Prestaties (11)

1.1.3 Ontwikkelen en uitvoeren beleid voor de ondergrond

Acties 2022

 1. Wij werken samen met partners (gemeenten, waterschappen, omgevingsdiensten, deskundigen, bedrijven, belangenorganisaties, buurprovincies) aan de balans tussen benutten en beschermen van bodem en ondergrond.
 2. Wij zetten in op vitale bodem, energieke ondergrond, duurzaam bodemkwaliteitsbeheer en bewustwording en participatie rond het benutten en beschermen van de ondergrond.
 3. Wij stimuleren gemeenten om  beleid op te stellen, waarbij de ondergrond een bijdrage levert aan de maatschappelijke opgaven in het kader van de Omgevingswet.
 4. Wij verkennen de beleidsontwikkeling rond zeer zorgwekkende stoffen vanuit onze provinciale belangen op het terrein van waterkwaliteit, bodemkwaliteit en milieu (zie ook prestatie 2.1.1).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman, Monique van Haaf, Tijs de Bree, Gert Harm Ten Bolscher

Opgaven

2.3.1 Stimuleren van energiebesparende maatregelen en de opwekking van hernieuwbare energie

Acties 2022

 1. Wij geven samen met gemeenten en andere partners uitvoering aan de Regionale Energie Strategieën (RES 1.0) en werken met hen toe naar RES 2.0 in 2023.
 2. Wij ondersteunen de totstandkoming van warmtenetten voor gebruik van restwarmte, aardwarmte en aquathermie als alternatief voor aardgas.
 3. Wij stimuleren om te investeren in maatregelen gericht op energiebesparing in woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed.
 4. Wij ondersteunen het ontwerp en de inrichting van twee energiegebieden en de totstandkoming van twee smart energy hubs. Daarbinnen werken wij aan innovatieve en opschaalbare oplossingen voor de netproblematiek. 
 5. Wij ondersteunen de ontwikkeling van zonne-energie op bedrijfsdaken.
 6. Wij implementeren het te actualiseren biomassabeleid voor Overijssel, in lijn met het te verwachten nieuwe nationale duurzaamheidskader biogrondstoffen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Tijs de Bree

Opgaven

2.3.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

Acties 2022

Wij geven invulling aan onze rol van opdrachtgever en eigenaar van Energiefonds Overijssel door:

 1. De heroriëntatie op de inzet en focus van Energiefonds Overijssel voor de komende jaren (Verkenning Scopeverbreding Energiefonds Overijssel) af te ronden. 
 2. Samen met het fonds te kijken naar de mogelijkheden om aanvullende (externe) middelen (€ 50 miljoen) aan te trekken, zodat het fonds ook de komende jaren optimaal bij kan dragen aan de financiering van de energietransitie in Overijssel.
 3. Het Jaarplan en de Begroting 2023, alsmede het Jaarverslag over 2021 van Energiefonds Overijssel vast te stellen. 
 4. Toe te zien op de uitvoering van het Jaarplan 2022 van Energiefonds Overijssel.
   

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte (eigenaar), Tijs de Bree (opdrachtgever).

Opgaven

2.3.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Acties 2022

Wij oefenen het aandeelhouderschap van Enexis uit door:

 1. Beïnvloeding van - en deelname aan besluitvorming over - het nieuw strategisch plan Enexis 2022 – 2026;
 2. Actieve betrokkenheid in het vinden van oplossingen voor de financiering van de energietransitie en de capaciteit schaarste op het elektriciteitsnet;
 3. Te sturen op de doelen in het Strategisch plan van Enexis;
 4. Toe te zien op uitvoering van het beleidsplan voor 2022;
 5. De jaarrekening over 2021 met winstbestemming vast te stellen;
 6. Toe te zien op - en u te rapporteren over - de door Enexis voorgenomen investeringen in Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum (eigenaar) Tijs de Bree (opdrachtgever).

Opgaven

4.1.3 Slim inzetten van duurzame systemen en netwerken

Acties 2022

 1. Wij maken met het Rijk afspraken over het programma Slimme, Duurzame en Veilige mobiliteit en voeren deze uit .
 2. Wij geven invulling aan de uitwerking van het Klimaatakkoord om onze systemen te verduurzamen. Dit doen we onder andere door de aanleg van openbare laadinfrastructuur te stimuleren.
 3. Wij werken samen met de wegbeheerders aan de digitaliseringsopgave mobiliteit.
 4. Wij werken binnen de Werkgeversaanpak aan de vermindering van autogebruik en het veranderd mobiliteitsgebruik door in te zetten op bewustwording en beloning. Covid-19 heeft deze gedragsverandering een stimulans gegeven. Wij werken de ervaringen verder uit.
 5. Wij stimuleren de ontwikkeling van hubs voor de overstap van personen en goederenoverslag.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.1 Transities Openbaar Vervoer

Acties 2022

 1. Wij werken mee aan de uitwerking van het Rijksprogramma 'Toekomstbeeld OV 2040' en vertalen de concrete betekenis hiervan voor Overijssel. We identificeren de mogelijke maatregelen op regionaal en gemeentelijk niveau en maken plannen voor realisatie in de lopende concessies of aan te besteden concessies.
 2. Wij verkennen samen met de bestuurlijke partners in Overijssel het vormgeven van passende openbare mobiliteit, waarbij we vervoersvraag en vervoersaanbod verder op elkaar laten aansluiten.
 3. Wij stellen kaders en begeleiden de vervoerders bij de uitrol van nieuwe betaalwijzen in het openbaar vervoer.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.2.3 Concessie- en contractmanagement van bus en trein

Acties 2022

 1. Wij beheren de concessies en contracten van het regionale openbaar vervoer.
 2. Wij gunnen de aanbesteding OV-concessie IJssel-Vecht en begeleiden de implementatie (december 2022).
 3. Wij bereiden de aanbesteding van het openbaar busvervoer in Twente voor (december 2023).
 4. Wij gunnen de Europese aanbesteding voor een kortlopende concessie in verband met de verduurzaming van de treindienst Zutphen-Hengelo-Oldenzaal (zie prestatie 4.2.2) en starten met de voorbereiding van de implementatie van deze concessie.
 5. Wij begeleiden de wervingsacties van vervoerders voor nieuwe reizigers.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.3.1 Stimuleren fietsgebruik

Acties 2022

 1. Wij stimuleren het fietsgebruik door infrastructurele projecten te ontwikkelen en uit te voeren in samenhang met gedragsbeïnvloeding en techniek. De door uw Staten toegezegde financiële impuls maakt versnelling mogelijk. Dit doen wij samen met onze partners.
 2. Wij maken afspraken met gemeenten en het Rijk over de nadere voorbereiding om tot realisatie over te gaan van de 10 vastgestelde regionale snelle fietsroutes en deeltrajecten van de F35.
 3. Wij onderzoeken samen met onze partners op welke wijze fietsparkeren een plek moet krijgen binnen de knooppuntontwikkeling (hubs) in Overijssel.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.4.2 Slimme logistiek (Smart Logistics)

Acties 2022

 1. Wij bedenken met partners maatwerkoplossingen voor logistieke vragen, onder meer stadslogistiek (koppeling met het Klimaatakkoord), afvallogistiek, zorglogistiek en bouwlogistiek.
 2. Wij realiseren slimme infrastructuur door het uitvoeren van projecten als Talking Traffic en Blauwe Golf, het slim ontsluiten en toepassen van data en door innovatieve projecten aan te jagen (zoals autonoom rijden).

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

4.4.3 Verduurzaming goederenvervoer

Acties 2022

 1. Wij versterken via de Green Deal Binnenvaart de positie van de binnenvaart, door een actief verandering van vervoerswijze beleid (modal shift) te voeren van weg naar water.
 2. Wij stimuleren via de Green Deal Binnenvaart de vergroening van de binnenvaartvloot.
 3. Wij organiseren mede de regiotafel binnenvaart Oost Nederland en geven uitvoering aan de uitvoeringsagenda.
 4. Wij geven samen met onze partners uitvoering aan de landsdelige aanpak Zero Emissie Stadslogistiek Oost-Nederland.
 5. Samen met onze partners werken we aan beleidsontwikkeling voor het verduurzamen van het vervoeren van goederen en geven we hier uitvoering aan via projecten als Clean Energy Hubs, Gelderland-Overijssel Regionale Aanpak Laadinfrastructuur en Smart Energy Hubs.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

5.5.4 Verstrekken risicokapitaal

Acties 2022

 1. Wij dragen financieel bij aan het Participatiefonds Oost NL Capital.
 2. Wij dragen financieel bij aan het Innovatiefonds Overijssel.
 3. Wij dragen financieel bij aan Wadinko.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum, Bert Boerman, Roy de Witte en Tijs de Bree

Opgaven