Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2023

1.    Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
2.    Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
3.    Wij stimuleren dat de agrarische collectieven maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
4.    Wij geven verder invulling aan het nationale Aanvalsplan grutto, onder meer met inzet van de instrumenten uit het GLB-NSP.

Statenvoorstellen en -besluiten

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher