Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher
Tijs de Bree

Acties 2023

1.    Wij ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren deze in de Provinciale Omgevingsvisie. Wij actualiseren onze milieunota waarbij wij de verbinding leggen met de grote maatschappelijke opgaven.
2.    Wij bevorderen een gezonde leefomgeving door projecten te initiëren en te ondersteunen gericht op beter bewustzijn, betrokkenheid en gedrag van inwoners op de thema's lucht, geluid en (zwerf)afval. We zetten in op kennisdeling en kennisontwikkeling door bijeenkomsten te organiseren voor en met diverse partners als GGD en gemeenten.
3.    Wij werken samen met andere provincies aan (inter)nationale en interprovinciale beleid- en kennistrajecten.
4.    Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
5.    Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december vast. Daarbij zetten we ook in op het toekomstbestendig maken van ons VTH beleid en de uitvoering daarvan op complexe dossiers als ZZS en circulaire economie. 
6.    Wij willen hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken o.a. door laagvliegend verkeer te voorkomen vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Statenvoorstellen en -besluiten

•   Kenmerk 2020/1105575
•   Kernmerk 2021/0214119

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree