Provinciaal publiek belang

Enexis Netbeheer B.V. (één van de drie werkfondsen van Enexis Holding N.V.) beheert het energienetwerk in Noord-, Oost- en Zuid-Nederland voor ca. 2,5 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. Deze verbonden partij draagt bij aan het realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk. In de statuten staat dit als volgt:

  • Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie;
  • Het in stand houden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
  • Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet  en de Gaswet zijn toebedeeld aan de netbeheerder.

De energie-infrastructuur is een belangrijk fundament voor de energietransitie en daarmee cruciaal in het realiseren van de klimaatdoelen.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2). 

Partijen

Provincie Groningen (6,57%), provincie Drenthe (2,37%), provincie Overijssel (19,68%), provincie Noord-Brabant (30,83%), provincie Limburg (16,13%) en gemeenten in deze provincies en in de provincie Flevoland. Wettelijk is bepaald dat alleen publieke lichamen aandeelhouder van een netwerkbedrijf kunnen zijn. 

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (AV) (1e gemachtigde voor de provincie hierin:
Y.J. van Hijum). Daarnaast hebben wij een vaste zetel in de Aandeelhouderscommissie (AHC). 

In de AV van 14 april 2022 is het het strategisch plan voor de periode 2022 - 2026 vastgesteld.  Via deelname aan de AHC zijn wij nauw betrokken geweest bij het opstellen van de nieuwe strategie van Enexis. De strategische richting die Enexis voorstaat is op hoofdlijnen in lijn met onze ambitie.  De focusstrategie is erop gericht dat Enexis met haar infrastructuur ervoor zorgt dat mensen en bedrijven zoveel mogelijk duurzame energie kunnen gebruiken en terug leveren. Daarnaast wil Enexis helpen om richting te geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daar naartoe. 

Vanuit onze rol als aandeelhouder in de AHC en de AV zien wij toe op de realisatie van de doelen in het Strategisch plan van Enexis en participeren wij momenteel in het onderzoek naar Rijksparticipatie in de regionale netbeheerders. Ook stemmen we over eventuele mutaties in de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen. Daarnaast stelt de AV de jaarrekening vast met inbegrip van het daarbij horende dividend.

Financieel belang

De provincie Overijssel bezit 29.465.662 aandelen, met een boekwaarde van
€ 46,3 miljoen.

Uitbreiding van het  elektriciteitsnetwerk is een randvoorwaarde voor het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES'en) en de doelen van het Klimaatakkoord. Dit vraagt een forse investering.  De aandeelhouders van Enexis Holding dragen bij aan de financiering: in 2020 verstrekten 5 provinciale en 66 gemeentelijke aandeelhouders (waarvan 16 Overijsselse gemeenten) een converteerbare hybride aandeelhouderslening van € 500 miljoen aan Enexis Holding. De provincie Overijssel  neemt € 102 miljoen voor haar rekening. 

Het in 2022 ontvangen dividend over de winst van 2021 bedroeg € 19,6 miljoen. Voor 2023 is een dividend van € 9,8 miljoen opgenomen in de begroting.  Het is echter de verwachting, op basis van de halfjaarcijfers Enexis 2022,  dat het in 2023 te ontvangen dividend (over boekjaar 2022) aanzienlijk hoger zal worden.  In de Perspectiefnota 2024 nemen we de actuele raming in de jaarschijf "begroting 2023" op. Via de periodieke Monitor houden we u op de hoogte van de laatste stand van zaken.

Bijzonderheden

De rol van Enexis is essentieel voor realisatie van de Overijsselse energietransitie. Enexis is een partner voor de provincies, gemeenten en waterschappen bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategieën (RES'en).

Door de huidige versnelling van de energietransitie neemt de druk op het netwerk zo snel toe, dat extra investeringen alléén niet genoeg zijn. Om de energietransitie tijdig en betaalbaar te realiseren, is het noodzakelijk om het netwerk (kosten)efficiënter te gebruiken en de beschikbare middelen efficiënt te investeren. Hierin ligt een taak voor het Rijk om de regelgeving op dit vlak aan te passen. De provincie werkt aan een regierol in de regionale energie-infrastructuur.

Het beheer en uitbreiding van het elektriciteits- en gasnet en de leveringszekerheid is de belangrijkste opgave voor Enexis. In 2022 bedroeg het werkpakket van Enexis Netbeheer
€ 1.044 miljoen (2021: € 959 miljoen, (2020: € 882 miljoen). Door de toename in vraag en aanbod van duurzaam opgewekte energie zal de omvang van het werkpakket in de toekomst verder toenemen.