193.435 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 4: Mobiliteit

Kerntaak 4: Mobiliteit

193.435 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Reizen naar, door en vanuit Overijssel moet gemakkelijk zijn. Dat valt of staat met een passende mobiliteitsmix over weg, spoor en water; de juiste modaliteit op het juiste moment. Hoe die mix er precies uit moet zien, kan veranderen. Bijvoorbeeld vanwege ontwikkelingen bij andere opgaven, zoals wonen. Ook de coronacrisis heeft hier (voorlopig) plotseling een ander licht op geworpen: we werken meer thuis, het aantal reizigers in het OV was ineens flink afgenomen en de spits kent minder pieken. Dit stelt ons voor nieuwe uitdagingen en het biedt ook kansen. We kijken vooruit naar dat wat nodig is voor een goed bereikbaar Overijssel, in relatie tot onze andere opgaven.

Goede bereikbaarheid is een voorwaarde voor (economische) ontwikkeling en draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. In de Omgevingsvisie en de Koersdocumenten fiets, OV, auto en goederenvervoer is de koers bepaald voor acties op het gebied van mobiliteit. Aan de hand van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO, 2018) maken wij per verbinding de afweging tussen mogelijke investeringen in weginfrastructuur, OV en/of fiets.

We voeren de wettelijke regie en coördineren de inbreng van alle betrokken partijen binnen het beleidsveld mobiliteit. Als beheerder van provinciale (vaar)wegen werken we aan een veilig en goed onderhouden (vaar-) wegennet. Maar hoe goed de wegen ook zijn, veiligheid heeft steeds meer te maken met gedrag. Daarom stimuleren we veilig gedrag van weggebruikers.

Wij blijven inzetten op duurzaam Openbaar Vervoer en stimulering van fietsgebruik naast een betere autobereikbaarheid. Dat draagt tevens bij aan schonere lucht en daarmee aan een gezonder leefmilieu. We stimuleren het maken van bewuste, duurzame en slimme keuzes en combinaties van de verschillende manieren om je te verplaatsen.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

Terug naar navigatie - 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken

We optimaliseren de (benutting van) vervoersystemen en netwerken. Op basis van de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) maken we keuzes ten aanzien van de kwaliteitsniveaus van onze infrastructuur. In onze mobiliteitsaanpak zetten we met gemeenten en partners in op gedragsbeïnvloeding en een betere onderlinge aansluiting van verschillende vervoerswijzen voor personen en goederen (4.1.2). Voor een betere bereikbaarheid stimuleren we het bewust kiezen of, hoe, en op welk tijdstip men zich verplaatst. Ook het slim combineren van systemen en netwerken draagt bij aan optimale bereikbaarheid (4.1.3 en 4.1.4). 

4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Terug naar navigatie - 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer

Als opdrachtgever voor het regionale openbaar vervoer verlenen wij OV-concessies voor bus en trein. Wij zetten in op kwaliteitsverbetering en het overstappen op schone energie in het openbaar vervoer. Daarvoor stemmen we het vervoersaanbod af op de vraag, versterken het kernnet en vinden alternatieven voor de nog overblijvende vraag naar vervoer. We stimuleren en realiseren maatregelen om het trein- en busvervoer te verbeteren en duurzamer te maken (4.2.3 t/m 4.2.6). We werken mee aan het Rijksprogramma ‘Toekomstbeeld OV 2040’ en behartigen daarin de belangen van Overijssel. We werken aan gezamenlijke kennisontwikkeling (4.2.1).

4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Terug naar navigatie - 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek

Met onze partners (4.4.1) werken we aan efficiënt (4.4.2)  en schoon (4.4.3) goederenvervoer. Dat vergroot de bereikbaarheid, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de logistieke sector. We zorgen voor een optimale bereikbaarheid van de logistieke hotspots in Overijssel zodat ze goed kunnen opereren op de Europese corridors (4.4.4). 

4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Terug naar navigatie - 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis

Verkeersveiligheid is essentieel voor het welzijn in Overijssel. Op basis van het landelijke Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 dragen wij bij aan de ambitie ‘0 verkeersslachtoffers in 2050’. Dat doen we door gedragsbeïnvloeding (4.5.2) en door het veiliger maken van het wegennetwerk (4.5.1).

4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Terug naar navigatie - 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer

Goede en veilige bereikbaarheid voor het autoverkeer van en naar stedelijke netwerken en streekcentra is van groot belang voor onze economie. Vanuit de Integrale Netwerkvisie Overijssel (INO) hebben we onze wegenvisie met de andere wegbeheerders uitgewerkt in de rapporten 'Referentiekader economische bereikbaarheid Kernnet auto Overijssel' en 'Aanpak knelpunten'. Deze werken wij uit in een uitvoeringsagenda / actieprogramma wegen (4.6.1 t/m 4.6.11).

4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur

Wij werken aan de instandhouding van onze provinciale infrastructuur (4.7.1). Wij houden daarbij rekening met verkeersveiligheid, doorstroming, leefbaarheid en het milieu. (4.7.2 en 4.7.3). Daarnaast voeren wij de Schaderegeling Kanaal Almelo de Haandrik uit.

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2023
Lasten
4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken 1.547
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.1 Transities Openbaar Vervoer 760
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 97.570
4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede 150
Totaal 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer 98.480
4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO) 200
4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk 732
Totaal 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek 932
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 14.525
4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur 21.763
4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur 1.242
4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik 1.204
Totaal 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur 38.735
4.3 Vaker op de fiets
4.3.1 Stimuleren fietsgebruik 12.387
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 9.823
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 4.780
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 14.603
4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid 5.215
4.6.3 N35 – Lopende projecten 2.067
4.6.6 N307 89
4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten 6.614
Totaal 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer 13.985
4.66 Totaal personeelsgebonden kosten
4.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 12.768
Totaal Lasten 193.435
Baten
4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein 44.424
4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur 388
4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid 1.082
4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid 0
Totaal 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis 1.082
Totaal Baten 45.894