Balans

Balans

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De balans is het overzicht van onze bezittingen, vreemd vermogen en eigen vermogen op een bepaald moment. De balans bestaat uit activa en passiva, welke met elkaar in evenwicht zijn. Activa zijn de bezittingen en passiva zijn de middelen waarmee de activa gefinancierd worden (eigen vermogen en vreemd vermogen).

Zoals voorgeschreven in wet- en regelgeving presenteren wij hier de geraamde standen van de balans per 2023 (begin- en eindstanden), 2024, 2025 en 2026 (eindstanden). Bij balansposten waarin grote mutaties plaatsvinden treft u een toelichting aan. Bij balansposten die moeilijk of niet te ramen zijn, zijn de standen van de Jaarrekening 2021 als uitgangspunt gehanteerd.

Overzicht balans - activa

Terug naar navigatie - Overzicht balans - activa
Bedragen x €1.000
Activa Beginsaldo 2023 Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025 Eindsaldo 2026
Vaste activa
01. Immateriële vaste activa
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio -1.361 -1.646 -1.526 -1.402 -1.275
Kosten van onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief 0 0 0 0 0
Bijdragen aan activa in eigendom van derden 0 0 0 0 0
Totaal 01. Immateriële vaste activa -1.361 -1.646 -1.526 -1.402 -1.275
02. Materiële vaste activa
Woonruimten 107 92 77 62 47
Bedrijfsgebouwen 30.815 33.135 30.788 28.394 27.772
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 327.409 371.898 365.673 358.415 356.311
Vervoermiddelen 511 816 816 775 734
Machines, apparaten en installaties 13.651 12.666 11.406 10.212 9.103
Overig 3.102 2.826 2.551 2.277 2.003
Totaal 02. Materiële vaste activa 375.595 421.433 411.311 400.135 395.970
03. Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen 168.456 172.116 175.616 179.116 182.616
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0
Kapitaalverstrekkingen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0
Leningen aan woningbouwcorporaties 0 0 0 0 0
Leningen aan deelnemingen 360.426 366.921 382.316 394.716 407.916
Leningen aan overige verbonden partijen 0 0 0 0 0
Leningen aan openbare lichamen zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 20.551 20.551 1.000 0 0
Overige langlopende leningen 28.077 24.212 23.841 22.095 20.951
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 0 0 0 0 0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 20 20 20 20 20
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer 74.120 46.730 41.730 26.930 26.930
Totaal 03. Financiële vaste activa 651.650 630.550 624.523 622.877 638.433
Totaal Vaste activa 1.025.884 1.050.337 1.034.308 1.021.610 1.033.128
Vlottende activa
04. Voorraden
Grond- en hulpstoffen 0 0 0 0 0
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 0 0 0 0 0
Gereed product en handelsgoederen 131.803 140.750 145.264 142.520 141.896
Vooruitbetalingen 0 0 0 0 0
Totaal 04. Voorraden 131.803 140.750 145.264 142.520 141.896
05. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Vorderingen op openbare lichamen 58.934 58.934 58.934 58.934 58.934
Verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 0 0 0 0
Overige verstrekte kasgeldleningen 0 0 0 0 0
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen 0 0 0 0 0
Rekening-courantverhouding met het Rijk 613.499 488.946 437.085 407.832 349.467
Overige vorderingen 13.826 13.826 13.826 13.826 13.826
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 0 0 0 0 0
Uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 1 1 1 1 1
Overige uitzettingen 1.988 1.482 1.262 968 968
Totaal 05. Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar 688.248 563.189 511.108 481.561 423.196
06 Liquide middelen
Kas- en banksaldi 3 3 3 3 3
07. Overlopende activa
Van Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel 3.008 3.008 3.008 3.008 3.008
Van de Nederlandse Rijksoverheid nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingdoel 8.087 19.788 31.489 43.190 54.891
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste komen van volgende begrotingsjaren komen 31.679 31.679 31.679 31.679 31.679
Totaal 07. Overlopende activa 42.774 54.475 66.176 77.877 89.578
Totaal Vlottende activa 862.827 758.416 722.550 701.960 654.672

Toelichtingen mutaties activa 2023

Terug naar navigatie - Toelichtingen mutaties activa 2023
 • De afname van de immateriële vaste activa betreft reguliere afschrijvingen op (dis)agio samenhangend met obligaties in portefeuille.
 • De per saldo toename van de materiële vaste activa (€ 45,8 miljoen) betreft de (vervangings)investeringen in grond-, weg- en waterbouwkundige werken (€ 51,8 miljoen) en reguliere vervangingsinvesteringen in de overige categorieën (€ 6,0 miljoen) verminderd met de reguliere afschrijvingen (€ 12,0 miljoen).
 • De per saldo afname van de financiële vaste activa (€ 21,1 miljoen) bestaat uit verschillende onderdelen.
  • In de categorie 'kapitaalverstrekkingen' wordt € 4 miljoen verstrekt aan Innovatiefonds Overijssel II en Innovatiefonds Overijssel II neemt af met € 0,3 miljoen .
  • In de categorie 'leningen aan deelnemingen' wordt € 7,5 miljoen verstrekt aan EFO en Lening SPV Hengelo neemt af met € 1,0 miljoen.
  • In de categorie 'overige langlopende leningen' wordt € 2,6 miljoen afgelost door SVn en de Lening Collectieven Agrarisch Natuurbeheer van € 1,3 miljoen wordt afgelost.
  • In de categorie 'overige uitzettingen' wordt € 27,4 miljoen afgelost op aflopende obligaties in portefeuille.
 • De per saldo toename van de voorraden (€ 8,9 miljoen) betreft aankopen van (ruil)gronden Natuurnetwerk (€ 47,2 miljoen), de afwaarderingen van de aangekochte projectgronden naar natuurwaarde (€ 28,4 miljoen) en de verkopen van (ruil)gronden in voorraad (€ 31,9 miljoen). Daarnaast zijn aankopen in het kader van het anticiperend grondfonds begroot van € 25,0 miljoen, waarop een afwaardering van € 3,0 miljoen van toepassing is. 
 • De per saldo afname van de uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar (€ 125,1 miljoen) betreft de per saldo afname van de opgebouwde rente op obligaties in portefeuille in de categorie 'overige uitzettingen' (€ 0,5 miljoen) en de afname van de categorie 'rekening-courantverhouding met het Rijk' (€ 124,6 miljoen). De mutatie in deze laatste categorie is het effect van alle ramingen in deze begroting; uiteindelijk is het effect zichtbaar in het tegoed dat wij in de schatkist van het Rijk moeten aanhouden.

Voor meer details verwijzen wij u naar het bijlagenboek. Deze vindt u onder de 'Bijlagen'-knop rechtsboven. 

Overzicht balans - passiva

Terug naar navigatie - Overzicht balans - passiva
Bedragen x €1.000
Passiva Beginsaldo 2023 Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025 Eindsaldo 2026
Vaste passiva
01. Eigen vermogen
Algemene reserves 681.065 663.995 658.961 653.932 648.903
Bestemmingsreserves 864.406 797.553 749.612 717.838 668.161
Resultaat 0 0 25.220 50.053 69.341
Totaal 01. Eigen vermogen 1.545.471 1.461.548 1.433.793 1.421.823 1.386.405
02. Voorzieningen
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 24.654 24.829 25.008 25.190 25.376
Egalisatievoorzieningen 3.800 4.527 4.389 3.821 3.186
Van derden verkregen middelen 788 726 779 854 951
Totaal 02. Voorzieningen 29.242 30.082 30.176 29.865 29.513
03. Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar
Obligatieleningen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van binnenlandse bedrijven 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 1.853 1.853 1.853 1.853 1.853
Onderhandse leningen van overige binnenlandse sectoren 0 0 0 0 0
Onderhandse leningen van buitenlandse instellingen, fondsen, banken, bedrijven en overige sectoren 0 0 0 0 0
Door derden belegde gelden 0 0 0 0 0
Waarborgsommen 7 7 7 7 7
Totaal 03. Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar 1.860 1.860 1.860 1.860 1.860
Totaal Vaste passiva 1.576.573 1.493.490 1.465.829 1.453.548 1.417.778
Vlottende passiva
04. Netto-vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar
Kasgeldleningen aangegaan bij openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet financiering decentrale overheden 0 0 0 0 0
Overige kasgeldleningen 0 0 0 0 0
Banksaldi 1.400 1.400 1.400 1.400 1.400
Overige schulden 30.970 30.970 30.970 30.970 30.970
Totaal 04. Netto-vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar 32.370 32.370 32.370 32.370 32.370
05. Overlopende passiva
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen 195.912 195.912 195.912 195.912 195.912
Van Europese overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 1.236 1.236 1.236 1.236 1.236
Van de Nederlandse Rijksoverheid ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren 69.807 72.932 48.698 27.691 27.691
Overige vooruitontvangen bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 12.813 12.813 12.813 12.813 12.813
Totaal 05. Overlopende passiva 279.768 282.893 258.659 237.652 237.652
Totaal Vlottende passiva 312.138 315.263 291.029 270.022 270.022

Toelichtingen mutaties passiva 2023

Terug naar navigatie - Toelichtingen mutaties passiva 2023

Voor de toelichting op de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen verwijzen wij naar het afzonderlijk onderdeel daarvoor in deze begroting. Voor meer details verwijzen wij u naar het bijlagenboek, deze vindt u onder de 'Bijlagen'-knop rechtsboven. 

De bedragen op de post 'resultaat' betreffen de cumulatieve saldi in de respectievelijke jaarschijven 2023 en verder.