Sitemap

 1. Blz. 1 Begroting 2023
  1. Blz. 2 Begroting 2023
  2. Blz. 3 Kerntaken
   1. Blz. 4 Inleiding en statenvoorstel
    1. Blz. 5 Inleiding
    2. Blz. 6 Krachtige economie
    3. Blz. 7 Energietransitie
    4. Blz. 8 Aantrekkelijk wonen en ruimte
    5. Blz. 9 Hitte, droogte en wateroverlast
    6. Blz. 10 Goede bereikbaarheid
    7. Blz. 11 Vitaal landelijk gebied
    8. Blz. 12 Samenleven in Overijssel
    9. Blz. 13 Financiën
    10. Blz. 14 Statenvoorstel
   2. Blz. 15 Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer
    1. Blz. 16 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 17 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 18 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 19 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
      1. Blz. 20 1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid
      2. Blz. 21 1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid
      3. Blz. 22 1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda
      4. Blz. 23 1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium
      5. Blz. 24 1.1.5 Programma Omgevingswet
     2. Blz. 25 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
      1. Blz. 26 1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit
      2. Blz. 27 1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater
      3. Blz. 28 1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst
      4. Blz. 29 1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast
      5. Blz. 30 1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water
      6. Blz. 31 1.2.7 IJsseldelta programma
     3. Blz. 32 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag
      1. Blz. 33 1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's
      2. Blz. 34 1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad
     4. Blz. 35 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
      1. Blz. 36 1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050
      2. Blz. 37 1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail
      3. Blz. 38 1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland
      4. Blz. 39 1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen
    4. Blz. 40 Financiën
   3. Blz. 41 Kerntaak 2: Milieu en energie
    1. Blz. 42 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 43 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 44 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 45 2.1 De kwaliteit van bodem, lucht, geluid en milieu(veiligheid) voldoet aan wettelijke eisen
      1. Blz. 46 2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid
      2. Blz. 47 2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu
      3. Blz. 48 2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)
      4. Blz. 49 2.1.4 Monitoring en evaluatie milieu en gezondheid
     2. Blz. 50 2.2 Milieuproblemen zijn gesaneerd of beheerst
      1. Blz. 51 2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties
      2. Blz. 52 2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken
      3. Blz. 53 2.2.3 Beheer nazorgfonds
     3. Blz. 54 2.3 Een robuust en duurzaam energiesysteem
      1. Blz. 55 2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie
      2. Blz. 56 2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel
      3. Blz. 57 2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)
     4. Blz. 58 2.4 Een duurzaam landelijk gebied
      1. Blz. 59 2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven
    4. Blz. 60 Financiën
   4. Blz. 61 Kerntaak 3: Vitaal platteland
    1. Blz. 62 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 63 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 64 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 65 3.1 Beschermen: behouden en vergroten van biodiversiteit
      1. Blz. 66 3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap
      2. Blz. 67 3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap
      3. Blz. 68 3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000
      4. Blz. 69 3.1.4 Beheer natuurterreinen
      5. Blz. 70 3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied
      6. Blz. 71 3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit
      7. Blz. 72 3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap
     2. Blz. 73 3.2 Beleven: een versterkte verbondenheid van mensen met natuur
      1. Blz. 74 3.2.1 Beheer landschap
      2. Blz. 75 3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen
     3. Blz. 76 3.3 Benutten: een duurzaam samengaan van mensen met natuur
      1. Blz. 77 3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof
      2. Blz. 78 3.3.2 Nationale parken
      3. Blz. 79 3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken
      4. Blz. 80 3.3.4 Faunabeheer
      5. Blz. 81 3.3.5 Invasieve exoten
     4. Blz. 82 3.4 Ontwikkelen: een toekomstbestendig landbouw- en voedselsysteem
      1. Blz. 83 3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw
      2. Blz. 84 3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food
      3. Blz. 85 3.4.3 Landbouwstructuurversterking
     5. Blz. 86 3.5 Ontwikkelen: Transitie naar een toekomstbestendig landelijk gebied
      1. Blz. 87 3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland
      2. Blz. 88 3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel
      3. Blz. 89 3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten
      4. Blz. 90 3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof
      5. Blz. 91 3.5.5 Bossenstrategie en boscompensatie
      6. Blz. 92 3.5.6 Provinciaal programma landelijk gebied
    4. Blz. 93 Financiën
   5. Blz. 94 Kerntaak 4: Mobiliteit
    1. Blz. 95 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 96 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 97 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 98 4.1 Slimme combinatie van systemen en netwerken
      1. Blz. 99 4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit
      2. Blz. 100 4.1.2 Regionale Mobiliteitsaanpak
      3. Blz. 101 4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken
      4. Blz. 102 4.1.4 Slimmer maken van systemen en netwerken
     2. Blz. 103 4.2 Toekomstbestendig en duurzaam openbaar vervoer
      1. Blz. 104 4.2.1 Transities Openbaar Vervoer
      2. Blz. 105 4.2.2 Verduurzamen spoorlijnen
      3. Blz. 106 4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein
      4. Blz. 107 4.2.4 Verbeteren infrastructuur openbaar vervoer
      5. Blz. 108 4.2.6 Spoor Zwolle - Enschede
     3. Blz. 109 4.3 Vaker op de fiets
      1. Blz. 110 4.3.1 Stimuleren fietsgebruik
      2. Blz. 111 4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk
     4. Blz. 112 4.4 Robuuste, slimme en duurzame logistiek
      1. Blz. 113 4.4.1 Port of Logistics Overijssel(POLO)
      2. Blz. 114 4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)
      3. Blz. 115 4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer
      4. Blz. 116 4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk
     5. Blz. 117 4.5 Iedereen elke dag veilig thuis
      1. Blz. 118 4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid
      2. Blz. 119 4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid
     6. Blz. 120 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer
      1. Blz. 121 4.6.1 A1
      2. Blz. 122 4.6.10 Infrastructurele maatregelen bereikbaarheid
      3. Blz. 123 4.6.12 Vloedbeltverbinding
      4. Blz. 124 4.6.2 A28
      5. Blz. 125 4.6.3 N35 – Lopende projecten
      6. Blz. 126 4.6.4 N35 – Marsroute
      7. Blz. 127 4.6.5 N50
      8. Blz. 128 4.6.6 N307
      9. Blz. 129 4.6.7 Vechtdalverbinding (N340/N377 en N48)
      10. Blz. 130 4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie overige projecten
     7. Blz. 131 4.7 Goed functionerende provinciale infrastructuur
      1. Blz. 132 4.7.1 Beheer provinciale infrastructuur
      2. Blz. 133 4.7.2 Groot onderhoud provinciale infrastructuur
      3. Blz. 134 4.7.3 Vervangen provinciale infrastructuur
      4. Blz. 135 4.7.4 Aanpak schades langs Kanaal Almelo de Haandrik
    4. Blz. 136 Financiën
   6. Blz. 137 Kerntaak 5: Regionale economie
    1. Blz. 138 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 139 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 140 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 141 5.1 Arbeidsmarkt en onderwijs in verbinding
      1. Blz. 142 5.1.1 Arbeidsmarkt en onderwijs
     2. Blz. 143 5.2 Regiodeals
      1. Blz. 144 5.2.1 Regio Deal Twente
      2. Blz. 145 5.2.2 Regio Deal Zwolle
      3. Blz. 146 5.2.3 Cleantech Regio
      4. Blz. 147 5.2.4 Meerjarenprogramma Leefbaar Giethoorn
      5. Blz. 148 5.2.5 Nationaal Groeifonds
     3. Blz. 149 5.3 Aantrekkelijke vestigingslocatie
      1. Blz. 150 5.3.1 Werklocaties: basis op orde
      2. Blz. 151 5.3.2 Werklocaties provinciale participaties
      3. Blz. 152 5.3.3 Topwerklocaties
      4. Blz. 153 5.3.4 Internationaliseren
     4. Blz. 154 5.4 Vrijetijdseconomie als banenmotor
      1. Blz. 155 5.4.1 Gastvrij Overijssel
      2. Blz. 156 5.4.2 Festivals en evenementen
     5. Blz. 157 5.5 Krachtig MKB
      1. Blz. 158 5.5.1 Basisinfrastructuur en innovatie
      2. Blz. 159 5.5.2 Bevorderen innovatie en ondernemerschap
      3. Blz. 160 5.5.3 Europese programma’s
      4. Blz. 161 5.5.4 Verstrekken risicokapitaal
      5. Blz. 162 5.5.5 Circulaire economie
    4. Blz. 163 Financiën
   7. Blz. 164 Kerntaak 6: Cultuur en sociale kwaliteit
    1. Blz. 165 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 166 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 167 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 168 6.1 Cultureel erfgoed met waarde voor de toekomst
      1. Blz. 169 6.1.1 Materieel erfgoed
      2. Blz. 170 6.1.2 Immaterieel erfgoed
     2. Blz. 171 6.2 Breed en professioneel cultureel aanbod
      1. Blz. 172 6.2.1 Een basis voor cultureel aanbod
      2. Blz. 173 6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen
     3. Blz. 174 6.3 Cultuur voor iedereen en kansen voor talent
      1. Blz. 175 6.3.1 Cultuur is jong geleerd en meedoen is de kunst
      2. Blz. 176 6.3.3 Talent heeft de toekomst
     4. Blz. 177 6.4 Toekomstbestendige bibliotheken in Overijssel
      1. Blz. 178 6.4.1 Een leven lang lezen èn leren
     5. Blz. 179 6.5 Vitale en gezonde Overijsselaars die meer bewegen
      1. Blz. 180 6.5.1 Overijsselaars bewegen een leven lang
      2. Blz. 181 6.5.2 Iedereen doet mee
      3. Blz. 182 6.5.4 Verbetering van gezondheid voor iedereen
     6. Blz. 183 6.6 Een sterk zelforganiserend vermogen
      1. Blz. 184 6.6.1 Duurzame en eigentijdse voorzieningen en diensten
      2. Blz. 185 6.6.2 Versterking maatschappelijke initiatieven en inzet vrijwilligers
    4. Blz. 186 Financiën
   8. Blz. 187 Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur
    1. Blz. 188 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 189 Overijssel in cijfers
    3. Blz. 190 Dit is wat wij doen
     1. Blz. 191 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
      1. Blz. 192 7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking
      2. Blz. 193 7.1.2 Interbestuurlijk toezicht
      3. Blz. 194 7.1.3 Financieel toezicht
      4. Blz. 195 7.1.4 Archieftoezicht
      5. Blz. 196 7.1.5 Ondermijning
      6. Blz. 197 7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning
     2. Blz. 198 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
      1. Blz. 199 7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling
      2. Blz. 200 7.2.2 Trendbureau Overijssel
      3. Blz. 201 7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse
      4. Blz. 202 7.2.4 Eigentijdse invulling participatie
     3. Blz. 203 7.3 Effectief eigen bestuur
      1. Blz. 204 7.3.1 Samenwerking met partners
      2. Blz. 205 7.3.2 Lobby en relatiebeheer
      3. Blz. 206 7.3.3 Communicatie
      4. Blz. 207 7.3.4 Bezwaar en beroep
      5. Blz. 208 7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS
    4. Blz. 209 Financiën
   9. Blz. 210 Overhead, financiering en dekkingsmiddelen
    1. Blz. 211 Financiën
  3. Blz. 212 Paragrafen
   1. Blz. 213 Provinciale heffingen
    1. Blz. 214 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 215 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 216 Provinciale heffingen
    4. Blz. 217 Toelichting opbrengsten heffingen
    5. Blz. 218 Kwijtscheldingsbeleid
    6. Blz. 219 Opcenten motorrijtuigenbelasting per provincie
    7. Blz. 220 Kostendekkenheid heffingen
   2. Blz. 221 Weerstandsvermogen
    1. Blz. 222 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 223 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 224 Benodigde weerstandscapaciteit
    4. Blz. 225 Grootste risico's weerstandscapaciteit
    5. Blz. 226 Beschikbare weerstandscapaciteit
    6. Blz. 227 Ratio weerstandsvermogen
    7. Blz. 228 Financiele kengetallen
    8. Blz. 229 Definities kengetallen
   3. Blz. 230 Kapitaalgoederen
    1. Blz. 231 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 232 Provinciale infrastructuur
    3. Blz. 233 Areaalgegevens en kwaliteitsniveau provinciale infrastructuur
    4. Blz. 234 Provinciale gebouwen
   4. Blz. 235 Investeringen
    1. Blz. 236 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 237 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 238 Provinciale infrastructuur
    4. Blz. 239 Provinciale gebouwen
    5. Blz. 240 ICT
    6. Blz. 241 Financieel totaaloverzicht investeringen
   5. Blz. 242 Financiering
    1. Blz. 243 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 244 Liquiditeitspositie
    3. Blz. 245 Obligatieportefeuille
    4. Blz. 246 Uitgezette middelen vanuit de publieke taak
    5. Blz. 247 Beheersing renterisico's
    6. Blz. 248 Renteresultaat
    7. Blz. 249 EMU-saldo
   6. Blz. 250 Bedrijfsvoering
    1. Blz. 251 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 252 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 253 Actualiteiten
   7. Blz. 254 Verbonden Partijen
    1. Blz. 255 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 256 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 257 Risico's
    4. Blz. 258 Verbonden Partijen
     1. Blz. 259 Gemeenschappelijke regelingen
      1. Blz. 260 Bedrijfsvoeringsorganisatie Shared Service Centrum ONS (SSC ONS) (Zwolle)
      2. Blz. 261 Openbaar lichaam Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) (Zwolle)
      3. Blz. 262 Openbaar lichaam Omgevingsdienst Twente (ODT) (Almelo)
      4. Blz. 263 Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT) (Almelo)
      5. Blz. 264 Openbaar lichaam Technology Base (Enschede)
     2. Blz. 265 Overige verbonden partijen
      1. Blz. 266 Fonds nazorg gesloten stortplaatsen Overijssel (Nazorgfonds) (Zwolle)
     3. Blz. 267 Stichtingen en verenigingen
      1. Blz. 268 Interprovinciaal Overleg (IPO) (’s-Gravenhage)
     4. Blz. 269 Vennootschappen en coöperaties
      1. Blz. 270 BNG Bank N.V. (’s-Gravenhage)
      2. Blz. 271 Coöperatie Samenwerkingsverband DOVA U.A. (Utrecht)
      3. Blz. 272 CSV Amsterdam B.V. ('s Hertogenbosch)
      4. Blz. 273 Energiefonds Overijssel B.V. (Zwolle)
      5. Blz. 274 Enexis Holding N.V. (’s-Hertogenbosch)
      6. Blz. 275 Herstructureringsmaatschappij Overijssel N.V. (Zwolle)
      7. Blz. 276 Innovatiefonds Overijssel I (Zwolle)
      8. Blz. 277 Innovatiefonds Overijssel II (Zwolle)
      9. Blz. 278 Ontwikkelingsmaatschappij Oost NL (Apeldoorn)
      10. Blz. 279 Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. (’s-Hertogenbosch)
      11. Blz. 280 SPV Hengelo B.V. (Enschede)
      12. Blz. 281 Vitens N.V. (Zwolle)
      13. Blz. 282 Wadinko N.V. (Zwolle)
    5. Blz. 283 Financiële tabel
   8. Blz. 284 Grondbeleid
    1. Blz. 285 Dit is hoe wij denken
    2. Blz. 286 Dit is wat wij doen
    3. Blz. 287 Verloopoverzicht grondbezit
  4. Blz. 288 Financiën
   1. Blz. 289 Budgettair perspectief
    1. Blz. 290 Inleiding
    2. Blz. 291 Budgettair perspectief 2023 - 2026
    3. Blz. 292 Mutaties budgettair perspectief
   2. Blz. 293 Meerjarig overzicht van baten en lasten
    1. Blz. 294 Inleiding
    2. Blz. 295 Saldo baten en lasten kerntaken
    3. Blz. 296 Toelichting saldo baten en lasten
    4. Blz. 297 Saldo baten en lasten overig
    5. Blz. 298 Saldo baten en lasten totaal
    6. Blz. 299 Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves
    7. Blz. 300 Geraamd resultaat
    8. Blz. 301 Uitsplitsing algemene dekkingsmiddelen
   3. Blz. 302 Structurele en incidentele baten en lasten
    1. Blz. 303 Inleiding en spelregels
    2. Blz. 304 Structurele en incidentele lasten en baten
    3. Blz. 305 Structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves
   4. Blz. 306 Balans
    1. Blz. 307 Inleiding
    2. Blz. 308 Overzicht balans - activa
    3. Blz. 309 Toelichtingen mutaties activa 2023
    4. Blz. 310 Overzicht balans - passiva
    5. Blz. 311 Toelichtingen mutaties passiva 2023
   5. Blz. 312 Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen
    1. Blz. 313 Inleiding
    2. Blz. 314 Spelregels
    3. Blz. 315 Reserves
    4. Blz. 316 Voorzieningen
    5. Blz. 317 Doeluitkeringen
   6. Blz. 318 Personeelsgebonden lasten
    1. Blz. 319 Ontwikkelingen
    2. Blz. 320 Salarissen en personeelsgebonden kosten
    3. Blz. 321 Formatieontwikkeling
  5. Blz. 322 Organisatie
   1. Blz. 323 Organisatie
    1. Blz. 324 Provinciale staten
    2. Blz. 325 Gedeputeerde staten
    3. Blz. 326 Ambtelijke organisatie
  6. Prestaties
  7. Zoeken
  8. Publicatie bijlagen
  9. Contact
  10. PrivacyStatement
  11. Sitemap