Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Grondslagen:

Rechtmatigheid
De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft en de verordening ex artikel 217 Provinciewet, waarin door Provinciale Staten de uitgangspunten voor het financiële beleid en de regels voor het financiële beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie zijn vastgesteld.

Toerekening baten en lasten
De bepaling van het resultaat vindt in principe plaats op basis van historische kosten. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, ongeacht of zij tot ontvangsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord tot hun brutobedrag. Bij verleende opdrachten worden de lasten verantwoord naar rato van de geleverde prestatie.
De last bij subsidieverlening wordt verantwoord in het jaar waarin de subsidieontvanger start met de uitvoering van de activiteiten op basis van de startdatum van de projectperiode in de subsidieverleningsbeschikking (meestal jaar van beschikking) tenzij:

  1. De verstrekte subsidie een boekjaar/exploitatiesubsidie betreft: uit de subsidiebeschikking blijkt onomstotelijk dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend in één of meerdere volgende jaren zal plaatsvinden.
  2. De verstrekte subsidie een projectsubsidie betreft, het individuele subsidiebedrag het grensbedrag overschrijdt en die boekjaar overschrijdend is. Het grensbedrag is vastgesteld in onze financiële verordening  op € 1,5 miljoen.

Voor de volledigheid merken wij op dat de lastneming met betrekking tot subsidieaanvragen die vóór 31 december zijn ingediend, maar pas in het volgende boekjaar worden beschikt, in beginsel niet op het jaar van indiening wordt verwerkt, ook al ligt de startdatum in dat jaar. Het uitgangspunt hierachter is primair dat er feitelijk in het nieuwe jaar wordt beschikt. Secundair, dat de realisatie overwegend in of na het jaar van beschikken zal plaatsvinden.

Saldo baten en lasten kerntaken

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten kerntaken

De onderstaande tabellen geven een overzicht van de begrote en gerealiseerde  baten en lasten per kerntaak en per beleidsdoel.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten kerntaken Jaarrekening 2021 Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 925 5.574 -6.952 -1.377 2.211 -3.589
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen -859 -874 -2.782 -3.656 -2.576 -1.080
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht -46 -235 192 -43 -58 15
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving -11.059 -15.415 2.089 -13.326 -9.282 -4.044
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten -6.911 -6.958 -617 -7.575 -7.678 102
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer -17.950 -17.908 -8.070 -25.978 -17.382 -8.595
02. Milieu en energie
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen -3.579 -3.677 -596 -4.273 -2.729 -1.544
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst -1.889 -12.162 3.739 -8.422 -6.576 -1.846
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem -5.250 -7.525 -4.221 -11.746 -9.564 -2.182
2.4 Een duurzaam landelijk gebied -1.230 -750 -417 -1.167 -1.095 -72
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten -6.436 -6.532 -735 -7.267 -7.554 287
Totaal 02. Milieu en energie -18.385 -30.645 -2.230 -32.875 -27.517 -5.358
03. Vitaal platteland
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit -23.910 -29.447 -3.218 -32.665 -29.530 -3.135
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur -1.873 -3.446 -156 -3.602 -2.562 -1.040
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie -5.328 -4.301 -637 -4.938 -4.663 -275
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem -4.409 -3.552 -246 -3.798 -2.036 -1.762
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie -31.815 -72.563 24.774 -47.790 -28.144 -19.646
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten -10.008 -10.338 -1.728 -12.066 -10.843 -1.223
Totaal 03. Vitaal platteland -77.342 -123.647 18.789 -104.858 -77.778 -27.080
04. Mobiliteit
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken -1.680 -1.321 -285 -1.606 -903 -704
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer -52.365 -61.283 -2.816 -64.100 -51.719 -12.381
4.3 Vaker op de fiets -8.713 -13.895 -967 -14.862 -7.960 -6.901
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek -1.486 -1.414 -143 -1.558 -808 -750
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis -7.914 -8.184 -4.181 -12.365 -9.291 -3.074
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer -4.780 -8.533 -7.158 -15.691 -13.773 -1.918
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten -13.101 -12.329 -1.043 -13.373 -13.809 437
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur -36.391 -32.900 -14.398 -47.298 -53.063 5.765
Totaal 04. Mobiliteit -126.429 -139.861 -30.992 -170.852 -151.327 -19.526
05. Regionale economie
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding -4.522 -998 -457 -1.455 -1.172 -283
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds -4.463 -1.350 -3.084 -4.434 -3.219 -1.215
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 294 -1.827 -929 -2.756 -858 -1.898
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor -2.901 -2.338 -1.449 -3.787 -1.721 -2.065
5.5 Innovatief bedrijfsleven -19.060 -29.128 7.248 -21.880 -13.831 -8.050
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten -3.246 -3.263 -692 -3.955 -4.229 274
Totaal 05. Regionale economie -33.898 -38.905 637 -38.268 -25.030 -13.238
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst -6.413 -6.476 -147 -6.624 -6.349 -275
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod -4.039 -4.809 -3.735 -8.544 -6.838 -1.706
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent -3.478 -3.455 -303 -3.757 -2.676 -1.082
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel -2.818 -3.436 -1.170 -4.606 -3.300 -1.305
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen -2.603 -1.936 4 -1.932 -1.597 -335
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen -1.552 -1.624 -171 -1.795 -1.509 -285
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten -682 -718 -182 -900 -890 -10
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit -21.585 -22.454 -5.704 -28.158 -23.159 -4.999
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel -459 -768 -400 -1.168 -394 -774
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur -1.178 -1.730 63 -1.667 -1.194 -474
7.3 Effectief eigen bestuur -3.230 -5.690 411 -5.279 -2.549 -2.730
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten -9.809 -10.247 -798 -11.045 -11.293 248
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur -14.676 -18.435 -724 -19.159 -15.429 -3.730

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Terug naar navigatie - Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. Getoetst wordt of de uitvoering van de begroting heeft plaatsgevonden binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting. Het normenkader voor de financiële rechtmatigheid wordt jaarlijks door provinciale staten vastgesteld. Voor 2022 is dat gebeurd bij Monitor II (Statenvoorstel PS/2022/1108507).

Het begrotingscriterium is voor de kerntaaklasten vastgesteld op kerntakenniveau en voor de personeelsgebonden kosten op het totaal aan personeelsgebonden lasten. Voor wat betreft de investeringskredieten, is soms op projectniveau een overschrijding zichtbaar, maar dit betreft tijdelijke verschillen vanwege de indicatieve verdeling van het krediet over de jaarschijven binnen de looptijd van het investeringskrediet.  Het gealloceerde krediet in zijn totaliteit wordt niet overschreden.  In 2022 is daarmee voldaan aan het begrotingscriterium.

Saldo baten en lasten overig

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten overig

A

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten overig Jaarrekening 2021 Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022
10. Overhead
10.0 Overhead
10.0.0 Overhead -26.346 -25.059 -4.298 -29.358 -25.970 -3.388
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead -23.097 -23.948 483 -23.464 -20.780 -2.684
Totaal 10. Overhead -49.444 -49.007 -3.815 -52.822 -46.750 -6.071
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 116.064 112.800 4.200 117.000 117.728 -728
20.00.2 Algemene uitkeringen 199.931 196.836 27.681 224.517 224.392 125
20.00.3 Dividend 19.737 18.774 5.363 24.137 24.358 -222
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 11.523 3.815 0 3.815 7.224 -3.409
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.378 9.806 0 9.805 2.184 7.621
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 349.634 342.030 37.243 379.274 375.886 3.387
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien 0 -250 -3.615 -3.865 0 -3.865
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 349.634 341.780 33.628 375.409 375.886 -478

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x €1.000
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Jaarrekening 2021 Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 116.064 112.800 4.200 117.000 117.728 -728
20.00.2 Algemene uitkeringen 199.931 196.836 27.681 224.517 224.392 125
20.00.3 Dividend 19.737 18.774 5.363 24.137 24.358 -222
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 11.523 3.815 0 3.815 7.224 -3.409
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 2.378 9.806 0 9.805 2.184 7.621
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 349.634 342.030 37.243 379.274 375.886 3.387

Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Toelichting algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen
Dit betreft alleen de motorrijtuigenbelasting. De hier verantwoorde baten zijn gebaseerd op de cijfers van de Belastingdienst, die deze vaststelt via een landelijk geldende systematiek. Voor meer informatie wordt u verwezen naar de paragraaf “Provinciale heffingen”. De overige heffingen worden financieel verantwoord onder de verschillende kerntaken.

Algemene uitkeringen
De afwijking van circa  € 0,1 miljoen komt door mutaties uit de decembercirculaire.

  • De algemene uitkering wordt verlaagd met circa € 1,1 miljoen. Dit bestaat voor € 1,0 miljoen uit een correctie voor projecten verkeer en vervoer.  In 2016 zijn de middelen voor de Brede Doel Uitkering (BDU) Verkeer en vervoer toegevoegd aan het provinciefonds, waaronder de middelen voor de Projecten verkeer en vervoer. Tot en met 2020 zijn deze middelen als een decentralisatie-uitkering uitgekeerd. Sinds 2021 is dit overgegaan naar een specifieke uitkering. In verband daarmee zijn de resterende middelen voor 2021 en verder teruggeboekt naar de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Bij deze terugboeking is per abuis de compensatie van opgebouwde indexatie niet overgeheveld. Nu is de indexatie voor 2021 en 2022 alsnog overgeheveld naar de begroting van het ministerie van IenW.  Voor Overijssel betekent dit een negatieve bijstelling op de uitkering van circa € 0,97 miljoen voor 2022.  
  • Via de decembercirculaire heeft Overijssel een aantal decentralisatie-uitkeringen ontvangen van in totaal circa € 1,0 miljoen (na-isoleren € 560.000, Erfgoed Deal € 360.000 en Impact meting kerkenvisies € 21.000). 
    Wij stellen u voor om deze middelen via resultaatbestemming toe te voegen aan de  achterliggende prestaties (resp. 3.1.6, 1.4.1 en 6.1.2) van de begroting 2023.

Saldo financieringsfunctie
De afwijking van € 3,4 miljoen wordt veroorzaakt door verkopen binnen de obligatieportefeuille waardoor boekwinst is gerealiseerd. 

Overige algemene dekkingsmiddelen
Het eerste onderdeel betreft de 'Nog toe te delen incidentele baten en lasten'. Een realisatie op deze post is uiterst ongebruikelijk. De raming en realisatie betreft een bijdrage van € 0,9 miljoen op grond van het advies van de Commissie Jansen aan de provincie Zeeland. Omdat deze bijdrage niet past binnen één van de prestaties binnen de kerntaken, is deze onder dit onderdeel verantwoord.
Een ander verschil vormt een begrote bate van € 9,7 miljoen, terwijl deze op kerntaak 4 Mobiliteit is verantwoord / gerealiseerd.
Dit wordt verklaard doordat deze structurele baat tot en met 2020 werd ontvangen als decentralisatie uitkering via het provinciefonds. Deze algemene dekkingsmiddelen worden geraamd en verwerkt op de 'kerntaak' Overhead, financiering en dekkingsmiddelen. Deze uitkering is in december 2021 door het ministerie omgebogen tot een  Specifieke uitkering (SPUK) Decentraal spoor voor de treindiensten.  Conform de verslagleggingsregels dient een SPUK als baat verantwoord te worden op het taakveld waar het betrekking op heeft, in casu prestatie 4.2.3 van kerntaak 4. Het gaat hier om een verplaatsing van de verantwoording van de baat binnen de jaarrekening. Dit heeft geen invloed op het rekeningresultaat.
Het laatste onderdeel betreft correcties op de lasten en baten van voorgaande jaren, hoofdzakelijk vrijval van oude verplichtingen, waarvoor een meevaller van € 1 miljoen geraamd was. In 2022 bedroegen de correcties uiteindelijk € 3,1 miljoen. De afwijking ten opzichte van de raming en de bijdrage aan het resultaat bedraagt daarmee € 2,1 miljoen. 

Onvoorzien
Het is wettelijk verplicht om onder de algemene dekkingsmiddelen een bedrag voor onvoorzien te ramen. Dit is jaarlijks € 250.000. Bij de Perspectiefnota 2023 is er een buffer van € 4,5 miljoen ingesteld voor prijsindexaties, om kostenstijgingen mee op te vangen. Hier is via Monitor 2022 - II een beroep op gedaan voor € 885.000.  Nadien is gebleken dat ook het investeringsproject N307 geconfronteerd met kostenstijgingen op de uitvoeringscontracten. 

Wij stellen u daarom voor om € 666.000 beschikbaar te stellen aan het investeringskrediet voor de N307 (prestatie 4.6.7) door deze middelen daarvoor in de reserve dekking kapitaallasten activa te storten. Verder stellen wij voor om de nog resterende middelen op de buffer 2022 via resultaatbestemming toe te voegen aan de post onvoorzien in de begroting 2023, aangezien de kostenstijgingen nog aanhouden.

Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen reserves per kerntaak
Bedragen x €1.000
Toevoegingen en onttrekkingen reserves Jaarrekening 2021 Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.30 Mutaties algemene reserves
20.30.1 Mutaties algemene reserves I
4710000 Toevoegingen aan reserves -122.940 -29.251 -54.049 -83.300 -83.026 -274
8710000 Onttrekkingen aan reserves 184.520 30.504 91.181 121.685 106.432 15.253
8720000 Balanstoevoegingen aan reguliere voorzie 0 0 0 0 0 0
Totaal 20.30.1 Mutaties algemene reserves I 61.580 1.252 37.132 38.385 23.406 14.978
20.40 Mutaties bestemmingsreserves
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1
4710000 Toevoegingen aan reserves -1.909 0 -2.000 -2.000 -2.000 0
8710000 Onttrekkingen aan reserves 963 0 1.831 1.831 1.574 258
Totaal 20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1 -946 0 -169 -169 -426 258
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2
4710000 Toevoegingen aan reserves -403 0 121 121 0 121
8710000 Onttrekkingen aan reserves 1.451 12.005 -4.879 7.126 5.659 1.467
Totaal 20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2 1.049 12.005 -4.758 7.247 5.659 1.588
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3
4710000 Toevoegingen aan reserves -66.976 -16.000 0 -16.000 -16.000 0
8710000 Onttrekkingen aan reserves 52.502 70.833 -40.222 30.611 27.575 3.036
Totaal 20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 -14.474 54.833 -40.222 14.611 11.575 3.036
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4
4710000 Toevoegingen aan reserves -31.493 -23.160 -27.406 -50.566 -50.566 0
4710100 Rentetoevoegingen aan reserves 0 -53 53 0 0 0
8710000 Onttrekkingen aan reserves 10.546 4.132 19.054 23.187 20.742 2.445
Totaal 20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 -20.947 -19.081 -8.299 -27.380 -29.824 2.445
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5
4710000 Toevoegingen aan reserves -7.300 -23.800 0 -23.800 -23.800 0
8710000 Onttrekkingen aan reserves 3.810 21.231 -10.523 10.709 5.756 4.953
Totaal 20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5 -3.490 -2.569 -10.523 -13.091 -18.044 4.953
20.40.9 Mutaties reserve UKVO
4710000 Toevoegingen aan reserves -68.366 -5.637 -16.149 -21.786 -21.786 0
8710000 Onttrekkingen aan reserves 90.105 58.277 41.467 99.744 74.495 25.249
Totaal 20.40.9 Mutaties reserve UKVO 21.739 52.640 25.318 77.958 52.709 25.249
Totaal 20.40 Mutaties bestemmingsreserves -17.070 97.829 -38.652 59.176 21.648 37.528
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen 44.510 99.081 -1.520 97.561 45.055 52.506

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat
Bedragen x €1.000
Resultaat Jaarrekening 2021 Primitieve begroting 2022 Doorgevoerde begrotingswijzigingen 2022 Begroting 2022 Realisatie 2022 Ruimte 2022
20.50 Resultaat -34.436 0 0 0 -36.568 36.568