Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Reserves, voorzieningen en doeluitkeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Een belangrijk onderdeel van het provinciale vermogen wordt gevormd door reserves, voorzieningen en doeluitkeringen.

Reserves worden gevormd voor:

  • Het opvangen van algemene risico’s (bufferfunctie van de algemene reserves).
  • Toekomstige besteding aan een van te voren bepaald doel (bestemmingsreserves).


Voorzieningen worden gevormd voor:

  • Min of meer onzekere verplichtingen die te zijner tijd tot schulden kunnen worden.
  • Schattingen van de lasten voortvloeiend uit risico’s die samenhangen met de bedrijfsvoering (zoals rechtsgedingen en reorganisaties).
  • Egalisatie van de in de tijd onregelmatig gespreide lasten (zoals groot onderhoud).


Doeluitkeringen worden gevormd door:

  • Niet bestede middelen afkomstig van Europese en Nederlandse overheidslichamen, die krachtens het BBV niet meer als voorziening maar als overlopend passief op de balans worden opgenomen.

Spelregels

Terug naar navigatie - Spelregels

Het kader voor de reserves, voorzieningen en doeluitkeringen van de provincie Overijssel wordt gevormd door de Nota reserves, voorzieningen & doeluitkeringen provincie Overijssel 2021 (PS/2021/0127125, zie >>). Dit kader bewerkstelligt een doelmatige en doeltreffende omgang met de betreffende onderdelen en zorgt ervoor dat de uitvoering van het provinciaal beleid adequaat wordt ondersteund. Ook zorgt een eenduidig kader voor inzicht in de vermogensopbouw en het weerstandsvermogen.

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Bedragen x €1.000
Reserves Stand per 1-1-2023 Toevoeging Rente Onttrekking Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025 Eindsaldo 2026
Algemene reserves
Algemene risicoreserve 77.691 0 0 -10.000 67.691 67.691 67.691 67.691
Algemene reserve 62.191 11.690 0 -12.126 61.755 61.755 61.755 61.755
Algemene reserve egalisatie plafond BCF 10.691 0 0 0 10.691 10.691 10.691 10.691
Algemene reserve Kwaliteit van Overijssel 32.796 375 0 -375 32.796 32.796 32.796 32.796
Algemene reserve grondzaken 73.557 77 0 -10.000 63.634 55.311 46.988 38.665
Algemene financieringsreserve 424.139 5.854 0 -2.565 427.428 430.717 434.011 437.305
Totaal Algemene reserves 681.065 17.996 0 -35.066 663.995 658.961 653.932 648.903
Bestemmingsreserves
Reserve Europese programma's 36.207 11.800 0 -16.889 31.118 21.927 16.226 13.385
Reserve provinciale infrastructuur 416 0 0 0 416 416 416 416
Reserve waterwegen 2.150 0 0 -1.285 865 0 0 0
Reserve bodemsanering 16.561 0 0 -8.558 8.003 7.497 6.991 5.977
Reserve uitvoering Kwaliteit van Overijssel 125.842 3.550 0 -49.302 80.090 74.769 71.060 61.482
Uitvoeringsreserve Natuurnetwerk Nederland 236.774 15.250 0 -44.155 207.869 163.078 128.222 79.310
Reserve afrekening pMJP/ILG 2.043 0 0 0 2.043 2.043 2.043 2.043
Reserve dekking kapitaallasten activa 327.344 12.370 0 -2.900 336.814 335.944 335.339 334.404
Reserve mobiliteitsprogramma's verkeer en vervoer 44.392 0 0 -1.734 42.658 41.261 39.864 38.467
Reserve openbaar vervoer 30.000 0 0 0 30.000 30.000 30.000 30.000
Reserve drinkwater 689 0 0 0 689 689 689 689
Reserve Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 3.488 0 0 0 3.488 3.488 3.488 3.488
Reserve Sporen en Wegen 38.500 15.000 0 0 53.500 68.500 83.500 98.500
Totaal Bestemmingsreserves 864.406 57.970 0 -124.823 797.553 749.612 717.838 668.161
Resultaat
Resultaat 0 0 0 0 0 25.220 50.053 69.341

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Bedragen x €1.000
Voorzieningen Stand per 1-1-2023 Toevoeging Instandhouding Aanwending Vrijval Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025 Eindsaldo 2026
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan regulier
Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers 10.132 479 0 -420 0 10.191 10.250 10.309 10.368
Voorziening resultaten gebiedsexploitaties 9.289 0 186 0 0 9.475 9.665 9.858 10.055
Voorziening reorganisatie 494 0 0 -70 0 424 354 284 214
Voorziening Kanaal Almelo de Haandrik schadeloosstelling 4.739 0 0 0 0 4.739 4.739 4.739 4.739
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan regulier 24.654 479 186 -490 0 24.829 25.008 25.190 25.376
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan gesaldeerd
Voorziening participatie HMO 3.791 0 0 0 0 3.791 3.791 3.791 3.791
Voorziening lening A1 8.852 0 0 0 0 8.852 0 0 0
Voorziening Innovatiefonds I 4.420 0 0 0 0 4.420 4.420 4.420 4.420
Voorziening Innovatiefonds II 2.475 0 0 0 0 2.475 2.475 2.475 2.475
Voorziening waarderisico opstallen Kanaal Almelo de Haandrik 65 0 0 0 0 65 65 65 65
Voorziening lening Stichting WMC 500 0 0 0 0 500 500 500 500
Voorziening waarderisico ILG opstallen en gronden 14.686 0 0 0 0 14.686 14.686 14.686 14.686
Voorziening Energiefonds Overijssel 14.344 0 0 0 0 14.344 14.344 14.344 14.344
Voorziening revolving fund grondvoorraad 32 0 0 0 0 32 32 32 32
Voorziening grondbezit 141 0 0 0 0 141 141 141 141
Voorziening dubieuze vorderingen 2.348 0 0 0 0 2.348 2.348 2.348 2.348
Totaal Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's: Waarvan gesaldeerd 51.654 0 0 0 0 51.654 42.802 42.802 42.802
Egalisatievoorziening
Voorziening beheer en onderhoud provinciale infrastructuur 3.800 21.519 245 -21.037 0 4.527 4.389 3.821 3.186
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden
Voorziening besteding grondwaterheffing 788 975 0 -1.037 0 726 779 854 951

Doeluitkeringen

Terug naar navigatie - Doeluitkeringen
Bedragen x €1.000
Doeluitkeringen Stand per 1-1-2023 Ontvangsten Rente Aanwending Eindsaldo 2023 Eindsaldo 2024 Eindsaldo 2025 Eindsaldo 2026
Vooruitontvangen doeluitkeringen
Doeluitkeringen Europese Unie
Doeluitkering LIFE+ 1.236 0 0 0 1.236 1.236 1.236 1.236
Doeluitkeringen Rijk
BZK C13 Specifieke uitkering Ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed 1.023 0 0 0 1.023 1.023 1.023 1.023
LNV L5 Specifieke uitkering Regiodeals 6.480 0 0 5.727 753 753 753 753
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Twente 547 0 0 798 -251 -251 -251 -251
LNV L8 Specifieke uitkering Opkoopregeling veehouderijen 7.720 0 0 0 7.720 7.720 7.720 7.720
IenW E15B Specifieke uitkering Regionale aanpak laadinfrastructuur 427 0 0 0 427 427 427 427
IenW E38 Specifieke uitkering Stimuleren veilig, doelmatig en duurzaam gebruik verkeersinfrastructuur 2020 16 0 0 0 16 16 16 16
LNV L10 Specifieke uitkering Impulsgelden Veenweide Klimaatakkoord 11.500 0 0 3.700 7.800 7.800 7.800 7.800
IenW E33 Specifieke uitkering MIRT 2017-2019 (Beter benutten) 96 0 0 0 96 96 96 96
EZK F11 Specifieke uitkering MKB Deals 0 0 0 0 0 0 0 0
IenW E20 Specifieke uitkering Stimulering verkeersveiligheidsmaatregelen 2020-2021 1.205 0 0 1.082 123 123 123 123
IenW E12 Specifieke uitkeringen Bermmaatregelen N-Wegen 253 0 0 0 253 253 253 253
IenW E75 Incidentele specifieke uitkering Realisatie werkzaamheden perceel recreatieterreinen in het kader van IJsseldelta fase 2 117 0 0 0 117 117 117 117
OCW D13 Specifieke uitkering ter versterking van de regionale culturele infrastructuur; 'Verbreding en vernieuwing' 0 333 0 333 0 0 0 0
BZK C58 Spec. Uitk. Verkenning grenslandagend NL-NR 40 0 0 0 40 40 40 40
BZK C59 Specifieke uitkering Kwalitatief hoogwaardige en duurzame woon- en leefomgeving in NOVI-gebieden 0 0 0 0 0 0 0 0
EZK F14 Specifieke uitkering MIT-regeling 2021 -668 668 0 0 0 0 0 0
IenW E56 Specifieke uitkering Doelmatig & duurzaam gebruik Verkeersinfrastructuur ‘21 (E56) 593 110 0 0 703 703 703 703
IenW E58 Specifieke uitkering tijdelijke uitkering bodem overbruggingsjaar 2021 936 0 0 625 311 311 311 311
IenW E79 Specifieke uitkering bodemsanering Blekerijweg 4 en 4-1 7.318 0 0 6.081 1.237 695 -12 -12
LNV L16 Specifieke uitkering Programma Natuur 32.204 35.760 0 15.400 52.564 28.872 8.572 8.572
Totaal Doeluitkeringen Rijk 69.807 36.871 0 33.746 72.932 48.698 27.691 27.691
Doeluitkering overige overheden
Doeluitkering Veilige vakantieparken Overijssel 0 120 0 120 0 0 0 0
Totaal Vooruitontvangen doeluitkeringen 71.043 36.991 0 33.866 74.168 49.934 28.927 28.927
Nog te ontvangen doeluitkeringen
Doeluitkeringen Europese Unie
Doeluitkering Europese POP3-subsidies RvON / Kavelruil -3.008 0 0 0 -3.008 -3.008 -3.008 -3.008
Doeluitkeringen Rijk
IenW E1 /E52 Specifieke uitkering Beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-bedrijven 2020/2021 -6.779 0 0 0 -6.779 -6.779 -6.779 -6.779
IenW E49 Specifieke uitkering Bodemsanering Asbest Overijssel -1.265 0 0 0 -1.265 -1.265 -1.265 -1.265
LNV L7 Specifieke uitkering IBP Veenweide -43 0 0 0 -43 -43 -43 -43
IenW E74 Tijdelijke regeling specifieke uitkeringen decentraal spoor 0 0 0 11.701 -11.701 -23.402 -35.103 -46.804
Totaal Doeluitkeringen Rijk -8.087 0 0 11.701 -19.788 -31.489 -43.190 -54.891
Totaal Nog te ontvangen doeluitkeringen -11.095 0 0 11.701 -22.796 -34.497 -46.198 -57.899