Provinciaal publiek belang

Energiefonds Overijssel verstrekt leningen, participaties en garanties aan projecten op het gebied van energiebesparing en productie van hernieuwbare energie en draagt zo bij aan de provinciale doelstelling om in 2023 20% van de totale energiebehoefte te halen uit hernieuwbare energie. Dit belang is verankerd in de statuten van het fonds waarin het doel van de verbonden partij omschreven is als: het verstrekken van financiering aan derden om de ontwikkeling en toepassing van hernieuwbare energie en energiebesparing te versterken.

Juridische vorm

Energiefonds Overijssel bestaat uit:

  • Energiefonds Overijssel I B.V. voor het verstrekken van risicofinanciering en het beheren van Energiefonds II B.V.;
  • Energiefonds Overijssel II B.V. voor het verstrekken van leningen en garanties.

Beide vennootschappen zijn privaatrechtelijke organisaties (besloten vennootschappen, Burgerlijk wetboek, boek 2). Het fonds wordt beheerd door CL Venture Partners B.V. en heeft een Raad van Commissarissen van drie leden en een Adviescommissie van vijf leden.  

Partijen

De provincie Overijssel is 100% eigenaar van Energiefonds Overijssel I B.V.. Energiefonds Overijssel I B.V. is op haar beurt 100% eigenaar van Energiefonds Overijssel II B.V..  

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin:
R.H. de Witte).

In 2023 zal de bestuurlijke betrokkenheid gericht zijn op :
1. het vaststellen van het Jaarplan en Begroting 2023, waarbij wij zullen letten op efficiënte en doelmatige inzet van de verruimde randvoorwaarden en extra fondsmiddelen, ten behoeve van de provinciale doelen voor nieuwe energie en vervolgens; 
2. toe zien op uitvoering van het jaarplan 2023.

Financieel belang

De laatst vastgestelde jaarrekening is die van 2021. Energiefonds Overijssel  heeft in 2021 een positief resultaat behaald van  € 0,8 miljoen. Het eigen vermogen van Energiefonds Overijssel bedraagt ultimo 2021 € 1,5 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 15,8 miljoen) houden wij een voorziening aan van € 14,3 miljoen (voorziening Energiefonds Overijssel). De voorziening en de AFR bedragen samen (altijd) € 200 miljoen, overeenkomstig het maximaal door de provincie beschikbaar gestelde fondsvermogen (exclusief het tijdelijke overbruggings-
krediet van € 80 miljoen). 

Voor 2022 en 2023 verwacht EFO een positief resultaat van respectievelijk € 0,45 miljoen en € 1,25 miljoen.

Bijzonderheden

Energiefonds Overijssel heeft een revolverend fondsvermogen van € 200 miljoen. Daarnaast beschikt het fonds tot eind 2027 over een overbruggingskrediet van € 80 miljoen. In 2022 heeft het fonds een lening van (maximaal) € 50 miljoen aangetrokken van de Europese Investeringsbank, onder provinciale garantstelling.  Daarmee wordt de totale financieringsruimte € 330 miljoen.

In combinatie met de verruimde randvoorwaarden kan het fonds ook de volgende fase van de energietransitie aanjagen, waar marktpartijen dat nog niet (volledig) doen. Ondersteuning van lokale energie-initiatieven, in de ontwikkel- en exploitatiefase, zal daarin een belangrijke plek innemen.

De fondsbeheerder verwacht in 2023 10 nieuwe risicofinancieringen (EFO I) en
17 leningen (EFO II) te kunnen verstrekken voor een bedrag van ca. € 33 miljoen. Rekening houdend met een aantal exits en aflossing op leningen, verwacht het fonds ultimo 2023 per saldo € 260 miljoen aan middelen uit te hebben staan.  In 2024 zal de uitzetting op jaarbasis naar verwachting stijgen naar ca. € 40 miljoen. 

De stijging van de energie- en CO2 prijs wakkert de urgentie van de energietransitie aan. Echter, de congestie (het 'vol 'zijn) van het elektriciteitsnetwerk kan vertraging geven in de realisatie van projecten die afhankelijk zijn van aansluiting op het net. Ook dit zal de nodige aandacht vragen van het fonds.