Hoort bij prestatie

Algemene dekkingsmiddelen en financiering.

Provinciaal publiek belang

Het lidmaatschap van IPO is van belang voor de bestuurlijke betrokkenheid bij de kerntaken die de provincies gezamenlijk uitvoeren. De vereniging IPO heeft tot doel:

  • Het behartigen van de belangen van provincies;
  • Het bieden van een platform voor uitwisseling van kennis en ervaringen;
  • Het stimuleren en entameren van vernieuwingsprocessen binnen de provincies.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (vereniging, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

De twaalf provincies. De provincie Overijssel heeft een aandeel van 8,2% in het resultaat van de vereniging. 

Bestuurlijke betrokkenheid

Bestuurslid Y.J. van Hijum. Provinciale Staten van iedere provincie wijzen uit hun midden twee personen aan ter vertegenwoordiging van hun provincie in de Algemene Leden Vergadering . Voor de provincie Overijssel zijn dit dhr. C.F. Slingerland  en
mw. Y.M. Koolhaas - Giesberts.   

Financieel belang

De laatst vastgestelde jaarrekening is die van 2021. Op 9 september 2014 stemden wij in met het afgeven van een borgstelling ter hoogte van € 0,6 miljoen aan het IPO voor een lening van BNG, ten behoeve van de overbrugging van de verhuizing naar en inrichting van nieuwe kantoorruimte van het IPO. De stand van de garantstelling per 31 december 2021 is € 0,18 miljoen. De garantstelling vervalt op 15 oktober 2024. Betaling van aflossing en rente verloopt via de jaarlijkse provinciale bijdrage aan het IPO. Bij een eventueel inroepen van de garantstelling wordt het effect voor Overijssel verrekend met de IPO-bijdrage.

Bijzonderheden

In 2021 heeft de betaling van de zevende termijn plaatsgevonden, waardoor de hoogte van de garantstelling ook navenant lager wordt en uitkomt op € 0,18 miljoen.

Meer informatie

Website IPO