17.462 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

Kerntaak 1: Ruimtelijke ordening en waterbeheer

17.462 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Overijssel biedt een aantrekkelijke en veilige woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Zij voelen zich thuis in het afwisselende landschap, de fraaie dorpen en de bruisende steden, alle goed bereikbaar. Om onze inwoners blijvend een prettige en veilige plek te bieden, bundelen we onze krachten en vervullen we een sterke regierol voor de leefomgeving.

In onze steden en ons landelijk gebied zien we de ruimtedruk toenemen door de druk op de woningmarkt, de overgang (transitie) naar duurzame energie, klimaatbestendigheid, duurzame landbouw en kringloopeconomie. Als gebiedsregisseur vinden we met onze partners geschikte plekken voor deze ontwikkelingen en maken we ruimtelijke keuzes. Met onze Omgevingsvisie en Omgevingsverordening stellen we de kaders voor het gebruik van de ruimte op en onder de grond. In de uitvoering werken we in voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met onze partners om de opgaven in samenhang en gebiedsgericht te realiseren.

Bij een aantrekkelijke leefomgeving horen schoon en voldoende (drink)water en bescherming tegen overstromingen. Hierbij vervullen we als provincie een regierol vanuit onze kaderstellende en toezichthoudende taken.

Ook voeren we als provincie de regie op een evenwichtige woningmarkt per regio. We zien erop toe dat de juiste woningen voor verschillende doelgroepen worden (her)ontwikkeld. Dit vraagt maatwerk, omdat de woningmarkt in elke regio anders is. 

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

Terug naar navigatie - 1.1 Een goede ruimtelijke ordening op en onder de grond

De Omgevingswet en de transities vragen de komende jaren om herziening van de Omgevingsvisie en -verordening. (1.1.1). Om het beleid uit onze Omgevingsvisie uit te voeren, werken we via voorkantsamenwerking en netwerksamenwerking samen met partners. Waar nodig zetten we wettelijke instrumenten in zoals zienswijzen en inpassingsplannen (1.1.2). Zo werken wij met partners aan het ontwikkelen en uitvoeren van de bodem- en ondergrondagenda (1.1.3). Ook zetten we ons grondeigendom en grondbeleid in om onze doelen te bereiken (1.1.4). Wij bereiden onszelf en onze partners voor op de invoering van de nieuwe Omgevingswet (1.1.5).

1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Terug naar navigatie - 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen

Bij de uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn water werken we met partners aan de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater (1.2.1). Ook werken we met ons netwerk aan de juiste hoeveelheid oppervlakte- en grondwater (1.2.2) om wateroverlast en droogte te voorkomen. Dit doen we onder andere in het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland. Vanuit onze wettelijke taak zorgen we voor voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst (1.2.3). Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast is belangrijk voor een veilige woon- en werkomgeving. In onze Omgevingsvisie en -verordening stellen wij de normering vast voor regionale keringen (dijken langs regionale waterwegen) en wateroverlast (1.2.4). Wij verlenen vergunningen, houden toezicht en handhaven op grond van de Waterwet, Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden en onze Omgevingsverordening (1.2.5). Ook voeren we het IJsseldeltaprogramma uit (1.2.7).

1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Terug naar navigatie - 1.3 Woningbouwontwikkelingen die aansluiten bij de regionale vraag

Om de woningvoorraad toekomstbestendig te maken werken wij met onze partners in de Woonkeuken aan een evenwichtige woningmarkt. Belangrijk instrument hierbij zijn de regionale woonagenda's, landsdekkende woondeals (1.3.1) en flexpools (1.3.2)

1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Terug naar navigatie - 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving

Met onze partners onderzoeken we wat het betekent voor onze leefomgeving dat het natter, droger en warmer wordt. Wij zorgen er voor dat de leefomgeving in 2050 zo is ingericht dat we hier zo weinig mogelijk last van hebben en zo veel mogelijk kansen benutten (klimaatadaptief ingericht) (1.4.1). We werken met onze partners in de woonkeuken, stadsbeweging en Retailplatform Overijssel aan toekomstbestendige steden door in te zetten op gebiedsontwikkeling, wonen, binnensteden en retail (1.4.2). We werken daarnaast aan een vitaal en leefbaar platteland en de verbinding tussen stad en land (1.4.3). Tot slot ondersteunen wij het (onderzoek naar) het ondergronds brengen van hoogspanningsleidingen in Kampen (’s Heerenbroek), Deventer, Raalte, Almelo en Enschede (1.4.4).

Financiƫn

Terug naar navigatie - Financiƫn

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2023
Lasten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid 421
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 1.513
1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren bodem- en ondergrondagenda 271
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 994
1.1.5 Programma Omgevingswet 450
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 3.650
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit 785
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 48
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.002
1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast 113
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 67
1.2.7 IJsseldelta programma 491
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 2.506
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's 266
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 28
Totaal 1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht 293
1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving
1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050 625
1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail 228
1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen 2.284
Totaal 1.4 Ruimtelijke ontwikkelingen met meerwaarde voor de omgeving 3.137
1.66 Totaal personeelsgebonden kosten
1.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 7.876
Totaal Lasten 17.462
Baten
1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond
1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid 242
1.1.4 Inzetten grondbeleidsinstrumentarium 841
Totaal 1.1 Goede ruimtelijke ordening op en onder de grond 1.083
1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen
1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater 10
1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst 1.065
1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water 36
Totaal 1.2 Schoon en voldoende (drink)water en veilig tegen overstromingen 1.111
1.3 Vraag en aanbod woningen zijn in evenwicht
1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad 240
Totaal Baten 2.434