14.532 Uitgaven (x1000)
Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

Kerntaak 7: Kwaliteit openbaar bestuur

14.532 Uitgaven (x1000)

Dit is hoe wij denken

Terug naar navigatie - Dit is hoe wij denken

Een betrouwbaar en goed openbaar bestuur in Overijssel is belangrijk voor onze democratie en samenleving. We investeren daarom in het behoud en in de verbetering van de kwaliteit. We streven ernaar dat het vertrouwen van inwoners in het openbaar bestuur groeit of op zijn minst gelijk blijft.

Samenwerken en toezicht houden, vertrouwen geven en controleren, efficiënt en vernieuwend werken: het zijn werkwijzen die op gespannen voet kunnen staan met elkaar. We zoeken steeds naar de juiste balans voor een goed openbaar bestuur in Overijssel. Dat vraagt om een betrokken en flexibele houding.

Ontwikkelingen in de samenleving hebben invloed op wat van het openbaar bestuur wordt verwacht. Om daar goed op in te spelen streven we naar een wendbaar en eigentijds openbaar bestuur. We werken onder de noemer Studio Vers Bestuur met vele partijen samen aan vernieuwingen. We zijn alert en kijken met een open blik naar de ontwikkelingen. We zoeken de dialoog en passen waar nodig onze werkwijze en doelstellingen aan.

Een goed openbaar bestuur begint bij onszelf. We staan voor effectief eigen bestuur, waarbij effectieve samenwerking op alle niveaus (PS-GS, regionaal, landelijk en Europees) het uitgangspunt is.

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

Dit is wat wij doen

Terug naar navigatie - Dit is wat wij doen

7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Terug naar navigatie - 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel

Voor een goed openbaar bestuur in Overijssel werken wij samen met Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen (7.1.1). Als (financieel) toezichthouder zien wij erop toe dat Overijsselse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen hun taken zorgvuldig uitvoeren (7.1.2.) en dat zij financieel gezond zijn en blijven (7.1.3). Met Archieftoezicht borgen wij dat de besluitvorming transparant en herleidbaar is (7.1.4.). Wij ondersteunen onze partners in de strijd tegen ondermijning en zetten in op verdere verbetering van de weerbaarheid en integriteit van de eigen organisatie (7.1.5). De Commissaris van de Koning draagt als voorzitter van Provinciale en Gedeputeerde Staten bij aan een transparant en goed openbaar bestuur. Daarnaast geeft hij invulling aan zijn Rijkstaken, zoals de benoeming van burgemeesters en het uitvoeren van ambtsbezoeken bij gemeenten (7.1.6).

7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Terug naar navigatie - 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur

Om tijdig en adequaat in te spelen op ontwikkelingen die relevant zijn voor het openbaar bestuur, volgen wij de trends en ontwikkelingen in de maatschappij. We investeren in kennisontwikkeling en de dialoog over openbaar bestuur en democratie (7.2.1). Via het Trendbureau Overijssel bevorderen we met trendverkenningen een meer toekomstgerichte (politieke) besluitvorming bij Overijsselse overheden (7.2.2). Wij verzamelen en analyseren data en benutten dit om vernieuwing en verbetering van ons beleid te ondersteunen (7.2.3) De vertaling van trends en ontwikkelingen stimuleren we door  experimenten en beleidsvorming te ondersteunen waarin de participatie van inwoners en partners centraal staat. Wij grijpen samen met andere overheden binnen Studio Vers Bestuur mogelijkheden aan om te leren en te delen. (7.2.4).

7.3 Effectief eigen bestuur

Terug naar navigatie - 7.3 Effectief eigen bestuur

Wij behartigen de Overijsselse belangen en werken aan maatschappelijke resultaten voor onze provincie. Dit doen wij door samenwerking in ons eigen bestuur en een goede samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijs en bedrijfsleven (7.3.1). Door relatiebeheer en lobby bevorderen we de samenwerking en de realisatie van onze doelen (7.3.2). Daarnaast zorgen wij voor een passend en transparant communicatiebeleid (7.3.3). Bij de afhandeling van bezwaar en beroep richten wij ons op de dialoog en het oplossen van conflicten volgens de door ons vastgestelde ‘Methode Overijssel’ (7.3.4). Gezamenlijk zetten Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten in op de maatschappelijke opgaven en een versteviging van de samenwerking en samenspel (7.3.5).

Financiƫn

Terug naar navigatie - Financiƫn

In onderstaande tabel staan de baten en lasten van deze kerntaak. De tabel is uit te klappen voor meer details. Een meerjarig overzicht is te vinden in het onderdeel financiën - meerjarig overzicht baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2023
Lasten
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.1 Bestuurlijke inrichting en samenwerking 221
7.1.2 Interbestuurlijk toezicht 55
7.1.3 Financieel toezicht 33
7.1.4 Archieftoezicht 1
7.1.5 Ondermijning 341
7.1.6 (Rijks)taken Commissaris van de Koning 451
Totaal 7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel 1.101
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 503
7.2.2 Trendbureau Overijssel 300
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 716
7.2.4 Eigentijdse invulling participatie 375
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 1.894
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.1 Samenwerking met partners 340
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 465
7.3.3 Communicatie 589
7.3.4 Bezwaar en beroep 20
7.3.5 Verstevigen samenspel PS-GS 4.116
Totaal 7.3 Effectief eigen bestuur 5.531
7.66 Totaal personeelsgebonden kosten
7.66.66 Toegerekende personeelsgebonden kosten 6.005
Totaal Lasten 14.532
Baten
7.1 Goed openbaar bestuur in Overijssel
7.1.5 Ondermijning 120
7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur
7.2.1 Kennisontwikkeling en -deling 30
7.2.3 Digitale overheid, datastrategie en data-analyse 55
Totaal 7.2 Wendbaar en eigentijds openbaar bestuur 84
7.3 Effectief eigen bestuur
7.3.2 Lobby en relatiebeheer 42
Totaal Baten 246