Provinciaal publiek belang

De Omgevingsdienst IJsselland (OD-IJ) is een bestuurlijke samenwerking op basis van een overeenkomst. OD-IJ heeft ten doel om de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van milieutaken in IJsselland kwalitatief beter en efficiënter uit te voeren, door de samenwerking van de IJssellandse gemeenten en de provincie in een afzonderlijke dienst vorm te geven. Dit belang is ook verankerd in de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJsselland.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen). De gemeenschappelijke regeling is op 4 januari 2017 gepubliceerd en op
5 januari 2017 in werking getreden. De gemeenschappelijke regeling is in 2020 gewijzigd en op 2 juli 2020 gepubliceerd (stcrt-2020-42900). De gewijzigde regeling is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 in werking getreden.

Partijen

Provincie Overijssel en elf gemeenten uit de regio IJsselland: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Het aandeel van de provincie Overijssel in het resultaat bedraagt 7,8%.

Bestuurlijke betrokkenheid

Algemeen Bestuur: Gedeputeerde T.A. de Bree (lid/vicevoorzitter). Dagelijks bestuur: Gedeputeerde T.A. de Bree, (lid/vicevoorzitter).  

In het jaar 2022 is het project Samen Toekomst Bestendig verder uitgewerkt, met als belangrijkste resultaat een nieuw opgestelde concept begroting. Waar bij de start van de omgevingsdienst alle partijen zelf konden aangeven hoeveel uren en menskracht ze inbrachten in de dienst (inputfinanciering) is de begroting 2023 omgezet naar een output gestuurde financiering. Op uniforme wijze zijn de kosten voor het primair proces van alle partijen in beeld gebracht en verwerkt in de begroting 2023. Tevens zijn de overheadkosten naar rato verdeeld op basis van inbreng primair proces.
Hiermee is het proces van input- naar outputfinanciering afgerond, de begroting 2023 is in april 2022 naar alle aangesloten raden en staten verzonden en in het Algemeen Bestuur van 7 juli 2022 vastgesteld. 

Financieel belang

OD-IJ heeft voor 2023 een begroting opgesteld van in totaal € 12,9 miljoen. De bijdrage van de provincie Overijssel aan de OD-IJ bedraagt € 1 miljoen, welke gedekt is in de provinciale begroting.

De deelnemers zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor eventuele financiële risico’s/tekorten van de OD-IJ, naar rato van hun inbreng. Uit de resultaten die jaarlijks behaald worden, mag de OD-IJ een eigen weerstandscapaciteit opbouwen om tegenvallers op te vangen. Voor 2023 heeft het Algemeen Bestuur deze weerstandscapaciteit vastgesteld op maximaal € 311.000.

Bijzonderheden

OD-IJ is een gemeenschappelijke regeling, opgericht vanuit een wettelijke verplichting. De deelnemers zijn en blijven bevoegd gezag. Bevoegdheden worden niet gedelegeerd, maar in mandaat overgedragen. Conform de gemeenschappelijke regeling verzendt de OD-IJ jaarlijks het financieel jaarverslag, de begrotingsstukken van het eerstvolgende jaar rechtstreeks naar staten. In het VTH-jaarverslag worden de werkzaamheden van de OD-IJ verantwoord ten opzichte van het vastgestelde VTH-jaarprogramma.