Provinciaal publiek belang

Deze verbonden partij draagt bij aan de ontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente tot Technology Base. De gemeenschappelijke regeling Technology Base omschrijft de opgave als een integrale gebiedsontwikkeling ten behoeve van toekomstbestendige bestemmingen die een belangrijke bijdrage leveren aan de economie, ecologie, natuur, woningbouw en leefbaarheid van de regio.

Juridische vorm

Publiekrechtelijke rechtspersoon (Openbaar Lichaam, Wet gemeenschappelijke regelingen), in werking getreden op 23 november 2010. De laatste wijziging van de gemeenschappelijke regeling was in 2020, waarbij de regeling is omgezet naar een collegeregeling. Ook is de naam gewijzigd van Area Development Twente (ADT) naar Technology Base. De gewijzigde regeling is op 17 juli 2020 gepubliceerd (Staatscourant 2020, 38979). 

Partijen

Provincie Overijssel (50%) en gemeente Enschede (50%). 

Bestuurlijke betrokkenheid

Algemeen Bestuur: R.H. de Witte (lid), M.T. van Haaf (lid), E. Boerman (lid) en
G.H. ten Bolscher (lid). Dagelijks Bestuur: R.H. de Witte (lid en plaatsvervangend voorzitter) en M.T. van Haaf (lid).

Met de herontwikkeling van vliegbasis Twenthe is ingezet op nieuwe woon- en werkgebieden, nieuwe natuur en de exploitatie van een regionale luchthaven. Waar op onderdelen de herontwikkeling bijna is afgerond, geldt voor het bedrijvenpark en de luchthaven dat er nog ambities en uitdagingen zijn. In 2022 is een evaluatie uitgevoerd door Berenschot, welke als basis zal dienen voor de te maken keuzes ten aanzien van de verdere gebiedsontwikkeling. 

Financieel belang

De jaarrekening 2021 (stand 31-12-2021) van Technology Base gaat uit van een grondexploitatie van € 18,2 miljoen negatief (netto contante waarde) per 1 januari 2022. Ons aandeel (50%) in het tekort op deze grondexploitatie - zijnde € 9,1 miljoen - is afgedekt in de voorziening Resultaten gebiedsexploitaties. Daarnaast heeft Technology Base een vordering op de deelnemers voor eerdere tekorten op de luchthavenexploitatie. Het provinciale aandeel (50%) van deze vordering is circa € 1,25 miljoen.

In de toetsing van het provinciale weerstandsvermogen houden wij rekening met een kans van 50% op een negatiever resultaat dan begroot voor de grondexploitatie (impact
€ 3,9 miljoen) en de luchthaven- en vastgoedexploitatie (impact € 0,75 miljoen).

Bijzonderheden

Via de Gebiedsvisie, bestemmingsplannen en het Luchthavenbesluit zijn de kaders vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan dat geldt voor de natuur en de evenementenlocatie loopt een beroepsprocedure.

Gelet op de nabijheid van Natura 2000-gebied Lonnekermeer is het bij het vergunnen van (grotere) activiteiten en bedrijfsvestigingen op Technology Base qua stikstofruimte nodig aanvullende maatregelen te treffen.

Op de voormalige legeringskampen rond de vliegbasis is 80 hectare aan woonparken in ontwikkeling. De verkoop van de panden en de kaveluitgifte verloopt conform de aangepaste planning.

In 2022 is een evaluatie over Technology Base uitgevoerd, op basis waarvan - samen met u - verdere keuzes worden gemaakt met oog op de resterende opgave van deze gebiedsontwikkeling (bedrijventerrein en luchthaven).

Meer informatie

Website Technology Base