Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2023

1.    Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
2.    Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
3.    Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
4.    Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
5.    Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
6.    Wij organiseren het jaarlijkse natuurcongres.
7.    Wij leveren een actieve bijdrage aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om VHR-doelbereik effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen. 

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher