Portefeuillehouder
Tijs de Bree

Acties 2023

1.    Wij jagen van opwekking van extra zonne-energie op bedrijfsdaken aan.
2.    Wij starten met de ontwikkeling van grootschalige windclusters in Overijssel.
3.    Wij vergroten de inzet op biomassa door ondersteuning van lokale biogas projecten bij agrariërs en ontwikkeling van grootschalige biogas projecten (biogashubs).
4.    Wij zetten in op Smart Energy Hubs (SEH): het efficiënt inzetten van de energie-infrastructuur en de energie lokaal zo slim mogelijk te gebruiken
5.    Wij ondersteunen de verdere ontwikkeling van duurzame energienetten zoals Geothermie Zwolle en Zandweerd Deventer.
6.    Wij ondersteunen duurzame industrie in Overijssel, waarbij in 2023 helder moet zijn hoe het 6e industriecluster wordt ondersteund en welke rol de provincie hierin neemt.
7.    Wij nemen de regierol zodat we, in afstemming met gemeenten en netbeheerders, in 2023 keuzen kunnen maken over het verdere ontwikkelen van de regionale infrastructuur met daarin een voorkeursvolgorde van de investeringen in de tijd. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree