Provinciaal publiek belang

De provincie Overijssel werkt in verschillende verbanden samen met het Rijk, de provincies en vervoersregio’s aan het beschikbaar stellen van actuele reisinformatie en efficiënt en doeltreffend openbaar vervoer voor reizigers. Het doel is te komen tot een beter mobiliteitsbeleid van de leden en het realiseren van een doeltreffend en efficiënt vervoer voor de reiziger.

Dit belang is ook verankerd in de statuten van de coöperatie, waarin het doel omschreven is als 'het faciliteren en ondersteunen van de leden bij collectieve vraagstukken op het gebied van de exploitatie, infrastructuur en services voor reizigers, zoals informatievoorziening over het openbaar vervoer en andere vormen van collectief vervoer of individueel vervoer, om zo in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten met hen te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of dat één of meer van haar dochtervennootschappen/deelnemingen uitoefent of doet uitoefenen.'

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (coöperatieve vereniging, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

De twaalf provincies, Vervoerregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam-Den Haag en OV Bureau Groningen-Drenthe. Het aandeel van de provincie Overijssel in het resultaat bedraagt 5,24%. 

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin:
E. Boerman). In 2023 gaat de bestuurlijke aandacht uit naar het normaliseren  van de afspraken in de  OV-sector na de corona crisis.  

Financieel belang

Het betreft een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid (U.A.). Dit betekent dat de (voormalige) leden van de coöperatie niet aangesproken kunnen worden wanneer zich een tekort voordoet bij ontbinding van de coöperatie. De jaarlijkse winst wordt toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij de algemene ledenvergadering, op voorstel van het bestuur, besluit tot een algehele of gedeeltelijke winstuitkering. Indien de winst uitgekeerd wordt aan alle leden, gebeurt dit naar rato van de voor de leden vastgestelde jaarlijkse bijdragen.

De laatst vastgestelde jaarrekening is die van 2021. De financiële bijdrage van Overijssel aan het samenwerkingsverband DOVA was in lijn met de begroting.

Bijzonderheden

In november 2018 stemde u in met deelname van de provincie Overijssel aan Samenwerkingsverband DOVA. De nieuwe organisatie komt voort uit twee bestaande samenwerkingsverbanden:

  • NDOV - een samenwerking van Rijk, provincies en de decentrale OV autoriteiten en vervoerders gericht op het beschikbaar stellen van actuele gegevens voor OV reisinformatie; en
  • DOVA - een samenwerking van decentrale OV-autoriteiten gericht op doeltreffend en efficiënt OV voor de reiziger.

Het nieuwe samenwerkingsverband is op 1 januari 2019 van start gegaan. De organisatie bestaat uit de clusters OV-netwerk en OV-data. Samen met CROW-KpVV vormen zij de OV-campus. De deelnemers zijn zowel eigenaar (lid) van de coöperatie, als afnemer van de diensten van de coöperatie. De leden sluiten een overeenkomst met de coöperatie waarin zij vast leggen welke diensten zij afnemen en de voorwaarden daarbij.

In 2022 was de inzet van het samenwerkingsverband met name gericht op het ondervangen van de gevolgen van de coronacrisis op de OV-sector. De actieve deelname van de provincie in de aansturing van de coöperatie leidt tot invloed op mogelijkheden die de coöperatie heeft om onder andere de provincies te ondersteunen bij vragen die spelen op het gebied van exploitatie, infrastructuur en informatievoorziening over het openbaar vervoer. 

Bij onderwerpen zoals de coronacrisis en 'OV betalen', brengt DOVA de belangen van de verschillende OV autoriteiten bij elkaar, is er inbreng in het NOVB (het overleg waar Rijk, vervoerders en OV autoriteiten samenkomen) en houdt zij de bestuurders op de hoogte van de ontwikkelingen. Hiermee zijn ook de belangen van Overijssel op deze onderwerpen geborgd. 

In 2023 zullen met name de bekostiging van het OV, de nieuwe betaalwijze (OVpay), de knooppuntstrategie en publieke mobiliteit verder vorm gaan krijgen.