Portefeuillehouder
Eddy van Hijum

Acties 2023

1.    Wij monitoren de uitvoering van de met de gemeenten gemaakte programmeringsafspraken en werken aan een herziening van deze afspraken in 2022/2023.
2.    Wij geven uitvoering aan de gebiedsgerichte aanpak werklocaties met gerichte investeringen door de Herstructureringsmaatschappij Overijssel.
3.    Wij geven uitvoering aan het Statenvoorstel “Aanpak Toekomstbestendige Werklocaties 2021-2023 (PS/2021/1102064) middels drie actielijnen:
a. Organiseren van denk- en slagkracht in de vorm van een “Versnellingspool” voor toekomstbestendige werklocaties;
b. Investeren in projecten die bijdragen aan toekomstbestendige werklocaties in Overijssel;
c. Delen van kennis met onze partners.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum