Provinciaal publiek belang

Innovatiefonds Overijssel I B.V. draagt bij aan de versterking van de regionale economie in Overijssel. Zij stimuleert andere vennootschappen die zich bezig houden met de bevordering of ontwikkeling van innovatieve kennis, toepassingen of technieken. Deze economische activiteiten liggen dicht tegen de markt aan en zijn relatief risicovol. De inzet van provinciale middelen stimuleert dat andere (private) investeerders mee investeren. Innovatiefonds I B.V. richt zich op het verstrekken van risicofinanciering.

Juridische vorm

Innovatiefonds Overijssel I B.V. is een besloten vennootschap (Burgerlijk wetboek, boek 2). De vennootschap wordt beheerd door Oost NL en heeft een Raad van Commissarissen van drie leden. 

Partijen

In 2021 is de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) ontbonden en is de provincie Overijssel rechtstreeks (100%) aandeelhouder geworden van Innovatiefonds Overijssel I B.V..  

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin:
R.H. de Witte). De portefeuillehouder ziet in 2023 toe op de uitvoering van het in 2022 op te stellen nieuwe meerjarenplan.

Financieel belang

De laatste vastgestelde jaarrekening is die van 2021. Innovatiefonds Overijssel I heeft in 2021 een negatief resultaat behaald van € 0,7 miljoen. Het eigen vermogen van Innovatiefonds Overijssel I bedraagt ultimo 2021 € 14,6 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen (€ 19,0 miljoen) houden wij een voorziening aan van € 4,4 miljoen (voorziening Innovatiefonds I). 

Het door u vastgestelde maximale investeringsvolume van de vennootschap is € 28,5 miljoen. Dit investeringsvolume is - conform uw besluit uit 2016 - jaarlijks op te hogen met middelen die uit Innovatiefonds Overijssel II worden overgeheveld naar Innovatiefonds Overijssel I.

Bijzonderheden

In 2022 stelt het Innovatiefonds een nieuw meerjarenplan op. Aan de hand hiervan gaat het Innovatiefonds in 2023 aan de slag.

In 2020 stemde u in met het Statenvoorstel Investeren met rendement en risico. In dat kader is de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) in 2021 ontbonden en hebben wij de aandelen Innovatiefonds Overijssel I (en II) overgenomen van de Houdstermaatschappij. Dit past in ons streven naar verdere harmonisatie van onze fondsen. In 2022 en 2023 krijgt de harmonisatie verder vorm.