Provinciaal publiek belang

Gebiedsontwikkeling gericht op realisatie van een regionaal grootschalig en duurzaam bedrijventerrein. De verbonden partij richt zich op vestiging van grootschalige bedrijven  die actief zijn in de logistieke sector of in de industrie, uitgaande van 20 tot 50 arbeidsplaatsen per hectare en een ruimtebehoefte vanaf 2 hectare.  Dit belang is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Regionaal Bedrijventerrein Twente, die de taak van de verbonden partij omschrijft als 'het (duurzaam) ontwikkelen, realiseren, exploiteren en beheren van het bedrijventerrein'.

RBT (XL Businesspark) behoort samen met Technology Base, Kennispark Twente en Hightech Systems Park (HTSP) tot de vier economische topwerklocaties in Twente.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen), in werking getreden op 5 april 2005. De gemeenschappelijke regeling is in 2019 gewijzigd naar een zogenaamde 'collegeregeling'  en gepubliceerd (Staatscourant - publicatienummer 37368). 

Partijen

De provincie Overijssel (23%), Almelo (23%), Hengelo (23%), Enschede (23%) en Borne (8%). 

Bestuurlijke betrokkenheid

Algemeen bestuur: M.T. van Haaf (lid) en G.H. ten Bolscher (lid). Dagelijks bestuur:
M.T. van Haaf (lid).

Vanuit de opdrachtgeversrol stuurt de provincie op het realiseren van grondverkopen en daarmee op regionale werkgelegenheid. Vanuit de eigenaarsrol ligt de focus op het bewaken van de kaders, het beheersen van de risico’s en borging van de kwaliteit van besluitvorming door RBT.

Financieel belang

De grondexploitatie is met peildatum 1 januari 2022 geactualiseerd. Het verwachte resultaat van de grondexploitatie komt nu uit op een positief resultaat van € 7,7 miljoen op einddatum 31 december 2025. Vanwege het positieve resultaat is geen sprake meer van een verliesvoorziening waarvoor de provincie een last moet nemen. Ook is het project inmiddels dusdanig vergevorderd dat er door de provincie geen weerstandsvermogen meer dient te worden aangehouden voor financiële  tegenvallers. Mochten deze zich nog voordoen, dan is de verwachting dat deze uit het positief resultaat kunnen worden opgevangen.

Het positieve resultaat wordt in de periode 2022-2025 stapsgewijs uitgekeerd aan de deelnemende overheden. 

Bijzonderheden

De verwachting is dat de laatste uitgiften plaatsvinden in 2024 en dat de gemeenschappelijke regeling in 2025 kan worden beëindigd. De directie is gevraagd om de processtappen tot liquidatie van de gemeenschappelijke regeling verder uit te werken.

Meer informatie

Website XL Business Park