Prestaties (22)

1.2.1 Bevorderen waterkwaliteit

Acties 2022

 1. Wij starten met de uitvoering van de provinciale maatregelen uit de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water.
 2. Wij maken afspraken met onze partners in het deelstroomgebied Rijn-Oost over de tussentijdse evaluatie van de planperiode 2022-2027 van de Kaderrichtlijn Water om het doelbereik zo hoog mogelijk te maken.
 3. Wij implementeren instrumentarium en afspraken uit de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater om de Kaderrichtlijn Water te realiseren.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Bert Boerman

Opgaven

1.4.3 Actieplan Leefbaar Platteland

Acties 2022

 1. Wij werken samen met onze partners, zoals gemeenten, de 'Overijsselse vereniging voor krachtige kernen (OVKK)' en wetenschappers, aan de uitvoering van het investeringsvoorstel Leefbaar Platteland. We ontwikkelen een aanpak leefbaar platteland op basis van drie leidraden: toekomstkracht, informatiepositie en lokale identiteit van het platteland.
 2. Wij voltooien het 'platteland kiest positie' pamflet dat we opstellen samen met wetenschappers en gemeenten. Dit pamflet is de basis voor een provinciale bouwsteen waarin we de doelen en ambities voor de volgende periode in beschrijven.
 3. Wij stimuleren met de subsidieregeling initiatieven voor een Leefbaar platteland.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

3.1.1 Beleidsontwikkeling en kaderstelling natuur en landschap

Acties 2022

 1. Wij doen beleidsontwikkelend onderzoek in relatie tot natuur en landschap, biodiversiteit en klimaat, voor stedelijk en landelijk gebied.
 2. Wij bepalen, op basis van onze ervaringen bij de uitvoering van ons natuurbeleid, welke onderdelen van het beleid om bijstelling vragen. Deze verwerken wij bij de herziening van de Omgevingsvisie.
 3. Wij beoordelen of relevante ontwikkelingen, zoals nieuwe kennis, of jurisprudentie, aanleiding zijn voor bijstelling van beleid.
 4. Wij ontwikkelen producten en instrumenten waarmee we het voor initiatiefnemers gemakkelijker maken te voldoen aan de Wet natuurbescherming.
 5. Wij stellen het jaarprogramma vergunningverlening, toezicht en handhaving vast voor 31 december.
 6. Wij organiseren jaarlijks een natuurcongres.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.1.2 Vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Acties 2022

 1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen en handelen meldingen af binnen de wettelijke termijn. In overleg met de aanvrager kunnen wij van de wettelijke termijn afwijken. 
 2. Wij voeren het toezicht op de naleving uit overeenkomstig het jaarprogramma Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving.
 3. Wij voeren onze wettelijke coördinatietaak met betrekking tot handhaving van de groene wetten uit.
 4. Wij informeren inwoners, ondernemers en medeoverheden over de regelgeving om de bekendheid te vergroten.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher, Tijs de Bree

Opgaven

3.1.3 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Acties 2022

 1. Wij stellen het beheerplan (1.0) voor Bergvennen en Brecklenkampse Veld vast.
 2. Wij stellen de verlengingsbesluiten van de in 2022 aflopende Natura 2000 beheerplannen vast .
 3. Wij leveren een actieve bijdrage aan de landelijke Actualisatie van het Natura 2000 doelensysteem met als inzet om VHR-doelbereik effectiever en efficiënter te maken, kansen te benutten en knelpunten op te lossen.
 4. Wij starten de (uiterlijk in 2024 vast te stellen) herziene Natura 2000 beheerplannen (2.0) op.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.1.4 Beheer natuurterreinen

Acties 2022

 1. Wij subsidiëren het beheer van natuur volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan. We benutten kunstmatige intelligentie (Natura AI) om de beheertypenkaart eenvoudiger te actualiseren.
 3. Wij werken samen met de beheerders aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het natuurbeheer.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.1.5 Beheer natuurwaarden in agrarisch gebied

Acties 2022

 1. Wij subsidiëren agrarisch natuurbeheer volgens het Natuurbeheerplan.
 2. Wij actualiseren jaarlijks het Natuurbeheerplan.
 3. Wij stimuleren dat de agrarische collectieven maatregelen uitvoeren voor behoud en inrichting van de leefgebieden voor weidevogels.
 4. Wij verkennen de mogelijkheden om een extra impuls aan het weidevogelbeheer te geven met het nationale Aanvalsplan grutto. 

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.1.6 Projecten voor verbeteren biodiversiteit

Acties 2022

 1. Wij ontwikkelen, ondersteunen en stimuleren maatregelen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren, onder andere met subsidie en door kennis beschikbaar te stellen.
 2. Wij voeren onderzoek uit en stimuleren dat kennis wordt gedeeld om de leefgebieden en populaties van aandachtsoorten te versterken. 
 3. Wij stimuleren ecologisch bermbeheer door gemeenten.
 4. Wij stimuleren activiteiten om de samenleving te betrekken bij de soorten die Overijssel rijk is, onder meer via artikelen en via de facebookgroep ‘Mooi Leven Overijssel’.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.1.7 Monitoring en evaluatie natuur en landschap

Acties 2022

 1. Wij monitoren het Natuur Netwerk Nederland in Overijssel en beoordelen de ontwikkeling van de kwaliteit.
 2. Wij leveren de benodigde gegevens aan voor de landelijke Voortgangsrapportage natuur.
 3. Wij leveren een financiële bijdrage aan de Nationale Database Flora en Fauna die telgegevens verzamelt, beheert en beschikbaar stelt.
 4. Wij voeren de monitoring van het agrarisch natuurbeheer uit.
 5. Wij voeren de monitoring van Natura2000 en het programma Natuur uit.
 6. Wij monitoren soorten buiten het Natuur Netwerk Nederland.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.2.1 Beheer landschap

Acties 2022

 1. Wij stimuleren het opstellen en uitvoeren van plannen voor landschapsbeheer, onder meer door financiering van Streekeigen Landschapsbeheer en de inzet van de landschapscoördinator.
 2. Wij brengen landschapselementen in beeld en onderzoeken of aanvullend beleid ter bescherming van deze elementen nodig is. De inventarisatie wordt ook gebruikt voor uitwerking van Groenblauwe dooradering in de nieuwe omgevingsvisie en voor de uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan als uitwerking van het nieuwe Europees Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB-NSP).
 3. Wij zorgen voor structurele basisondersteuning van vrijwilligers in natuur en landschap, onder andere door onderlinge samenwerking te vergroten, het aanbieden van gereedschapsdepots en borging van veilig werken.
 4. Wij verbreden samen met partners het vrijwilligerswerk in de natuur, waarbij we nieuwe vormen van vrijwilligerswerk verkennen die aansluiten bij de moderne vrijwilliger.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.3.1 Beleidsontwikkeling stikstof

Acties 2022

 1. Wij dragen bij aan de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie van provincies voor het stikstofbeleid, waaronder een bijdrage voor het programma Aerius.
 2. Wij werken nationale wetgeving en interprovinciale afspraken uit tot passend Overijssels beleid op het gebied van stikstof zoals het ontwikkelen van beleidsregels, uitvoering van bronmaatregelen,  en verdeling van stikstofruimte.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.3.2 Nationale parken

Acties 2022

 1. Wij zetten de resterende middelen voor de Nationale Parken in voor uitvoering van aanvullende plannen van de beide Nationale Parken, die in 2021 werden opgesteld. De aanvullende plannen leggen we ter goedkeuring aan uw Staten voor.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Roy de Witte

Opgaven

3.3.3 Stimuleren natuurinclusief denken en werken

Acties 2022

 1. In het kader van Natuur en welzijn bevorderen we het realiseren van meer groen en de inzet van groene activiteiten in versteende wijken in o.a. Deventer en Kampen.
 2. In het kader van Natuur en wonen werken we onder andere aan community’s of practice voor verschillende bouwende stakeholders. We trekken samen op met gemeenten met een grote bouwopgave en helpen hen drempels weg te nemen opdat de nieuwbouw natuurinclusief plaatsvindt.
 3. Wij voeren het Plan van Aanpak Natuurlijk Kapitaal uit met onze partners. We stimuleren recreatieondernemers, ondernemers op bedrijventerreinen en agrariërs om te ondernemen met groen.
 4. Wij maken in ons provinciaal beleid zoveel mogelijk gebruik van natuurinclusieve oplossingen bij ruimtelijke opgaven, zoals bij Klimaat, Woonagenda en Toekomstbestendige werklocaties.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.3.4 Faunabeheer

Acties 2022

 1. Wij verlenen, binnen de meerjarensubsidie 2021-2024, subsidie aan de Faunabeheereenheid (FBE).
 2. Wij betalen tegemoetkomingen in faunaschade conform beleidsregels.
 3. Wij monitoren populaties van wilde dieren, in relatie tot het handhaven van een goede balans tussen natuurwaarden en hinder (vraatschade, ecologische schade, verkeersveiligheid).
 4. Wij actualiseren indien nodig het beleid voor schade veroorzakende diersoorten, in overleg met de FBE en terreinbeherende organisaties.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.4.1 Beleidsontwikkeling verduurzaming landbouw

Acties 2022

 1. Wij werken met partijen de afspraken uit die voortvloeien uit het Perspectief op de landbouw dat eind 2021/begin 2022 wordt vastgesteld.
 2. Wij werken het Nationaal Strategisch Plan (NSP) als uitwerking van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) uit in diverse regelingen en openstellingen.
 3. Wij werken  diverse instrumenten uit op basis van het Perspectief op de landbouw om de omschakeling naar kringlooplandbouw te bevorderen.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.4.2 Innovatieprogramma Agro&Food

Acties 2022

 1. Wij faciliteren en stimuleren agrariërs, ondernemers in de Agro & Food keten, en hun partners, bij een transitie naar kringlooplandbouw.
 2. Wij zetten een voucherregeling in voor ondernemers met kennisvragen om hun innovatieve ideeën verder te brengen.
 3. Wij zetten een subsidieregeling in ter bevordering van de transitie naar kringlooplandbouw bij grote groepen en het realiseren van verdienmodellen hiervoor.
 4. Wij voeren met Rijk, gemeente en het waterschap het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland Twente uit, waarin Twente is aangewezen als experimenteergebied voor kringlooplandbouw.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.4.3 Landbouwstructuurversterking

Acties 2022

 1. Wij voeren het lopende landinrichtingsproject Blokzijl-Vollenhove uit en ronden landinrichting Staphorst af.
 2. Wij ondersteunen de lopende vrijwillige planmatige kavelruilprojecten via subsidie en Revolving Fund.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.5.1 Realisatie Natuurnetwerk Nederland

Acties 2022

 1. Wij ronden voor 8 Natura-2000 gebieden de (voor)ontwerp ruimtelijke plannen voor de externe maatregelen af.
 2. Wij starten voor 5 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de externe maatregelen op en hebben voor 8 gebieden de externe maatregelen afgerond.
 3. Wij starten voor 15 Natura-2000 gebieden de feitelijke uitvoering van de interne maatregelen op en hebben voor 10 gebieden de interne maatregelen afgerond.
 4. Wij stimuleren de afronding van de verbetervoorstellen, als onderdeel van het NNN en hebben de knelpunten in de voortgang inzichtelijk.
 5. Wij voeren in alle gebieden gesprekken over schadeloosstelling met de grondeigenaren die geraakt worden door de uitvoering van de herstelmaatregelen.
 6. Wij realiseren de aanvullende natuurherstelmaatregelen die met het Rijk zijn afgesproken in het kader van het Programma Natuur.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.5.2 Gebiedsgerichte Aanpak Noordwest Overijssel

Acties 2022

 1. Wij werken, samen met de andere overheden en maatschappelijke partners, aan een integraal toekomstperspectief voor het gebied. De Gebiedsagenda stikstof (GGA Stikstof) en Regionale Veenweidestrategie (Klimaatakkoord) zijn hier onderdeel van.
 2. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Startdocument voor het gebiedsprogramma op basis van de Gebiedsanalyse.
 3. Wij maken samen met de andere overheden en maatschappelijke partners een Regionale Veenweidestrategie 1.0.
 4. Wij besteden de rijksmiddelen van de specifieke uitkering Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland (IBP-VP) aan de met het rijk afgesproken projecten van onszelf en de andere gebiedspartners. Het gaat om projecten voor het tegengaan van bodemdaling, het vasthouden van CO2 en het versterken van landbouw, natuur en toerisme.
 5. Wij besteden de rijksmiddelen uit de specifieke uitkering Impuls Veenweiden conform de afspraak met het rijk aan de aankoop en vernatting van landbouwgronden binnen de bestaande plannen voor de uitwerkingsgebieden N2000. Aanvullend kunnen we (op vrijwillige basis) grond of bedrijven in het veenweidegebied aankopen als hefboom voor het gebiedsproces.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.5.3 Afronding natuuropgave pMJP-projecten

Acties 2022

 1. Wij handelen de jaarbijdrage Groenfondsleningen (via het Nationaal Groenfonds en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) ten behoeve van particuliere natuurrealisatie (SKNL) administratief af.
 2. Wij handelen de subsidieregeling Tender Particuliere Natuurrealisatie, gericht op het realiseren van 70 ha nieuwe natuur, administratief af.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

3.5.4 Gebiedsgerichte aanpak Stikstof

Acties 2022

 1. Wij stellen, in afstemming met de gebiedspartners, Gebiedsagenda’s op voor de zes GGA-gebieden in Overijssel.
 2. Wij geven uitvoering aan de  LNV-regeling gerichte opkoop veehouderijen nabij natuurgebieden.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Gert Harm ten Bolscher

Opgaven

5.5.3 Europese programma’s

Acties 2022

 1. Wij voeren het programmamanagement voor het Overijsselse deel van de Europese Programma’s EFRO, Interreg en ELFPO. Wij zien toe op tijdige realisatie van projecten en zorgen dat wij binnen de door EU gestelde kaders blijven.
 2. Wij lobbyen gezamenlijk met Gelderland voor de onder 1. genoemde programma’s voor de periode 2021-2027, zodat deze optimaal bijdragen aan onze provinciale opgaven.
 3. Wij starten, na goedkeuring van de programma’s door de Europese Commissie, het programmamanagement van de onder 1. genoemde Europese programma’s voor de periode 2021-2027. We zetten het Europese geld slim in om, binnen de door de EU gestelde kaders, via projecten een bijdrage te leveren aan maatschappelijke opgaven.
 4. Wij bevorderen dat Overijssel, en in het bijzonder het MKB, de Europese (Thematische) fondsen benut. Daartoe voeren wij onder meer het Actieplan Innovatieprofiel Oost-Nederland (Think East Netherlands) uit.

Verantwoordelijk portefeuillehouder

Eddy van Hijum

Opgaven