Meerjarig overzicht van baten en lasten

Meerjarig overzicht van baten en lasten

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De onderstaande tabellen geven een meerjarig overzicht van alle inkomsten (baten) en uitgaven (lasten). Enkele tabellen zijn uit te klappen voor meer detailinformatie. De overzichten zijn een resultaat van alle besluitvorming tot en met deze begroting . Voor een overzicht van de financiële wijzigingen in deze begroting verwijzen we naar het budgettair perspectief.

 • Met de tabellen 'Saldo baten en lasten kerntaken' en 'Saldo baten en lasten overig' presenteren we het meerjarige saldo van alle inkomsten en uitgaven. In 2023 is het saldo van alle inkomsten en uitgaven -/- € 83,9 miljoen.
 • De tabel 'Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves' laat zien wat we de komende jaren per saldo toevoegen / onttrekken aan de reserves. In 2023 onttrekken we per saldo € 83,9 miljoen aan de reserves om het saldo van alle inkomsten en uitgaven te dekken. We benutten de komende jaren onze reserves om te kunnen investeren in de opgaven.
 • Met de tabel 'Geraamd resultaat' laten we zien wat we met de huidige vooruitzichten elk jaar overhouden. Dit komt overeen met de saldi in het budgettair perspectief.
 • Onderaan deze pagina staat tot slot een nadere uitsplitsing van en toelichting op de Algemene dekkingsmiddelen.

Saldo baten en lasten kerntaken

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten kerntaken
Bedragen x €1.000
Baten en lasten kerntaken Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 5.384 6.613 3.650 2.198 1.918 1.918
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 5.536 7.957 2.506 2.034 2.056 2.078
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 333 289 293 293 292 291
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 12.077 28.370 3.137 0 0 0
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten 6.911 7.279 7.876 7.664 7.664 7.664
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 30.242 50.508 17.462 12.188 11.929 11.950
02. Milieu en energie
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen 4.075 4.507 4.041 4.041 3.999 3.999
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 7.493 11.434 15.206 1.175 1.311 1.114
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 5.952 13.389 12.577 126 118 112
2.4 Een duurzaam landelijk gebied 1.230 1.167 322 0 0 0
2.66 Totaal personeelsgebonden kosten 6.436 6.976 3.150 2.474 2.433 2.433
Totaal 02. Milieu en energie 25.186 37.474 35.296 7.816 7.861 7.658
03. Vitaal platteland
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 24.232 33.607 32.378 30.861 30.039 30.812
3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur 1.873 4.352 3.271 1.093 1.093 1.093
3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van natuur en economie 5.328 4.858 4.721 4.014 3.802 3.802
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 5.056 5.327 3.007 208 208 208
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 38.236 89.234 71.491 80.441 67.218 60.974
3.66 Totaal personeelsgebonden kosten 10.008 11.664 13.877 12.881 12.243 12.243
Totaal 03. Vitaal platteland 84.732 149.042 128.744 129.498 114.603 109.131
04. Mobiliteit
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken 2.673 2.091 1.547 1.547 1.547 1.547
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 121.518 101.833 98.480 99.170 99.170 99.170
4.3 Vaker op de fiets 9.254 17.095 12.387 7.502 7.502 7.502
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 1.619 1.588 932 732 732 732
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 10.877 13.829 14.603 6.884 6.884 6.884
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 4.780 17.371 13.985 15.396 17.535 23.515
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 37.082 37.607 38.735 38.876 38.199 38.210
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten 13.175 13.043 12.768 12.572 12.532 12.532
Totaal 04. Mobiliteit 200.978 204.456 193.435 182.679 184.101 190.092
05. Regionale economie
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding 4.729 1.805 998 0 0 0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds 13.236 10.940 7.909 484 186 171
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie -142 3.337 2.125 523 327 331
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor 2.901 3.101 2.445 451 451 451
5.5 Innovatief bedrijfsleven 45.949 21.291 25.569 18.937 15.004 12.145
5.66 Totaal personeelsgebonden kosten 3.246 3.694 4.662 4.402 4.241 4.241
Totaal 05. Regionale economie 69.918 44.167 43.708 24.797 20.210 17.339
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst 6.413 6.624 5.398 5.398 5.399 5.399
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod 4.658 8.284 5.398 5.398 3.913 3.913
6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent 3.478 3.757 2.113 2.113 1.218 1.218
6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel 2.818 4.606 4.122 3.992 3.487 3.487
6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen 2.603 2.007 2.060 1.810 1.891 1.891
6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen 1.552 1.795 1.672 1.672 1.672 1.672
6.66 Totaal personeelsgebonden kosten 682 813 1.842 1.781 1.698 1.698
Totaal 06. Cultuur en sociale kwaliteit 22.204 27.886 22.606 22.165 19.279 19.279
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 510 1.158 1.101 456 456 456
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 1.263 1.751 1.894 1.342 1.342 1.342
7.3 Effectief eigen bestuur 3.362 5.320 5.531 5.399 5.399 5.399
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten 9.809 10.558 6.005 6.000 5.830 5.830
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur 14.945 18.786 14.532 13.198 13.027 13.027
Totaal Lasten 448.205 532.319 455.783 392.341 371.009 368.476
Baten
01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 6.309 8.005 1.083 2.441 2.441 2.441
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 4.677 3.724 1.111 1.131 1.153 1.175
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 287 246 240 234 226 218
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 1.018 1.708 0 0 0 0
Totaal 01. Ruimtelijke ordening en waterbeheer 12.292 13.684 2.434 3.806 3.821 3.835
02. Milieu en energie
2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid, en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen 496 234 241 241 241 241
2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst 5.604 2.132 6.761 597 762 55
2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem 702 812 136 113 93 78
Totaal 02. Milieu en energie 6.802 3.179 7.139 950 1.095 374
03. Vitaal platteland
3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit 322 787 807 687 687 687
3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem 647 1.729 798 0 0 0
3.5 Ontwikkelen: Ontwikkelopgave, Veenweideprogramma, Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof, Bossenstrategie 6.421 26.512 19.100 23.692 20.300 0
Totaal 03. Vitaal platteland 7.390 29.027 20.706 24.379 20.987 687
04. Mobiliteit
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken 993 485 0 0 0 0
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 69.153 36.507 44.424 44.424 44.424 44.424
4.3 Vaker op de fiets 541 0 0 0 0 0
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 133 0 0 0 0 0
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 2.963 1.362 1.082 0 0 0
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 0 1.180 0 0 0 0
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 691 377 388 388 388 388
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten 74 0 0 0 0 0
Totaal 04. Mobiliteit 74.548 39.911 45.894 44.812 44.812 44.812
05. Regionale economie
5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding 207 0 0 0 0 0
5.2 Regiodeals en Nationaal Groeifonds 8.773 6.505 5.727 0 0 0
5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie 152 461 0 0 0 0
5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor 0 14 0 0 0 0
5.5 Innovatief bedrijfsleven 26.889 322 100 100 100 100
Totaal 05. Regionale economie 36.021 7.302 5.827 100 100 100
06. Cultuur en sociale kwaliteit
6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod 618 508 333 333 0 0
07. Kwaliteit openbaar bestuur
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 51 390 120 0 0 0
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 85 83 84 84 84 84
7.3 Effectief eigen bestuur 133 42 42 42 42 42
Totaal 07. Kwaliteit openbaar bestuur 269 514 246 126 126 126
Totaal Baten 137.941 94.125 82.579 74.507 70.941 49.933

Toelichting saldo baten en lasten

Terug naar navigatie - Toelichting saldo baten en lasten

In bovenstaande tabel is het meerjarige verloop van de baten en lasten over de begrotingsjaren weergegeven. Het verschil tussen de ramingen in het voorliggende begrotingsjaar (2023) en het vorige begrotingsjaar (2022) is hoofdzakelijk te verklaren door:

 1. Incidentele bestedingen binnen projecten en programma’s. Grote incidentele programma’s als de Ontwikkelopgave en de investeringsprogramma’s binnen de KvO hebben veelal een meerjarig karakter. Afhankelijk van de fase waarin het project of programma zich bevindt (planfase / uitvoeringsfase / afrondingsfase) kunnen de ramingen per jaar verschillen. Hierdoor ontstaat meerjarig gezien vaak een wisselend uitgavenpatroon. Deze projecten en programma’s worden gedekt uit bestemmingsreserves. Bij de begroting actualiseren we de bestedingsritmes. Een overzicht van alle onttrekkingen uit reserves en de toelichtingen daarop, is terug te vinden in het onderdeel Financiën – ‘Reserves, voorzieningen, doeluitkeringen’.
 2. Incidentele bestedingen door specifieke uitkeringen (SPUK) van het Rijk. Het Rijk stelt voor verschillende beleidsprogramma’s incidentele middelen beschikbaar. De omvang van deze uitkeringen en onze bestedingen ten laste van deze SPUKs verschilt jaarlijks.
 3. Wijzigingen vanwege besluitvorming, met name de Perspectiefnota. Eventuele aanvullende middelen of bezuinigingen naar aanleiding van eerdere besluitvorming zijn verwerkt op de betreffende begrotingsposten. Veelal betreft het de verwerking van de besluitvorming bij de Perspectiefnota. Aanvullende wijzigingen die bij deze begroting worden verwerkt zijn opgenomen en toegelicht in het onderdeel Financiën - ‘Budgettair Perspectief’. 
 4. Indexering van budgetten. Jaarlijks indexeren we de structurele budgetten in de begroting aan de hand van de meest recente indexpercentages. Hierdoor wijzigt de omvang van de begroting jaar op jaar. 

Bij een aantal kerntaken is sprake van een verschil in de toegerekende personeelsgebonden lasten. Deze rekenen we toe op basis van de begrote personele inzet per kerntaak. In aanloop naar deze begroting hebben we de grondslag voor deze toedeling geactualiseerd en gedetailleerder vormgegeven. Dit leidt tot een zorgvuldigere en actuelere toerekening van de personeelslasten.

In totaliteit zijn de personeelslasten gestegen als gevolg van de recente CAO en de verschuiving van inhuur naar vast. Dit lichten we nader toe in het onderdeel Financiën – ‘Personeelsgebonden lasten’.

Om de ramingen over de verschillende begrotingsjaren het beste te kunnen vergelijken, verwijzen we u naar het onderdeel Financiën - ‘Structurele en incidentele baten en lasten’. Daaruit blijkt dat de meeste verschillen tussen begrotingsjaren veroorzaakt worden door fluctuerende incidentele lasten (zie punt 1 en 2 hiervoor). Verschillen in de structurele lasten worden hoofdzakelijk veroorzaakt door indexeringen en de verwerking van besluitvorming bij de Jaarrekening (resultaatbestemmingen) en Perspectiefnota (zie punt 3 en 4 hiervoor).

Saldo baten en lasten overig

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten overig
Bedragen x €1.000
Baten en lasten overig Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
10. Overhead
10.0 Bedrijfsvoering 26.795 29.878 30.339 30.193 28.989 29.070
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead 25.202 23.096 30.229 29.236 28.433 28.433
Totaal 10. Overhead 51.997 52.974 60.567 59.429 57.422 57.503
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen -804 -6.406 -3.808 -5.310 -5.404 -5.407
20.20 Onvoorzien 0 4.750 5.791 5.791 5.791 5.791
Totaal 20. Algemene dekkingsmiddelen -804 -1.656 1.983 481 387 384
Totaal Lasten 51.193 51.318 62.550 59.910 57.808 57.886
Baten
10. Overhead
10.0 Bedrijfsvoering 449 721 742 742 742 742
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead 2.104 95 97 97 97 97
Totaal 10. Overhead 2.553 815 840 840 840 840
20. Algemene dekkingsmiddelen
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 348.830 356.511 350.995 349.150 345.066 340.167
Totaal Baten 351.383 357.326 351.834 349.989 345.906 341.007

Saldo baten en lasten totaal

Terug naar navigatie - Saldo baten en lasten totaal
Bedragen x €1.000
Baten en lasten totaal Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten 499.398 583.637 518.334 452.251 428.817 426.362
Baten 489.324 451.451 434.413 424.496 416.847 390.940

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Terug naar navigatie - Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
Bedragen x €1.000
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
20.30 Mutaties algemene reserves
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 122.940 73.739 17.998 7.342 6.721 6.117
20.40 Mutaties bestemmingsreserves
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1 1.909 2.000 0 0 0 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2 403 0 0 0 0 0
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 66.976 17.105 15.250 14.500 13.750 13.000
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 31.493 48.910 27.370 22.855 23.405 23.405
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5 7.300 23.800 11.800 4.300 4.300 4.300
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 68.366 21.786 3.550 2.660 0 0
Totaal 20.40 Mutaties bestemmingsreserves 176.446 113.601 57.970 44.315 41.455 40.705
Totaal Lasten 299.386 187.340 75.968 51.657 48.175 46.821
Baten
20.30 Mutaties algemene reserves
20.30.1 Mutaties algemene reserves I 184.520 112.108 35.067 12.376 11.750 11.145
20.40 Mutaties bestemmingsreserves
20.40.1 Mutaties bestemmingsreserves KT 1 963 1.608 186 0 0 0
20.40.2 Mutaties bestemmingsreserves KT 2 1.451 7.505 8.373 506 506 1.015
20.40.3 Mutaties bestemmingsreserves KT 3 52.502 42.111 44.155 59.291 48.607 61.913
20.40.4 Mutaties bestemmingsreserves KT 4 10.546 22.091 5.918 10.987 10.407 10.738
20.40.5 Mutaties bestemmingsreserves KT 5 3.810 10.709 16.889 13.490 10.001 7.141
20.40.9 Mutaties reserve UKVO 90.105 123.393 49.301 7.982 3.709 9.579
Totaal 20.40 Mutaties bestemmingsreserves 159.377 207.417 124.821 92.256 73.229 90.386
Totaal Baten 343.896 319.526 159.888 104.631 84.979 101.531

Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen

De algemene dekkingsmiddelen bestaan uit:

 • Lokale heffingen: de inkomsten uit de door ons geheven opcenten op de motorrijtuigenbelasting.
 • Algemene uitkeringen: de inkomsten die we conform de circulaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het Provinciefonds ontvangen.
 • Dividend: dividend en winstuitkeringen van alle deelnemingen en daarnaast de rentebaten op de perpetuele obligaties van BNG Bank en de converteerbare lening aan Enexis.
 • Saldo financieringsfunctie: alle (rente)baten op uitzettingen. Voor zover de looptijd korter dan een jaar bedraagt, gaat het om (rente)baten op saldi van rekeningen-courant, spaarrekeningen en deposito’s via Schatkistbankieren. Op de kortlopende uitzettingen verwachten wij vanwege het ontbreken van enig rendement geen baten. Voor zover de looptijd 1 jaar of langer bedraagt, gaat het om (rente)baten op onze obligatieportefeuille. De ramingen vanaf 2023 zijn gebaseerd op de obligatieportefeuille eind juni 2022. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.
 • Overige algemene dekkingsmiddelen: alle nog te verdelen baten en lasten, exclusief de post onvoorzien en mutaties op de reserves.
Bedragen x €1.000
Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen Realisatie 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
20.00.3 Dividend -44 -20 4 4 4 4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 1.618 681 296 -110 -114 -117
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -2.378 -7.067 -4.108 -5.204 -5.294 -5.294
Totaal Lasten -804 -6.406 -3.808 -5.310 -5.404 -5.407
Baten
20.00.1 Lokale heffingen 116.064 115.500 115.500 115.500 119.000 119.000
20.00.2 Algemene uitkeringen 199.931 200.952 230.308 230.308 223.038 218.438
20.00.3 Dividend 19.693 23.363 12.472 12.034 12.034 12.034
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 13.142 4.496 2.420 1.013 700 401
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen 0 12.200 -9.706 -9.706 -9.706 -9.706
Totaal Baten 348.830 356.511 350.995 349.150 345.066 340.167