Investeringen

Investeringen

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

In het kader van onze provinciale opgaven houden wij de provinciale infrastructuur en gebouwen (zie paragraaf kapitaalgoederen) en onze ICT voorzieningen (zie paragraaf bedrijfsvoering) in stand door tijdig vervangingsinvesteringen uit te voeren en eventueel nieuwe investeringen te doen.

Provinciale Staten stelt de investeringskredieten vast. De bijbehorende kapitaallasten verwerken wij in de Begroting conform de uitgangspunten in de financiële verordening, waaronder de daarin opgenomen afschrijvingstermijnen.

Reserve Dekking Kapitaallasten
Vanaf 2017 moeten op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) investeringen in provinciale infrastructuur (investeringen met maatschappelijk nut) geactiveerd en afgeschreven worden. Provinciale Staten heeft besloten de bestemmingsreserve Reserve dekking kapitaallasten activa (RDKA) in te stellen voor dekking van de kapitaallasten van deze investeringen.

Op het moment van investeren reserveren wij een bedrag ter hoogte van de investering in de RDKA. Van daaruit dekken we de structurele kapitaallasten. Voor investeringen die via deze reserve lopen wordt dus vooraf de volledige dekking van toekomstige kapitaallasten geregeld.

Nieuwe investeringen in eigen infrastructuur
Bij de Perspectiefnota 2022 heeft Provinciale Staten de uitgangspunten voor investeringen in provinciale infrastructuur vastgesteld. In de kern betekenen de uitgangspunten dat alle vervangingsinvesteringen (met een maatschappelijk nut) en lopende investeringen via de RDKA blijven lopen. Voor nieuwe investeringen in eigen infrastructuur hanteren we de ‘directe afschrijvingsmethodiek’. De afschrijvingen komen dan direct ten laste van de meerjarige structurele begroting. 

In het budgettair perspectief willen we zicht houden op de structurele lasten die gepaard zullen gaan met toekomstige, geplande investeringen. Daarom nemen we bij nieuwe investeringen waarvan de afronding (en dus de structurele afschrijvingslasten) buiten de vierjarige scope van het budgettair perspectief liggen, een structurele reservering op in het laatste jaar van het budgettair perspectief. Daartegenover ramen we een incidentele vrijval zolang de afschrijving niet loopt. Zo kan op een realistisch structureel saldo worden gestuurd.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

In deze paragraaf geven wij een totaaloverzicht van de investeringen in de materiële vaste activa en de wijze waarop wij de bijbehorende kapitaallasten verwerken in onze begroting. Wij investeren in provinciale infrastructuur, provinciaal vastgoed en ICT.

Investeringen
Investering Beleidsdoel Dekking
Provinciale infrastructuur
Vervangingsinvesteringen 4.7 Goed functionerende infrastructuur Via RDKA
Lopende nieuwe investeringen 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Via RDKA
Nieuwe investeringen (vanaf Perspectiefnota 2022) 4.6 Goede bereikbaarheid voor wegverkeer Structurele last in begroting
Investeringen in economisch nut 4.7. Goed functionerende infrastructuur Structurele last in begroting
Provinciale gebouwen
10.0 Overhead Structurele last in begroting
ICT
10.0 Overhead Structurele last in begroting

Provinciale infrastructuur

Terug naar navigatie - Provinciale infrastructuur

Ten aanzien van provinciale infrastructuur is er sprake van twee type investeringen: vervangingsinvesteringen en nieuwe investeringen. Vanwege het uitgangspunt om bij nieuwe investeringen in eigen infrastructuur de directe afschrijvingssystematiek te hanteren maken we voor nieuwe investeringen onderscheid tussen lopende en nieuwe investeringen.

Vervangingsinvesteringen (activa met maatschappelijk nut)
We voeren de vervangingsinvesteringen uit conform het Beheerplan Infrastructurele Kapitaalgoederen 2020-2023. Voor vervangingsinvesteringen storten we jaarlijks € 8 miljoen inclusief jaarlijkse indexering vanaf 2022 in de RDKA ter dekking van de kapitaallasten. Dit bedrag is jaarlijks gemiddeld beschikbaar voor vervangingsinvesteringen. 

Vervangingsinvesteringen (activa met economisch nut)
We doen voor het onderhoud van onze (vaar)wegen ook vervangingsinvesteringen voor activa met een economisch nut. Daar vallen onder andere de zoutstrooiers en het werkschip De Buffel onder.  In 2023 gaat het om een investering voor de zoutstrooiers van € 344.000 en voor het werkschip De Buffel € 302.000.

Lopende investeringen 
In de RDKA is daarnaast in totaal ruim € 304 miljoen beschikbaar voor investeringen die voor 2021 in gang zijn gezet . In het totaaloverzicht hieronder is weergegeven hoeveel daarvan de komende jaren wordt geïnvesteerd. De bijlage ‘Investeringsprojecten (water)wegen en kunstwerken’ (te vinden onder de ‘bijlagen-knop’  rechtsboven) geeft een uitgebreidere weergave.  

Nieuwe investeringen
Conform de uitgangspunten investeringen in infrastructuur verwerken wij de kapitaallasten van nieuwe investeringen in infrastructuur vanaf 2022 structureel in de Begroting. Bij de Perspectiefnota 2022 is besloten deze systematiek toe te passen. In het totaaloverzicht hieronder is weergegeven welke investeringen dit zijn.

Provinciale gebouwen

Terug naar navigatie - Provinciale gebouwen

Zoals beschreven in de paragraaf kapitaalgoederen hebben we een meerjarig onderhoudsplan en vervangingsplan voor zowel het provinciehuis als de overige provinciale gebouwen. In 2022 stonden een groot aantal investeringen gepland in het kader van TOP werken (tijd,- omgevings en plaatsbewust werken). Beleids- en besluitvormingsprocessen vergen echter meer tijd, mede door gewijzigde werk- en reispatronen als gevolg van corona. Dit betekent dat voorgenomen investeringen worden uitgesteld naar volgende jaren. Deze ontwikkeling is nog niet in onderstaande tabel meegenomen. In Monitor 2022-II informeren wij u over de gewijzigde investeringsbegroting ten aanzien van onze provinciale gebouwen. 

In aansluiting op de paragraaf kapitaalgoederen beperken we ons in deze paragraaf tot de investeringen in het provinciaal vastgoed. We investeren echter ook in facilitaire zaken zoals meubilair. In totaal is in 2022 een investeringsbedrag van € 4,4 miljoen geraamd.

ICT

Terug naar navigatie - ICT

Onze investeringen in ICT  (structureel ruim € 1 miljoen) werden tot 2020 afgeschreven in een periode van vier jaar.  Onze ICT-investeringen worden gedaan door SSC-Ons en andere leveranciers van hard- en software. Het eigenaarschap blijft ook bij SSC-Ons en overige leveranciers. Door gewijzigde BBV-regelgeving mogen wij de investeringen niet langer opnemen op de balans en in vier jaar afschrijven. De investeringen komen direct ten laste van de exploitatie in het betreffende jaar. De investeringsbudgetten zijn daarom bij Monitor 2021-II omgezet in exploitatiebudgetten. 

Financieel totaaloverzicht investeringen

Terug naar navigatie - Financieel totaaloverzicht investeringen
Investeringen in Materiële vaste activa (x € 1 miljoen)
Totaal Bijdrage Bijdrage Realisatie Begroting Begroting Meerjarenraming
budget provincie derden 2017-2021 2022 2023 2024 2025 2026
Provinciale infrastructuur
- Lopende nieuwe investeringen (incl. nieuwe investeringen *) 304,4 325,3 -20,9 223,8 40,9 33,9 4,2 1,7 0,0
- Vervangingsinvesteringen 113,2 114,6 -1,4 55,7 21,2 14,0 5,4 8,4 8,4
*) Nieuwe investeringen
- Faunaknelpunten 3,5 0,3 3,2
- Bedienbare bruggen 1,9 1,9 1,9
- Nieuwe provinciale fietspaden** 0,6 0,6
- Vervanging Zwartewaterbrug** 1,2 0,1 0,6 0,6
- Aanleg Vloedbeltverbinding** 0,8 0,8
- Investeringen met economisch nut 3,3 3,3 0,8 0,8 0,6 0,3 0,3 0,3
Provinciale gebouwen
- Provinciehuis 23,7 3,2 13,0 3,8 1,7 0,7 1,3
- Overige gebouwen 3,1 1,0 0,3 0,0 0,5 1,0 0,3
ICT
- ICT 2,6 2,6
458,3 445,0 -22,3 287,1 80,4 56,1 12,2 12,1 10,3
** Voor de nieuwe investeringen in fietspaden, de Zwartewaterbrug en de Vloedbeltverbinding zijn naast bovengenoemde (voorbereidings-)budgetten, structurele reserveringen opgenomen voor de dekking van de kapitaallasten en het beheer van onderhoud. Uw Staten besluit nog over de definitieve (omvang van de) investering.