Provinciaal publiek belang

De Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO) draagt bij aan de kwantiteit en kwaliteit van alle typen werklocaties. HMO draagt zorg voor een goede basiskwaliteit van de werklocaties, zodat bedrijven goed kunnen functioneren en werkgelegenheid behouden blijft of kan groeien. Dit belang is verankerd in de statuten van HMO waar het (hoofd)doel omschreven is als: samen met publieke en private partijen bijdragen aan het op een duurzame wijze realiseren van herstructurering en bestrijding van leegstand van werklocaties en overige registergoederen in Overijssel, met als doel zorgvuldig ruimtegebruik te bewerkstelligen en een goed economisch vestigingsklimaat voor ondernemers te (doen) waarborgen.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Provincie Overijssel (100%).  

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin:
E. Boerman). Als aandeelhouder zien wij toe op de uitvoering van het nieuwe Strategisch beleidsplan en het nieuwe Meerjaren investeringsprogramma dat in 2022 wordt opgesteld. Daarnaast zien wij toe op de uitvoering van het Actieplan 'Versneld investeren in coronatijd'. 

Financieel belang

De laatst vastgestelde jaarrekening is die van 2021. De vennootschap heeft in 2021 een positief resultaat geboekt van € 0,67 miljoen. Het eigen vermogen van HMO bedraagt ultimo 2021 € 52,1 miljoen.  Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 55,9 miljoen) houden wij een voorziening aan van
€ 3,8 miljoen (voorziening Participatie HMO). 

HMO heeft een actieplan ontwikkeld ter verzachting van de economische gevolgen van de coronacrisis in Overijssel. In het najaar van 2020 hebben wij, met uw kennisneming, besloten om HMO voor dit actieplan een lening te verstrekken van € 10 miljoen in 2020, met een optie van een aanvullende € 7,2 miljoen in 2021. Het aanvullende deel van de lening is in 2021 verstrekt.

Bijzonderheden

In 2022 wordt een nieuw Strategisch beleidsplan opgesteld. Aan de hand daarvan gaat HMO in 2023 aan de slag. Daarnaast zet HMO zich in 2023 in voor de uitvoering van het Actieplan Versneld investeren in coronatijd. Daarin zijn 22 concrete projecten opgenomen waarin HMO investeert. Het actieplan sluit aan bij de doelen zoals opgenomen in het strategisch beleidsplan.