Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Openbaarheidsparagraaf

Openbaarheidsparagraaf

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Op 1 mei 2022 is de Wet Open Overheid in werking getreden. De Wet open overheid (Woo) is de vervanger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De wet heeft tot doel een transparante overheid te bevorderen en de informatiehuishouding van de overheid op orde te brengen. 
Een belangrijk verschil met de Wob is dat de Woo naast informatieverstrekking op verzoek (passief) overheidsorganisaties ook verplicht zelf informatie gefaseerd openbaar te maken (actief). De komende jaren is de inzet er op gericht om meer informatie actief openbaar te maken en daarmee de transparantie te vergroten. 

Wij gaan over tot het actief publiceren van de informatiecategorieën op het moment dat er een koninklijk besluit wordt genomen over de inwerkingtreding van de actieve openbaarmakingsplicht voor de verschillende informatiecategorieën. Vooruitlopend op de wettelijke verplichting oefenen wij op beperkte schaal met het publiceren van documenten. 

In de Woo is een verplichting opgenomen dat de actief openbaar te maken informatie gepubliceerd moet worden op een door het Rijk te ontwikkelen publicatieplatform. Eind 2022 is, na een advies van het Adviescollege ICT-toetsing, bekend geworden dat de ontwikkeling van het beoogde platform wordt stopgezet en de opzet in zijn geheel herzien. Dit betekent dat een centraal platform geruime tijd op zich laat wachten en er nog geen sprake is van een wettelijke verplichting, anders dan een inspanningsverplichting.

Tussentijds is al wel aan de overheden gevraagd om op een eigen platform alvast informatie uit eigen beweging openbaar te maken.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Actief openbaar maken
Rond de zomer van 2022 is een start gemaakt met het implementeren van de Wet open overheid binnen de provincie Overijssel. Er is onder meer geïnventariseerd welke informatie in de toekomst verplicht actief openbaar moet worden. Ook is er invulling gegeven aan de verplichting om een Woo-contactpersoon aan te stellen. Bovendien is gezocht naar een eigen publicatieplatform vooruitlopend op de uitgestelde aansluiting op het Platform Open Overheidsinformatie (Plooi). Uit de verkenning is gebleken dat een bestaand dataportaal gebruikt kan worden om informatie op te publiceren. Dit platform is getest en gaat gebruikt worden om documenten actief op te publiceren. 

Passieve openbaarmaking
Met de inwerkingtreding van de Woo zijn de Wob-verzoeken veranderd in Woo-verzoeken. Dit heeft niet voor grote wijzigingen gezorgd. Alleen de  mogelijke wijze van indiening van een verzoek, de termijnen bij precisering van een te algemeen verzoek en de beslistermijn zijn gewijzigd. In 2022 zijn er bij benadering 75 Wob/Woo-verzoeken ingediend.