43.708 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 5: Regionale economie

Kerntaak 5: Regionale economie

43.708 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Een krachtige regionale economie is van groot belang voor de provincie Overijssel. De vooruitzichten voor de Nederlandse economie zijn onzeker. Het CPB geeft recentelijk aan dat de voorspelde groei in 2023 sterk onder druk staat. Als de economische gevolgen van de oorlog in Oekraïne dieper zijn en langer aanhouden, dan leidt dit waarschijnlijk tot nog hogere energieprijzen, inflatie en stijgende rentes en onzekerheid op financiële markten. Daarnaast heeft de geopolitiek forse impact op de wereldhandel, leveringszekerheid en transportprijzen. Er wordt veel flexibiliteit van bedrijven gevraagd door deze ontwikkelingen.  Als provincie dragen we met de opgebouwde ondersteuningsstructuur (partijen als Novel-T, Kennispoort Regio Zwolle en Oost NL hebben hierin een belangrijke rol) integraal bij aan een stuwende economie. Een economie die vernieuwt én impact heeft op maatschappelijke opgaven, zoals gezondheid, energie, biodiversiteit, landelijk gebied/leefbaarheid en circulaire economie. Bedrijven worden ondersteund om hun eigen businessmodellen/-processen aan te passen voor het realiseren van maatschappelijke opgaves (zoals CO2-reductie, stikstof-reductie, biobased- circulair produceren enz.) en om crises het hoofd te bieden. Hierdoor worden bedrijven wendbaarder en beter in staat in te spelen op veranderende omstandigheden zodat ook in de toekomst het MKB de motor van de Overijsselse economie blijft. Als bedrijven niet tijdig innoveren, verslechtert de concurrentiepositie en leidt dit tot verlies van banen. Structurele ondersteuning voor het MKB, gericht op het verkrijgen van kennis, financiën en het opzetten van nieuwe samenwerkingsvormen, is onmisbaar. Daarom ondersteunen wij bedrijven en start-ups bij het innoveren.

De krapte op de arbeidsmarkt is het afgelopen jaar alleen maar toegenomen. Dit speelt bij een groot aantal sectoren. Voor de provincie is het van belang dat de maatschappelijke transities gerealiseerd kunnen worden, waarbij we in 2023 de klimaatopgaven centraal stellen. Wij leggen de focus op de leerrijke regio waarbij we bijdragen aan voldoende deskundige vakmensen om de klimaatopgaven te kunnen realiseren. 

Een aantrekkelijke vestigingslocatie is cruciaal om bedrijven met een hoge toegevoegde waarde voor de regio’s in Overijssel te interesseren en te behouden. Dit vraagt om goed bereikbare werkomgevingen op strategische knooppunten in de provincie en verbinding met kennisinstellingen en innovatielabs. Daarbij is het belangrijk om maatschappelijke opgaven als energietransitie, vergroening en klimaatadaptatie slim op bestaande en nieuwe werklocaties te integreren. Als provincie hebben we dit afgelopen jaren ondersteund en gestimuleerd en dat zullen we in 2023 blijven doen.

De vrijetijdseconomie is een sector die voor veel werkgelegenheid in Overijssel zorgt. Wij willen de potentie daarvan ten volle benutten. Samen met beeldbepalende evenementen draagt deze sector bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Terug naar navigatie - 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding

Samen met het onderwijs, ondernemers en andere overheden werken we aan een inclusieve, wendbare en toekomstgerichte arbeidsmarkt. (5.1.1). Wij richten ons op de prioriteiten inclusiviteit, tegengaan van krapte en mismatch en werken met nieuwe technologieën. We leggen de focus op projecten en initiatieven op het gebied van de energietransitie en een circulaire economie.

5.2 Regiodeals

Terug naar navigatie - 5.2 Regiodeals

Met onder andere de regiodeals dragen we bij aan de regionale agenda’s (5.2.1 t/m 5.2.4). Met een helikopterview en vanuit onze ongebonden positie organiseren we de zaken slim, brengen we partijen met elkaar in contact, verknopen we initiatieven en jagen we innovaties aan. In 2023 willen we de samenwerkingsverbanden in het kader van de Regio Deals voortzetten en zijn we de thema's aan het verkennen voor toekomstige Deals.

5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Terug naar navigatie - 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie

Wij brengen bestaande werklocaties op orde door te sturen op de kwantiteit en kwaliteit van werklocaties. We hebben hierbij aandacht voor problematiek rondom energielevering, waterverbruik en stikstof en proberen via slimme oplossingen duurzame en toekomstbestendige bedrijvigheid te faciliteren. (5.3.1 ). Door het verbinden van (overheids)partijen, kenniscentra en bedrijfsleven creëren wij bovenregionale topwerklocaties (5.3.3). Wij nemen deel in XL Business Park Twente, Technology Base en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo (5.3.2). Hiermee zijn wij een aantrekkelijke vestigingsplaats voor binnen- en buitenlandse ondernemingen (5.3.4). Wij trekken deze bedrijven actief aan via Oost NL.

5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Terug naar navigatie - 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor

Wij dagen de vrijetijdssector uit om vernieuwende, toeristische concepten in samenwerking met ondernemers uit onder sectoren te exploiteren. De sector werkt samen in het programma Gastvrij Overijssel 2020 – 2023. Wij nemen actief deel aan dit netwerk. Daarnaast ondersteunen wij festivals en evenementen die uitnodigen tot bezoek en (meerdaags-) verblijf in Overijssel (5.4.2). Overijssel is en blijft daarmee een aantrekkelijke bestemming (5.4.1).

5.5 Krachtig MKB

Terug naar navigatie - 5.5 Krachtig MKB

In Overijssel investeren wij in de basisinfrastructuur met Oost NL, Novel-T en innovatieloketten en open innovatiecentra van waaruit het MKB wordt geholpen met ondernemerschaps-, innovatie- en internationaliseringsvraagstukken (5.5.1). De vele MKB en familiebedrijven vormen de motor van de Overijsselse economie. Het MKB staat voor veel uitdagingen  met betrekking tot energieprijzen, inflatie en grondstoffen schaarste. De noodzaak voor verduurzaming, innovatie en circulariteit is groter dan ooit. Met behulp van instrumentarium en projecten van de provincie wordt het MKB daarbij ondersteund (5.5.2). In Europees verband werken Gelderland en Overijssel samen. Wij bevorderen regionale concurrentiekracht door het benutten van de Europese mogelijkheden door programma’s als EFRO, POP/LEADER en Interreg (5.5.3). Met het verstrekken van risicokapitaal aan Overijsselse ondernemers dragen wij bij aan het verbeteren van de toegang tot financiering (5.5.4). Met generieke en specifieke instrumenten en interventies stimuleren wij de ontwikkeling naar een duurzame, circulaire economie (5.5.5).

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2023
Lasten
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs 998
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds
5.2.1 Regio Deal Twente 832
5.2.2 Regio Deal Zwolle 7.077
Totaal 5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds 7.909
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
5.3.1 Werklocaties: basis op orde 1.095
5.3.2 Werklocaties provinciale participaties 84
5.3.3 Topwerklocaties 236
5.3.4 Internationaliseren 710
Totaal 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 2.125
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
5.4.1 Gastvrij Overijssel 1.156
5.4.2 Festivals en evenementen 1.288
Totaal 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor 2.445
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 5.018
5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap 3.468
5.5.3 Europese programma’s 16.784
5.5.5 Circulaire economie 300
Totaal 5.5 Innovatief bedrijfsleven 25.569
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten
5.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 4.662
Totaal Lasten 43.708
Baten
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds
5.2.2 Regio Deal Zwolle 5.727
5.5 Innovatief bedrijfsleven
5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie 100
Totaal Baten 5.827