Portefeuillehouder
Bert Boerman

Acties 2023

1. Wij ontwikkelen met gemeenten en waterschappen nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering in het kader van water en bodem sturend en de nieuwe omgevingsvisie. 
2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.
3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem, zoals het Programma Integraal Riviermanagement en Samenwerkingsverbanden Water (zie ook prestatie 1.1.2). 

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman