Provinciaal publiek belang

 Innovatiefonds Overijssel II B.V. draagt bij aan de versterking van de regionale economie in Overijssel. Zij stimuleert andere vennootschappen die zich bezig houden met de bevordering of ontwikkeling van innovatieve kennis, toepassingen of technieken. Deze economische activiteiten liggen dicht tegen de markt aan en zijn relatief risicovol. De inzet van provinciale middelen stimuleert dat andere (private) investeerders mee investeren. Innovatiefonds Overijssel II B.V. richt zich op het beheer van nog uitstaande leningen en innovatiekredieten.

Juridische vorm

Innovatiefonds Overijssel II B.V. is een besloten vennootschap (Burgerlijk wetboek, boek 2). De vennootschap wordt beheerd door Oost NL en heeft een Raad van Commissarissen van drie leden. 

Partijen

In 2021 is de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) ontbonden en is de provincie Overijssel rechtstreeks (100%) aandeelhouder geworden van Innovatiefonds Overijssel II B.V.. 

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin:
R.H. de Witte). De portefeuillehouder ziet toe op de uitvoering van het nieuwe meerjarenplan dat in 2022 wordt opgesteld.

Financieel belang

De laatst vastgestelde jaarrekening is die van 2021. Innovatiefonds Overijssel II heeft in 2021 een positief resultaat behaald van € 0,1 miljoen. Het eigen vermogen van Innovatiefonds Overijssel II B.V. bedraagt ultimo 2021 € 1,3 miljoen. Voor het verschil tussen het eigen vermogen en het totale door de provincie gestorte vermogen
(€ 3,8 miljoen) houden wij een voorziening aan van € 2,5 miljoen (voorziening Innovatiefonds II). 

Het door u vastgestelde maximale investeringsvolume van de vennootschap is € 13 miljoen. Dit investeringsvolume is - conform uw besluit uit 2016 - jaarlijks te verlagen met middelen die uit Innovatiefonds Overijssel II B.V. worden overgeheveld naar Innovatiefonds Overijssel I B.V..

Bijzonderheden

In 2022 wordt een nieuw meerjarenplan opgesteld. Aan de hand daarvan gaat het Innovatiefonds in 2023 aan de slag.

In 2020 stemde u in met het Statenvoorstel Investeren met rendement en risico. In dat kader is de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (HFO) in 2021 ontbonden en hebben wij de aandelen Innovatiefonds Overijssel II B.V. overgenomen van de Houdstermaatschappij. Dit past in ons streven naar verdere harmonisatie van onze fondsen. In 2022 en 2023 krijgt de harmonisatie verder vorm.