Provinciaal publiek belang

SPV (Special Purpose Vehicle) Hengelo B.V. is in 2013 opgericht met als doel het verkrijgen, beheren, (ver)huren, exploiteren en vervreemden van onroerende zaken. In de praktijk zorgt SPV Hengelo voor de verhuur van een fabrieksgebouw aan Stork Thermeq in Hengelo. Het onroerend goed is in 2015 in gebruik genomen.

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (besloten vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).
SPV Hengelo wordt beheerd door Oost NL.

Partijen

Met de ontbinding van de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel in 2021, is de provincie Overijssel rechtstreeks (100%) aandeelhouder geworden van SPV Hengelo B.V.. 

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin:
R. H. de Witte). 

Financieel belang

De laatst vastgestelde jaarrekening is die van 2021. Het aandelenkapitaal van SPV Hengelo bedraagt per ultimo 2021 € 100. Het eigen vermogen van SPV Hengelo bedraagt
€ 2 miljoen. De provincie waardeert SPV Hengelo tegen het ingebrachte aandelenkapitaal van € 100.  In 2021 heeft SPV Hengelo een positief resultaat behaald van € 0,26 miljoen.

Conform afspraak benutten wij de aflossing van de lening die wij aan SPV Hengelo hebben verstrekt voor de verplaatsing van Stork voor twee doelen. Een deel benutten wij ter dekking van interne kosten die wij maken vanwege het wegvallen van de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel. Het overgrote deel benutten wij voor de versterking van Innovatiefonds Overijssel. Bij de Monitor komen wij hier nader op terug.

Bijzonderheden

U heeft ingestemd met het Statenvoorstel Investeren met rendement en risico, waarin u onder meer besloot tot ontbinding van de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel. Deze ontbinding heeft in 2021 plaatsgevonden, waarbij wij de aandelen van SPV Hengelo hebben overgenomen.

Meer informatie

-