Portefeuillehouder
Andries Heidema

Acties 2023

1. Wij verzorgen Democratiespelen, Provinciespelen, gastlessen op scholen, debatactiviteiten en de democratische Escape Room voor (met name mbo-) jongeren onder de vlag van 'Overijssel doet mee!'.
2. Wij continueren de samenwerking met mbo-instellingen in Overijssel rondom het thema Burgerschap door samen te werken in het programma jongeren en burgerschap in Overijssel en door projecten uit te voeren en uit te laten voeren.
3. Wij begeleiden de Jongerenraad Overijsel in haar rol en taken en stimuleren de raad om adviezen uit te brengen over actuele provinciale onderwerpen. Hierbij richten we ons op minstens twee adviezen per jaar en versterken we de samenwerking tussen de raad en Provinciale Staten.
4. Wij intensiveren de samenwerking met scholen en andere partners in de samenleving rondom het thema democratie, burgerschap en jongeren door jongerenparticipatieprojecten uit te voeren met jongeren.

Statenvoorstellen en -besluiten

Op 13 oktober 2021 is het initiatiefvoorstel ‘Krachtige jongerenparticipatie in de Overijsselse democratie’ aangenomen. Het betreft een initiatief van de Staten met als doel de mening van jongeren bij beleidsbepaling te benutten en deze frequenter op te halen. Jongeren moeten volgens dit initiatief voor, tijdens en na de beleidsbepaling worden betrokken op een bij hen passende wijze. 

In oktober 2020 is motie Burgerschap op het Primair onderwijs. aangenomen. In 2021 is in overleg met de indieners een plan geschreven en is de pilot van start gegaan. Deze wordt in 2022 geëvalueerd. Doel van deze pilot is kinderen kennis laten maken met de democratie en rechtstaat en kinderen gesprek laten gaan over maatschappelijke thema’s. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Andries Heidema