Hoort bij prestatie

Voor SSC ONS zijn geen specifieke prestaties geformuleerd. De werkzaamheden van het centrum vallen onder de paragraaf Bedrijfsvoering.

Provinciaal publiek belang

SSC ONS richt zich op de bedrijfsvoeringstaken inkoop en contractmanagement, ICT en personeels- en salarisadministratie. De samenwerking in SSC ONS beoogt het volgende resultaat:

  • continuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid;
  • verhoging van de (erkenning van) professionaliteit en deskundigheid van medewerkers;
  • verhoging van de kwaliteit van de werkprocessen;
  • efficiency ten aanzien van de inzet van beschikbare medewerkers;
  • een gebundeld investeringsvermogen;
  • realisatie van besparingen door schaalvoordelen.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Bedrijfsvoeringsorganisatie, Wet gemeenschappelijke regelingen). De gemeenschappelijke regeling is op 28 november 2017 gepubliceerd en op 1 januari 2018 in werking getreden. In december 2020 is de gemeenschappelijke regeling aangepast op de toetreding van de gemeente Zwartewaterland per 1 januari 2021.

Partijen

Provincie Overijssel en gemeenten Zwolle, Kampen, Dalfsen, Westerveld en Zwartewaterland. Het aandeel van Overijssel in het resultaat is steeds meer afhankelijk van het aantal producten en diensten  dat wordt afgenomen (p*q). Het aandeel fluctueert daarmee gedurende het begrotingsjaar.  Op dit moment voorzien wij in 2023 een lichte stijging in het aandeel van de provincie Overijssel van 30,5% naar 30,7%. De belangrijkste verklaring hiervoor is het toenemende aantal medewerkers  (zie ook het Jaarverslag 2021) en de daarmee samenhangende groei in de afname van producten en diensten.

Bestuurlijke betrokkenheid

Bestuurslid: Gedeputeerde G.H. ten Bolscher (in rol van eigenaar). Het hoofd eenheid bedrijfsvoering neemt zitting in het bedrijfsvoeringsberaad (in rol van opdrachtgever).

Financieel belang

SSC ONS heeft een begroting voor 2023 en een meerjarenraming voor de periode 2023-2026 opgesteld (zie Ons begroting 2023). Voor 2023 is € 29,29 miljoen begroot op basis van 145,5 fte.

Op basis van een door de colleges in 2016 vastgestelde verrekensystematiek wordt bepaald welke bijdrage iedere deelnemer verschuldigd is voor instandhouding van de bedrijfsvoeringsorganisatie en het uitvoeren van de taken, onderverdeeld naar standaarddienstverlening, maatwerkdienstverlening en meerwerk. De bijdrage vanuit de provincie voor 2023 is geraamd op € 8,98 miljoen.

Omdat de bedrijfsvoeringsorganisatie te allen tijde aan zijn verplichtingen jegens derden moet kunnen voldoen is bepaald dat een negatief saldo naar evenredigheid over de deelnemers wordt verdeeld. Afspraken hierover zijn vastgelegd in de verrekensystematiek. SSC ONS mag een weerstandsvermogen van maximaal 5% van de jaaromzet opbouwen. Als de gekwantificeerde risico's hoger zijn dan 5% van de jaaromzet, dient het weerstandsvermogen daarop te worden aangepast.

Bijzonderheden

De Omgevingsdienst IJsselland heeft aangegeven vanaf 1 januari 2023 hun bedrijfsvoering op een andere wijze te organiseren. Daardoor kunnen bepaalde kosten over minder organisaties en medewerkers verdeeld worden. Dit leidt per saldo tot een kostenstijging voor Overijssel. Het bij de Perspectiefnota 2023 aangevraagde aanvullende budget voor Ons houdt rekening met deze kostenstijging .

De komende jaren staan in het teken van continuering en verbetering van de huidige dienstverlening en klanttevredenheid. Daarnaast zet SSC ONS in op groei langs twee assen: nieuwe partners en andere taakvelden van dienstverlening.