Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

We zijn verantwoordelijk voor het in stand houden van de infrastructuur bestaande uit provinciale wegen, kunstwerken en waterwegen en de provinciale gebouwen, waaronder het provinciehuis. Dit omvat dagelijks beheer (exploitatie), onderhoud (jaarlijks en niet jaarlijks) en vervanging.

Provinciale infrastructuur
In het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen (2020 t/m 2023, PS/2018/414) hebben we afgesproken dat we voor beheer en onderhoud van alle voorzieningen van de provinciale infrastructuur het kwaliteitsniveau 'basis' hanteren. De landelijke kennisinstelling CROW heeft dit kwaliteitsniveau gedefinieerd en het staat voor efficiënt en effectief beheer op de langere termijn. De risico’s op het niet bereiken van beleidsdoelstellingen of imagoschade zijn bij dit kwaliteitsniveau voor de provincie doorgaans beperkt en beheersbaar. We hebben de budgetten gebaseerd op dit kwaliteitsniveau. Het beleidskader wordt in de praktijk verder uitgewerkt in (strategische) assetmanagementplannen.

Provinciale gebouwen
In 2006 is een onderhoudsplan opgesteld voor de provinciale gebouwen. Met het onderhoudsplan waarborgen we dat de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze worden beheerd en onderhouden. In het onderhoudsplan zijn drie zaken opgenomen: het jaarlijks onderhoud, het niet jaarlijks onderhoud en de vervanging.
Met het jaarlijks onderhoud waarborgen we de bedrijfszekerheid van de gebouwen en de installaties, garanderen we de veiligheid en houden we de uitstraling van de gebouwen in stand. Met dit onderhoud voldoen we aan regelgeving en zijn we verzekerd van de ondersteuning van leveranciers (garanties). Het meerjaarlijks onderhoud omvat het onderhoud aan verwarmings- en koelinstallaties, gevels, kozijnen, zonwering, vloeren, wanden, verlichting, liften, brandveiligheidsvoorzieningen, enzovoorts. De uitvoering vindt plaats in een periode van vijf tot dertig jaar. De gebruikte normering (NEN 2767 niveau 3) gaat uit van een redelijke tot goede conditie en wordt ook bij andere overheidsorganisaties als leidraad voor het meerjaarlijks onderhoud gebruikt.
De vervangingsinvesteringen zijn begroot op basis van de technische levensduur. De afschrijvingstermijnen zijn vastgelegd in de financiële verordening van de provincie Overijssel. Jaarlijks stellen we vast of groot onderhoud of vervanging eerder of later moet plaatsvinden en wordt het integrale meerjaren uitvoeringsprogramma (MUP) op basis daarvan bijgesteld.
We maken per project een risicoanalyse en nemen op basis hiervan beheersmaatregelen. Aansprakelijkheidsrisico’s dekken we binnen de projecten af via verzekeringen.

Provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - Provinciale infrastructuur

Beheer en onderhoud
We voeren het beheer en onderhoud uit volgens het meerjarig uitvoeringsprogramma. In 2018 hebben we het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen geactualiseerd. Hierin is het programma voor de periode 2020 t/m 2023 opgenomen. In onze projecten hebben we aandacht voor innovatie, circulariteit, klimaatverandering en verduurzaming.

Er zijn vanwege het doorschuiven van projecten geen achterstanden in het onderhoudsdoel ontstaan. De infrastructuur voldoet aan het basis kwaliteitsniveau dat door PS is vastgesteld. In 2022 zijn een aantal projecten niet tot uitvoering gekomen. Deze opgave is doorgeschoven naar 2023. Op een aantal locaties is in 2022 met kleine herstelmaatregelen het basiskwaliteitsniveau in stand gehouden.

Programma groot onderhoudsprojecten Jaarrekening 2022
Type infrastructuur Jaartal (Vaar)Wegnr. + wegvak Benaming Uitvoering
Hoofdrijbaan
2022 N732a Lonneker - Losser gereed
2022 N351a Rotonde Kuinre gereed
2022 N349d Ootmarsum - Denekamp gereed
2022 N377d N377 - N48 - N343 - fase 1 gereed
2022 N334d Giethoorn Noord en zuid gereed
2022/2023 N760a IJsselmuiden - Genemuiden gereed - combi GO/INV
2022 N347a/b Goor - Haaksbergen (GO en rehab kom Hengevelde) gereed - combi GO/INV
2022/2023 N377a Oeverbeschoeiing Oude Vaart uitvoering lopend - combi GO/INV
2022 N34 Aanleg carpoolplaats gereed - combi GO/INV
2022 N739a Circulaire weg - Haaksbergen-Beckum - fase 1 gereed - combi GO/INV
2022 N341a/ N347 Ommen - Den Ham Q1+Q2 2023
2022 N348a/b Deventer - Raalte Q3+Q4 2023
Parallelweg
2022 N760a IJsselmuiden - Genemuiden gereed - combi GO/INV
2022 N347a/b Goor - Haaksbergen (GO en rehab kom Hengevelde) gereed - combi GO/INV
Fietspad
2022 N760a IJsselmuiden - Genemuiden gereed - combi GO/INV
2022 N334d Giethoorn Noord en zuid gereed
Kunstwerken
2022/2023 Kademuur Ossenzijl uitvoering lopend - combi GO/INV
2022 AN-010 Agelersluis gereed - combi GO/INV
2022 V7-11 Blokzijlophaalbrug gereed - combi GO/INV

Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur
Provinciale infrastructuur
Infrastructuur Onderdeel Areaal Kwaliteitsniveau
Wegen Hoofdrijbaan 647 km Basis
Parallelweg 201 km
Fietspad 538 km
VRI 52 st.
Verlichtingspunten 5.500 st.
Bermen 935 ha
Bomen 37.500 st
Faunapassages 19 st.
Faunarasters 88 km
Kunstwerken Totaal Basis
Vaste bruggen 122 st.
en viaducten 47 st.
Tunnels 44 st.
Beweegbare bruggen 32 st.
Sluizen 11 st.
Overige objecten (o.a. duikers, 333 st.
onderdoorgangen, schutsluizen)
Waterwegen Oeverbeschoeiing 241 km Basis
Waarvan hout 86 km
Beton en staal 82 km
Natuurvriendelijke oevers 73km
Vaarweg 145 km
Legenda kwaliteitsniveau
Kwaliteitniveau Omschrijving Indicatie kwaliteit Relatie met wegbeheer
A+ Zeer hoog Nagenoeg ongeschonden Er is geen schade
A Hoog Mooi en comfortabel Er is enige schade, maar de waarschuwingsgrens is nog niet overschreden
B Basis Functioneel De waarschuwingsgrens is overschreden: er is klein onderhoud nodig of binnen vijf jaar is groot onderhoud nodig
C Laag Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van hinder De richtlijn is overschreden: er is binnen twee jaar groot onderhoud nodig
D Zeer laag Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling of sociale onveiligheid De richtlijn is meer dan één klasse overschreden: er is direct groot onderhoud nodig.

Provinciale gebouwen

Terug naar navigatie - Provinciale gebouwen

We hebben sinds 2006 een onderhoudsplan voor zowel het gerenoveerde provinciehuis als de overige provinciale gebouwen. Dit onderhoudsplan wordt jaarlijks geactualiseerd. We beheren en onderhouden de gebouwen met de daarin aanwezige installaties en apparatuur op een deskundige wijze. In het onderhoudsplan staat het jaarlijks onderhoud, het meerjarig onderhoud en de vervanging. Hierbij hebben we aandacht voor SROI, innovatie, verduurzaming en klimaatverandering. In 2023 vindt er een omvangrijke actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan plaats. U wordt hierover via de P&C-cyclus geïnformeerd.

Onderhoud (incl. afschrijvingen) Jaarrekening 2021 Begroting 2022 Jaarrekening 2022
Provinciehuis en overige provinciale panden 3.552 4.161 4.452