62.550 Uitgaven (x1000)
Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen

62.550 Uitgaven (x1000)

Financiƫn

Terug naar navigatie - Financiƫn

In dit hoofdstuk maken wij alle overige baten en lasten inzichtelijk. Het betreft hier de onderdelen 'overhead' waarin alle bedrijfsvoeringsbudgetten zijn opgenomen en de 'algemene dekkingsmiddelen', waarin met name de algemene inkomsten zijn opgenomen. Een nadere uitsplitsing van de algemene dekkingsmiddelen is te vinden onder financiën - meerjarig overzicht van baten en lasten.

Bedragen x €1.000
Saldo baten en lasten Begroting 2023
Lasten
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Bedrijfsvoering 30.339
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 30.229
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.3 Dividend 4
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 296
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -4.108
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen -3.808
20.20 Onvoorzien
20.20.1 Onvoorzien 5.791
Totaal Lasten 62.550
Baten
10.0 Bedrijfsvoering
10.0.0 Bedrijfsvoering 742
10.66 Totaal personeelsgebonden kosten overhead
10.66.66 Personeelsgebonden kosten overhead 97
20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen
20.00.1 Lokale heffingen 115.500
20.00.2 Algemene uitkeringen 230.308
20.00.3 Dividend 12.472
20.00.4 Saldo financieringsfuncties 2.420
20.00.5 Overige algemene dekkingsmiddelen -9.706
Totaal 20.00 Overige algemene dekkingsmiddelen 350.995
Totaal Baten 351.834