Portefeuillehouder
Gert Harm ten Bolscher

Acties 2023

1.    Wij verlenen, binnen de meerjarensubsidie 2021-2024, subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
2.    Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
3.    Wij monitoren populaties van wilde dieren, in relatie tot het handhaven van een goede balans tussen natuurwaarden en hinder (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).
4.    Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schade veroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en terreinbeherende organisaties.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher