Portefeuillehouder
Monique van Haaf

Acties 2023

Wij dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad via het ontwikkelen en uitvoeren van de woonagenda's (prestatie 1.3.1) en het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail (prestatie 1.4.2).

Daarnaast voeren wij de volgende acties uit: 

  1. Wij ondersteunen gemeenten bij het versnellen van de procedures voor woningbouwplannen via de regeling flexpools mits onze aanvraag voor rijksgelden hiervoor eind 2022 wordt goedgekeurd.

Startersleningen (voor 2016)
Onder deze prestatie wordt  het financiële verloop verantwoord van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheken met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte, Monique van Haaf