Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Verbonden partijen

Verbonden partijen

Begroot lasten 0

Realisatie lasten 0

Ruimte lasten 0

Status prestaties

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Beleid verbonden partijen 
Ons beleid voor verbonden partijen is vastgelegd in de Kadernota verbonden partijen Overijssel. In oktober 2022 heeft u een geactualiseerde versie van deze kadernota - en de uitgangspunten daarbij - vastgesteld. Er is sprake van een ‘verbonden partij’ als wij een bestuurlijk én financieel belang hebben in een organisatie. Dit kan een privaatrechtelijke organisatie zijn (vennootschap, stichting of vereniging) of een publiekrechtelijke organisatie (bedrijfsvoeringsorganisatie of openbaar lichaam).

Er is ‘bestuurlijk belang’ als wij een zetel hebben in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht kunnen uitoefenen. Van een ‘financieel belang’ is sprake als wij middelen (risicodragend kapitaal) ter beschikking stellen die we kwijt zijn in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie op de provincie kunnen worden verhaald.
We gebruiken dit instrument als wij betrokken willen zijn bij de uitvoering en zeggenschap willen hebben in de wijze waarop het provinciaal belang behartigd wordt. Bij de keuze voor een verbonden partij gaan wij ervan uit dat deze partij dezelfde activiteiten uit kan voeren met een grotere doelmatigheid en doeltreffendheid en met meer kwaliteit en continuïteit dan wij zelf zouden kunnen. Een externe partij staat los van de provinciale organisatie en kan zich daardoor volledig focussen op de uitvoering van haar specifieke taak. Ook kan een externe partij beschikken over specifieke expertise, die wij niet in huis hebben en ook niet in huis kunnen of willen halen.

Evaluatie portefeuille verbonden partijen
Iedere Statenperiode herijken wij de portefeuille verbonden partijen aan de hand van de volgende vragen:

  • is het instrument verbonden partij (nog steeds) het meest geschikte instrument om het onderliggende provinciale belang te behartigen?
  • is een ander instrument (subsidie, opdracht) intussen wellicht passender?
  • (of) kunnen we het inmiddels geheel aan de markt over laten?

De meeste recente evaluatie van de Overijsselse portefeuille heeft u in juni 2022 ontvangen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Het instrument verbonden partij
Om te bepalen of het publieke belang behartigd zou moeten worden in de vorm van een verbonden partij, gebruiken wij het afwegingskader uit de Kadernota verbonden partijen Overijssel. Provinciale Staten wordt nadrukkelijk betrokken bij het besluitvormingsproces en de motivering voor de keuze van een verbonden partij. De Kadernota verbonden partijen Overijssel wordt elke statenperiode geactualiseerd en de portefeuille verbonden partijen geëvalueerd. Iedere algemene (bestuurs)vergadering wordt voorbereid in ons College. Bij de besluitvorming houden wij rekening met de verschillende rollen die de provincie heeft ten aanzien van de verbonden partij (o.a. eigenaar, opdrachtgever en toezichthouder).

Slagkracht Overijsselse fondsen
De provincie Overijssel is (mede)aandeelhouder van vijf fondsen: Innovatiefonds Overijssel (IFO), Energiefonds Overijssel (EFO), Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Oost NL) en participatiemaatschappij Wadinko. Deze fondsen ondersteunen de Overijsselse bedrijven in verschillende levensfasen. De fondsen verschillen in omvang, instrumentarium en doelstelling . Ze hebben met elkaar gemeen dat ze ieder op hun eigen manier bijdragen aan een duurzame Overijsselse economie: ze versterken de innovatiekracht,  de energietransitie of circulariteit en dragen bij aan het vestigingsklimaat en (behoud van) werkgelegenheid. Ze investeren daar waar reguliere financiers dat nog niet (volledig) doen, waar sprake is van 'marktfalen'. De betrokkenheid van een publiek fonds kan andere partijen vertrouwen geven en mede-investeerders over de streep trekken.
In het kader van de onderlinge harmonisatie van de fondsen heeft u op 2 februari 2022 drie Statenvoorstellen (geamendeerd) aangenomen:
1. Voortgang harmonisatie en vereenvoudiging werkwijze Overijsselse fondsen;
2. Aanpassing kaders Innovatiefonds Overijssel;
3. Scopeverbreding Energiefonds Overijssel.

In het voorjaar van 2022 ontving u het eerste Jaaroverzicht Overijsselse fondsen, waarin wij u in één document informeren over de resultaten van de Overijsselse fondsen over het afgelopen jaar. 
In 2022 onderzocht de Rekenkamer Oost-Nederland de effectiviteit van de revolverende fondsen Innovatiefonds Overijssel (IFO) en Energiefonds Overijssel (EFO). De conclusies uit dat onderzoek zijn op 7 december aan u gepresenteerd.  In een brief hebben wij u laten weten ons in de aanbevelingen te kunnen vinden. Op 15 februari 2023 nam u formeel kennis van het rapport en verzocht u ons de aanbevelingen verder uit te werken en te implementeren. 

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. De verbonden partijen nemen beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Op onze beurt stellen wij per verbonden partij een risicoprofiel op. In een aantal gevallen leidt dat tot een risicovoorziening. Het deel dat niet is opgenomen in een risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene financieringsreserve (AFR).
Voor onderstaande verbonden partijen is een risicovoorziening gevormd:

Innovatiefonds Overijssel I (IFO I)
IFO I heeft in 2022 een positief resultaat behaald van € 1,9 miljoen. Het eigen vermogen van IFO I bedraagt ultimo 2022 € 17,5 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 20,0 miljoen) houden wij een voorziening aan van
€ 2,5 miljoen (voorziening Innovatiefonds I).

Innovatiefonds Overijssel II (IFO II)
IFO II heeft in 2022 een negatief resultaat behaald van € 40.000. Het eigen vermogen van IFO II bedraagt ultimo 2022 € 1,3 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 3,8 miljoen) houden wij een voorziening aan van € 2,5 miljoen (voorziening Innovatiefonds II).

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)
HMO heeft in 2022 een positief resultaat behaald van € 0,2 miljoen. Het eigen vermogen van HMO bedraagt ultimo 2022 € 52,3 miljoen.  Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 55,9 miljoen) houden wij een voorziening aan van
€ 3,6 miljoen (voorziening Participatie HMO).

Energiefonds Overijssel (EFO)
EFO heeft in 2022 een positief resultaat behaald van  € 0,2 miljoen. Het eigen vermogen van EFO bedraagt ultimo 2022 € 1,7 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 15,8 miljoen) houden wij een voorziening aan van
€ 14,1 miljoen (voorziening Energiefonds Overijssel). De voorziening en de AFR samen bedragen eind 2022 € 199,122 miljoen. Het maximaal door de provincie gestelde fondsvermogen - exclusief het tijdelijke overbruggingskrediet van € 80 miljoen - bedraagt € 200 miljoen.

Technology Base (TB)
De jaarrekening 2022 van Technology Base gaat uit van een grondexploitatie van € 18,5 miljoen negatief (netto contante waarde) per 1 januari 2023. Ons aandeel (50%) in het tekort op deze grondexploitatie - zijnde € 9,25 miljoen - is afgedekt in de voorziening Resultaten gebiedsexploitaties. In de toetsing van het provinciale weerstandsvermogen houden wij rekening met een kans van 50% op een negatiever resultaat dan begroot voor de grondexploitatie (impact € 3,9 miljoen) en de luchthaven- en vastgoedexploitatie (impact € 0,75 miljoen).
Daarnaast heeft Technology Base in de periode 2016-2021 een vordering opgebouwd  voor de verrekening van tekorten op de luchthavenexploitatie met de beide deelnemers. Het provinciale aandeel (50%) van deze vordering bedroeg circa € 1,25 miljoen. In 2022 is de volledige vordering verrekend. De toekomstige exploitatietekorten worden vanaf nu jaarlijks verrekend.

Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Verbonden Partijen
Terug naar navigatie - Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties

Verbonden partijen

Financieel overzicht verbonden partijen

Terug naar navigatie - Financieel overzicht verbonden partijen
x € 1 miljoen
Openbare lichamen (WGR) Bedrijfsvoerings-organisaties (WGR) Overig
RBT Technology base ODIJ ODT SSC ONS Nazorgfonds Overijssel
A) Financiële betrokkenheid (per 31.12.2022)
percentage van het aandelenkapitaal
percentage aandeel in het resultaat 23,00 50,00 10,30 10,40 30,00 n.v.t.
B) Financiële kengetallen * ** **
Eigen vermogen per 01.01.2021 5,2 0,6 1,7 -0,0 13,7
Eigen vermogen per 31.12.2021 9,1 0,4 2,3 0,5 14,6
Eigen vermogen per 31.12.2022 11,9 3,0
Vreemd vermogen per 01.01.2021 115,2 42,2 1,4 1,6 17,8 0,0
Vreemd vermogen per 31.12.2021 114,5 49,9 3,1 1,8 13,6 0,0
Vreemd vermogen per 31.12.2022 84,3 50,1 12,0
Resultaat 2021 7,7 -18,2 0,1 1,2 0,3 0,3
Resultaat 2022 4,7 -0,5 2,5
C) Opbrengsten in 2022 (tussen haakjes 2021)
Retributies - 2,3
Rente
* Getallen over 2022 o.b.v. voorlopige cijfers
** Resultaten betreffen (de netto contante waarde van) het geprognosticeerde resultaat per 31 december.

Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 2

Terug naar navigatie - Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 2
x € 1 miljoen
Naamloze vennootschappen
BNG Oost NL HMO Vitens Wadinko Enexis
A) Financiële betrokkenheid (per 31.12.2022)
percentage van het aandelenkapitaal 0,16 13,97 100,00 13,40 25,12 19,68
percentage aandeel in het resultaat
B) Financiële kengetallen *
Eigen vermogen per 01.01.2021 5.097 108,6 51,4 559,2 65,5 4.116,0
Eigen vermogen per 31.12.2021 5.062 147,2 52,1 600,3 74,1 4.241,0
Eigen vermogen per 31.12.2022 4.615 148,3 52,3 649,5 5.441,0
Vreemd vermogen per 01.01.2021 155.262 8,9 17,5 1.340,1 5,5 4.635,0
Vreemd vermogen per 31.12.2021 143.995 7,1 36,1 1.387,8 6,9 5.154,0
Vreemd vermogen per 31.12.2022 107.459 10,0 32,1 1.446,6 4.907,0
Resultaat 2021 236 -8,5 0,1 19,4 8,7 199,0
Resultaat 2022 300 1,1 0,2 8,2 1.300,0
C) Opbrengsten in 2022 (tussen haakjes 2021)
Dividenden / winstuitkeringen 0,2 - 0,8 19,6
(0,3) - (14,8)
Rente 1,6 0,0 2,2
(2,4) (0,0) (2,2)
* Getallen over 2022 o.b.v. voorlopige cijfers

Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 3

Terug naar navigatie - Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 3
x € 1 miljoen
Besloten vennootschappen Verenigingen
PBE CSV Amsterdam Energie-fonds Overijssel IFO I IFO II SPV Hengelo DOVA IPO
A) Financiële betrokkenheid (per 31.12.2022)
percentage van het aandelenkapitaal 18,71 18,71 100,00 100,00 100,00 100,00
percentage aandeel in het resultaat 5,24 8,33
B) Financiële kengetallen *
Eigen vermogen per 01.01.2021 1,6 0,4 0,2 13,8 2,2 1,8 0,6 4,5
Eigen vermogen per 31.12.2021 1,5 0,3 1,5 14,6 1,3 2,0 0,9 5,2
Eigen vermogen per 31.12.2022 1,5 0,2 1,7 17,5 1,3 2,3
Vreemd vermogen per 01.01.2021 0,0 0,0 245,0 2,1 27,3
Vreemd vermogen per 31.12.2021 0,0 0,0 228,4 0,2 0,0 21,8 4,3 31,6
Vreemd vermogen per 31.12.2022 0,0 0,0 247,1 0,4 0,0 20,6
Resultaat 2021 -0,0 -0,0 0,8 -0,7 0,1 0,3 0,2 3,0
Resultaat 2022 -0,1 -0,1 0,2 1,9 -0,0 0,2
C) Opbrengsten in 2022 (tussen haakjes 2021)
Dividenden, winstuitkeringen en retributies
(0,2)
Rente 0,1
(0,2)
* Getallen over 2022 o.b.v. voorlopige cijfers

Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 4

Terug naar navigatie - Vervolg financieel overzicht verbonden partijen 4
x € 1.000
Intrinsieke waarde per % van het (aandelen) Boekwaarde per Verstrekte leningen per
Kapitaal verstrekt aan 31-12-2022 * kapitaal 31.12.2022 31.12.2022
BNG Bank 7.272 0,16 199 25.000
Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland NV (Oost NL) 20.718 13,97 17.455
Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (HMO) 52.298 100,00 52.298 17.200
Vitens N.V. 87.027 13,40 34.990
Wadinko N.V. ** 18.622 25,12 - 1.583
Enexis Holding N.V. 1.070.815 19,68 46.302 101.843
Publiek Belang Electriciteitsproductie BV (PBE) 277 18,71 19
CSV Amsterdam B.V. 39 18,71 47
Energiefonds Overijssel B.V. 1.722 100,00 1.722 203.092
Innovatiefonds Overijssel I 17.493 100,00 17.493
Innovatiefonds Overijssel II 1.300 100,00 1.300
SPV Hengelo 2.275 100,00 16.893
Totaal 1.279.858 171.825 365.611
Totaal boekwaarde kapitaalverstrekkingen en leningen 537.436
* Intrinsieke waarde ultimo 2022 o.b.v. voorlopige of gepubliceerde cijfers
** Intrinsieke waarde ultimo 2021