Verbonden Partijen

Verbonden Partijen

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Ons beleid voor verbonden partijen is vastgelegd in de Nota verbonden partijen Overijssel. Een geactualiseerde versie van deze kadernota, leggen wij in het najaar van 2022 aan u voor. Er is sprake van een ‘verbonden partij’ als wij een bestuurlijk én financieel belang hebben in een organisatie. Dit kan een privaatrechtelijke organisatie zijn (vennootschap, stichting, vereniging) of een publiekrechtelijke organisatie (bedrijfsvoeringsorganisatie of openbaar lichaam).

Er is ‘bestuurlijk belang’ als wij een zetel hebben in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht kunnen uitoefenen. Van een ‘financieel belang’ is sprake als wij middelen (risicodragend kapitaal) ter beschikking stellen die we kwijt zijn in geval van faillissement van de organisatie, of wanneer financiële problemen bij de organisatie op de provincie kunnen worden verhaald.

We gebruiken dit instrument als wij betrokken willen zijn bij de uitvoering en zeggenschap willen hebben in de wijze waarop het provinciaal belang behartigd wordt. Bij de keuze voor een verbonden partij gaan wij er van uit dat deze partij dezelfde activiteiten uit kan voeren met een grotere doelmatigheid en doeltreffendheid en met meer kwaliteit en continuïteit dan wij zelf zouden kunnen. Een externe partij staat los van de provinciale organisatie en kan zich daardoor volledig focussen op de uitvoering van haar specifieke taak. Ook kan een externe partij beschikken over specifieke expertise, die wij niet in huis hebben en ook niet in huis kunnen of willen halen.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Om te bepalen of het publieke belang behartigd zou moeten worden in de vorm van een verbonden partij gebruiken wij het afwegingskader uit de Nota verbonden partijen Overijssel. U wordt nadrukkelijk betrokken bij het besluitvormingsproces en de motivering voor de keuze van een verbonden partij. Iedere algemene (bestuurs)vergadering wordt voorbereid in ons College. Bij de besluitvorming houden wij rekening met de verschillende rollen die de provincie heeft ten aanzien van de verbonden partij (o.a. eigenaar, opdrachtgever en toezichthouder).

Risico's

Terug naar navigatie - Risico's

Bij verbonden partijen is sprake van een getrapt risico. In de eerste plaats nemen de verbonden partijen zelf beleids- en beheersmaatregelen ter voorkoming van het ontstaan van risico’s. Daarnaast stellen wij op onze beurt per verbonden partij een risicoprofiel op. In een aantal gevallen leidt dat tot een risicovoorziening. Het deel dat niet is opgenomen in een risicovoorziening wordt gedekt vanuit de Algemene Financieringsreserve (AFR). Voor onderstaande verbonden partijen is een risicovoorziening gevormd:

Innovatiefonds Overijssel I (IFO I)
Innovatiefonds Overijssel I heeft in 2021 een negatief resultaat behaald van € 0,7 miljoen. Het eigen vermogen van Innovatiefonds Overijssel I bedraagt ultimo 2021 € 14,6 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 19,0 miljoen) houden wij een voorziening aan van € 4,4 miljoen (voorziening Innovatiefonds I).

Innovatiefonds Overijssel II (IFO II)
Innovatiefonds Overijssel II heeft in 2021 een positief resultaat behaald van € 0,1 miljoen. Het eigen vermogen van Innovatiefonds Overijssel II B.V. bedraagt ultimo 2021 € 1,3 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 3,8 miljoen) houden wij een voorziening aan van € 2,5 miljoen (voorziening Innovatiefonds II). 

Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO)
HMO heeft in 2021 een positief resultaat geboekt van € 0,67 miljoen. Het eigen vermogen van HMO bedraagt ultimo 2021 € 52,1 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 55,9 miljoen) houden wij een voorziening aan van € 3,8 miljoen (voorziening Participatie HMO). 

Energiefonds Overijssel (EFO)
Energiefonds Overijssel  heeft in 2021 een positief resultaat behaald van  € 0,8 miljoen. Het eigen vermogen van Energiefonds Overijssel bedraagt ultimo 2021 € 1,5 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 15,8 miljoen) houden wij een voorziening aan van € 14,3 miljoen (voorziening Energiefonds Overijssel). De voorziening en de AFR bedragen samen € 200 miljoen, overeenkomstig het maximaal door de provincie beschikbaar gestelde fondsvermogen (exclusief het tijdelijke overbruggingskrediet van € 80 miljoen). 

Regionaal Bedrijventerrein Twente (RBT)
De grondexploitatie is met peildatum 1 januari 2022 geactualiseerd. Het verwachte resultaat van de grondexploitatie komt nu uit op een positief resultaat van € 7,7 miljoen op einddatum 31 december 2025. Vanwege het positieve resultaat is geen sprake meer van een verliesvoorziening waarvoor de provincie een last moet nemen. Ook is het project inmiddels dusdanig vergevorderd dat er door de provincie geen weerstandsvermogen meer dient te worden aangehouden voor financiële  tegenvallers. Mochten deze zich nog voordoen, dan is de verwachting dat deze uit het positief resultaat kunnen worden opgevangen. Het positieve resultaat wordt in de periode 2022-2025 stapsgewijs uitgekeerd aan de deelnemende overheden. 

Technology Base (TB)
De jaarrekening 2021 (stand 31-12-2021) van Technology Base gaat uit van een grondexploitatie van € 18,2 miljoen negatief (netto contante waarde) per
1 januari 2022. Ons aandeel (50%) in het tekort op deze grondexploitatie - zijnde € 9,1 miljoen - is afgedekt in de voorziening Resultaten gebiedsexploitaties. Daarnaast heeft Technology Base een vordering op de deelnemers voor eerdere tekorten op de luchthavenexploitatie. Het provinciale aandeel (50%) van deze vordering is circa € 1,25 miljoen.

In de toetsing van het provinciale weerstandsvermogen houden wij rekening met een kans van 50% op een negatiever resultaat dan begroot voor de grondexploitatie (impact € 3,9 miljoen) en de luchthaven- en vastgoedexploitatie (impact € 0,75 miljoen).

Verbonden Partijen

Terug naar navigatie - Verbonden Partijen
Terug naar navigatie - Verbonden Partijen

Gemeenschappelijke regelingen

Terug naar navigatie - Gemeenschappelijke regelingen

Verbonden partijen

Vennootschappen en coöperaties

Terug naar navigatie - Vennootschappen en coöperaties

Verbonden partijen

Financiële tabel

Terug naar navigatie - Financiële tabel
Financiële betrokkenheid (per 01.01.2023) Financiële kengetallen 2023 (x € 1 miljoen) Geraamde opbrengsten in 2023 (x € 1 miljoen)
percentage van het aandelenkapitaal percentage aandeel in het resultaat Geraamd eigen vermogen per 01.01 Geraamd eigen vermogen per 31.12 Vreemd vermogen per 01.01 Vreemd vermogen per 31.12 Geraamd resultaat Dividenden / winstuitkeringen Rente
Gemeenschappelijke regelingen
SSC ONS 30,70 0,6 0,6 5,1 3,1 0,0 n.v.t. n.v.t.
Technology Base* 50,00 0,0 0,0 51,4 51,4 -80,1 0,0 0,0
Omgevingsdienst IJsselland 7,80 0,3 0,3 3,2 3,4 0,0 n.v.t. n.v.t.
Omgevingsdienst Twente 10,90 0,6 0,6 1,4 1,4 0,0 n.v.t. n.v.t.
RBT* 23,00 9,2 10,4 92,7 64,9 3,1 0,0 0,0
Vennootschappen en coöperaties
BNG Bank 0,16 5.062,0 5.062,0 143.994,0 143.994,0 200,0 0,2 0,4
Coöperatie DOVA 5,24 0,8 0,7 1,8 3,2 -0,0 0,0 0,0
CSV Amsterdam** 18,71 0.2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0
Energiefonds Overijssel 100,00 2,0 3,2 208,5 218,5 1,3 0,0 0,3
Enexis*** 19,68 4.250,0 4.250,0 5.400,0 5.400,0 100,0 9,8 1,4
HMO 100,00 51,4 51,4 36,1 36,1 0,0 0,0 0,0
Oost NL 13,97 148,1 148,1 7,1 7,1 0,0 0,0 0,0
PBE** 18,71 1,5 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0
Vitens 13,40 625,2 666,3 1.462,1 1.550,1 36,1 0,0 0,0
Wadinko 25,12 83,6 83,9 6,9 6,8 1,8 1,5 0,0
Innovatiefonds Overijssel I 100,00 14,6 15,5 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0
Innovatiefonds Overijssel II 100,00 1,3 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
SPV Hengelo B.V. 100,00 2,0 2,3 19,4 19,4 0,3 0,0 0,0
Verenigingen
IPO 8,20 0,0 0,0 0,2 0,1 0,0 n.v.t. n.v.t.
Overige
Nazorgfonds Overijssel n.v.t. 14,4 14,6 0,0 0,0 0,2 n.v.t. n.v.t.
* Het geraamde resultaat betreft de netto contante waarde over de looptijd van de grondexploitatie.
** Uitgegaan wordt van liquidatie van beide BV's in 2023. Het positief saldo t.g.v. ontbinding en vereffeing is opgenomen onder het geraamd resultaat
*** Dit betreft een door de provincie gemaakte inschatting op basis van de halfjaarcijfers 2022. De financiële ontwikkeling over 2023 is onderhevig aan (o.m.) de ontwikkeling van de energieprijzen en de inflatie.