Provinciaal publiek belang

Het publiek belang van Wadinko is het versterken van de economische bedrijvigheid en daarmee het behoud en groei van de werkgelegenheid in Overijssel, de Noord-Oostpolder en Zuidwest Drenthe. Wadinko zet risicodragend kapitaal, kennis, managementondersteuning en netwerken in om haar doelen te bereiken.

Dit belang is verankerd in de statuten van Wadinko, waar het doel van de verbonden partij omschreven is als:

  • het deelnemen in andere ondernemingen die bij voorkeur werkzaam zijn in het gebied dat door de aandeelhouders van de vennootschap wordt vertegenwoordigd;
  • het versterken van de economische bedrijvigheid en daarmee het behoud en groei van de werkgelegenheid in het gebied dat door de aandeelhouders van de vennootschap wordt vertegenwoordigd.

Wadinko neemt rechtstreeks deel in het aandelenkapitaal van ondernemingen. De vennootschap financiert bedrijven die willen groeien of innoveren, zich willen verzelfstandigen of opvolgingsvraagstukken hebben. Wadinko participeert bij voorkeur in bedrijven die behoren tot de maakindustrie en de zakelijke dienstverlening.

Wadinko beoogt groei, innovatie en maatschappelijk verantwoord ondernemerschap te  bevorderen. Daarbij stuurt zij actief op ontwikkelthema’s zoals digitalisering, health & safety, diversiteit, circulariteit en duurzaamheid en sluit daarmee aan op de (maatschappelijke) agenda van de provincie Overijssel. 

Juridische vorm

Privaatrechtelijke organisatie (naamloze vennootschap, Burgerlijk wetboek, boek 2).

Partijen

Provincie Overijssel (25,12%) en de gemeenten Borne, Dalfsen, Deventer, Dinkelland, Hardenberg, Hellendoorn, Hof van Twente, Kampen, Losser, Meppel, Noordoostpolder, Olst – Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen – Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Urk, Westerveld, Wierden, Zwartewaterland en Zwolle. 

Bestuurlijke betrokkenheid

Stemrecht in de Algemene Vergadering (1e gemachtigde voor de provincie hierin:
T.A. de Bree).  Vanuit de provincie vragen we in de aandeelhoudersvergaderingen en de periodieke overleggen aandacht voor investeringen/participaties door Wadinko die een bijdrage leveren aan onze provinciale doelen. 

Financieel belang

De provincie Overijssel bezit 600 van de 2.389 aandelen welke een boekwaarde van nihil vertegenwoordigen.

Bijzonderheden

In het strategisch beleidsplan van Wadinko voor de periode 2021 – 2026 zijn de volgende doelstellingen opgenomen:

  • Werkgelegenheid groeit van 4.336 fte naar 6.000 fte;
  • De actuele waarde van bezittingen stijgt van € 95 miljoen naar € 120 miljoen;
  • De komende 6 jaar handhaving uitkeren dividend;
  • Het jaarlijks gemiddelde rendement is tenminste 5% op geïnvesteerd vermogen.

De aandeelhoudersvergadering heeft in 2021 besloten om vanaf 2022 jaarlijks een dividend van € 1,5 miljoen uit te keren. Voor de provincie betekent dit een dividend van
€ 375.000 per jaar.  Voorwaarde voor uitkering van dit dividend is een liquiditeit van Wadinko van meer dan € 10 miljoen, zodat er voldoende ruimte blijft voor (vervolg)investeringen in participaties.  

In verband met een in 2022 verwacht hoog netto resultaat en hoog liquiditeitssaldo heeft de aandeelhoudersvergadering 20 mei 2022 besloten af te wijken van het dividendbeleid en heeft de vergadering ingestemd met uitkering van interim dividend aan de aandeelhouders ter hoogte van in totaal € 3 miljoen, zijnde een voorschot op het dividend 2022,  

In het kader van de Overijsselse herstel- en transitieaanpak coronacrisis verstrekten wij Wadinko in 2020  een kredietfaciliteit van € 10 miljoen. Wadinko heeft in 2021 een bedrag van € 1,6 miljoen uit deze faciliteit benut voor ondersteuning van MKB-bedrijven.