Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Provinciale heffingen

Provinciale heffingen

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Het beleid provinciale heffingen staat in de Belastingverordening Overijssel.

We heffen de provinciale opcenten op de Motorrijtuigenbelasting volgens artikel 222 van de Provinciewet. De grondslag voor deze heffing is de Wet Motorrijtuigenbelasting. De opbrengsten uit de opcenten MRB zijn afhankelijk van het opcententarief en de volumes (het aantal voertuigen, de categorie-indeling en het gewicht van de voertuigen).

De opcenten motorrijtuigenbelasting worden geheven over het tarief van de hoofdsom van de motorrijtuigenbelasting. Het is een percentage van de hoofdsom zoals die in 1995 opgelegd zou worden. De basis voor de opcentenheffing verandert dus niet als het tarief voor de hoofdsom wordt verhoogd of verlaagd. De omvang van de hoofdsom is wel afhankelijk van het ledig gewicht van het voertuig (hoe zwaarder, hoe hoger de hoofdsom) en de brandstofsoort (benzine, diesel, LPG). De Belastingdienst int de opcenten voor de provincies.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Wij leggen heffingen op in het kader van de opcenten motorrijtuigenbelasting, leges, precario, grondwateronttrekkingen en de nazorg van stortplaatsen . Het beleidskader daarvoor is opgenomen in de Belastingverordening Overijssel. Daar vindt u ook de vastgestelde tarieven.

Opcenten motorrijtuigenbelasting
Het Rijk stelt de maximale hoogte van de opcenten vast. Het maximale opcententarief voor 2022 is bepaald op 118,4% (2021: 116,8%). Het huidige provinciale opcententarief is door Provinciale Staten vastgesteld op 79,9%. In het Coalitieakkoord 2019-2023 is opgenomen dat wij geen lastenstijging willen voor onze inwoners. Daarom blijven de provinciale opcenten tot en met 2023 bevroren op het huidige tarief van 79,9%.

Leges
Leges zijn een heffing voor een door de provincie geleverde administratieve dienst (vooral het verstrekken van stukken en het afgeven van vergunningen). In 2022 heeft de vierjaarlijkse evaluatie plaatsgevonden van de verordening wat geleidt heeft tot enkele aanpassingen. Daarnaast is er een verordening vastgesteld die is aangepast naar de Omgevingswet. Bij de inwerkingtreding van de omgevingswet zal deze verordening ingaan, op dit moment gepland op 1 januari 2024.  

Precario
Precario is een heffing voor het hebben van voorwerpen in, op of boven provinciale grond of provinciaal water. Overijssel heft alleen nog precario van benzinepomp installaties. De precario heffen we via een belastingaanslag.

Grondwaterheffing
Op basis van de Waterwet (artikel 7.74) zijn Provinciale Staten bevoegd om een heffing in te stellen op het onttrekken van grondwater. De heffingsopbrengst gebruiken we onder andere voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn en voor de vergoeding van schade. De heffing leggen we op naar de in het heffingsjaar onttrokken hoeveelheid grondwater, gemeten in kubieke meters per jaar.

Nazorgheffing stortplaatsen
De Wet Milieubeheer regelt dat gesloten stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk gevolgen voor het milieu hebben (Leemtewet genoemd). De Leemtewet legt de financiële- en bestuurlijke verantwoordelijkheid bij de provincie voor de permanente nazorg van stortplaatsen waar na 1 september 1996 afvalstoffen zijn of worden gestort. Wij moeten erop toezien dat bij gesloten stortplaatsen zodanige maatregelen worden getroffen dat de stortplaatsen geen of zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken. Uw Staten kunnen een heffing instellen ter bestrijding van de kosten van de nazorgmaatregelen bij stortplaatsen waar na 1 september 1996 nog afval gestort is of wordt. Wij leggen de heffing, gebaseerd op een besluit van uw Staten van 30 maart 1999, op aan de exploitanten van de stortplaatsen in Overijssel. De hoogte van de heffing is gebaseerd op de berekening van het doelvermogen vanaf het moment dat de nazorg start en op rendement- en inflatieprognoses. Door uw Staten is in 2020 besloten om alleen voor de stortlocatie Elhorst Vloedbelt een jaarlijkse heffing van € 40.000 te innen voor het te bereiken doelvermogen. Voor de andere 2 stortlocaties is de verwachting dat het doelvermogen door de te realiseren rendementen worden gehaald.

Provinciale heffingen

Terug naar navigatie - Provinciale heffingen

Motorrijtuigenbelasting
In 2022 is een bedrag van € 117,7 miljoen aan opcenten ontvangen, wat ongeveer € 0,7 miljoen hoger is dan begroot. Deze meeropbrengsten komen, zoals afgesproken, ten gunste van verkeersveiligheid.

Ten opzichte van 2021 zijn de MRB opbrengsten € 1,7 miljoen hoger. De tellijst van de Belastingdienst per 22 december 2022 laat zien dat de omvang van het voertuigenbestand in Overijssel licht gestegen is ten opzichte van 2021 (zie hieronder). Ook is het gemiddelde voertuiggewicht iets omhoog gegaan.

Provinciale heffingen x € 1.000
Geraamde opbrengst Gerealiseerde opbrengst
Opcenten motorrijtuigenbelasting € 117.000 € 117.728
Leges, precario en overige heffingen € 1.099 € 830
Grondwaterheffing € 1.152 € 1.174
Nazorgheffing stortplaatsen € 40 € 40

Leges, precario en overige heffingen

Terug naar navigatie - Leges, precario en overige heffingen
Leges, precario en overige heffingen
Geraamde opbrengst Gerealiseerde opbrengst
Leges, precario en overige heffingen € 1.098.669 € 830.221
Beheer en onderhoud wegen € 67.448 € 43.340
Grondwaterbeheer € 34.915 € 74.233
Vergunningverlening milieubeheer € 162.819 € 365.440
Ontgrondingen € 33.063 € 11.344
Bescherming natuur en landschap € 786.670 € 330.595
Wet Luchtvaart € 13.754 € 5.269

Leges, precario en overige heffingen

Leges
Er zijn minder opbrengsten binnengekomen dan begroot (€ 0,3 miljoen). Belangrijkste oorzaak is dat er minder vergunningen zijn verleend in het kader van de Wet Natuurbescherming. Hier staan ook lagere kosten tegenover. Daarentegen zijn er wel meer leges binnengekomen op de omgevingsvergunningen in het kader van de WABO.

Nazorgheffingen
De nazorgplannen voor de drie Overijsselse stortlocaties zijn in 2016 herzien. Voor de locatie Elhorst Vloedbelt is het vereiste doelvermogen zodanig gewijzigd dat we voorzien dat het doelvermogen niet gerealiseerd zal worden op basis van het prognose-rendement. Voor de andere twee locaties is de verwachting dat het vereiste doelvermogen gerealiseerd gaat worden. Op basis van het verwachte langjarige fondsrendement en het nu aanwezige vermogen voor de locatie Elhorst Vloedbelt, zou in 2082 een tekort resteren van circa € 5,5 miljoen. Aan Twence (de beheerder) is daarom per 1 januari 2020 een jaarlijkse heffing opgelegd van € 40.000.

Kwijtscheldingsbeleid

Terug naar navigatie - Kwijtscheldingsbeleid

In de Belastingverordening Overijssel staat het kwijtscheldingsbeleid als bedoeld in artikel 26 van de Invorderingswet 1990. In artikel 4.4 van deze verordening staat dat wij geen kwijtschelding verlenen bij de invordering van de nazorgheffing stortplaatsen. Verder kennen we geen innings- en kwijtscheldingsbeleid voor de opcenten Motorrijtuigenbelasting. De reden hiervan is dat niet wij, maar de Belastingdienst deze belasting int. De provincie heeft geen invloed op de wijze van inning of kwijtschelding.

Opcenten Motorrijtuigenbelasting

Terug naar navigatie - Opcenten Motorrijtuigenbelasting
Opcenten Motorrijtuigenbelasting 2022
Peildata 31-12-2021 31-12-2022
Totaal voertuigen (bruto) 674.733 679.994
Stijging t.o.v. voorgaand jaar
Zeeland 2,12% 0,78%
Aantal auto's (netto) 568.309 570.517
Motoren (netto) 42.098 43.745
Totaal voertuigen (netto) 610.407 614.262
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 1,93% 0,63%
Gemiddeld gewicht
Auto's (netto) 1.173 1.180
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 0,93% 0,59%
Gemiddelde heffingsgrondslag
Auto's (netto) 266,62 269,82
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 1,89% 1,20%
Aantal provinciale opcenten MRB 79,9 79,9
Stijging t.o.v. voorgaand jaar
Totale opbrengsten MRB 116.063.977 117.728.370
Stijging t.o.v. voorgaand jaar 1,95% 1,43%

Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie

Terug naar navigatie - Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie

Hieronder is weergegeven hoe de inkomsten uit de provinciale heffingen zijn opgebouwd. De opcenten op de Motorrijtuigenbelasting beslaan ongeveer 98% van onze inkomsten uit heffingen. Hieronder is tevens een vergelijkingstabel opgenomen van de opcenten per provincie. 

Opcenten provincies 2022
Groningen 1 94,5
Drenthe 2 92,0
Zuid Holland 3 91,8
Gelderland 4 90,6
Fryslân 5 87,0
Zeeland 6 82,3
Flevoland 7 82,2
Overijssel 8 79,9
Noord Brabant 9 79,6
Limburg 10 79,1
Utrecht 11 77,5
Noord Holland 12 67,9

Kostendekkenheid heffingen

Terug naar navigatie - Kostendekkenheid heffingen

De volgende tabellen geven de mate van kostendekkenheid van de heffingen weer.

Met betrekking tot de grondwaterheffing is het kostendekkingspercentage in 2021 hoger dan 100%. De opbrengst van de heffing grondwaterheffing hoeft per jaar niet gelijk te lopen met de kosten omdat er gebruik gemaakt wordt van een voorziening. De kosten die in verband met de uitvoering van de grondwater taken worden gemaakt (onder andere voor onderzoeken die voor het grondwaterbeheer noodzakelijk zijn en voor de vergoeding van schade) kunnen in enige jaren hoger zijn dan de ontvangen heffing. In 2021 is in de Belastingverordening Overijssel 2022 de grondwaterheffing herzien voor de periode 2022-2024. Daarin is het tarief vastgesteld voor de grondwaterheffing vanaf 1 januari 2022 tot 31 december 2024 op € 0,016 per m3 onttrokken grondwater.

Berekening kostendekkendheid leges Wet natuurbescherming Actuele Begroting 2022 Realisatie 2022 Berekening kostendekkendheid Ontgrondingenwet Actuele Begroting 2022 Realisatie 2022
Kosten taakveld(en) €634.411 €325.475 Kosten taakveld(en) €26.664 €9.148
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
Netto kosten taakveld(en) €634.411 €325.475 Netto kosten taakveld(en) €26.664 €9.148
Toe te rekenen kosten Toe te rekenen kosten
Overhead €152.259 €63.986 Overhead €6.399 €2.196
BTW BTW
Totale kosten €786.670 €389.461 Totale kosten €33.063 €11.344
Opbrengst heffingen €786.670 €330.595 Opbrengst heffingen €33.063 €11.344
Dekkingspercentage 100% 85% Dekkingspercentage 100% 100%
- -
Berekening kostendekkendheid leges WABO Actuele Begroting 2022 Realisatie 2022 Berekening kostendekkendheid leges Waterwet Actuele Begroting 2022 Realisatie 2022
Kosten taakveld(en) €123.719 €294.710 Kosten taakveld(en) €26.515 €59.865
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen
Netto kosten taakveld(en) €123.719 €294.710 Netto kosten taakveld(en) €26.515 €59.865
Toe te rekenen kosten Toe te rekenen kosten
Overhead €39.100 €70.730 Overhead €8.400 €14.368
BTW BTW
Totale kosten €162.819 €365.440 Totale kosten €34.915 €74.233
Opbrengst heffingen €162.819 €365.440 Opbrengst heffingen €34.915 €74.233
Dekkingspercentage 100% 100% Dekkingspercentage 100% 100%
- -
Berekening kostendekkendheid leges Wet luchtvaart Actuele Begroting 2022 Realisatie 2022 Berekening kostendekkendheid grondwaterheffing Actuele Begroting 2022 Realisatie 2022
Kosten taakveld(en) €11.092 €4.249 Kosten taakveld(en) €1.110.000 €911.354
Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen €- €- Inkomsten taakveld(en), exclusief heffingen €- €(7.500)
Netto kosten taakveld(en) €11.092 €4.249 Netto kosten taakveld(en) €1.110.000 €918.854
Toe te rekenen kosten Toe te rekenen kosten
Overhead €2.662 €1.020 Overhead €22.000 €85.385
BTW BTW
Totale kosten €13.754 €5.269 Totale kosten €1.132.000 €1.004.239
Opbrengst heffingen €13.754 €5.269 Opbrengst heffingen €1.159.405 €1.173.762
Dekkingspercentage 100% 100% Dekkingspercentage 102% 117%