Prestaties (12)

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2022

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij leggen in het voorjaar 2022 de ontwerp Omgevingsvisie Overijssel ter inzage en bieden u in het najaar de  Omgevingsvisie Overijssel ter vaststelling aan. Wij maken deze Omgevingsvisie in interactie met onze inwoners en partners.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2022

 1. Wij  werken samen met gemeenten en waterschappen  aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel en ondersteunen hen bij de omslag naar de Omgevingswet. Wij bezien hier de opgaven in gebiedsgerichte samenhang. Wij doen dit steeds meer via een ontwerpende benadering.
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij ontwikkelen met de gemeente Staphorst een visie op het energielandschap en onderzoeken in hoeverre dit moet leiden tot aanpassing van ons Omgevingsbeleid
 4. Wij werken met onze partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel in de onderstaande netwerksamenwerkingen. We doen dit met een integrale blik op onder andere klimaatadaptatie (prestatie 1.4.1), wonen (prestatie 1.4.2) en mobiliteit (prestatie 4.6.2).
  - Omgevingsagenda Oost en de daaruit voortvloeiende Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) -projecten
  - Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
  - Novi gebied Regio Zwolle waarin we werken aan de delta van de toekomst. 
  - Ontwikkelagenda Twente.
  - Ontwikkelagenda Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle).
 5. Wij werken op basis van het Investeringsbesluit Samenwerkingsverbanden water aan een klimaatbestendig Overijssel in de volgende samenwerkingsverbanden:
  - Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan de realisatie van het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
  - Regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal.
  - Agenda IJsselmeergebied 2050
  - IJssel-Vechtdelta.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf, Bert Boerman

Opgaven

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties 2022

 1. Wij starten met de uitvoering van de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 2. Wij maken afspraken met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost over de tussentijdse evaluatie van de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water om het doelbereik zo hoog mogelijk te maken.
 3. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.2 Werken aan voldoende oppervlakte- en grondwater

Acties 2022

 1. Wij voeren met partners het maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2016-2021 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater) uit, waarvan de uitvoeringstermijn in overleg met het rijk verlengd is tot eind 2023. Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
 2. Wij starten met partners met de uitvoering van het 2e maatregelenprogramma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027 (onderdeel van het landelijke Deltaprogramma Zoetwater). Wij vervullen hierbij de kassiersfunctie.
 3. Wij onderzoeken de verdere cofinancieringsmogelijkheden vanuit de provincie voor het programma Zoetwatervoorziening Oost Nederland 2022-2027.
 4. Wij vertalen de actualisatie van de waterverdeling IJsselmeergebied naar onze Omgevingsvisie en  Omgevingsverordening.
 5. We bereiden samen met de agrarische collectieven de overgang naar de nieuwe Europese regelgeving voor gemeenschappelijk landbouwbeleid voor, voor wat betreft blauwe diensten die een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit (prestatie 1.2.1) en waterkwantiteit. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.3 Werken aan voldoende schone drinkwaterbronnen nu en in de toekomst

Acties 2022

 1. Wij werken vanuit het Investeringsvoorstel Robuuste Drinkwatervoorziening aan de uitvoering van de adaptieve strategie drinkwater.
 2. Wij ronden het lopende Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning met partners af.
 3. Wij actualiseren samen met onze partners de Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning.
 4. Wij stellen met onze partners een nieuw Maatregelenprogramma Gebiedsdossiers Drinkwaterwinning op, waarin we werken aan het veiligstellen van onze drinkwaterwinningen.
 5. Wij vertalen met onze partners het 7e actieprogramma Nitraat van de rijksoverheid naar acties in de grondwaterbeschermingsgebieden in Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.4 Bescherming tegen overstromingen en wateroverlast

Acties 2022

 1. Wij ontwikkelen met gemeenten en waterschappen nieuw beleid ten aanzien van wateroverlast en de bijbehorende normering in het kader van de Omgevingswet.
 2. Wij participeren in projecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma zoals de dijkverlegging Paddenpol.
 3. Wij werken samen met onze partners aan het verder uitwerken van de integrale benadering van het regionale watersysteem, zoals het Programma Integraal Riviermanagement en Samenwerkingsverbanden Water (zie ook prestatie 1.1.2). 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.2.5 Vergunningverlening, toezicht en handhaving water

Acties 2022

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af, binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree, Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

1.2.7 IJsseldelta programma

Acties 2022

 1. Wij realiseren de hoog- en laagwatermaatregelen op de recreatieterreinen rondom Roggebot in overleg met partners en stakeholders.
 2. Wij verwijderen onder regie van Flevoland de Roggebotsluis en de Roggebotkering en realiseren vaarvoorzieningen en een nieuwe brug (zie ook prestatie 4.6.6).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties 2022

 1. Wij stellen samen met partners in de werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitvoeringsstrategieën op, op basis van de risicodialogen. Hierin staat strategie en beleid om klimaatadaptief te kunnen handelen in 2050.
 2. Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, droogte en wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we de werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van actieplannen en Zoetwatervoorziening Oost Nederland (zie ook prestatie 1.2.2). 
 3. Wij stimuleren via de subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen om concrete projecten uit te voeren.
 4. Wij starten een pilot voor klimaatadaptieve carpoolplekken/recreatieve overstappunten rond de N34, inclusief drinkwatertappunten.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het realiseren van groene schoolpleinen via inspiratie, subsidies en het toegankelijk maken van kennis. We ontwikkelen op maat ondersteuning voor scholen in wijken met een lage sociaal economische status.
 2. Wij werken samen met gemeenten aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Vijf gemeenten werken al aan gemeentelijke Natuur voor Elkaar plannen. Wij ondersteunen hen daarbij.
 3. Wij bevorderen met communicatie- en netwerkactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen, o.a. via projecten binnen Natuur in de Stad en Overijssel Tuiniert.
 4. Wij stimuleren initiatieven uit de samenleving, onder andere via de subsidieregeling ‘Natuur en Samenleving’, met Natuurateliers en door “verbindingsofficieren” aan te stellen die midden in de maatschappij staan.
 5. Wij bouwen verder aan het netwerk van professionals in de zorg en ontwikkelen samen met zorgpartijen concrete projecten waarbij natuur wordt ingezet in de zorg. Ook zoeken we samenwerking met zowel het groen- als het zorgonderwijs waardoor de toekomstige professionals bekend zijn met succesvolle groen toepassingen in de zorg.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties 2022

 1. In het kader van Natuur en welzijn bevorderen we het realiseren van meer groen en de inzet van groene activiteiten in versteende wijken in o.a. Deventer en Kampen.
 2. In het kader van Natuur en wonen werken we onder andere aan community’s of practice voor verschillende bouwende stakeholders. We trekken samen op met gemeenten met een grote bouwopgave en helpen hen drempels weg te nemen opdat de nieuwbouw natuurinclusief plaatsvindt.
 3. Wij voeren het Plan van Aanpak Natuurlijk Kapitaal uit met onze partners. We stimuleren recreatieondernemers, ondernemers op bedrijventerreinen en agrariërs om te ondernemen met groen.
 4. Wij maken in ons provinciaal beleid zoveel mogelijk gebruik van natuurinclusieve oplossingen bij ruimtelijke opgaven, zoals bij Klimaat, Woonagenda en Toekomstbestendige werklocaties.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

4.4.4 Robuust goederenvervoer netwerk

Acties 2022

 1. Wij voeren een actieve lobby in Europa voor het realiseren van een innovatieve en duurzame logistieke corridor en voor het versterken van de netwerksamenwerking op de North Sea Baltic Corridor.
 2. Wij creëren een robuust vaarwegennet, onder meer door onze betrokkenheid bij het verruimen van de Twentekanalen, project sluis Kornwerderzand en verkenning spoorbrug Zutphen.
 3. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan het Meerjarenprogramma vrachtwagenparkeren Overijssel.
 4. Wij behartigen de belangen van Overijssel op het dossier Vrachtwagenheffing.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman.

Opgaven