Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2023

1.    Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Wierdense Veld (in ontwerp) vast.
2.    Wij stellen voor drie Natura 2000-gebieden een herzien beheerplan (in ontwerp) vast.
3.    Wij starten voor vier andere Natura-gebieden de herziening van het beheerplan op.
4.    Wij stellen, op basis van het in 2022 ter inzage gelegde ontwerp-Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering, voor 20 Natura 2000-gebieden een Natuurdoelanalyse op.  

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher