Prestaties (21)

1.1.1 Vastleggen en waarborgen actueel ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2022

 1. Wij houden de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening actueel en zorgen ervoor dat deze Omgevingswetproof zijn.
 2. Wij leggen in het voorjaar 2022 de ontwerp Omgevingsvisie Overijssel ter inzage en bieden u in het najaar de  Omgevingsvisie Overijssel ter vaststelling aan. Wij maken deze Omgevingsvisie in interactie met onze inwoners en partners.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

1.1.2 Uitvoering van ons ruimtelijk- en waterbeleid

Acties 2022

 1. Wij  werken samen met gemeenten en waterschappen  aan de ruimtelijke en waterstaatkundige inrichting van Overijssel en ondersteunen hen bij de omslag naar de Omgevingswet. Wij bezien hier de opgaven in gebiedsgerichte samenhang. Wij doen dit steeds meer via een ontwerpende benadering.
 2. Wij borgen de uitvoering van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening in voorkantsamenwerking met onze partners en zetten indien nodig of wenselijk ons wettelijk ruimtelijk instrumentarium in.
 3. Wij ontwikkelen met de gemeente Staphorst een visie op het energielandschap en onderzoeken in hoeverre dit moet leiden tot aanpassing van ons Omgevingsbeleid
 4. Wij werken met onze partners aan de ruimtelijke ontwikkeling van Overijssel in de onderstaande netwerksamenwerkingen. We doen dit met een integrale blik op onder andere klimaatadaptatie (prestatie 1.4.1), wonen (prestatie 1.4.2) en mobiliteit (prestatie 4.6.2).
  - Omgevingsagenda Oost en de daaruit voortvloeiende Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) -projecten
  - Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle.
  - Novi gebied Regio Zwolle waarin we werken aan de delta van de toekomst. 
  - Ontwikkelagenda Twente.
  - Ontwikkelagenda Zwolle Kampen Netwerkstad (Spoorzone Zwolle).
 5. Wij werken op basis van het Investeringsbesluit Samenwerkingsverbanden water aan een klimaatbestendig Overijssel in de volgende samenwerkingsverbanden:
  - Ruimte voor de Vecht waarin we onder andere werken aan de realisatie van het kunstwerk Poort van het Vechtdal.
  - Regiodealproject Brede Welvaart in het Vechtdal.
  - Agenda IJsselmeergebied 2050
  - IJssel-Vechtdelta.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf, Bert Boerman

Opgaven

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

Acties 2022

 1. Wij werken samen met partners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, deskundigen, bedrijven, belangenorganisaties, buurprovincies) aan de balans tussen benutten en beschermen van bodem en ondergrond.
 2. Wij zetten in op vitale bodem, energieke ondergrond, duurzaam bodemkwaliteitsbeheer en bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond.
 3. Wij stimuleren gemeenten om  beleid op te stellen, waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de Omgevingswet.
 4. Wij verkennen de beleidsontwikkeling rond zeer zorgwekkende stoffen vanuit onze provinciale belangen op het terrein van waterkwaliteit, bodemkwaliteit en milieu (zie ook prestatie 2.1.1).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman, Monique van Haaf, Tijs de Bree, Gert Harm Ten Bolscher

Opgaven

1.1.5 Programma Omgevingswet

Acties 2022

 1. Wij maken onze interne werkprocessen Omgevingswet-proof en sluiten deze aan op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Hierbij volgen we de landelijk planning.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

1.3.1 Ontwikkelen en uitvoeren woonagenda's

Acties 2022

 1. Wij voeren samen met ons netwerk waaronder de Woonkeuken en de rijksoverheid de woonagenda's uit in samenhang met ons investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail (zie prestatie 1.4.2).
 2. Wij voeren onze wettelijke taken uit als toezichthouder huisvesten statushouders.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

1.3.2 Toekomstbestendig maken van de woningvoorraad

Acties 2022

Wij dragen bij aan het toekomstbestendig maken van de woningvoorraad via het ontwikkelen en uitvoeren van de woonagenda's (prestatie 1.3.1) en het investeringsprogramma Ruimte, Wonen en Retail (prestatie 1.4.2). Daarnaast voeren wij de volgende acties uit:

 1. Wij faciliteren het Expertisecentrum Vitale Vakantieparken Overijssel. Het expertisecentrum ondersteunt gemeenten bij de revitalisering van vakantieparken, waarbij het vraagstuk vanuit de disciplines economie, ondermijning/ veiligheid (zie prestatie 7.1.5) en ruimtelijke ordening aangepakt wordt. Het gaat in Overijssel om zo’n 85 parken in minimaal 13 gemeenten. Dit doet het expertisecentrum door werkwijzen, instrumenten en kennis beschikbaar te stellen aan gemeenten en parken en door leerervaringen te delen. Daarbij wordt de koppeling gelegd met de landelijke actieagenda Vitale Vakantieparken 2021-2022.
 2. Wij evalueren de provincie dekkende aanpak vitale vakantieparken eind 2022.


Startersleningen (voor 2016)
Onder deze prestatie wordt tevens het financiële verloop verantwoord van de startersleningen die de provincie tot en met 2015 heeft verstrekt. Het betreft hypotheken met een looptijd van 30 jaar. Het verloop bestaat uit enerzijds de beheervergoeding aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en betreft verder de rentebaten op verstrekte leningen. De baten en lasten op deze kostenpost zijn door ons niet te beïnvloeden

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte, Monique van Haaf

Opgaven

1.4.1 Werken aan een klimaat adaptieve inrichting in 2050

Acties 2022

 1. Wij stellen samen met partners in de werkregio's uit het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) uitvoeringsstrategieën op, op basis van de risicodialogen. Hierin staat strategie en beleid om klimaatadaptief te kunnen handelen in 2050.
 2. Wij voeren het investeringsbesluit Hitte, droogte en wateroverlast uit samen met onze partners, waarbij we de werkregio's ondersteunen bij het uitvoeren van actieplannen en Zoetwatervoorziening Oost Nederland (zie ook prestatie 1.2.2). 
 3. Wij stimuleren via de subsidieregeling Klimaatadaptatie gemeenten en waterschappen om concrete projecten uit te voeren.
 4. Wij starten een pilot voor klimaatadaptieve carpoolplekken/recreatieve overstappunten rond de N34, inclusief drinkwatertappunten.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.4.2 Investeringsprogramma Ruimte Wonen Retail

Acties 2022

 1. Wij werken met onze partners, waaronder de Herstructureringsmaatschappij Overijssel (HMO), de Stadsbeweging, Retailplatform Overijssel en Woonkeuken aan ons Investeringsprogramma Ruimte Wonen en Retail fase 2. Hiermee dragen we bij aan toekomstbestendige  binnensteden, een passend aanbod wonen voor verschillende doelgroepen en een aantrekkelijk woon- werk- en leefmilieu.
 2. Wij ondersteunen gemeenten en centrumpartijen via stadsarrangementen met het werken aan toekomstbestendige binnensteden, compacte centra en complexe gebiedsontwikkelingen. Wij zoeken hierbij de verbinding met andere programma's zowel binnen als buiten de provincie.
 3. Wij stimuleren samen met onze partners in onder andere de Woonkeuken en de rijksoverheid de versnelling van de woningbouw en de huisvesting van doelgroepen. 
 4. Wij stimuleren via de Overijsselse Retailaanpak toekomstbestendige retail door in te zetten op innovatief ondernemerschap, samenwerking en ruimtelijk detailhandelsbeleid. 
 5. Wij bereiden met partners bij rijk en regio de inzet van het rijk voor, voor de nieuwe kabinetsperiode.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Monique van Haaf

Opgaven

1.4.4 Ondergrondse verkabeling van hoogspanningsleidingen

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen de gemeente Kampen financieel bij de start van de realisatie van de ondergrondse verkabeling in 's Heerenbroek.
 2. Wij begeleiden en ondersteunen de gemeenten Almelo, Deventer en Enschede bij het ondergronds brengen van hoogspanningskabels met als doel het sluiten van een bestuursovereenkomst in 2022 of later.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

2.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling milieu en gezondheid

Acties 2022

 1. Wij ontwikkelen samen met gemeenten, GGD en andere partners provinciaal milieubeleid waarbij gezondheid van inwoners centraal staat en verankeren deze in de Provinciale Omgevingsvisie. 
 2. Wij bevorderen een gezonde leefomgeving door projecten te initiëren en te ondersteunen gericht op beter bewustzijn, betrokkenheid en gedrag van inwoners op de thema's lucht, geluid en (zwerf)afval, zoals het project Schone Rivieren. We zetten in op kennisdeling en kennisontwikkeling door bijeenkomsten te organiseren voor en met diverse partners als GGD en gemeenten.
 3. Wij werken samen met andere provincies aan (inter)nationale en interprovinciale beleid- en kennistrajecten.
 4. Wij voeren de wettelijke coördinatietaak uit op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.
 5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving voor 31 december vast. Daarbij zetten we ook in op het toekomstbestendig maken van ons VTH beleid en de uitvoering daarvan op complexe dossiers als ZZS en circulaire economie.
 6. Wij bepleiten een andere volgorde van besluitvorming in het luchtvaartdossier via een transparant en navolgbaar proces: eerst de luchtvaartnota, dan de herziening van het luchtruim en daarna besluiten over Lelystad Airport.
 7. Wij willen hinder van vliegtuiglawaai zoveel mogelijk beperken vanuit onze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de leefomgeving. Mede daarom zullen wij nabij Zwolle een meetpost inrichten om hinder te monitoren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Opgaven

2.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving milieu

Acties 2022

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij geven opdrachten aan de omgevingsdiensten voor uitvoering van de ingebrachte taken.
 4. Wij beoordelen bij risicovolle bedrijven de vergunningen jaarlijks op actualiteit, bij overige bedrijven doen wij dit eenmaal in de vijf jaar.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Opgaven

2.1.3 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen en adviseren bij het in beeld brengen van milieu- en omgevingseffecten van (eigen) plannen en projecten, zoals de provinciale Omgevingsvisie en in RES-verband.
 2. Wij adviseren over en toetsen op het gebied van milieu- en omgevingseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden waar wij een rol als bevoegd gezag hebben.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

2.2.1 Sanering en beheersing (asbest) verontreinigde bodemlocaties

Acties 2022

 1. Wij voeren voor Blekerijweg, IJsselmuiden de sanering uit.
 2. Wij beheersen bestaande spoedeisende bodemsaneringen.
 3. Wij monitoren conform het programma 2022 Bureau Asbestbodem Sanering.
 4. Wij stellen het programma 2023 Bureau Asbestbodem Sanering vast.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

2.2.2 Stimuleren van het verwijderen van asbestdaken

Acties 2022

 1. Wij zorgen er door middel van leningen voor dat ook niet draagkrachtige eigenaren de sanering van hun asbestdak kunnen financieren.
 2. Wij stimuleren verwijdering van asbest in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen door middel van subsidie.
 3. Wij stimuleren gezamenlijke verwijdering van geschakelde asbesthoudende leidaken door middel van subsidie.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

2.2.3 Beheer nazorgfonds

Acties 2022

 1. Wij stellen het jaarverslag 2021 en de begroting 2023 op voor het Nazorgfonds gesloten stortplaatsen in Overijssel.
 2. Wij hebben één á twee keer per jaar een bestuurlijk overleg met de exploitanten van de stortlocaties.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree en Eddy van Hijum

Opgaven

2.4.1 Programma Toekomstgerichte erven

Acties 2022

 1. Wij stellen samen met gemeenten in heel Overijssel erfcoaches beschikbaar. Zij ondersteunen erfeigenaren om toekomstbestendige keuzes te maken bij actuele vraagstukken zoals stikstof, aanpassing in de bedrijfsvoering en leegstaande gebouwen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree.

Opgaven

3.2.2 Projecten die relatie tussen natuur en mensen bevorderen

Acties 2022

 1. Wij ondersteunen samen met partners basisscholen bij het realiseren van groene schoolpleinen via inspiratie, subsidies en het toegankelijk maken van kennis. We ontwikkelen op maat ondersteuning voor scholen in wijken met een lage sociaal economische status.
 2. Wij werken samen met gemeenten aan het vergroenen van de bebouwde omgeving. Vijf gemeenten werken al aan gemeentelijke Natuur voor Elkaar plannen. Wij ondersteunen hen daarbij.
 3. Wij bevorderen met communicatie- en netwerkactiviteiten het bewustzijn over de betekenis van natuur voor mensen, o.a. via projecten binnen Natuur in de Stad en Overijssel Tuiniert.
 4. Wij stimuleren initiatieven uit de samenleving, onder andere via de subsidieregeling ‘Natuur en Samenleving’, met Natuurateliers en door “verbindingsofficieren” aan te stellen die midden in de maatschappij staan.
 5. Wij bouwen verder aan het netwerk van professionals in de zorg en ontwikkelen samen met zorgpartijen concrete projecten waarbij natuur wordt ingezet in de zorg. Ook zoeken we samenwerking met zowel het groen- als het zorgonderwijs waardoor de toekomstige professionals bekend zijn met succesvolle groen toepassingen in de zorg.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

4.1.1 Beleidsontwikkeling mobiliteit

Acties 2022

 1. Wij verankeren de resultaten uit de vorig jaar uitgevoerde verkenning naar interactie tussen transities, mobiliteit en ruimte (Strategische Koers Ruimte & Mobiliteit) als mobiliteitslijn in de Nieuwe Omgevingsvisie Overijssel. Daarbij toetsen we de huidige koersdocumenten aan de recente inzichten rondom mobiliteit en actualiseren deze indien nodig.
 2. We bundelen het Overijssels mobiliteitsbeleid en werken samen met de gemeenten een Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) uit.
 3. Wij verwerken de effecten spreiden en mijden, als gevolg van Covid-19, uit voor het beleidsveld mobiliteit.
 4. Wij voeren studies uit ter onderbouwing van mobiliteitsvraagstukken en/of lobbydossiers.
 5. Wij zijn samen met de provincies Friesland en Drenthe met het Rijk in gesprek over mogelijke decentralisatie van de stoptreinverbinding Leeuwarden-Zwolle per 2025.
 6. Wij voeren een onderzoek uit op welke wijze Openbare Mobiliteit werkbaar kan zijn voor Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.3.2 Goed en veilig fietsnetwerk

Acties 2022

 1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale fietsinfrastructuur om te komen tot een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.5.1 Infrastructurele maatregelen verkeersveiligheid

Acties 2022

 1. Wij (mede) financieren gemeentelijke en provinciale infrastructurele projecten ter verbetering van verkeersveiligheid en dragen op die wijze samen met het Rijk bij aan de uitvoering van het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.5.2 Educatie en voorlichting verkeersveiligheid

Acties 2022

 1. Wij starten met de realisatie van het gezamenlijk opgestelde Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Overijssel 2030 en geven daarmee uitvoering aan het landelijk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030
 2. Wij bezien in 2021 onze samenwerking met provincie Gelderland in het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland. Afhankelijk van de uitkomst voert het ROV Oost-Nederland, een nieuwe organisatievorm voor deze samenwerking of wijzelf (het Overijsselse deel) van het werkplan 2022 uit.
 3. Wij verlenen subsidiebijdragen aan gemeentelijke projecten en programma's op het gebied van gedragsbeïnvloeding. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven