en moeten op basis van het BBV (Besluit begroting en verantwoording) verantwoord worden via een doeluitkering. In de begroting 2021 is onder prestatie 3.4.3 - € 1 miljoen opgenomen als POP bijdrage voor de kavelaanvaarderingswerkzaamheden binnen het project Staphorst. De declaratie hiervan is voor de zomer ingediend bij RvON,  de ontvangst van deze middelen heeft echter niet plaatsgevonden in 2021, deze schuift door naar 2022.  Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering POP3 (baten) en de begrote exploitatielast voor prestatie 3.4.3 te verhogen met € 1 miljoen in 2022. GS begrotingswijziging
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 103 0 -103 103 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 203 doorwerking administratieve wijzigingen 2021 Adm. begrotingswijziging
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 28722 14267 -14455 28722 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Begrotingswijziging / onttrekking SPUK Natuur: In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. Bij het opstellen van de begroting 2022 is er geen rekening mee gehouden dat een deel van de lasten via specifieke uitkeringen zou gaan verlopen (beschikking was nog niet afgegeven). In deze Monitor is dit verwerkt door een deel van de onttrekkingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 11,5 miljoen) te brengen. Tegelijk worden er middelen ten laste van de SPUK Veenweide (€ 3,5 miljoen) gebracht, deze wordt verantwoord onder prestatie 3.5.2. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 11,5 miljoen. Begrotingswijziging / onttrekking doeluitkering POP3: In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2022 verwachten wij voor € 2,7 miljoen aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 2,7 miljoen. Begrotingswijziging bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland: Door bovenstaande wijzigingen zal de onttrekking, per saldo, aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 29 miljoen worden teruggebracht van € 63 miljoen naar € 34 miljoen, door lagere bestedingen (€13 miljoen) en dekking vanuit de genoemde SPUK’s (€ 15 miljoen) en een administratieve correctie van € 1 miljoen. Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 28,7 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN. GS begrotingswijziging
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 314 323 9 314 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland 11500 970 -10530 11500 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Onttrekking SPUK Natuur:  In 2021 zijn er via het Rijk middelen beschikbaar gekomen via het Programma Natuur. Deze middelen zijn via een specifiek uitkering aan de provincie beschikbaar gesteld. In deze Monitor is een stijging van de onttrekkingen ten laste van de SPUK Natuur (€ 1,4 miljoen) verwerkt. Tegelijk worden er extra middelen ten laste van de SPUK Veenweide (€ 2 miljoen) gebracht, deze wordt verantwoord onder prestatie 3.5.2.  Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verhogen met € 1,4 miljoen. Onttrekking doeluitkering POP3 en Life:  In 2018 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvON) aan de provincie Overijssel een aantal POP3 (plattelandsontwikkelingsprogramma) subsidies verleend voor onder andere investeringen voor biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen PAS en kavel aanvaardingswerkzaamheden in een landinrichtingsproject. In 2022 verwachten wij voor € 0,63 miljoen minder aan subsidies te gaan ontvangen op basis van ingediende declaraties. In 2019 heeft de Europese Commissie een LIFE subsidieaanvraag toegekend. LIFE is een subsidiecompetitie waarbij met andere Europese natuurprojecten wordt geconcurreerd om een subsidie binnen te krijgen. De toegekende aanvraag van de provincie Overijssel heeft betrekking op het natuurherstel in het gebied Engbertsdijkvenen. In 2022 verwachten wij € 0,2 miljoen te ontvangen.  Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkeringen POP3 en LIFE+ (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.1 in 2022 te verlagen met € 0,43 miljoen, waarvan € 0,2 miljoen verhoging betrekking heeft op LIFE+ en € 0,63 miljoen verlaging op POP3.  Bestedingsritme ten laste van de Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland:  Door bovenstaande wijzigingen zal de onttrekking, per saldo, aan de Uitvoeringsreserve NNN met € 11,5 miljoen worden teruggebracht van € 34,6 miljoen naar € 23,1 miljoen, door lagere bestedingen (€ 8,6 miljoen), dekking vanuit de genoemde SPUK’s (€ 3,4 miljoen) en lagere onttrekking van genoemde doeluitkering (€ 0,5 miljoen). Op basis van de spelregels voor de reserve uitvoering Natuurnetwerk Nederland verlagen wij de lasten op prestatie 3.5.1 met € 11,5 miljoen onder gelijktijdige verlaging van de onttrekking van de reserve uitvoering NNN. Ondanks dat de bestedingsruimte op peildatum van deze Monitor negatief is, zijn de voorgestelde aanpassingen (verlaging) passend. De lastneming van  een belangrijk deel van de openstaande (subsidie)verplichtingen zal voor jaareinde namelijk nog verschuiven naar latere jaren . GS begrotingswijziging
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel -165 2500 2665 -165 GS 101 Jaarverslag 2021 Specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) gebiedsplan Noordwest Overijssel: In de begroting 2021 hebben wij, van de toegekende middelen (€ 4,295 miljoen) voor IBP-VP, € 3,170 miljoen opgenomen. Hiervan is € 1,795 miljoen besteed. Voor twee projecten, waarvoor nog geen subsidieaanvraag is gedaan, is € 1,5 miljoen gereserveerd en voor het provinciale uitvoeringsproject nog € 0,75 miljoen. Voor de impulsgelden (totaal € 15 miljoen) zijn in 2021 nog geen begrote middelen opgenomen, er zijn ook nog geen bestedingen gerealiseerd. Voor beide specifieke uitkering is de looptijd nog tot eind 2025. Wij hebben besloten om de restant begrote middelen uit 2021 van € 1,375 miljoen en de restant middelen in de doeluitkering van de specifieke uitkering IBP-VP van € 1,125 miljoen, toe te voegen aan de begroting 2022 en toe te wijzen aan prestatie 3.5.2. Coalitieakkoord middelen Veenweide (€ 3 miljoen): Van de in het coalitieakkoord beschikbare middelen is voor proceskosten veenweideproblematiek € 0,2 miljoen opgenomen in de begroting 2021. Hiervan is in 2021 beperkt gebruik  gemaakt (€ 35.000).  De restant proces middelen schuiven wij door naar 2022. Begin 2022 wordt met een investeringsvoorstel (PS 2022/0015017) voorgesteld om de resterende gereserveerde middelen voor veenweideproblematiek (€ 2,8 miljoen) beschikbaar te stellen. Als het voorstel door de Staten wordt goedgekeurd dan zullen wij met een begrotingswijziging € 1 miljoen in 2022 beschikbaar stellen voor de uitvoering.   Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 165.000 door te schuiven naar de begroting 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.5.2. GS begrotingswijziging
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel -1000 0 1000 -1000 GS 102 Investeringsvoorstel Veenweide Deze wijziging heeft betrekking op GS 102 Investeringsvoorstel Veenweide GS begrotingswijziging
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 0 3500 3500 0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I Voor de impulsgelden Veenweiden (totaal € 15 miljoen) zijn in 2022 nog geen begrote middelen opgenomen. In 2022 verwachten wij zoals opgenomen onder actie 5 grond en bedrijven aan te kopen voor een bedrag van € 3,5 miljoen. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Impulsgelden Veenweiden (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2022 te verhogen met € 3,5 miljoen. GS begrotingswijziging
3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel 700 1000 300 700 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II SPUK Impulsgelden Veenweide: Voor de impulsgelden Veenweiden (totaal € 15 miljoen) is momenteel € 3,5 miljoen opgenomen in de begroting 2022. In 2022 verwachten wij zoals opgenomen onder actie 5 in elk gevel 0,5 mln te besteden aan de afwaardering van vernatte gronden. Daarnaast is aankoop van grond en bedrijven voor natuur (onderdeel PIP’s) en vernatting in beeld aan te kopen voor een bedrag van ca € 9 miljoen waarvan momenteel duidelijk is dat € 5,5 miljoen in 2022 gerealiseerd zal gaan worden Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering Impulsgelden Veenweide (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2022  te verhogen met € 2 miljoen. SPUK Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) Veenweide: In de huidige begroting is € 2,5 miljoen opgenomen voor IBP VP Veenweide. Wij verwachten echter in 2022 €1,5 mln te besteden, daarom hebben wij besloten om € 1 miljoen door te schuiven naar 2023. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering IBP-VP Veenweide (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.2 in 2022 te verlagen met €1 miljoen  en dit door te schuiven naar 2023. Provinciale investeringsmiddelen Veenweide: Van het provinciale investeringsbudget voor veenweide is op dit moment in 2022 concreet zicht op de besteding van €330.000 aan projecten, onderzoeken en initiatieven. In de begroting 2022 is momenteel € 1,165 miljoen opgenomen. Het verwachte niet bestede deel schuiven wij door naar 2023. Op basis van de spelregels van de Reserve Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.2 € 0,7 miljoen door te schuiven van 2022 naar 2023. GS begrotingswijziging
3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten -750 0 750 -750 GS 101 Jaarverslag 2021 Particulier natuurontwikkeling en Tender particuliere natuurrealisatie: Bij de 1e Monitor 2016 is door PS besloten om € 6 miljoen van de middelen voor particuliere natuurontwikkeling in te zetten voor de Tender nieuwe particuliere natuuraanleg en beheer. In de begroting 2021 is hiervoor € 1,35 miljoen opgenomen. Van de ingediende aanvragen is in 2021 € 0,6 miljoen gerealiseerd; het restant van het budget van € 0,75 miljoen schuift door naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.3 het restant budget van € 0,75 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2021 naar 2022. GS begrotingswijziging
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 945 0 -945 945 PS 004 Perspectiefnota 2023 Wij gaan er vanuit dat het Rijk voor deze onderwerpen middelen vanuit het Transitiefonds voor het NPLG beschikbaar zal stellen (met terugwerkende kracht). Op basis hiervan stellen wij voor de aanvullende impuls voor de planvoorbereiding van in totaal € 11,3 miljoen als voorfinanciering in te boeken. Wij willen nog voor de begroting in het najaar zekerheid proberen te verkrijgen over de rijksvergoeding. Hier dringen wij voortdurend op aan. Van het totale bedrag is € 3,1 miljoen benodigd in 2022 en € 8,2 miljoen in 2023. De voorfinanciering stellen we voor tijdelijk te dekken uit zeer waarschijnlijk resterende budgetten in 2022 voor GGA Stikstof van circa € 3,4 miljoen (€ 0,9 miljoen in 2022). Het voorstel is om de resterende voorfinanciering van € 7,9 miljoen zo nodig te dekken vanuit de Algemene risicoreserve. PS begrotingswijziging
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof -15000 0 15000 -15000 PS 007 Aanpak PAS-melders Deze wijziging heeft betrekking op PS 007 Aanpak PAS-melders PS begrotingswijziging
3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof 233 0 -233 233 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II Personele inzet tbv GGA in 2023: Zoals via de Perspectiefnota 2023 gemeld blijven de inspanningen en inzet op het stikstofdossier hoog. Daarom hebben wij besloten ter dekking van de personeelskosten in 2023 vanuit GGA dekking beschikbaar te stellen. Deze overheveling van programmabudget naar personeelsbudget past bij de eerder ingezette beweging naar een betere balans tussen vast, flexibel en inhuur zoals opgenomen in de Perspectiefnota 2021 en betekent een verlenging van de einddatum van de KVO-middelen tot en met 2023. Op basis van spelregels van de Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om voor prestatie 3.5.4 een budget van € 233.000 samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven naar 2023 en daarmee de dekking van de personeelskosten 2023 mogelijk te maken GS begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie -51 0 51 -51 GS 101 Jaarverslag 2021 Subsidieregelingen 4.13 Iedere Inwoner een Boom in het Bos en 4.16 Iedereen een Boom: Doordat enkele onderzoeken die gefinancierd worden vanuit de specifieke uitkering Programma natuur zijn vertraagd, is een  (klein) deel van dit budget besteed in 2021. Met betrekking tot het budget Actieplan 1,1 miljoen bomen wordt het saldo van de bestedingen verlaagd omdat wij in 2021 de gemeente bijdrage voor "Iedereen een boom" als opbrengst hebben verantwoord. Voor de subsidie regelingen 4.13 (Iedere Inwoner een Boom in het Bos) en 4.16 (Iedereen een Boom) zijn in december 2021 nog diverse aanvragen (totale omvang € 51.000) binnengekomen die niet zijn beschikt in 2021. Voor dit deel leggen wij een begrotingswijziging voor om het bijbehorende budget door te schuiven naar 2022. Op basis van de spelregels van de Reserve Uitvoering Kwaliteit van Overijssel hebben wij besloten om € 51.000 door schuiven naar 2022 en toe te voegen aan prestatie 3.5.5 (Bossenstrategie en Boscompensatie). GS begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie -207 0 207 -207 Adm. 201 doorwerking PS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 201 doorwerking PS 2021 Adm. begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 500 500 0 Adm. 202 doorwerking GS 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 202 doorwerking GS 2021 Adm. begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 5100 5100 0 GS 104 Monitor Overijssel 2022 - I SPUK Boscompensatie / Programma Natuur: De verwachting is dat er voor het eind van dit jaar circa 50 – 60 hectare beschikbaar komt voor boscompensatie. Dit is eerder dan verwacht waardoor de begroting vanuit de SPUK geactualiseerd moet worden. Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur / onderdeel Boscompensatie (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.5 in 2022 te verhogen met € 5,1 miljoen. GS begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 322 322 0 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 -3800 -3800 0 GS 106 Monitor Overijssel 2022 - II SPUK Boscompensatie / Programma Natuur: Door de wettelijke procedures zoals het wijzigingen van bestemmingsplannen zal er dit jaar minder bos worden aangelegd (beschikt) dan gepland. De verwachting is dat er voor het eind van dit jaar circa 20 hectare beschikt zal worden via de subsidieregeling die recentelijk is opengesteld. De eerdere verwachting (bij 1e Monitor 2022) was nog maximaal 60 hectare. Het niet benodigde budget, ad. €3,8 miljoen, schuiven wij door naar de begroting 2023.  Wij hebben besloten om, budgettair neutraal, de onttrekking uit de doeluitkering SPUK Natuur / onderdeel Boscompensatie (baten) en de exploitatie uitgaven (lasten) voor prestatie 3.5.5 in 2022 te verlagen met € 3,8 miljoen en door te schuiven naar 2023. GS begrotingswijziging
3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie 0 26 26 0 Adm. 217 Personeelsgebonden kosten najaarswijziging Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 217 Personeelsgebonden kosten najaarswijziging Adm. begrotingswijziging
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied -3070 0 3070 -3070 PS 004 Perspectiefnota 2023 Wij gaan er vanuit dat het Rijk voor deze onderwerpen middelen vanuit het Transitiefonds voor het NPLG beschikbaar zal stellen (met terugwerkende kracht). Op basis hiervan stellen wij voor de aanvullende impuls voor de planvoorbereiding van in totaal € 11,3 miljoen als voorfinanciering in te boeken. Wij willen nog voor de begroting in het najaar zekerheid proberen te verkrijgen over de rijksvergoeding. Hier dringen wij voortdurend op aan. Van het totale bedrag is € 3,1 miljoen benodigd in 2022 en € 8,2 miljoen in 2023. De voorfinanciering stellen we voor tijdelijk te dekken uit zeer waarschijnlijk resterende budgetten in 2022 voor GGA Stikstof van circa € 3,4 miljoen. Het voorstel is om de resterende voorfinanciering van € 7,9 miljoen zo nodig te dekken vanuit de Algemene risicoreserve. PS begrotingswijziging
3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied 2500 0 -2500 2500 PS 008 Monitor Overijssel 2022 - II Toelichting begrotingswijziging: Wij verwachten dat de totale lasten voor prestatie 3.5.6 in 2022 circa € 2,5 miljoen lager zullen uitvallen.  De middelen blijven nodig voor verdere uitvoering van dit programma. Wij stellen u dan ook voor de einddatum voor deze KVO-middelen te verschuiven van 2022 naar 2023. Deze lagere besteding wordt voor een deel veroorzaakt door vertraging vanwege het uitblijven van concreetheid in de te realiseren opgaven en vertraging over de maatregelen van het Rijk voor het perspectief voor de landbouw. Zoals in onze brief van (6 oktober) aangeven zal in afwachting van, helderheid van het Rijk, in de laatste maanden van 2022 gewerkt worden aan 80% versie van het Gebiedsprogramma PPLG Overijssel. De personeelsinzet hiervoor wordt, als voorfinanciering,  grotendeels bekostigd uit het reguliere personeelsbudget en de capaciteit en expertise van het programma Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, die in 2022 onder prestatie 3.5.4. wordt verantwoord.  Wij stellen u voor om voor prestatie 3.5.6 een budget van € 2,5 miljoen, samen met de bijbehorende onttrekking aan deze reserve, door te schuiven van 2022 naar 2023. PS begrotingswijziging
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -206 0 206 -206 Adm. 203 doorwerking Adm. 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 203 doorwerking administratieve wijzigingen 2021 Adm. begrotingswijziging
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -160 0 160 -160 Adm. 208 diversen maart 2021 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 208 Verrekening flexpool 2022+2023 verdeling Adm. begrotingswijziging
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -234 0 234 -234 PS 006 Monitor Overijssel 2022 - I Deze wijziging betreft de aanpasing normbedragen naar kerntaken PS begrotingswijziging
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -727 0 727 -727 Adm. 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 211 Personeelsgebonden kosten voorjaarswijziging 2022 Adm. begrotingswijziging
3.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten -402 0 402 -402 Adm. 221 Mutaties personeel CAO Deze wijziging heeft betrekking op Administratieve wijziging 221 Mutaties personeel CAO Adm. begrotingswijziging
Totaal 18789 26689 7899 18789