Hoort bij prestatie

Overhead, financiering en dekkingsmiddelen.

Provinciaal publiek belang

Deze verbonden partij draagt niet bij aan één specifiek beleidsdoel. De baten en lasten worden verantwoord onder overhead, financiering en dekkingsmiddelen.  BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.  

Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat, alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank, bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. BNG Bank bundelt de uiteenlopende vraag van klanten tot een beroep op de financiële markten dat aansluit op de behoefte van beleggers wat betreft volume, liquiditeit en looptijd. Door de combinatie van beide elementen heeft de bank een uitstekende toegang tot financieringsmiddelen tegen zeer scherpe prijzen, die weer worden doorgegeven aan decentrale overheden en aan instellingen voor het maatschappelijk belang. Dat leidt voor de burger uiteindelijk tot lagere kosten voor tal van voorzieningen.

Doordat de bank alleen publieke aandeelhouders heeft, is zij onderdeel van de publieke sector. Met het aandeelhouderschap in BNG Bank geeft de provincie Overijssel invulling aan haar publieke taak. 

Met ingang van 2021 meet BNG Bank de maatschappelijke impact van haar klanten en publiceert hier jaarlijks over in haar jaarverslag.  BNG Bank rapporteert hierbij specifiek over het verlagen van de CO2-emissies van haar kredietportefeuille.  

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Het is statutair bepaald dat alleen publieke lichamen aandeelhouder kunnen zijn van BNG. De Staat houdt de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, elf provincies en een hoogheemraadschap. De provincie Overijssel heeft een belang van 0,16% in BNG Bank. 

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie Overijssel:
R.H. de Witte). De bestuurlijke betrokkenheid is - gezien de geringe financiële participatie - beperkt.

Financieel belang

De provincie Overijssel bezit 87.750 aandelen met een boekwaarde van (afgerond)
€ 0,2 miljoen. Afhankelijk van het resultaat van BNG Bank, ontvangt de provincie jaarlijks een dividend.  De opbrengst uit dividend betrof de afgelopen boekjaren : € 111.000 (over 2019), € 159.000 (over 2020) en € 200.070 (over 2021).

Bijzonderheden

De provincie Overijssel heeft in 2015 en 2016 voor in totaal € 74,5 miljoen deel genomen in door BNG Bank uitgegeven hybride leningen (totale omvang lening pakket bedroeg
€ 424 miljoen).  

Met de uitgifte van deze hybride leningen (looptijd 60 jaar) heeft BNG Bank haar solvabiliteit en weerstandsvermogen kunnen verbeteren. Met ingang van mei 2022 heeft BNG Bank jaarlijks de mogelijkheid (niet de verplichting) om beide leningen vervroegd af te lossen. Wij ramen de renteopbrengsten over de leningen daarom steeds voor één jaar. In mei 2022 heeft de bank de 1e tranche leningen afgelost. We hebben hieruit € 49,5 miljoen ontvangen. Daarmee staat er nog € 25 miljoen open.